Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Telpas kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Elizabetes iela 61

Objekta adrese

Elizabetes iela 61, Rīga

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 021 0037 002

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

1. Telpas ar kopējo platību 233,36 m2:

1.1. iznomājamās telpas 209,6 m2 apmērā, t.sk.:

  • Telpu grupas 001 -1.stāva telpa Nr. 21, ar kopējo platību 88,0 m2
  • Telpu grupas 001 1.stāva telpas Nr. 2-8  ar kopējo platību 121,60 m2;

1.2. ēkas koplietošanas telpu domājamā daļa ar kopējo platību 23,76 m2.

Kopā ar telpām tiek iznomāta zemesgabala (kadastra Nr. 0100 021 0037) domājamā daļa 174,85 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2022. gadā t.i. 152,38 EUR/ mēnesī.)

Lietošanas mērķis - Komercdarbības veikšana atbilstoši teritorijas atļautajiem izmantošanas veidiem.

Īpašums atrodas Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

233,36 m2

Izsoles nodrošinājums

Nav

Drošības nauda

10 000,00 EUR

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR  5,60 (neskaitot PVN) par telpu 1 m2 mēnesī

EUR 1,00 (neskaitot PVN) par ēkas koplietošanas telpu domājamās daļas 1 m2 (fiksēta nomas maksa)

Izsoles solis

EUR 0,50 (neskaitot PVN) par telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis.

Iznomāšanas termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Līguma Īpašuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz 2028. gada 31. maijam

Apakšnomas iespējas

Tikai ar Iznomātāja iepriekšējo rakstisku saskaņojumu.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole (otrreizēja).

2022. gada 20. jūlijā plkst. 10.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA “Rīgas nami” birojā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās - Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 2022. gada 19. jūlijam plkst. 15.00.

Iznomātājs

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Objekta apskate

Kontaktpersona telpu apskatei: nekustamo īpašumu pārvaldnieks Jurģis Ginters, tālr. +37167181330, mob. +37126326298

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Papildus nomnieks maksā apsaimniekošanas maksu 1,55 EUR par 1 m2 mēnesī (kopā 389,72 EUR mēnesi), nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un zemi), sabiedriskajiem pakalpojumiem. Maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.