Rīgā, 2023. gada 17. augustā

 

Lai nodrošinātu efektīvu, stabilu, tiesisku un profesionālu Rīgas domes pārvaldību sabiedrības interesēs līdz esošā Rīgas domes deputātu sasaukuma pilnvaru termiņa beigām, gatavību koleģiālam un uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu orientētam darbam apliecina pašvaldībā ievēlēto valstiski domājošo politisko spēku vairākums, ko veido šādas frakcijas un deputātu bloks, kā arī no politiskās partijas Kustība Par!” Rīgas domē ievēlētie deputāti (turpmāk tekstā: Sadarbības partneri):

Jaunā VIENOTĪBA”;

Nacionālā apvienība Visu Latvijai!”-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Latvijas Reģionu apvienība;

Gods kalpot Rīgai!”;

deputātu bloks Kods Rīgai”;

Latvijas attīstībai”;

no partijas Kustība Par!” Rīgas domē ievēlētie deputāti.

 

Nolūkā turpināt Rīgas domes vadības pilnvērtīgu un pašaizliedzīgu darbu, Sadarbības partneri vienojas:

nodrošināt raitu kopīgi izvirzīto mērķu izpildi;

ievērot koleģiālu, konstruktīvu, godprātīgu un regulāru sadarbību, ievērojot ētikas standartus un lēmumu saskaņošanas procedūras;

respektēt savstarpēji noteiktās atbildības jomas ilgtermiņa mērķu sasniegšanai, vienlaikus tiecoties meklēt saskarsmes punktus starp nozarēm nolūkā sasniegt izcilību Rīgas attīstībā;

atjaunot Frakciju padomi kā funkcionējošu mehānismu sadarbības nodrošināšanai ar visām Rīgas domē ievēlētajām frakcijām;

Domes priekšsēdētājam reizi nedēļā rīkot koalīcijas partneru Sadarbības sanāksmes, lai pārrunātu pašvaldībai aktuālos jautājumus, diskutētu par jaunām iniciatīvām un koleģiāli vienotos par lēmumu virzību.

Rīgas domes koalīcijas darba prioritātes:

 • mērķtiecīgi īstenot Rīgas Attīstības programmu 2022.-2027. gadam, ievērojot tajā iekļauto Rīcības plānu un Investīciju plānu; saglabāt ciešu sadarbību ar apkaimēm, to biedrībām un visa līmeņa nevalstiskajām organizācijām;
 • sekmēt ārvalstu un vietējo investīciju piesaisti Rīgai, lai veicinātu galvaspilsētas kā visas Latvijas ekonomikas dzinējspēka izaugsmi;
 • stiprināt sadarbību ar uzņēmējiem, gan profesionāli atbalstot lielos investorus un veicinot jaunuzņēmumu vidi, gan izveidojot vienas pieturas aģentūru darbam ar mazo un vidējo uzņēmēju segmentu;
 • apņēmīgi turpināt ieviest pretkorupcijas un atklātības principus Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēs, tai skaitā atjaunot pretkorupcijas komisiju, kuras uzdevumus būs piedāvāt uzlabojumus Rīgas pārvaldībai, lai novērstu korupcijas iespējamību par interešu konflikta u.c. jautājumiem;
 • pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldību organizēt atbilstoši OECD vadlīnijām, ievērojot augstus labas pārvaldības principus;
 • stiprināt Rīgas latvisko identitāti Eiropas vērtībām piederīgā Latvijā, tai skaitā atbalstīt pāreju uz vienotu, pieejamu un kvalitatīvu izglītību latviešu valodā;
 • turpināt sabiedrības integrāciju, palielinot resursus, lai radītu papildu mācību un integrācijas iespējas Rīgas iedzīvotājiem, tai skaitā  latviešu valodas, kultūras un vēstures apgūšanai;
 • pilnveidot Rīgas publisko infrastruktūru un labiekārtot pašvaldības iestādes, ieguldot pilsētas budžeta un ES fondu līdzekļus;
 • uzlabot Rīgas drošības un civilās aizsardzības jomas, stiprinot kapacitāti un veidojot mūsdienīgu infrastruktūru;
 • mērķtiecīgi ieviest Eiropas zaļā kursa iniciatīvas, īstenojot Rīgas domes apņemšanos sasniegt augstus vides un klimata mērķus;
 • palielināt atalgojumu Rīgas pašvaldības iestāžu darbiniekiem, ceļot institūciju kapacitāti pārmaiņu ieviešanā, iesaldēt vēlēto politisko amatpersonu atalgojumu;
 • atbalstīt sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas, nodrošinot plašāku pakalpojumu pieejamību;
 • palielināt bērnu un jauniešu iesaisti un līdzdalību pilsētas dzīvē, atbalstot jauniešu NVO, attīstot bērnu un jauniešu centru tīklojumu un uzlabojot interešu izglītības pieejamību un daudzveidību;
 • veicināt atbalstu veselīgam dzīvesveidam, attīstot sporta infrastruktūru un dažādojot sporta aktivitāšu piedāvājumu;
 • veicināt Rīgā kā tradicionālās, tā laikmetīgās kultūras līdzsvarotu pieejamību, gādāt par tās atbalstu;
 • veikt pašvaldības debirokratizāciju un uzlabot iedzīvotāju apkalpošanu, veidojot viedu un datos balstītu Rīgas pārvaldību, atsakoties no nevajadzīgām saskaņošanas un kontroles procedūrām, nodrošinot iesniegumu izskatīšanas izsekojamību, veicinot darbinieku radošumu, iniciatīvu un atbildību, mazinot pašvaldības administratīvo aparātu un likvidējot dublējošus amatus;
 • turpināt atbalstīt Ukrainu un tās civiliedzīvotājus līdz pilnīgai Ukrainas uzvarai pār agresoru.

Izveidot Rīgas domes vadību šādā sastāvā:

Rīgas domes priekšsēdētājs un divi priekšsēdētāja vietnieki.

Komiteju kompetenču sadalījums:

 • Jaunā VIENOTĪBA:
  • Pilsētas attīstības komiteja
  • Satiksmes un transporta lietu komiteja
  • Finanšu un Administratīvo lietu komiteja
    
 • Nacionālā apvienība Visu Latvijai!”-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Latvijas Reģionu Apvienība:
  • Pilsētas īpašumu komiteja
 • Gods Kalpot Rīgai:
  • Sociālo lietu komiteja
 • Deputātu bloks Kods Rīgai”
  • Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja
 • Latvijas attīstībai”
  • Mājokļu un vides komiteja
    
 • Kustība Par!”
  • Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Rīgas domes koalīcijas vispārējie sadarbības principi ir:

Sadarbības partneri vienojas veidot kompetentu Rīgas domes pārvaldību, ar savu piemēru rādot solidaritātes paraugu un tādējādi mazinot gan sabiedrības sašķeltību, gan plaisu starp pašvaldību un sabiedrību;

Sadarbības partneri apņemas attiecības kā savstarpēji, tā ar sabiedrību, medijiem un opozīciju veidot uz koleģialitātes principiem un Rīgas domes lēmumus komunicēt korekti, atklāti un argumentēti;

koncentrējoties uz Rīgas ekonomisko, saimniecisko un sociālo jautājumu risināšanu pilsētas iedzīvotāju labā, katrs Sadarbības partneris saglabā savu politisko patstāvību un savlaicīgi informē par savu nostāju atšķirīga viedokļa gadījumā;

Sadarbības partneri uzņemas atbildību par tās izvirzīto amatpersonu rīcības atbilstību augstiem ētikas standartiem;

Sadarbības partneri apliecina, ka Rīgas domē korupcijai nav vietas, tāpēc vērsīsies pret to ar visiem pieejamiem līdzekļiem;

Sadarbības partneri apliecina uzticību Latvijas Republikas Satversmē un Eiropas Savienības līgumos noteiktajām vērtībām.

Politisko spēku pārstāvju paraksti:

 

Frakcija Jaunā VIENOTĪBA”

Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidāts                                       Vilnis Ķirsis

 

Frakcijas vārdā                                                                                       Olafs Pulks

 

Frakcija Nacionālā apvienība Visu Latvijai!”-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Latvijas Reģionu Apvienība”

Frakcijas vārdā                                                                                       Einārs Cilinskis

 

Frakcija ”Gods kalpot Rīgai!”

Frakcijas vārdā                                                                                        Juris Radzevičs

 

Deputātu bloks Kods Rīgai”

Deputātu bloka vārdā                                                                               Linda Ozola

 

”Latvijas attīstībai”

Frakcijas vārdā                                                                                         Viesturs Zeps

 

”Kustība Par!”

Deputātu vārdā                                                                                         Laima Geikina