Kas ir ielu tirdzniecība?

 • Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās;
 • Publiska vieta - tā ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura ir pieejama pircējiem. Arī privātīpašumā esoša;
 • Ielu tirdzniecībai ir nepieciešama atļauja;
 • Ielu tirdzniecības veidi – ielu tirdzniecība reģistrēta vietā, īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība, ielu tirdzniecība pasākuma laikā, ielu tirdzniecība sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, ielu tirdzniecības organizēšana Ziemassvētku laikā;
 • Ielu tirdzniecības dalībnieki – gan fiziskas, gan juridiskas personas;
 • Ielu tirdzniecībai ir nepieciešama atļauja. Ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizēšanas atļaujas izsniedz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs;
 • Ielu tirdzniecības atļauja tiek izsniegta pēc pašvaldības nodevas samaksas, ja tāda ir piemērojama.
 • Reģistrēta ielu tirdzniecības vieta – pašvaldības iekārtota vai saskaņota tirdzniecības vieta;
 • Reģistrētās ielu tirdzniecības vietas tiek apstiprinātas ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs direktora rīkojumu (šeit); Pašvaldības iekāroto ielu tirdzniecības vietu saraksts redzams 1.pielikumā, savukārt pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vieto foto redzami 2. pielikumā.
 • Ikviena persona var ierosināt jaunas ielu tirdzniecības vietas reģistrēšanu;
 • Atļautais sortiments katrā tirdzniecības vietā ir norādīts reģistrēto ielu tirdzniecības vietu sarakstā, kas pieejams šeit;
 • Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai jau reģistrētā ielu tirdzniecības vietā, individuāli iekārtotām ielu tirdzniecības vietām nepieciešams iepriekš saskaņot tirdzniecības vietas projektu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Gadījumos, kad ielu tirdzniecība plānota ielu sarkanajās līnijās, nepieciešams saskaņojums no Satiksmes departamenta. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un Satiksmes departaments saskaņo tirdzniecības vietas risinājumu uz laiku līdz trijiem gadiem;

Pieteikšanas kārtība (Individuāli; organizatoram; Jaunas vietas reģistrēšana).

Svarīgi!

 • Rīkojumā ir norādītas arī vietas, kurās pieļaujama tirdzniecība tikai ar pašu audzētu produkciju, ja tirdzniecību veic fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība;
 • Priekšrocība tirdzniecības vietu izmantošanā tiek piešķirtas fiziskai personai, kura nav reģistrējusi saimniecisko darbību un tirgo pašu audzētu vai iegūtu lauksaimniecības produkciju un meža veltes;
 • Reģistrētās ielu tirdzniecības vietās nav atļauts realizēt rūpnieciski ražotas preces izņemot saldējumu, bezalkoholiskos dzērienus, sporta un atpūtas inventāra preces, kā arī sveces kapu vāzes un mākslīgos ziedus tirdzniecības vietās pie kapiem atsevišķās dienās, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra direktora rīkojumā norādītajās vietās. Izņēmums atļauta mikrouzņēmumu, mazo uzņēmumu ražota produkcija, kurai piešķirts zaļās karotītes sertifikāts, vai mājas apstākļos ražota pārtikas produkcija, t. sk. no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas -pašu kūpinātas zivis; pašu kūpināta gaļa; augkopības pārtikas produkti; lopkopības pārtikas produkti (izņemot svaigu gaļu un svaigas zivis); biškopības produkti;
 • Saskaņotajās tirdzniecības vietās tirdzniecība vai tirdzniecības organizēšana ir jābūt saskaņotai ar zemes īpašnieku;
 • Individuāli iekārtotās vietas  darba dienas beigās nepieciešams demontēt, izņemot gadījumus, ja vieta saskaņota kā labiekārtojuma projekts;
 • Reģistrētā ielu tirdzniecībā  nav ierobežots tirdzniecībai atļauto dienu skaits, izņemot, ja kādai konkrētai vietai reģistrēto vietu sarakstā atsevišķos gadījumos ir noteikti individuāli darbības ierobežojumi.
 • Īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība vai tirdzniecības organizēšana (gadatirgi) - ir tirdzniecība vienā vietā vai adresē ne ilgāk kā trīs dienas ar tirdzniecības norises starplaiku ne mazāku kā četras dienas (vienas tirdzniecības norise pieļaujama ne biežāk kā reizi nedēļā), tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 24 dienas;
 • Gadījumos, ja tiek realizētas pašu audzētas, pārstrādātas un ražotas pārtikas preces vai mājas apstākļos ražotas pārtikas preces, pašu izgatavoti amatniecības darinājumi (vienas tirdzniecības norise pieļaujama ne biežāk kā reizi nedēļā), tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 56 dienas, ja tās izvietojums neatbilst saskaņotās reģistrētās ielu tirdzniecības vietas izvietojumam;
 • Īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība ar eglītēm var notikt decembrī un janvārī 24 dienas pēc kārtas, ja attiecīgajā vietā vai adresē nav reģistrēta ielu tirdzniecības vieta tirdzniecībai ar eglītēm;

Pieteikšanas kārtība (Individuāli; organizatoram).

Svarīgi!

 • Īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībā ir atļauts tirgot arī rūpnieciski ražotas preces, izņemot tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus, autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām;
 • Īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība vai tirdzniecības organizēšana ir jābūt saskaņotai ar zemes īpašnieku.
 • ‘’SIA "Rīgas meži" apsaimniekotajās teritorijās īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība tiek organizēta tikai iepriekš noteiktās ielu tirdzniecības organizēšanas vietās, par kuru nomas tiesībām SIA "Rīgas meži" rīko izsoli.
 • Ielu tirdzniecība pasākuma laikā var norisināties publiska pasākuma norises laikā un pasākuma norises vietā. Publiska pasākuma laikā, kuram ir saņemta Rīgas pilsētas izpilddirektora atļauja publiska pasākuma rīkošanai, ir iespējams tirgot arī alkoholisko dzērienus;
 • Pasākuma laikā ir atļauts tirgot arī rūpnieciski ražotas preces, izņemot  tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus, autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām;
 • Tirdzniecība vai tirdzniecības organizēšanai ir jābūt saskaņotai ar zemes īpašnieku un pasākuma organizatoru;

Pieteikšanas kārtība (Individuāli; organizatoram)

 • Āra kafejnīcas darbībai nepieciešama ielu tirdzniecības atļauja;
 • Āra kafejnīcās atļauts tirgot pārtikas preces, kas domātas patērēšanai tirdzniecības vietā;
 • Āra kafejnīcu ir iespējams iekārtot ar piesaisti pastāvīgai tirdzniecības vietai telpās vai bez piesaistes pastāvīgais tirdzniecības vietai telpās;
 • Piesaiste pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad pakalpojumu sniedzējs telpās, kurai ir publiskās funkcijas lietošanas veids, un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo vietu un publiskā vietā plānoto āra kafejnīcu nešķir zemesgabals, cita ēka vai teritorija, kas atrodas ielas sarkanajās līnijās;
 • Āra kafejnīcu ar piesaisti pastāvīgai kafejnīcai telpās var iekārtot saskaņā ar individuāli izstrādātu projektu, kas saskaņots Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Gadījumos, ja āra kafejnīca atrodas ielu sarkanajās līnijās, nepieciešams to saskaņot arī Rīgas domes Satiksmes departamentā;
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un Satiksmes departaments saskaņo āra kafejnīcas risinājumu uz laiku līdz trijiem gadiem;
 • Pēc tam, kad beidzies Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta saskaņojuma derīguma termiņš un  ielu tirdzniecības dalībnieks turpmāk vēlas iekārtot āra kafejnīcu atbilstoši pēdējam saskaņotajam projektam, tad iesniegumā Apkaimju iedzīvotāju centram jānorāda, ka tirdzniecības dalībnieks nodrošinās āra kafejnīcas atbilstību pēdējam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņotajam projektam;
 • Āra kafejnīcu bez piesaistes pastāvīgai kafejnīcai telpās var iekārtot tikai saskaņā ar individuāli izstrādātu projektu, kurš ir saskaņots Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

Āra kafejnīcas iekārtošana atvieglotā kārtībā

Atļaujas saņemšanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Satiksmes departamenta saskaņojums nav nepieciešams, ja:

 • plānots izvietot tikai galdus, krēslus un gāzes sildītājus (konkrētai pilsētvides zonai atbilstoša dizaina, krāsu risinājuma un kvalitatīva materiāla un viegli pārvietojami). Piemēri redzami 3. pielikumā;
 • pavasara/vasaras sezonā brīvi stāvošas mobilas puķu kastes (izvietotas ne vairāk kā divās aizņemamās teritorijas malās ar vismaz 0,30 m savstarpējo attālumu un to augstums kopā ar augiem nepārsniedz 1,2 m virs ietves līmeņa);
 • rudens/ziemas sezonālos dekorējumus bez teritoriju norobežojošas funkcijas, augstumā nepārsniedzot 1,5 m virs ietves līmeņa (sildītājus, dekorējumus un puķu kastes pieļaujams izvietot tikai kopā ar galdiem un krēsliem);
 • Atļaujas saņemšanai nepieciešams iesniegt situācijas plānu vai zemes robežu plānu, kurā atbilstošā mērogā (A4 formātā) iezīmēta galdu un krēslu aizņemamā teritorija ar izmēriem.
 •  āra kafejnīca tiek iekārtota saskaņā ar www.riga.lv tīmekļa vietnē publicētiem tipveida risinājumiem. Piemēri redzami 4. pielikumā;

Pieteikšanas kārtība - (Āra kafejnīcas).

Svarīgi!

 • Āra kafejnīcas darbībai uz pašvaldībai piederošas zemes bez piesaistes pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai tiek rīkota zemes nomas tiesību izsole;
 • Gadījumos, kad āra kafejnīca tiek iekārtota uz privātīpašumā esošas zemes, nepieciešams zemes īpašnieku piekrišana kafejnīcas izvietošanai;
 • Āra kafejnīcas ar piesaisti pastāvīgai kafejnīcai telpās,  kas atrodas dzīvojamā mājā, darba laiks nedrīkst būt ilgāks par plkst. 22.00, izņemot Vecrīgas teritoriju.
 • Ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā Esplanādē, Doma laukumā un Līvu laukumā tiek rīkots konkurss. Konkursa uzvarētājs iegūst tiesības organizēt ielu tirdzniecību Ziemassvētku laikā attiecīgajā vietā piecus gadus;
 • Atļauju izsniedz ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā, ja tirdzniecība tiek veikta Ziemassvētku laikā (ne ātrāk kā no 19.novembra, ne vēlāk kā līdz 15.janvārim) Ielu tirdzniecībā Ziemassvētku laikā atļauts realizēt arī alkoholiskos dzērienus – gan rūpnieciski sagatavotus, gan tirdzniecības vietā sajauktus ar bezalkoholiskajiem dzērieniem, kuros spirta daudzums nepārsniedz 15 tilpuma procentus;

Pieteikšanas kārtība - Ziemassvētki.

Šajā pavasara un vasaras sezonā Rīgā laikā no Pasaules Hokeja čempionāta, sākot ar 12. maiju, līdz Vispārējiem Latviešu dziesmu un deju svētkiem, beidzot ar 9. jūliju, Rīgas pilsētā pilotprojekta ietvaros būs atļauta pārvietojamo dzērienu iekārtu un televīzijas ekrānu izvietošana āra kafejnīcās. Pilotprojekta mērķis ir izvērtēt ekrānu un pārvietojamo dzērienu iekārtu izvietošanas iespēju vasaras kafejnīcās nozīmīgu pasākumu laikā.

Līdz šim pārvietojama dzērineu iekārtu un ekrānu izvietošana bija iespējama vasaras terasēs, kas nav piesaistītas pastāvīgās ēkās izvietotām kafejnīcām un restorāniem. Pilotprojekts paredz šādu elementu izvietošanu arī vasaras kafejnīcās, kas izvietotas pie ēkās esošiem restorāniem un kafejnīcām.

Lai izvietotu āra kafejnīcu, nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai. Iesniedzot pieteikumu, piezīmju daļā jānorāda vajadzība izvietot pārvietojamo dzērienu iekārtu un/vai TV ekrānu.

Ja ielu tirdzniecības atļauja jau ir saņemta vai iesniegums vasaras kafejnīcas atļaujas saņemšanai jau ir iesniegts, lai varētu izvietotu ekrānu un/vai pārvietojamo dzērinu iekārtu, AIC jāiesniedz brīvas formas iesniegums ar lūgumu papildus iesniegtajiem dokumentiem saskaņot pārvietojamo dzērienu iekārtu un/vai TV ekrāna izvietošanu āra kafejnīcā, norādot pašvaldības piešķirto iepriekš iesniegtā iesnieguma reģistrācijas numuru vai izsniegtās tirdzniecības atļaujas numuru.

Abos gadījumos iesniegumam jāpievieno āra kafejnīcas izvietojuma plānā iezīmēts iekārtas – ekrāna un/vai pārvietojamās dzērienu iekārtas – izvietojums, norādot iekārtas izmērus. Saskaņota vasaras kafejnīcas projekta gadījumā, tas jānorāda projektā ietvertajā izvietojuma plānā. Tāpat jānorāda TV ekrānu stiprinājuma vieta un stiprinājuma veids. Pārvietojamām dzērienu iekārtām nepieciešama iekārtas fotofiksācija.

Pēc atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanas pārvietojamās dzērienu iekārtas darbībai jāsaņem saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē. Satura atskaņošanai uz ekrāniem jāsaņem AKKA/LAA un LAIPA licences.

Nosacījumi, kas jāņem vērā minēto iekārtu izvietošanai:

 • iekārtas drīkst izvietot tikai āra kafejnīcas teritorijā, ievērojot ietves brīvo platumu, piebrauktuves un iebrauktuves platumu;
 • risinājumam un pieslēgumam jābūt dizainiski kvalitatīvam un tehniski drošam;
 • visi vadi un kabeļi jānosedz ar nosegpaneļiem;
 • iekārtas aizliegts stiprināt pie ēku fasādēm;
 • par tehnisko drošību atbildīgs kafejnīcas saimnieks;
 • iekārtu darbība nedrīkst traucēt citiem iedzīvotājiem;
 • pamatotu sūdzību gadījumā iekārtas nekavējoties jādemontē.
Papildu informācija
Atkritumu apsaimniekošana un šķirošana pasākumos – plakāti un infografikas