Rīgas domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-snRīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 5.pielikums nosaka, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldība savu funkciju (uzdevumu) izpildei ir dibinājusi vai ieguvusi līdzdalību šādās kapitālsabiedrībās, kas pilnīgas vai daļējas tirgus nepilnības apstākļos sniedz pakalpojumus un pārvalda īpašumus, kuri ir stratēģiski svarīgi Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un drošībai:

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto palīgēku un zemesgabalu pārvaldīšana, Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu izīrēšana.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas ūdens"

Sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas meži"

Mežu, meža zemju, kā arī publisko apstādījumu teritoriju un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšana, vides izglītība.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas nami"

Pašvaldības institūciju darbībai nepieciešamo telpu, kultūrvēsturisku un nacionālajai reprezentācijai nozīmīgu nekustamo īpašumu, tirgus teritoriju un pašvaldības īres un sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas 1.slimnīca"

Veselības aprūpes un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas veselības centrs”

Veselības aprūpes pakalpojumi.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas 2.slimnīca"

Veselības aprūpes un sociālā darba pakalpojumi.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas Dzemdību nams"

Veselības aprūpes un sociālā darba pakalpojumi.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"

Vienīgā nacionālā zooloģiskā dārza uzturēšana un vides izglītība.
Skatīt vairāk

Publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 97,92% kapitāla daļu

SIA "Getliņi EKO"

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana (šķirošana un apglabāšana) sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi", vides izglītība.
Skatīt vairāk

Publisku personu kontrolēta kapitālsabiedrība, kurā Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 49% akciju

Akciju sabiedrība "Rīgas siltums”

Centralizētā siltumapgāde (tai skaitā siltumenerģijas ražošana).
Skatīt vairāk