Valdes un padomes locekļu nominēšana kapitālsabiedrībās

Nominācijas komisijas sagatavotā informācija par kandidātu novērtēšanas procesu (kandidātu novērtēšanas kritērijiem un izmantotajām kandidātu novērtēšanas metodēm, novērtēto kandidātu skaitu).
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas ūdens"

Sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Rīgas teritorijā, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību.
Skatīt vairāk

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"

Sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgā, pārvalda un apsaimnieko tās maksas autostāvvietas ielu sarkano līniju robežās un piedalās pilsētas transporta infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

Nodrošina Pašvaldības īpašumā, valdījumā un pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tām piegulošo teritoriju labiekārtošanu un sanitāro tīrību, komunālo pakalpojumu organizēšanu šo māju iedzīvotājiem.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas meži"

Nodrošina Pašvaldības nekustamo īpašumu (meža, meža zemju, kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” un apstādījumu) apsaimniekošanu, līdzdarbojas Rīgas iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanā un kultūras infrastruktūras uzturēšanā.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas nami"

Piedalās Pašvaldības kultūrvēsturisko objektu un kultūras un nacionālās reprezentācijas objektu uzturēšanā un attīstīšanā, nodrošina racionālu un lietderīgu Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas Centrāltirgus"

Nodrošina Pašvaldības tirgu teritoriju un tajās esošo ēku un būvju racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, piedaloties kultūrvēsturisko objektu uzturēšanā un attīstīšanā un sekmējot kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Nodrošina Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību un atjaunošanu, sabiedrisko objektu projektēšanu, rekonstrukciju un būvniecību, racionālu un lietderīgu Pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"

Nodrošina vienīgā nacionālā zooloģiskā dārza Latvijā darbību, līdzdarbojoties dabas aizsardzības projektu īstenošanā, sniedzot iedzīvotājiem zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanas, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sekmējot tūrismu.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas serviss"

Nodrošina vienotu, racionālu un lietderīgu Pašvaldības izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālās palīdzības iestāžu ēku un neapdzīvoto un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku apsaimniekošanu.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas Dzemdību nams"

Sniedz stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus dzemdību palīdzības jomā un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas 1.slimnīca"

Sniedz ambulatoros un plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas 2.slimnīca"

Sniedz stacionāros un ambulatoros (tai skaitā veselības aprūpe mājās) veselības aprūpes pakalpojumus un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
Skatīt vairāk

SIA "Rīgas veselības centrs”

Sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
Skatīt vairāk

Publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 97,92% kapitāla daļu

SIA "Getliņi EKO"

Nodrošina Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (šķirošanu un apglabāšanu) sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”.
Skatīt vairāk

Publisku personu kontrolēta kapitālsabiedrība, kurā Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 49% akciju

Akciju sabiedrība "Rīgas siltums”

Sniedz centralizētos siltumapgādes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Skatīt vairāk