Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības konsultatīvā padome (turpmāk – Padome) ir Rīgas domes priekšsēdētāja izveidota koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir veicināt pašvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) resursu efektīvu pārvaldību, racionālu un ekonomiski pamatotu izmantošanu un labas pārvaldības principu ievērošanu.

Lai nodrošinātu uzticamību padomes sniegtajiem priekšlikumiem, ieteikumiem un pieņemtajiem lēmumiem, tās locekļiem, uzsākot darbu, jāiesniedz apliecinājums par tādu apstākļu neesamību, kuru dēļ varētu rasties interešu konflikts, un ja tādi apstākļi rodas, par tiem ir jāinformē padome un jāpārtrauc dalība lēmumu pieņemšanā.

Padomes locekļi par darbu padomē atlīdzību nesaņem.

Padomei ir šādi uzdevumi:

 • nodrošināt regulāru informācijas, pieredzes un viedokļu apmaiņu, sniedzot padomus vai labās prakses piemērus IKT pārvaldības jomā, tajā skaitā:
  • pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām nepieciešamo IKT resursu plānošanā, uzskaitē, iegādē, ieviešanā, izmantošanā, uzturēšanā, koplietošanā, sadarbspējas nodrošināšanā, drošībā, attīstīšanā un optimizēšanā;
  • IKT sniegto iespēju un priekšrocību izmantošanā optimālas iestāžu un struktūrvienību funkciju izpildes organizēšanā, kā arī iestāžu pakalpojumu klāsta un satura pilnveidošanā un pieejamības nodrošināšanā;
  • izskatīt stratēģiskus jautājumus IKT pārvaldības jomā un sniegt priekšlikumus par pašvaldības IKT pārvaldību;
 • izvērtēt situāciju un problēmas pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās un sniegt priekšlikumus par risinājumiem un sadarbības iespējām, lai nodrošinātu:
  • IKT infrastruktūras, tajā skaitā pašvaldības informācijas sistēmu, sadarbspēju, kā arī koplietošanu valsts un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vajadzībām;
  •  IKT izmantošanu procedūru vienkāršošanai un administratīvā sloga mazināšanai pašvaldības iestāžu un struktūrvienību funkciju izpildē un pakalpojumu sniegšanā;
 • saskaņot IKT pārvaldības pasākumu izstrādi un veikšanu nozaru un starpnozaru līmenī, lai:
  •  panāktu racionālu ar IKT saistītu tehnisko, finanšu un cilvēkresursu izmantošanu;
  •  novērstu IKT infrastruktūras, tajā skaitā informācijas sistēmu (arī valsts informācijas sistēmu), funkcionalitātes dublēšanos vai nesavietojamību;
 • pirms apstiprināšanas sniegt viedokli un ieteikumus par pašvaldībā izstrādātajiem konceptuālo (stratēģisko) dokumentu projektiem IKT pārvaldības jomā vai tad, ja attiecas uz minēto jomu.
 •  - Rīgas domes priekšsēdētājs, padomes vadītājs
 • Guntis Ikaunieks, uzņēmuma "LMT" Informācijas tehnoloģijas dienesta direktors, Linkedin
 • Artis Birziņš, uzņēmuma "Avanade" Datu un mākslīgā intelekta daļas vadītājs, Linkedin
 • Raimonds Simanovskis, uzņēmuma "eazyBI" dibinātājs un vadītājs, Linkedin
 • Ēvalds Urtāns, mākslīgā intelekta pētnieks un lektors RTU un VeA, SIA "Asya" dibinātājs, Linkedin
 • Jānis Kesteris, uzņēmuma "If P&C Insurance" Latvijas filiāles vadītājs un Baltijas IT daļas vadītājs, Linkedin
 • Anna Andersone, jaunuzņēmumu “Hello World”, "FROONT" un "Be-with" dibinātāja, "Riga Tech Girls" vadītāja, Linkedin
 • Tatjana Riblova, IT uzņēmuma "Cognizant Latvia" biznesa attīstības vadītāja, Linkedin
 • Ingus Rūķis, jaunuzņēmuma "Mapon" vadītājs un "Draugiem Group" pārstāvis, Linkedin
 • Jānis Bergs, uzņēmuma AS “SAF Tehnika” viceprezidents un ASV filiāles vadītājs, Linkedin

Pieaicinātais eksperts:

 • Einārs Deksnis, jaunuzņēmuma "Giraffe360" tehnoloģiju vadītājs, Linkedin

Kontaktinformācija