Rīgas pilsētas pašvaldība ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, tai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu.

Īstenojot pārstāvniecības demokrātiju likumā noteiktajā kārtībā, balsstiesīgie Rīgas iedzīvotāji ievēlē pašvaldības domi.

Likumā noteiktajos ietvaros un pašvaldības nolikumā  paredzētajā kārtībā, dome izveido tai atbildīgu pašvaldības administrāciju, nosakot tās organizācijas struktūru un kompetenci.