Datu atlasi veica un sarakstu sagatavoja Rīgas domes Īpašuma departaments.

Pašvaldībai piederošo, piekritīgo un valdījumā esošo nekustamo īpašumu objekti

Pašvaldībai piederošie dzīvokļu īpašumi

Pašvaldībai piederošās mežaudzes