Kontakti

bt [at] riga.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki ir pirmdienās no plkst.14.00 līdz 19.00 un ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 12.00.

Iesniegumus, pieteikumus vai norēķinus u.c. dokumentus iespējams iesniegt:

 • izmantojot e-adresi,
 • parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz bt@riga.lv,
 • parakstot pašrocīgi un nosūtot pa pastu Rīgas bāriņtiesai, Tērbatas ielā 69, Rīgā, LV – 1001;
 • parakstot pašrocīgi un atstājot to korespondencei paredzētajā kastē Rīgas bāriņtiesas telpās – pirmajā stāvā, Tērbatas ielā 69, Rīgā.

Lūdzam Rīgas bāriņtiesā ierasties bez akūtiem elpošanas ceļu saslimšanas simptomiem . Atgādinām, ka nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija.

Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Aivars Krasnogolovs

Bāriņtiesas priekšsēdētājs - Tērbatas iela 69, LV-1001, 501.kab.
Aivars.Krasnogolovs [at] riga.lv

Inese Ērgle

Priekšsēdētāja vietnieka p.i. - Tērbatas iela 69, LV-1001, 316.kab.
Inese.Ergle [at] riga.lv

Iveta Gorbunova

Galvenā speciāliste - Tērbatas iela 69, LV-1001, 501.kab.
Iveta.Gorbunova [at] riga.lv

Rīgas bāriņtiesa izskata iesniegumu Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā, bet gadījumos, kad nepieciešama administratīvā akta izdošana, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.pantam, Rīgas bāriņtiesa pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, bet, ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Gadījumā, ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, administratīvā akta izdošanas termiņu ar motivētu lēmumu, par to paziņojot iesniedzējam, var pagarināt līdz gadam.

Iesnieguma izskatīšana Rīgas bāriņtiesā

Rīgas bāriņtiesa izskata lietas un pieņem lēmumus bāriņtiesas sēdēs triju bāriņtiesas locekļu sastāvā.

Sūtīt iesniegumu bāriņtiesā

Sūtīt norēķinu bāriņtiesai

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" bāriņtiesa sniedz ikgadējo pārskatu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.

Ar bāriņtiesu darba pārskatiem var iepazīties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu jebkura fiziskā persona, kura:

 1. veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu
 2. ir guvusi informāciju par pārkāpumu,
 3. kas var kaitēt sabiedrības interesēm,
 4. un uzskata, ka šī informācija par pārkāpumu ir ticama/patiesa var celt trauksmi, iesniedzot trauksmes ziņojumu.

Trauksmes ziņojumam jāsatur visas minētās pazīmes!

Trauksmes cēlējs trauksmes ziņojuma iesniegšanai var izmantot Trauksmes celšanas likuma 4.pantā minētos mehānismus, t.i. izmantojot iekšējo, ārējo trauksmes celšanas mehānismu, vai vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā.
Rīgas bāriņtiesas atbildīgās personas (kontaktpersonas) trauksmes celšanas jautājumos ir:

Rīgas bāriņtiesā trauksmes ziņojumus var iesniegt šādi:

 1. nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu  e-pasta adresi: trauksme@riga.lv vai bt.trauksme@riga.lv;
 2. nosūtot to pa pastu uz Bāriņtiesas oficiālo adresi: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001 (vēlams kā adresātu norādīt Rīgas bāriņtiesas atbildīgo personu (kontaktpersonas) trauksmes celšanas jautājumos) vai ievietojot to Rīgas domes administratīvās ēkas Rātslaukumā 1, Rīgā, vestibilā speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izvietotā pastkastē; 

Rīgas bāriņtiesa aicina trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru variet lejupielādēt šeit.

Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, tad, kamēr iesniegums vēl nav izskatīts pēc būtības, persona var lūgt šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.

Ja Rīgas bāriņtiesa konstatē, ka jautājuma izskatīšana nav tās kompetencē, iesniegums tiek pārsūtīts kompetentajai institūcijai.

Ja jautājuma izskatīšana pilnībā vai daļā ir Rīgas bāriņtiesas kompetencē, Rīgas bāriņtiesa izvērtē, vai iesniegums, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums, ir vai nav atzīstams par trauksmes ziņojumu, un pieņem par to lēmumu. Lēmums par iesnieguma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes ziņojumu nav administratīvais akts un nav apstrīdams vai pārsūdzams.

Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz Rīgas bāriņtiesas kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.

Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja, kuras pienākumos, citu starpā ietilpst:

 1. nodrošināt tīmekļvietnē informāciju par trauksmes celšanas kārtību, kompetentajām institūcijām, tostarp kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos, un aizsardzības garantijām;
 2. sniegt atbalstu un konsultācijas personām, kuras vēlas celt trauksmi, un trauksmes cēlējiem vai viņu radiniekiem trauksmes celšanas dēļ radušos jautājumu risināšanā;
 3. saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, identificēt kompetento institūciju un 10 dienu laikā pārsūtīt saņemto ziņojumu, norādot, ka nepieciešams nodrošināt trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību;
 4. veicināt sabiedrības izpratni par trauksmes celšanu;
 5. sniegt metodisku atbalstu trauksmes celšanas jomā, tostarp izstrādāt un tīmekļvietnē publiskot labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei, trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās;
 6. katru gadu apkopot informāciju par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, tostarp par pārkāpumiem, kas atklāti pēc trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas, un tīmekļvietnē publicēt pārskatu par to.