Kontakti

ak [at] riga.lv

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Administratīvā komisija (turpmāk – Komisija), atbilstoši Administratīvās atbildības likuma (turpmāk – Likums) 137. panta pirmajā daļā noteiktajam, administratīvo pārkāpumu lietas izskata mutvārdu procesā.

Likuma 137.panta ceturtā daļa paredz, ka administratīvā pārkāpuma lietu var izskatīt rakstveida procesā, ja tam piekrīt procesa dalībnieki.  

Ja procesa dalībnieks piekrīt, ka administratīvā pārkāpuma lieta tiek izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes), Komisija aicina savlaicīgi (ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma). uz Komisijas e-pasta adresi ak@riga.lv vai e-adresi nosūtīt parakstītu apstiprinājumu, kurš satur sekojošu tekstu “piekrītu lietas Nr…. izskatīšanai rakstveida procesā.” 

Pamatojoties uz Likuma 41. panta pirmajā daļā noteikto, procesa dalībniekam (pie administratīvās atbildības saucamajai personai, cietušajam vai aizskartajam mantas īpašniekam ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, sniegt paskaidrojumus, iesniegt pierādījumus, izteikt lūgumus, kā arī pārsūdzēt lietā pieņemto lēmumu. 

Iepazīšanās ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem tiek nodrošināta pēc attiecīga pieteikuma saņemšanas Komisijā. Lai uz personas norādīto e-pastu vai oficiālās elektroniskās adreses kontā saņemtu skenētas lietas materiālu kopijas vai informāciju par piekļuvi lietas materiāliem elektroniski, lūdzam uz Komisijas e-pastu: ak@riga.lv vai e-adresi nosūtīt parakstītu pieteikumu. Ar lietas materiāliem, iepriekš piesakoties, iespējams iepazīties arī klātienē. Maksimālais lietas materiālu izsniegšanas laiks ir 3 darbdienas no pieteikuma saņemšanas dienas. 

Ja procesa dalībnieks vēlas sniegt paskaidrojumu vai liecību, kuri palīdzētu vispusīgai un objektīvai administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai, vai arī izteikt lūgumus, Komisija aicina tos savlaicīgi (ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma) iesniegt elektroniski, nosūtīt Komisijai pa pastu uz adresi Rīga, E. Smiļģa iela 46 vai arī, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruņa numuru, iesniegt Komisijā klātienē. Jautājumu gadījumā par pieteikuma saturu, lūdzam zvanīt pa tālruņa numuru: +37167026179

Likuma 135.panta noteikumi paredz iespēju izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu un pieņemt lēmumu bez tās personas klātbūtnes, kura saucama pie administratīvās atbildības, ja: 

 1. pie atbildības saucamā persona bez attaisnojoša iemesla neierodas uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu, bet tai bija paziņots par lietas izskatīšanas laiku un vietu saskaņā ar šā likuma normām; 
 2. pie atbildības saucamā persona neatkarīgi no neierašanās iemesliem atkārtoti neierodas uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu, bet tai bija paziņots par lietas izskatīšanas laiku un vietu saskaņā ar šā likuma normām. 
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Juris Dumpis

Komisijas priekšsēdētājs - Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
67026175
juris.dumpis [at] riga.lv

Kristīne Nusberga

Komisijas priekšsēdētāja vietniece - Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002
Kristine.Nusberga [at] riga.lv

Ilona Hirša

Priekšsēdētāja palīdze - Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
67026175
Ilona.Blodniece [at] riga.lv

Māra Svara

Galvenā referente - Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
Mara.Svara [at] riga.lv

Anna Bruģe

Juriste - Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
Anna.Bruge [at] riga.lv

Iveta Laganovska

Juriste - Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
Iveta.Laganovska [at] riga.lv

Aina Švaheimere

Galvenā juriste - Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002
Aina.Svaheimere [at] riga.lv

Dace Zelmene

Galvenā referente - Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
67026175
dace.zelmene [at] riga.lv

Elita Bērziņa

Galvenā juriste - Ed.Smiļģa iela 46, LV-1002
Elita.Berzina [at] riga.lv

Inga Gedrovica

Juriste - Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002
Inga.Gedrovica [at] riga.lv

Administratīvā komisija:

 • izskata administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem;
 • izskata administratīvo pārkāpumu lietas par administratīvajiem pārkāpumiem atbilstoši komisijai saistošajos nozaru likumos noteiktajai kompetencei;
 • kā augstāka amatpersona izskata sūdzības par Rīgas valspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas pieņemtajiem lēmumiem;
 • kontrolē administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu izpildi atbilstoši savai kompetencei;
 • sniedz ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm, institūcijām un amatpersonām, nevalstiskajām organizācijām un komersantiem administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanai;
 • sadarbojas ar valsts un pašvaldības tiesību aizsardzības iestādēm, lai veicinātu likumības ievērošanu Rīgā;
 • kontrolē apakškomisijas darbību;
 • apkopo un analizē informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to dinamiku, regulāri informē par to Rīgas domi un Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju;
 • pēta un izmanto ārvalstu pieredzi pilsētas administratīvo pārkāpumu profilakses jomā;
 • atbilstoši savai kompetencei sagatavo Rīgas domes, Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora tiesību aktu projektus;
 • atbilstoši savai kompetencei izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus un sūdzības;
 • atbilstoši savai kompetencei sniedz informāciju fiziskajām un juridiskajām personām.

Komisijas priekšsēdētājs
Juris Dumpis

Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Kristīne Nusberga

Komisijas locekļi

 • Linda Melnūdre – Rīgas valspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā juriste
 • Lauris Kudiņš – Rīgas pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes priekšnieks
 • Nikolajs Orlovs – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks
 • Līga Lapiņa– Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece