Nominācijas komisijas sagatavotā informācija par kandidātu novērtēšanas procesu (kandidātu novērtēšanas kritērijiem un izmantotajām kandidātu novērtēšanas metodēm, novērtēto kandidātu skaitu).

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 15.05.2023. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatu ar kompetenci stratēģijas izstrādes un īstenošanas, korporatīvās pārvaldības, uzņēmumu, komandas un iesaistīto pušu vadības jomās.
Attiecībā uz izglītību, valodas prasmēm, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1.  valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa uzdevumus;
 3. darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  1. vismaz triju gadu pieredze kapitālsabiedrības, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis valdes vai padomes locekļa amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījums 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50;
  2. vismaz triju gadu pieredze vadītāja vai tā vietnieka amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par vides, infrastruktūras, sabiedrisko pakalpojumu, finanšu, ekonomikas vai attīstības plānošanas nozaru politikas veidošanu vai īstenošanu un kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz vienu no šādiem rādītājiem – budžets/finanšu apgrozījums 8 miljoni euro, vidējais darbinieku skaits 50.
 4. kandidātiem ir jābūt izpratnei, pieredzei un padziļinātām zināšanām par stratēģiju izstrādi un īstenošanu, korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu, komandas un iesaistīto pušu vadību, kā arī izpratnei par jautājumiem, kas saistīti ar SIA “Rīgas ūdens” darbības jomu;
 5.  nevainojama reputācija.

Tāpat kandidātiem tika izvirzītas prasības attiecībā uz vadības kompetencēm, kas ir nepieciešamas padomes locekļa pienākumu pildīšanai, un tās ir: stratēģiskais redzējums, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, orientācija uz attīstību, pārmaiņu vadīšana un lēmumu pieņemšana un atbildība.

Pieteikumu padomes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 05.06.2023. ieskaitot.

Kopumā SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 31 kandidāta. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kā arī piesaistītais personāla atlases konsultants veica kandidātu reputācijas pārbaudi;  uz 2. kārtu deviņiem virzītajiem kandidātiem notika padziļināta vadības kompetenču vērtēšana, tika veikti personības novērtēšanas testi un iegūtas atsauksmes, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants, 3. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju.

Nominācijas komisija 03.08.2023. pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ievēlēšanai SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatā galīgā lēmuma pieņemšanai divus kandidātus prioritārā secībā, kas visās trīs atlases kārtās kopsummā ieguva lielāko vidējo punktu skaitu un tika atzīti par izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem kandidātiem.
 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 12.12.2022. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Rīgas nami”, kurai ar 01.11.2022. tika pievienotas SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss”, padomes locekļa amatu ar kompetenci nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un attīstības jomā. Attiecībā uz izglītību, valodas prasmēm, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē, inženierzinātnēs, nekustamo īpašumu pārvaldībā vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas nami” padomes locekļa uzdevumus;
 3. darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  1. vismaz triju gadu pieredze kapitālsabiedrības, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījums 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50, valdes vai padomes locekļa amatā;
  2. vismaz triju gadu pieredze vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nekustamo īpašumu attīstību un pārvaldību un kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz vienu no šādiem rādītājiem – budžets/finanšu apgrozījums 8 milj. euro, vidējais darbinieku skaits 50.
 4. kandidātiem ir jābūt izpratnei un zināšanām par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību un pēdējo 10 gadu laikā vismaz triju gadu profesionālai darba pieredzei nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un attīstības jautājumos, tai skaitā kultūrvēsturisko objektu apsaimniekošanā.
 5. nevainojama reputācija.

Tāpat kandidātiem tika izvirzītas prasības attiecībā uz vadības kompetencēm, kas ir nepieciešamas padomes locekļa pienākumu pildīšanai, un tās ir: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, orientācija uz attīstību, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana un lēmumu pieņemšana un atbildība.

Pieteikumu padomes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 13.01.2023. ieskaitot.

Kopumā SIA “Rīgas nami” padomes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 16 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kā arī piesaistītais personāla atlases konsultants veica kandidātu reputācijas pārbaudi; 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un uz 3. kārtu diviem virzītajiem kandidātiem notika padziļināta vadības kompetenču vērtēšana, tika veikti personības novērtēšanas testi un iegūtas atsauksmes, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.

Nominācijas komisija 17.03.2023. pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ievēlēšanai SIA “Rīgas nami” padomes locekļa amatam kandidātu, kas ir atzīts par izvirzītajām prasībām atbilstošāko kandidātu un visās trīs atlases kārtās kopsummā ieguva lielāko punktu skaitu.

Publicēts : 20.03.2023.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 03.10.2022. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa amatu. Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas prasmēm, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni;
 2. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, finanšu vai ekonomikas jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa uzdevumus;
 3. vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā) vadītāja amatā (Kapitālsabiedrībā – padomes vai valdes locekļa amatā) vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā finanšu vadības, iekšējās kontroles sistēmas, stratēģiskās vadības un attīstības vai juridiskā atbalsta jautājumos kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 150 darbinieki vai kurai gada neto apgrozījums (iestādei un citai organizācijai – gada budžets/ finanšu apgrozījums) bijis ne mazāks kā 5 milj. euro;
 4. valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešama profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā finanšu vadībā un vismaz vienā no minētajām jomām: iekšējās kontroles sistēmas ieviešanā, stratēģiju izstrādē un īstenošanā vai korporatīvās pārvaldības politikas ieviešanā;
 5. valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence), lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence), orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 6. nevainojama reputācija;
 7. pieredze pēdējo piecu gadu laikā Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistē un attīstības projektu vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību un novērtēta ar papildu punktiem.

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 25.10.2022. ieskaitot.

Kopumā SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 14 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidātu atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, piesaistītais personāla atlases konsultants veica kandidātu reputācijas pārbaudi; 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un uz 3. kārtu virzītajiem trijiem kandidātiem notika padziļināta vadības kompetenču vērtēšana, tika veikti personības novērtēšanas testi un iegūtas atsauksmes, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.

Nominācijas komisija 13.12.2022.  pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ievēlēšanai SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa amatā prioritārā secībā divus kandidātus, kuri visās trīs atlases kārtās kopsummā ieguvuši lielāko vidējo punktu skaitu un atzīti par izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem kandidātiem, gala lēmuma pieņemšanai

Publicēts: 14.12.2022.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 06.06.2022. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Rīgas 1. slimnīca” valdes locekļa amatu. Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas prasmēm, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni;
 2. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, finanšu vai ekonomikas jomā;
 3. vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā finanšu vadības, iekšējās kontroles sistēmas, stratēģiskās vadības un attīstības, vai juridiskā atbalsta jautājumos kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 250 darbinieki vai kurai gada neto apgrozījums (iestādei un citai organizācijai – gada budžets/ finanšu apgrozījums) bijis ne mazāks kā 10 milj. euro;
 4. valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešama profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā šādās jomās: finanšu vadībā, stratēģiju izstrādē un īstenošanā, korporatīvās pārvaldības politikas ieviešanā;
 5. valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence), lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence), orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 6. nevainojama reputācija;
 7. pieredze pēdējo piecu gadu laikā šādās jomās: iekšējās kontroles sistēmas izveidē un pilnveidošanā, Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistē un attīstības projektu vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību un novērtēta ar papildu punktiem.

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 04.07.2022. ieskaitot.

Kopumā SIA “Rīgas 1. slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 18 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidātu atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, piesaistītais personāla atlases konsultants veica kandidātu reputācijas pārbaudi; 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un uz 3. kārtu virzītajiem kandidātiem notika padziļināta vadības kompetenču vērtēšana, tika veikti personības novērtēšanas testi un iegūtas atsauksmes, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.

 

Nominācijas komisija 18.08.2022. pieņēma lēmumu par nominācijas procesa rezultātiem, izvirzot kandidātu, kuru Komisija atzina par atbilstošāko izvirzītajām prasībām un kas atlases procesa visu trīs kārtu kopvērtējumā ieguva augstāko punktu skaitu, kapitāla daļu turētāja pārstāvim galīgā lēmuma pieņemšanai attiecībā uz kandidāta ievēlēšanu amatā.

Publicēts: 18.08.2022.

Ar mērķi virzīties uz nekustamo īpašumu pārvaldības centralizāciju un darbības efektivitātes paaugstināšanu, kā arī korporatīvās pārvaldības un administratīvās kapacitātes stiprināšanu, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2021. lēmumu Nr. 1105 “Par SIA “Rīgas nami”, SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss” reorganizācijas uzsākšanu”, ir uzsākta četru kapitālsabiedrību reorganizācija apvienošanas ceļā, SIA “Rīgas nami” pievienojot kapitālsabiedrības - SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, SIA “Rīgas Centrāltirgus” un SIA “Rīgas serviss”. SIA “Rīgas nami” reorganizācijas rezultātā klūst par lielu kapitālsabiedrību, kurā atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 78. panta otrajai daļai izveidojama padome.

Ņemot vērā minēto, Rīgas valstspilsētas pašvaldība 18.02.2022. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz trim SIA “Rīgas nami” padomes locekļu amatiem ar kompetenci nekustamo īpašumu pārvaldības jomā, finanšu jautājumu, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā un stratēģiju un pārmaiņu vadībā. Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas prasmēm, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni.
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē, inženierzinātnēs, nekustamo īpašumu pārvaldībā vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas nami” padomes locekļa uzdevumus.
 3. darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  •  vismaz triju gadu pieredze kapitālsabiedrības, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījums 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50, valdes vai padomes locekļa amatā;
  • vismaz triju gadu pieredze vadītāja (t. sk. vadītāja vietnieka) amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nekustamo īpašumu attīstību un pārvaldību vai finanšu vadības politikas veidošanu un īstenošanu un kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz vienu no šādiem rādītājiem – budžets/finanšu apgrozījums 8 milj. euro, vidējais darbinieku skaits 50.
 4. Kandidātiem ir jābūt izpratnei un zināšanām par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību un pēdējo 10 gadu laikā vismaz triju gadu profesionālai darba pieredzei:
 5. nevainojama reputācija.

Tāpat kandidātiem tika izvirzītas prasības attiecībā uz vadības kompetencēm, kas ir nepieciešamas padomes locekļa pienākumu pildīšanai, un tās ir: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, orientācija uz attīstību, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana un lēmumu pieņemšana un atbildība.

Pieteikumu padomes locekļu amatu kandidāti varēja iesniegt līdz 21.03.2022. ieskaitot.

Kopumā SIA “Rīgas nami” padomes locekļu amatu kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 11 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kā arī piesaistītais personāla atlases konsultants veica kandidātu reputācijas pārbaudi; 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un uz 3. kārtu virzītajiem kandidātiem notika padziļināta vadības kompetenču vērtēšana, tika veikti personības novērtēšanas testi un iegūtas atsauksmes, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.

Nominācijas komisija 07.06.2022. pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim galīgā lēmuma pieņemšanai divus kandidātus katrā jomā prioritārā secībā, kas visās trīs atlases kārtās kopsummā ieguva lielāko vidējo punktu skaitu un tika atzīti par izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem kandidātiem.

Publicēts: 07.06.2022.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 14.01.2022. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa amatu. Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas prasmēm, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni;
 2. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs vai finanšu vai ekonomikas jomā;
 3. vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) vadītāja amatā (kapitālsabiedrībā – padomes vai valdes locekļa amatā) vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā finanšu vadības vai juridiskā atbalsta jautājumos kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki vai kurai gada neto apgrozījums (iestādei un citai organizācijai – gada budžets/ finanšu apgrozījums) bijis ne mazāks kā 10 milj. euro;
 4. nevainojama reputācija.

Tika noteiktas kompetences, kas ir nepieciešamas valdes locekļa pienākumu pildīšanai:

 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence);
 • plānošana un organizēšana;
 • orientācija uz attīstību;
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 03.02.2022.

Kopumā SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 11 kandidātiem.

Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidātu atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kā arī piesaistītais personāla atlases konsultants veica kandidātu reputācijas pārbaudi; 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un uz 3. kārtu trim virzītajiem kandidātiem notika padziļināta vadības kompetenču vērtēšana, tika veikti personības novērtēšanas testi un iegūtas atsauksmes, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.

Nominācijas komisija 05.04.2022. pieņēma lēmumu izvirzīt divus kandidātus (prioritārā secībā), kurus Komisija ir atzinusi par atbilstošiem izvirzītajām obligātajām prasībām un kas atlases procesa visu trīs kārtu kopvērtējumā ieguvuši augstāko punktu skaitu, kapitāla daļu turētāja pārstāvim galīgā lēmuma pieņemšanai attiecībā uz kandidāta ievēlēšanu amatā.

Publicēts: 08.04.202..

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 13.12.2021. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa amatu ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā. Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas prasmēm, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm tika izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinību, uzņēmējdarbības vadības, finanšu, ekonomikas, tiesību zinātņu, inženierzinātņu vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa pienākumus;
 3. darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
 4. nevainojama reputācija.

*Kapitālsabiedrība, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījumus 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50.

** attiecīgās institūcijas vadītājs vai viņa vietnieks institūcijā, kurā vidējais darbinieku skaits virs 50.

Tika noteiktas kompetences, kas ir nepieciešamas padomes locekļa pienākumu pildīšanai:

Pieteikumu pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājuma padomes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 08.02.2022.

Kopumā akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 28 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidātu atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kā arī piesaistītais personāla atlases konsultants veica kandidātu reputācijas pārbaudi; 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un uz 3. kārtu trim virzītajiem kandidātiem notika padziļināta vadības kompetenču vērtēšana, tika veikti personības novērtēšanas testi un iegūtas atsauksmes, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.

Nominācijas komisija 29.03.2022. pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim divus kandidātus (prioritārā secībā), kurus Komisija ir atzinusi par atbilstošiem izvirzītajām obligātajām prasībām un kas atlases procesa visu trīs kārtu kopvērtējumā ieguvuši augstāko punktu skaitu, galīgā lēmuma pieņemšanai attiecībā uz kandidāta nominēšanu akcionāru sapulcē ievēlēšanai padomes locekļa amatā.

Publicēts: 01.04.2022.

SIA “Rīgas meži” padomes apstiprināta nominācijas komisija 16.11.2021. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz trīs SIA “Rīgas meži” valdes locekļu amatu vietām (ar kompetenci mežsaimniecības, mežizstrādes un koksnes izstrādājumu ražošanas jautājumos, ar kompetenci stratēģiskās vadības, korporatīvās pārvaldības, ilgtspējas un komunikācijas jautājumos, nekustamo īpašumu apsaimniekošanā un ar kompetenci finanšu vadības, administratīvajos jautājumos un juridiskajā atbalstā).

Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas meži” valdes locekļa/-es pienākumus;
 2. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas ne zemākas par B1 līmeni;
 3. vismaz 3 (trīs) gadu pieredze (kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā) valdes locekļa/-es vai līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai struktūrvienības vadītājs) jomās, kas noteikta atšķirīgi katram valdes loceklim/-ei atbilstoši tā/-ās kompetencei vidējā vai lielā uzņēmumā*  vai arī iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā vidēji gadā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki;
 4. nevainojama reputācija.
 5. papildus tika izvirzītas prasības atbilstoši atbildības jomai:
  1. valdes loceklim/-ei, kura atbildības jomā ir mežsaimniecības, mežizstrādes un koksnes izstrādājumu ražošanas jautājumi:
   1. minimālajās prasībās noteiktajai darba pieredzei jābūt mežsaimniecības, mežizstrādes un koksnes izstrādājumu ražošanas procesu organizēšanas jautājumos;
   2. zināšanas, izpratne un darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā tika vērtēta ar papildus punktiem šādos jautājumos:  stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jautājumos un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā.
  2. valdes loceklim/-ei kura atbildības jomā ir stratēģiskās vadības, korporatīvās pārvaldības, ilgtspējas un komunikācijas jautājumi, nekustamo īpašumu apsaimniekošana:
   1. minimālajās prasībās noteiktajai darba pieredzei jābūt stratēģiskās vadības, korporatīvās vai administratīvās vadības jautājumos;
   2. zināšanas, izpratne un darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā tika vērtēta ar papildus punktiem šādos jautājumos: nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā un mežsaimniecības, mežizstrādes un koksnes izstrādājumu ražošanas jomā.
  3. valdes loceklim/-ei, kura atbildības jomā ir finanšu vadība, administratīvie jautājumi un juridiskais atbalsts
   1. minimālajās prasībās noteiktajai darba pieredzei jābūt finanšu vadības vai administratīvās vadības, vai juridiskā atbalsta jautājumos;
   2. zināšanas, izpratne un darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā tika vērtēta ar papildus punktiem šādos jautājumos: investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos vai Starptautisko finanšu pārskatu standartu ieviešanā, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā, mežsaimniecības, mežizstrādes un koksnes izstrādājumu ražošanas jomā un stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jautājumos.

* Kapitālsabiedrība, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījumus 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50.

Pieteikumus valdes locekļu amatu kandidāti varēja iesniegt līdz 06.12.2021.. Tika izsludināta papildu pieteikšanās uz valdes locekļa amatu ar kompetenci mežsaimniecības, mežizstrādes un koksnes izstrādājumu ražošanas jautājumos, un pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājuma pieteikumus kandidāti varēja iesniegt līdz 31.01.2022.

Kopumā SIA “Rīgas meži” valdes locekļu amatu kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 70 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kā arī piesaistītais personāla atlases konsultants veica kandidātu reputācijas pārbaudi; 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju (uz 2. kārtu bija aicināti deviņi kandidāti) un uz 3. kārtu virzītajiem kandidātiem notika padziļināta vadības kompetenču vērtēšana, tika veikti personības novērtēšanas testi un iegūtas atsauksmes, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.     

Nominācijas komisija 22.02.2022. pieņēma lēmumu izvirzīt padomei ievēlēšanai SIA “Rīgas meži” valdes locekļu amatos kandidātus, kas attiecīgajā jomā ieguva vislielāko vidējo punktu skaitu un tika atzīti par izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem kandidātiem. Nominācijas komisija no izvirzītajiem kandidātiem noteica kandidātu valdes priekšsēdētāja amatam, kurš valdes priekšsēdētājam definēto būtisko kompetenču novērtējumā saņēma augstāko novērtējumu.

SIA “Rīgas meži” valdes locekļu amata kandidātu atlasei un novērtēšanai tika izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: SIA “Rīgas meži” padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvis, AS “SEB banka” valdes loceklis Arnis Škapars, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis, biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks; nominācijas komisiju vadīja Rīgas valstspilsētas izpilddirektora vietniece Rita Logina.

Publicēts: 25.02.2022.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 03.11.2021. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” padomes locekļa amatu.

Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas prasmēm, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu vadībā, vadībzinībās, uzņēmējdarbības vadībā vai inženierzinātnēs saistībā ar transportu vai loģistiku;
 3. vismaz triju gadu pieredze (pēdējo 10 gadu laikā) vidējas vai lielas kapitālsabiedrības* valdes vai padomes locekļa amatā;
 4. nevainojama reputācija.

*Kapitālsabiedrība, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījumus 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50.

Pieteikumu padomes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 26.11.2021.

Kopumā Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” padomes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 20 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kā arī piesaistītais personāla atlases konsultants veica kandidātu reputācijas pārbaudi; 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un uz 3. kārtu trim virzītajiem kandidātiem notika padziļināta vadības kompetenču vērtēšana, tika veikti personības novērtēšanas testi un iegūtas atsauksmes, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.

Nominācijas komisija 26.01.2022. pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ievēlēšanai Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” padomes locekļa amatā kandidātu, kas visās trīs atlases kārtās kopsummā ieguva lielāko vidējo punktu skaitu un ir atzīts par izvirzītajām prasībām atbilstošāko kandidātu.

Publicēts: 28.01.2022.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 20.10.2021. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amata vietu stratēģiju izstrādes un pārmaiņu vadības jomā.

Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas prasmēm, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa pienākumus;
 3. vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (t. i., valdes loceklim tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā) kapitālsabiedrībā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki;
 4. nevainojama reputācija.

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 12.11.2021.

Kopumā SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no deviņiem kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kā arī piesaistītais personāla atlases konsultants veica kandidātu reputācijas pārbaudi; 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju un uz 3. kārtu diviem virzītajiem kandidātiem notika padziļināta vadības kompetenču vērtēšana, tika veikti personības novērtēšanas testi un iegūtas atsauksmes, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.

Nominācijas komisija 18.01.2022. pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ievēlēšanai SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amatam kandidātu, kas visās trīs atlases kārtās kopsummā ieguva lielāko vidējo punktu skaitu un ir atzīts par izvirzītajām prasībām atbilstošāko kandidātu.

Publicēts: 21.01.2022.

Rīgas pilsētas pašvaldība 11.09.2020. izsludināja konkursu uz SIA “Rīgas satiksme” padomes locekļa amatiem (3 vakances), nosakot amata kandidātiem šādas prasības un kompetences:

 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā sabiedrībā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā un kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
  • vismaz triju gadu pieredze tādas valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu Sabiedrības pamatdarbības jomā;
 • nevainojama reputācija;
 • orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām.

SIA “Rīgas satiksme” padomes locekļa amatu kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 30 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika 3 kārtās: 1.kārta – dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, 2.kārta, kuras laikā notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana un kandidātu reputācijas pārbaude, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības novērtēšanas testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants, un 3.kārta – daļēji strukturēta intervija ar nominācijas komisiju. Nominācijas komisija 30.11.2020. pieņēma lēmumu par kandidātiem, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un to izvirzīšanu kapitāla daļu turētāja pārstāvim lēmuma pieņemšanai par ievēlēšanu padomes locekļa amatā.

Publicēts: 11.11.2021.

Rīgas pilsētas pašvaldība 03.08.2021. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz vienu SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amatu (finanšu, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā). Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība finanšu vai ekonomikas jomā vai vadības zinībās;
 2. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;
 3. vismaz trīs gadu nepārtraukta pieredze pēdējo desmit gadu laikā vidējas vai lielas* kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā, kura kompetencē bijusi finanšu vadības joma, vai valdei (valdes loceklim) pakļautas struktūrvienības, kas atbildīga par finanšu vadības jautājumiem, vadītāja amatā;
 4. nevainojama reputācija;
 5. valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences – lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence), plānošana un organizēšana (būtiskā kompetence), orientācija uz rezultātu sasniegšanu, orientācija uz attīstību, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 6. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
 7. pieredze pēdējo piecu gadu laikā investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos tiks uzskatīta par priekšrocību.

*Kapitālsabiedrība, kuras darbības rādītāji visā periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, ikgadēji pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma –4 miljoni euro, neto apgrozījums – 8 miljoni euro, vidējais darbinieku skaits – 50.

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 06.09.2021.

Kopumā SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 17 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika divās kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un reputācijas pārbaude, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants; 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju (uz 2. kārtu bija aicināti divi kandidāti).         

Nominācijas komisija 13.10.2021. pieņēma lēmumu izbeigt SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amata kandidātu publiskās pieteikšanās procedūru bez rezultāta, noraidot visus kandidātus kā neatbilstošus SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītajām prasībām, un ierosināt SIA “Rīgas nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvim pārskatīt kandidātiem izvirzāmās pieredzes prasības, izsludinot atkārtotu publisko kandidātu pieteikšanās procedūru uz šo valdes locekļa amata vietu.

Publicēts: 18.10.2021.

Rīgas pilsētas pašvaldība 13.04.2021. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz trim SIA “Rīgas meži” padomes locekļu amatu vietām (ar kompetenci bioekonomikas un zemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā, ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā un kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā).

Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu Sabiedrības padomes locekļa pienākumus;
 3. darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības* valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadītāja vai vadītājam līdzvērtīgā vadošā amatā (t.i. vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā) valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par vides vai meža nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze augstskolā vai zinātniskajā institūtā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, vadošais pētnieks), kas realizē pētniecību un kuram ir zinātniskās publikācijas bioekonomikas vai zemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā.

*Kapitālsabiedrība, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījumus 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50.

 1. nevainojama reputācija.
 2. Kandidātam ir jāatbilst šādām padomes locekļa amatam (trīs amatu profili) izvirzītajām profesionālās pieredzes prasībām atkarībā no amata profila/-iem, uz kuru/-iem kandidāts piesakās:
 • padomes loceklis ar kompetenci bioekonomikas vai zemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā:
  • kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze bioekonomikas vai zemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā;
  • izpratne un zināšanas par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību.
 • padomes loceklis ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā:
  • kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos;
  • izpratne un zināšanas par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību.
 • padomes loceklis ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā:
  • kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē un ieviešanā un nozīmīgu pārmaiņu vadībā;
  • izpratne un zināšanas par vides un mežu pārvaldības jomu, korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību.

Pieteikumu pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājuma padomes locekļu amatu kandidāti varēja iesniegt līdz 25.05.2021.

Kopumā SIA “Rīgas meži” padomes locekļu amatu kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 42 kandidātiem. Kandidātu novērtēšanas procesā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un reputācijas pārbaude, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants; notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.

Nominācijas komisija 04.08.2021. pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim galīgā lēmuma pieņemšanai divus kandidātus katrā jomā prioritārā secībā, kas visās trīs atlases kārtās kopsummā ieguva lielāko vidējo punktu skaitu un tika atzīti par izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem kandidātiem.

Publicēts: 06.08.2021.

Rīgas pilsētas pašvaldība 29.03.2021. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz vienu SIA “Rīgas Dzemdību” valdes locekļa amatu (projektu, kvalitātes un administratīvi tehniskās vadības jomā). Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa pienākumus;
 3. darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) veselības aprūpes jomā valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki;
  • vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (kuram pakļauti vismaz 10 darbinieki, un kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā) kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 100 darbinieki;
 4. nevainojama reputācija;
 5. valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences - stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence), plānošana un organizēšana (būtiskā kompetence), komandas vadīšana, orientācija uz attīstību, lēmumu pieņemšana un atbildība;
 6. vēlamas zināšanas par valsts finansēto veselības aprūpi, SIA “Rīgas Dzemdību nams” darbības jomu – stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu un sociālā darba pakalpojumu sniegšana, kā arī par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu vadību un publisko personu kapitālsabiedrību darbību.

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 20.04.2021.

Kopumā SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 9 kandidātiem. Kandidātu novērtēšanas procesā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un reputācijas pārbaude, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants; notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.

Nominācijas komisija 31.05.2021. pieņēma lēmumu izbeigt SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa amata kandidātu publiskās pieteikšanās procedūru bez rezultāta, noraidot visus kandidātus kā neatbilstošus SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa amatam, un ierosināt SIA “Rīgas Dzemdību nams” kapitāla daļu turētāja pārstāvim pārskatīt valdes locekļa amatam (ar kompetenci kapitālsabiedrības stratēģiju izstrādē un ieviešanā, kvalitātes vadībā un administratīvi tehniskajā vadībā) izvirzāmās prasības un izsludināt atkārtotu publisko kandidātu pieteikšanās procedūru uz šo valdes locekļa amata vietu.

Rīgas pilsētas pašvaldība 10.02.2021. izsludināja atkārtotu publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz vienu SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amatu (stratēģiju izstrādes un pārmaiņu vadības jomā). Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni; 
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu Sabiedrības valdes locekļa pienākumus;
 3. darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) vides pārvaldības jomā valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (t. i. vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā) kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki;
  • vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrībā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki;
 4. nevainojama reputācija;
 5. nepieciešamās kompetences - stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, komandas vadīšana, orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 08.03.2021.

Kopumā SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 13 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un reputācijas pārbaude, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants; 2. kārtā notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants; 3. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju (uz 3. kārtu bija aicināti divi kandidāti).         

Nominācijas komisija 22.04.2021. pieņēma lēmumu izbeigt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amata kandidātu publiskās pieteikšanās procedūru bez rezultāta, noraidot visus kandidātus kā neatbilstošus SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amatam, un ierosināt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” kapitāla daļu turētāja pārstāvim pēc 5 mēnešiem izsludināt atkārtotu publisko kandidātu pieteikšanās procedūru uz šo valdes locekļa amata vietu.

Rīgas pilsētas pašvaldība 28.10.2020. izsludināja konkursu uz vienu SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amatu. Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (angļu valodas zināšanas tika uzskatīta par priekšrocību); 
 2. augstākā izglītība - augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas nami”  valdes locekļa pienākumus; 
 3. darba pieredze un izpratne par SIA “Rīgas nami” darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā SIA “Rīgas nami” un kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: 
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā vai tieši valdei (valdes loceklim) pakļauta struktūrvienības vadītāja amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā; 
  • vismaz triju gadu pieredze valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā vai iestādes vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā, vēlams tādā iestādē, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu SIA “Rīgas nami” pamatdarbības jomā; 
 4. profesionālās pieredzes prasības: kompetence stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā. Kandidātam pēdējo 10 gadu laikā jābūt vismaz triju gadu darba pieredzei biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, pieredzei nozīmīgu pārmaiņu vadībā, pieredzei korporatīvās pārvaldības jautājumos, kā arī pēdējo 10 gadu laikā vēlama vismaz triju gadu darba pieredze nekustamā īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas jomā, t.sk. kultūras pasākumu organizēšanai; 
 5. nevainojama reputācija;
 6. nepieciešamas šādas kompetences - stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana, orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība un pārmaiņu vadīšana.

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 23.11.2020.

Kopumā SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 37 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1.kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, 2.kārtā notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana un kandidātu reputācijas pārbaude, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības novērtēšanas testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants, un 3.kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju (uz 3.kārtu bija aicināti četri kandidāti).   

Nominācijas komisija 27.01.2021. pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim lēmuma pieņemšanai par ievēlēšanu valdes locekļa amatā divus kandidātus prioritārā secībā, kas visās trīs atlases kārtās kopsummā ieguva lielāko vidējo punktu skaitu un tika atzīti par izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem kandidātiem.

Rīgas pilsētas pašvaldība 01.09.2020. izsludināja konkursu uz SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatu (1 vakance), nosakot amata kandidātiem šādas prasības un kompetences:

 • valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā;
 • darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā un kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;
 • izpratne par ūdenssaimniecības vai citu komunālo pakalpojumu nodrošināšanas jomu;
 • nevainojama reputācija.

SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma  pieteikumus no 24 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika 3 kārtās: 1.kārta – dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, 2.kārta, kuras laikā notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana un kandidātu reputācijas pārbaude, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības novērtēšanas testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants, un 3.kārta – daļēji strukturēta intervija ar nominācijas komisiju. Nominācijas komisija 16.12.2020. pieņēma lēmumu par kandidātiem, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un to izvirzīšanu kapitāla daļu turētāja pārstāvim lēmuma pieņemšanai par ievēlēšanu padomes locekļa amatā.   

Rīgas pilsētas pašvaldība 01.09.2020. izsludināja konkursu uz SIA “Getliņi EKO” padomes locekļa amatiem (2 vakances), nosakot amatu kandidātiem šādas prasības un kompetences:

 • valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā;
 • darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā un kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;
 • nevainojama reputācija;
 • padomes loceklis ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos;
 • padomes loceklis ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, pieredze nozīmīgu pārmaiņu vadībā, pierādāma pieredze korporatīvās pārvaldības jautājumos. Vēlama pieredze nozīmīgu strukturālu reorganizāciju plānošanā un/vai īstenošanā.

SIA “Getliņi EKO” padomes locekļa amatu kandidātu nominācijas komisija saņēma  pieteikumus no 27 kandidātiem, no kuriem 12 kandidāti bija pieteikušies uz padomes locekļa amatu ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, 19 uz padomes locekļa amatu ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā. Kandidātu novērtēšana notika 3 kārtās: 1.kārta – dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, 2.kārta, kuras laikā notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana un kandidātu reputācijas pārbaude, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības novērtēšanas testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants, un 3.kārta – daļēji strukturēta intervija ar nominācijas komisiju. Nominācijas komisija 16.12.2020. pieņēma lēmumu par kandidātiem, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un to izvirzīšanu kapitāla daļu turētāja pārstāvim lēmuma pieņemšanai par ievēlēšanu padomes locekļa amatā.  

Rīgas pilsētas pašvaldība 19.08.2021. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz divām SIA “Rīgas Centrāltirgus” valdes locekļu amatu vietām (ar kompetenci nekustamā īpašuma attīstības, pārvaldīšanas, nomas un tirdzniecības organizēšanas jomā un ar kompetenci administratīvo jautājumu, finanšu vadības un juridiskā atbalsta jomā).

Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;
 2. valdes loceklim, kura atbildības jomā ir nekustamā īpašuma attīstības, pārvaldīšanas, nomas un tirdzniecības organizēšanas jautājumi:
  • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadības, tirgzinību, tirdzniecības, tiesību zinātnes, nekustamā īpašuma pārvaldības, arhitektūras vai būvniecības jomā;
  • vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) nekustamā īpašuma attīstības, pārvaldīšanas, nomas vai tirdzniecības organizēšanas jautājumos valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā* kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki vai kurai gada neto apgrozījums (iestādei un citai organizācijai - gada budžets/ finanšu apgrozījums) bijis ne mazāks kā 10 milj. euro;
  • pieredze pēdējo piecu gadu laikā stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jautājumos tika uzskatīta par priekšrocību;
 3. valdes loceklim, kura atbildības jomā ir administratīvie jautājumi, finanšu vadība un juridiskais atbalsts:
  • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadības, tiesību zinātnes, finanšu vai ekonomikas jomā;
  • vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) finanšu vadības vai juridiskā atbalsta jautājumos valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā* kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki vai kurai gada neto apgrozījums (iestādei un citai organizācijai - gada budžets/ finanšu apgrozījums) bijis ne mazāks kā 10 milj. euro;
  • pieredze pēdējo piecu gadu laikā investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos tika uzskatīta par priekšrocību;
 4. nevainojama reputācija.

* vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā.

Pieteikumu valdes locekļu amatu kandidāti varēja iesniegt līdz 20.09.2021.

Kopumā SIA “Rīgas Centrāltirgus ” valdes locekļu amatu kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 35 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kā arī piesaistītais personāla atlases konsultants veica kandidātu reputācijas pārbaudi; 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju (uz 2. kārtu bija aicināti astoņi kandidāti) un uz 3. kārtu virzītajiem kandidātiem notika padziļināta vadības kompetenču vērtēšana, tika veikti personības novērtēšanas testi un iegūtas atsauksmes, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.     

Nominācijas komisija 09.11.2021. pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ievēlēšanai SIA “Rīgas Centrāltirgus” valdes locekļu amatos katrā jomā prioritārā secībā divus kandidātus, kas visās trīs atlases kārtās kopsummā ieguvuši lielāko vidējo punktu skaitu un atzīti par izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem kandidātiem, gala lēmuma pieņemšanai.