Nominācijas komisijas sagatavotā informācija par kandidātu novērtēšanas procesu (kandidātu novērtēšanas kritērijiem un izmantotajām kandidātu novērtēšanas metodēm, novērtēto kandidātu skaitu).

Rīgas pilsētas pašvaldība 03.08.2021. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz vienu SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amatu (finanšu, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā). Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība finanšu vai ekonomikas jomā vai vadības zinībās;
 2. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;
 3. vismaz trīs gadu nepārtraukta pieredze pēdējo desmit gadu laikā vidējas vai lielas* kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā, kura kompetencē bijusi finanšu vadības joma, vai valdei (valdes loceklim) pakļautas struktūrvienības, kas atbildīga par finanšu vadības jautājumiem, vadītāja amatā;
 4. nevainojama reputācija;
 5. valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences – lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence), plānošana un organizēšana (būtiskā kompetence), orientācija uz rezultātu sasniegšanu, orientācija uz attīstību, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 6. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
 7. pieredze pēdējo piecu gadu laikā investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos tiks uzskatīta par priekšrocību.

*Kapitālsabiedrība, kuras darbības rādītāji visā periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, ikgadēji pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma –4 miljoni euro, neto apgrozījums – 8 miljoni euro, vidējais darbinieku skaits – 50.

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 06.09.2021.

Kopumā SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 17 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika divās kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un reputācijas pārbaude, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants; 2. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju (uz 2. kārtu bija aicināti divi kandidāti).         

Nominācijas komisija 13.10.2021. pieņēma lēmumu izbeigt SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amata kandidātu publiskās pieteikšanās procedūru bez rezultāta, noraidot visus kandidātus kā neatbilstošus SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītajām prasībām, un ierosināt SIA “Rīgas nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvim pārskatīt kandidātiem izvirzāmās pieredzes prasības, izsludinot atkārtotu publisko kandidātu pieteikšanās procedūru uz šo valdes locekļa amata vietu.

Publicēts: 18.10.2021.

Rīgas pilsētas pašvaldība 13.04.2021. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz trim SIA “Rīgas meži” padomes locekļu amatu vietām (ar kompetenci bioekonomikas un zemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā, ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā un kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā).

Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu Sabiedrības padomes locekļa pienākumus;
 3. darba pieredze (pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības* valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadītāja vai vadītājam līdzvērtīgā vadošā amatā (t.i. vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā) valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par vides vai meža nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze augstskolā vai zinātniskajā institūtā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, vadošais pētnieks), kas realizē pētniecību un kuram ir zinātniskās publikācijas bioekonomikas vai zemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā.

*Kapitālsabiedrība, kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz divus no šādiem rādītājiem – bilances kopsumma 4 miljoni euro, neto apgrozījumus 8 miljoni euro un vidējais darbinieku skaits 50.

 1. nevainojama reputācija.
 2. Kandidātam ir jāatbilst šādām padomes locekļa amatam (trīs amatu profili) izvirzītajām profesionālās pieredzes prasībām atkarībā no amata profila/-iem, uz kuru/-iem kandidāts piesakās:
 • padomes loceklis ar kompetenci bioekonomikas vai zemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā:
  • kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze bioekonomikas vai zemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā;
  • izpratne un zināšanas par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību.
 • padomes loceklis ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā:
  • kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos;
  • izpratne un zināšanas par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību.
 • padomes loceklis ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā:
  • kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē un ieviešanā un nozīmīgu pārmaiņu vadībā;
  • izpratne un zināšanas par vides un mežu pārvaldības jomu, korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību.

Pieteikumu pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājuma padomes locekļu amatu kandidāti varēja iesniegt līdz 25.05.2021.

Kopumā SIA “Rīgas meži” padomes locekļu amatu kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 42 kandidātiem. Kandidātu novērtēšanas procesā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un reputācijas pārbaude, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants; notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.

Nominācijas komisija 04.08.2021. pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim galīgā lēmuma pieņemšanai divus kandidātus katrā jomā prioritārā secībā, kas visās trīs atlases kārtās kopsummā ieguva lielāko vidējo punktu skaitu un tika atzīti par izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem kandidātiem.

Publicēts: 06.08.2021.

Rīgas pilsētas pašvaldība 29.03.2021. izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz vienu SIA “Rīgas Dzemdību” valdes locekļa amatu (projektu, kvalitātes un administratīvi tehniskās vadības jomā). Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa pienākumus;
 3. darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) veselības aprūpes jomā valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki;
  • vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (kuram pakļauti vismaz 10 darbinieki, un kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā) kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 100 darbinieki;
 4. nevainojama reputācija;
 5. valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences - stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence), plānošana un organizēšana (būtiskā kompetence), komandas vadīšana, orientācija uz attīstību, lēmumu pieņemšana un atbildība;
 6. vēlamas zināšanas par valsts finansēto veselības aprūpi, SIA “Rīgas Dzemdību nams” darbības jomu – stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu un sociālā darba pakalpojumu sniegšana, kā arī par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu vadību un publisko personu kapitālsabiedrību darbību.

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 20.04.2021.

Kopumā SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 9 kandidātiem. Kandidātu novērtēšanas procesā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un reputācijas pārbaude, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants; notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants.

Nominācijas komisija 31.05.2021. pieņēma lēmumu izbeigt SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa amata kandidātu publiskās pieteikšanās procedūru bez rezultāta, noraidot visus kandidātus kā neatbilstošus SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes locekļa amatam, un ierosināt SIA “Rīgas Dzemdību nams” kapitāla daļu turētāja pārstāvim pārskatīt valdes locekļa amatam (ar kompetenci kapitālsabiedrības stratēģiju izstrādē un ieviešanā, kvalitātes vadībā un administratīvi tehniskajā vadībā) izvirzāmās prasības un izsludināt atkārtotu publisko kandidātu pieteikšanās procedūru uz šo valdes locekļa amata vietu.

Rīgas pilsētas pašvaldība 10.02.2021. izsludināja atkārtotu publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz vienu SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amatu (stratēģiju izstrādes un pārmaiņu vadības jomā). Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni; 
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu Sabiedrības valdes locekļa pienākumus;
 3. darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) vides pārvaldības jomā valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā (t. i. vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā) kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki;
  • vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrībā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki;
 4. nevainojama reputācija;
 5. nepieciešamās kompetences - stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, komandas vadīšana, orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 08.03.2021.

Kopumā SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 13 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1. kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un reputācijas pārbaude, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants; 2. kārtā notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants; 3. kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju (uz 3. kārtu bija aicināti divi kandidāti).         

Nominācijas komisija 22.04.2021. pieņēma lēmumu izbeigt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amata kandidātu publiskās pieteikšanās procedūru bez rezultāta, noraidot visus kandidātus kā neatbilstošus SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amatam, un ierosināt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” kapitāla daļu turētāja pārstāvim pēc 5 mēnešiem izsludināt atkārtotu publisko kandidātu pieteikšanās procedūru uz šo valdes locekļa amata vietu.

Rīgas pilsētas pašvaldība 28.10.2020. izsludināja konkursu uz vienu SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amatu. Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (angļu valodas zināšanas tika uzskatīta par priekšrocību); 
 2. augstākā izglītība - augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Rīgas nami”  valdes locekļa pienākumus; 
 3. darba pieredze un izpratne par SIA “Rīgas nami” darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā SIA “Rīgas nami” un kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: 
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā vai tieši valdei (valdes loceklim) pakļauta struktūrvienības vadītāja amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā; 
  • vismaz triju gadu pieredze valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā vai iestādes vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā, vēlams tādā iestādē, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu SIA “Rīgas nami” pamatdarbības jomā; 
 4. profesionālās pieredzes prasības: kompetence stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā. Kandidātam pēdējo 10 gadu laikā jābūt vismaz triju gadu darba pieredzei biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, pieredzei nozīmīgu pārmaiņu vadībā, pieredzei korporatīvās pārvaldības jautājumos, kā arī pēdējo 10 gadu laikā vēlama vismaz triju gadu darba pieredze nekustamā īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas jomā, t.sk. kultūras pasākumu organizēšanai; 
 5. nevainojama reputācija;
 6. nepieciešamas šādas kompetences - stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana, orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība un pārmaiņu vadīšana.

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 23.11.2020.

Kopumā SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 37 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika trīs kārtās: 1.kārtā tika veikta dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, 2.kārtā notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana un kandidātu reputācijas pārbaude, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības novērtēšanas testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants, un 3.kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas komisiju (uz 3.kārtu bija aicināti četri kandidāti).   

Nominācijas komisija 27.01.2021. pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim lēmuma pieņemšanai par ievēlēšanu valdes locekļa amatā divus kandidātus prioritārā secībā, kas visās trīs atlases kārtās kopsummā ieguva lielāko vidējo punktu skaitu un tika atzīti par izvirzītajām prasībām atbilstošākajiem kandidātiem.

Rīgas pilsētas pašvaldība 01.09.2020. izsludināja konkursu uz SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatu (1 vakance), nosakot amata kandidātiem šādas prasības un kompetences:

 • valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā;
 • darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā un kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;
 • izpratne par ūdenssaimniecības vai citu komunālo pakalpojumu nodrošināšanas jomu;
 • nevainojama reputācija.

SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amata kandidātu nominācijas komisija saņēma  pieteikumus no 24 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika 3 kārtās: 1.kārta – dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, 2.kārta, kuras laikā notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana un kandidātu reputācijas pārbaude, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības novērtēšanas testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants, un 3.kārta – daļēji strukturēta intervija ar nominācijas komisiju. Nominācijas komisija 16.12.2020. pieņēma lēmumu par kandidātiem, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un to izvirzīšanu kapitāla daļu turētāja pārstāvim lēmuma pieņemšanai par ievēlēšanu padomes locekļa amatā.   

Rīgas pilsētas pašvaldība 01.09.2020. izsludināja konkursu uz SIA “Getliņi EKO” padomes locekļa amatiem (2 vakances), nosakot amatu kandidātiem šādas prasības un kompetences:

 • valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā;
 • darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā un kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;
 • nevainojama reputācija;
 • padomes loceklis ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos;
 • padomes loceklis ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, pieredze nozīmīgu pārmaiņu vadībā, pierādāma pieredze korporatīvās pārvaldības jautājumos. Vēlama pieredze nozīmīgu strukturālu reorganizāciju plānošanā un/vai īstenošanā.

SIA “Getliņi EKO” padomes locekļa amatu kandidātu nominācijas komisija saņēma  pieteikumus no 27 kandidātiem, no kuriem 12 kandidāti bija pieteikušies uz padomes locekļa amatu ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, 19 uz padomes locekļa amatu ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā. Kandidātu novērtēšana notika 3 kārtās: 1.kārta – dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, 2.kārta, kuras laikā notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana un kandidātu reputācijas pārbaude, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības novērtēšanas testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants, un 3.kārta – daļēji strukturēta intervija ar nominācijas komisiju. Nominācijas komisija 16.12.2020. pieņēma lēmumu par kandidātiem, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un to izvirzīšanu kapitāla daļu turētāja pārstāvim lēmuma pieņemšanai par ievēlēšanu padomes locekļa amatā.  

Rīgas pilsētas pašvaldība 11.09.2020. izsludināja konkursu uz SIA “Rīgas satiksme” padomes locekļa amatiem (3 vakances), nosakot amata kandidātiem šādas prasības un kompetences:

 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā sabiedrībā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā un kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
  • vismaz triju gadu pieredze tādas valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu Sabiedrības pamatdarbības jomā;
 • nevainojama reputācija;
 • orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām.

SIA “Rīgas satiksme” padomes locekļa amatu kandidātu nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 30 kandidātiem. Kandidātu novērtēšana notika 3 kārtās: 1.kārta – dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, 2.kārta, kuras laikā notika atsauksmju par kandidātiem iegūšana un kandidātu reputācijas pārbaude, kā arī padziļināta vadības kompetenču novērtēšana un personības novērtēšanas testi, ko veica piesaistītais personāla atlases konsultants, un 3.kārta – daļēji strukturēta intervija ar nominācijas komisiju. Nominācijas komisija 30.11.2020. pieņēma lēmumu par kandidātiem, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, un to izvirzīšanu kapitāla daļu turētāja pārstāvim lēmuma pieņemšanai par ievēlēšanu padomes locekļa amatā.