Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumiem Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”,

Rīgas dome 24.11.2008. pieņēma lēmumu Nr.4451 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu un zemesgabalu ieskaitīšanu tajā”, saskaņā ar ko tika nolemts:

  • Izveidot līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu, no kura bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem par īpašumā neatjaunoto vēsturisko zemes īpašumu piešķirama līdzvērtīga zeme.
  • Apstiprināt līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda zemesgabalu sarakstu.
  • Noteikt, ka līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto zemesgabalu platība precizējama pēc uzmērīšanas dabā, nododot zemi īpašumā līdzvērtīgas zemes pretendentiem.

Vēršam uzmanību, ka līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitītie zemesgabali nav Rīgas pilsētas pašvaldības īpašums un tie nav atsavināmi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Par privātpersonas īpašumu šāds zemesgabals kļūst tikai pēc Rīgas pilsētas zemes komisijas lēmuma pieņemšanas par līdzvērtīgā zemesgabala piešķiršanu un īpašuma tiesību uz to nostiprināšanas zemesgrāmatā.

Atsavināt var tikai tos nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā.

Informācija par līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā iekļautajiem zemesgabaliem

Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda zemesgabali

Zemesgabalu apgrūtinājumi  ir precizējami un var atšķirties veicot attiecīgo zemesgabalu kadastrālo uzmērīšanu.                                    
Atsevišķos zemesgabalos iespējamas nelikumīgas būves.                                    

Saīsinājumi un paskaidrojumi: 
RD - Rīgas dome
ZK - Rīgas pilsētas zemes komisija"                                    
*  Zemesgabals uzskatāms par perspektīvā apgūstamu teritoriju, jo nav veikta ielas un inženierkomunikāciju tīklu izbūve, kas realizējama par ieinteresēto personu vai Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem turpmāko plānošanas periodu ietvaros. Apbūve īstenojama, ja tiek nodrošināta piekļūšana, atbilstoši teritorijas attīstīšanas iespējām.  Zemesgabalā atļautā izmantošana ir rindu mājas sekcijas būvniecība. Rindu māju apbūves iespējas realizējamas visiem blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem vienojoties par kopēja būvprojekta izstrādi.                                    
** Zemesgabals uzskatāms par perspektīvā apgūstamu teritoriju, jo nav veikta ielas un inženierkomunikāciju tīklu izbūve, kas realizējama par ieinteresēto personu vai Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem turpmāko plānošanas periodu ietvaros. Apbūve īstenojama, ja tiek nodrošināta piekļūšana, atbilstoši teritorijas attīstīšanas iespējām.                                    
"*** Zemesgabala  aktuālā kadastrāla vērtība aktualizējama  bez atsevišķa Rīgas domes lēmuma atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem uz attiecīgā gada 1.janvāri.
“P” - kadastrālais vērtējums noteikts kā pagaidu atļautai zemes izmantošanai sakņu dārziem, nevis atbilstoši teritorijas plānojumam un paredzētajai faktiskajai izmantošanai, vērtība tiks precizēta.

Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda zemesgabalu saraksts (piedāvājums)

Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda zemesgabalu saraksts

Zemesgabalu apgrūtinājumi  ir precizējami un var atšķirties veicot attiecīgo zemesgabalu kadastrālo uzmērīšanu.  Atsevišķos zemesgabalos iespējamas nelikumīgas būves.    

Saīsinājumi un paskaidrojumi:       

  *  Zemesgabals uzskatāms par perspektīvā apgūstamu teritoriju, jo nav veikta ielas un inženierkomunikāciju tīklu izbūve, kas realizējama par ieinteresēto personu vai Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem turpmāko plānošanas periodu ietvaros. Apbūve īstenojama, ja tiek nodrošināta piekļūšana, atbilstoši teritorijas attīstīšanas iespējām.  Zemesgabalā atļautā izmantošana ir rindu mājas sekcijas būvniecība. Rindu māju apbūves iespējas realizējamas visiem blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem vienojoties par kopēja būvprojekta izstrādi.
  ** Zemesgabals uzskatāms par perspektīvā apgūstamu teritoriju, jo nav veikta ielas un inženierkomunikāciju tīklu izbūve, kas realizējama par ieinteresēto personu vai Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem turpmāko plānošanas periodu ietvaros. Apbūve īstenojama, ja tiek nodrošināta piekļūšana, atbilstoši teritorijas attīstīšanas iespējām.
  *** Zemesgabala  aktuālā kadastrāla vērtība aktualizējama  bez atsevišķa Rīgas domes lēmuma atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem uz attiecīgā gada 1.janvāri.
“P” - kadastrālais vērtējums noteikts kā pagaidu atļautai zemes izmantošanai sakņu dārziem, nevis atbilstoši teritorijas plānojumam un paredzētajai faktiskajai izmantošanai, vērtība tiks precizēta.