Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām un organizācijām. 

Atkarībā no pieprasītā vai sniedzamā pakalpojuma, vai izpildāmās funkcijas, var notikt personas datu apstrāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) izpratnē. 

Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem Rīgas valstspilsētas  pašvaldības pakalpojumu izmantotājiem; bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību. 

Saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem (likumi, Ministru kabineta noteikumi, Rīgas domes saistošie noteikumi), Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir nepieciešamība ik pa laikam vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida personas datus, kuri ir nepieciešami, lai Rīgas valstspilsētas pašvaldība izpildītu savas funkcijas un  pienākumus.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ar šo Personas datu aizsardzības politiku vēlas uzsvērt pašvaldības stingro apņemšanos nodrošināt personas datu aizsardzību un norāda, ka visā Jūsu komunikācijā un sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību, tā centīsies nodrošināt personas datu, kuri tiek apstrādāti, drošību.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ikdienā rada, apkopo un citā veidā apstrādā personas datus lielā apjomā un dažādos veidos. Šie dati var tikt iegūti no Jums, Jums iesniedzot iesniegumus, vai izmantojot Rīgas pilsētas pašvaldības portālu e-rīga, lai saņemtu Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumus, kā arī mēs iegūstam informāciju par Jums no citiem avotiem, piemēram, valsts informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībai ar normatīvajiem aktiem uzliktās funkcijas un uzdevumus.

Pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības struktūrvienības vai iestādes personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, elektroniskā pasta adrese: riga@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība var apstrādāt  Jūsu personas datus papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski, veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi  var veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldības darbinieks vai kāds no Rīgas valstspilsētas pašvaldības apstrādātājiem, ar ko Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgts līgums. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, apstrādājot Jūsu personas datus, tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība:

 • apstrādā personas datu likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā; 
 • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai; 
 • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus; 
 • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā; 
 • Jūs informēs, kāpēc tai ir nepieciešami Jūsu personas dati, un ko pašvaldība darīs ar Jūsu personas datiem; 
 • apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās; 
 • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.
   

Rīgas valstspilsētas pašvaldība apstrādā personas datus un īpašu kategoriju personas datus.

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai Jūs varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz pašvaldība,  u.c.

Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Rīgas valstspilsētas pašvaldība varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kā arī sniegt pakalpojumus, piemēram,  gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.

Atsevišķos gadījumos Rīgas valstspilsētas pašvaldība saglabā Jūsu personas datus arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmanto pētniecības vai statistiskiem mērķiem.

Dažreiz personas datus ir nepieciešams apstrādāt, lai aizsargātu fiziskās personas pret tiem radītajiem kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība apstrādā Jūsu personas datu tikai, tad kad ir tiesiskais pamats to darīt.

Galvenie tiesiskie pamati Rīgas valstspilsētas pašvaldībai Jūsu personas datu apstrādei ir tas, ka šāda personas datu apstrāde ir:

 1. vajadzīga, lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu; un 
 2. ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Papildus tiesiskie pamati var būt šādi:

 • apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; 
 • Jūs esiet devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem; 
 • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i. dzīvību un veselību.

Ja mums būs nepieciešama Jūsu piekrišana apstrādāt Jūsu personas datus, mēs to lūgsim Jums sniegt.

Ja Jūs vēlēsieties atsaukt savu sniegto piekrišanu, to Jūs vārēsiet atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai savādāk  kontaktējoties ar pašvaldības attiecīgo iestādi vai struktūrvienību, kurai iepriekš Jūs būsiet sniedzis savu piekrišanu.

Lai sniegtu Jums efektīvi pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, mēs dažreiz apmaināmies ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus.

Kad Jūs sniegsiet savus personas datus vienai struktūrvienībai vai iestādei, tie var tikt nodoti citām struktūrvienībām un iestādēm pašvaldībā ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi nepieciešams, lai Rīgas valstspilsētas pašvaldība izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība iespējams Jūsu personas datus nodos citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā, iespējams tos nodos citām valsts un pašvaldības iestādēm. Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pašvaldības vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība, iespējams, nodos Jūsu personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

Piemēram, Rīgas valstspilsētas pašvaldība var iespējams nodot Jūsu personas datus:

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei; 
 • Valsts ieņēmumu dienestam; 
 • Izglītības ministrijai; 
 • Sociālo pakalpojumu sniedzējiem; 
 • Valsts zemes dienestam.

Sniedzot pakalpojumus, mēs sniegsim Jums precīzāku informāciju par Jūsu personas datu saņēmējiem vai organizācijām, kas būs iesaistītas pakalpojuma sniegšanā  mūsu vārdā, vai arī ar kuriem mēs apmainīsimies ar informāciju un Jūsu personas datiem.

Mēs apmainīsimies ar Jūsu personas datiem ar organizācijām vai piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir  noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

Mēs neizmantosim Jūsu personas datus komerciāliem sūtījumiem, ja vien Jūs tieši nebūsiet mums sniedzis savu piekrišanu to darīt.

Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā.

Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība saglabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka tiesību akti. Laika periods, cik ilgi mēs saglabāsim Jūsu personas datus ir atkarīgs no tā kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī saskaņā ar Arhīvu likumu. 

Jūsu tiesības

 • Tiesības tikt informētam par to, kāpēc mēs apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus. 
 • Tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus mēs par Jums glabājam. Šo informāciju mēs sniedzam bez maksas. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien mēs nepagarinām atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu. 
 • Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. Ja mēs nolemsim nelabot datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs tos nelabosim, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. 
 • Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Mēs ne vienmēr varēsim izpildīt Jūsu lūgumu, piemēram, ja mums būs pienākums saglabāt informāciju. Ja mēs nolemsim nedzēst datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs nedzēsīsim datus, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. 
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, mēs varam saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Ja mēs nolemsim atcelt šādu ierobežojumu, tad mēs Jums par to paziņosim. 
 • Tiesības uz datu pārnesamību. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, Jums ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 
 • Tiesības iebilst. Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs. 
 • Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana. Jums ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz Jums rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.
   

Informāciju par sīkdatņu izmantošanu Jūs variet atrast katrā pašvaldības interneta mājas lapā.

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tiek veikta publisko vietu videonovērošana šādiem mērķiem: sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai, cilvēku un transporta plūsmu kontrolei, metroloģisko apstākļu monitoringam.

Tiesiskais pamats videonovērošanai ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības leģitīmās intereses - lai realizētu no likuma izrietošas Rīgas valstspilsētas pašvaldības leģitīmās intereses. Leģitīmās intereses jeb personas datu apstrādes mērķi videonovērošanai ir šādi: 

 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienību ēku un īpašumu aizsardzība; 
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienību darbinieku un apmeklētāju drošība; 
 • sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšana; 
 • noziedzības novēršana; 
 • noziedzīgu nodarījumu un administratīvā pārkāpuma atklāšanas palīdzēšana un saukšana pie atbildības par tiem; 
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienību darbinieku un apmeklētāju veselības un drošības nodrošināšana; 
 • strīdu, kas rodas disciplinārajā vai tiesvedības gaitā, risināšana; 
 • personu intereses civilprocesa ierosināšanā vai tiesību aizstāvēšanā nodrošināšana.

Videonovērošanu pašvaldībā veic, izmantojot stacionāras videokameras, mobilas videokameras, bezpilota gaisa kuģus un cita veida lidaparātu lidojumus, kas nav kvalificējami kā gaisa kuģi vai citas ierīces, kuras, izmantojot, iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.

Atkarībā no situācijas pašvaldības iestādes vai struktūrvienības, kas veic videonovērošanu, personas datu saņēmēji var būt personas, kuras veic apsardzes funkcijas; personas, kuras tehniski apkalpo videonovērošanas sistēmu; ārējos normatīvajos aktos norādītās personas, ja tās iesniedz pieprasījumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs leģitīmās intereses.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība pirms videonovērošanas zonas informē par veikto videonovērošanu. Šiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

Videonovērošanas ierakstus Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības glabā ne ilgāk kā  30 (trīsdesmit) dienas. Atsevišķos izņēmumu gadījumos pašvaldības iestādei vai struktūrvienībai, veicot novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību, videonovērošanas ierakstu glabāšanas termiņš var būt garāks.

Rīgas pašvaldības policijas veiktā videonovērošana. Personas datu apstrādes mērķis: Videonovērošana mērķim sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma novēršanai. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumi Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”.

Videonovērošanā iegūtos datus, kuros konstatēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, glabā līdz kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa vai resoriskās pārbaudes pabeigšanai policijas iestādē, bet ne ilgāk kā trīs gadus. Videonovērošanā iegūtos datus policijas iestāde glabā trīs mēnešus.

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus tiesību aktos noteiktos gadījumus, lūgt tos dzēst, ierobežot to apstrādi vai arī iebilst pret apstrādi.

Lai īstenotu savas datu subjekta tiesības Jums ir jāiesniedz  pieprasījums (iesniegums) rakstveida formā Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienībā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai iesniedzot iesniegumu, izmantojot portālu latvija.lv. Informējam, ka papildus Jums ir jāiesniedz savs fotoattēls, kas nav vecāks par gadu, kā arī jānorāda datums, laiks un vieta, par ko Jūs vēlaties saņemt informāciju. 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienība nodrošinās datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību aktiem un iebildumu gadījumā veiks lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību, Rīgas domes publiskās sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē internetā, un vēlāk tās ir pieejamas pašvaldības mājas lapā. Šajās tiešsaistes pārraidēs tiek fiksētas tikai publiskas personas, t.i. deputāti un Rīgas valstspilsētas pašvaldības darbinieki, kad tās sanāksmēs runā un debatē.

Datu aizsardzības pārkāpums 

Ja Jums ir bažas par to, ko mēs darām ar Jūsu personas datiem, vai Jūs domājiet, ka kaut kas ir noticis neatbilstoši, piemēram, ja Jūs saņemiet vēstuli no Rīgas valstspilsētas pašvaldības, kura nav adresēta Jums, lūdzu sazinieties ar Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centru, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Sūdzības un komentāri

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt komentārus par to kā Rīgas valstspilsētas pašvaldība apstrādā personas datus, Jūs variet rakstīt konkrētai pašvaldības struktūrvienībai vai iestādei vai Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centram. Ja Jūs joprojām neesiet apmierināti ar to, kā Rīgas valstspilsētas pašvaldība izskata sūdzību, Jūs variet kontaktēties ar

Datu valsts inspekciju
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050,
Tālrunis: +37167223131
E-pasts: pasts@dvi.gov.lv

Rīgas valstspilsētas pašvaldība saņem personas datus, ja Jūs, izmantojot sociālos tīklu kontus kā Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, Youtube, ko tehniski uztur citi pakalpojumu sniedzēji, interesējaties par pašvaldību. 

Pašvaldība šajās platformās uztur sociālo tīklu kontus, lai sniegtu informāciju par pašvaldības funkcijām un iespējām tās nodrošināt, piesakoties elektroniski. Turklāt pašvaldība, izmantojot sociālo tīklu starpniecību, nodrošina sabiedrības informēšanu par aktualitātēm pašvaldībā, kā arī sniedz iespēju sociālo tīklu kontu apmeklētājiem paust savu viedokli vai uzdot jautājumu par pašvaldības funkciju nodrošināšanu saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” un Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.235 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” noteikto kompetenci. 

Pašvaldība izskata ziņojumus vai ziņas, ko personas ieraksta attiecīgajā sociālajā tīkla kontā, bet ziņojumus vai ziņas glabā attiecīgais sociālā tīkla tehniskais nodrošinātājs. Pašvaldība neveic turpmāku personas datu apstrādi saistībā ar ziņojumiem vai ziņām, kas ir pieejamas attiecīgajā sociālajā tīklā. 

Sociālo mediju nodrošinātājam ir jābūt savai privātuma politikai (datu apstrādes politikai), kas informē lietotāju par to, kā tiek apstrādāti personas dati, izmantojot sociālos tīklus. Piemēram, ja izvēlaties skatīties kādu no pašvaldības videoklipiem vietnē YouTube, Jums tiks lūgta piekrišana pieņemt YouTube sīkfailus. Ja Jūs apmeklēsiet pašvaldības Twitter kontu, Jums tiks lūgta piekrišana Twitter sīkfailu pieņemšanai. Tas pats attiecas uz LinkedIn.

Ja Jums ir jautājumi par sociālo tīklu personas datu apstrādi, t.sk. izmantošanu, pirms šo sociālo tīklu izmantošanas rūpīgi izlasiet viņu privātuma politikas. Ja vēlaties izmantot sociālos tīklus, Jums ir jāpielāgo sava sociālā konta privātuma iestatījumi jebkuras trešās puses vietnē, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka konti, kuriem pašvaldība seko, neliecina par pašvaldības viedokli. 

Pašvaldības sociālo tīklu kontus administrē Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības un iestādes.

Mēs esam priecīgi redzēt dažādus viedokļus savos sociālo tīklu kontos, tomēr mēs lūdzam Jūs ievērot labas uzvedības pamatprincipus. Lūdzu, izrādiet cieņu citiem sociālo tīklu kontu lietotājiem un izvairieties no aizvainojošas vai aizskarošas valodas. Pašvaldībai ir tiesības neatbildēt, slēpt vai dzēst tos komentārus, kas ir apmelojoši, rasistiski, surogātpasta, atkārtojas, kuriem nav nozīmes un/vai ir komerciāli. Sociālo tīklu kontu lietotāji, kuri publicē vardarbīgu, draudošu vai nepārprotami nelikumīgu saturu, tiks bloķēti. Mēs iesakām ievietot komentārus, kas ir saistīti ar konkrēto tēmu un veicina debates.

Pašvaldība var arhivēt informāciju, kuru lietotāji iesniedz vai publicē, sazinoties ar pašvaldību, izmantojot pašvaldības sociālo tīklu kontus trešo personu vietnēs, piemēram, nosūtot ziņojumu, ievietojot komentāru, “sekojot”, “draudzējoties” vai līdzīgu darbību veikšana. Šī informācija var saturēt personas datus, piemēram, personas lietotājvārdu un citu publiska sociālā konta informāciju, ja šāda informācija ir pieejama, pamatojoties uz lietotāja privātuma iestatījumiem un vietnes noteikumiem.

Lai veiktu statistisko analīzi un uzlabotu pašvaldības pakalpojumu kvalitāti, pašvaldība var integrēt tīmekļa mērīšanas rīkus savās sociālo tīklu lapās. Šie rīki ļauj veikt sociālo tīklu datu plūsmas pamata analīzi, piemēram, cilvēku skaitu, kuri apmeklē noteiktu lapu,  bet nevāc personu identificējošu informāciju.

Pašvaldība var izmantot Jūsu iesniegtos datus un vietnēs automātiski ģenerētus datus statistiskai analīzei, lai, piemēram, novērtētu, kāda informācija interesē sociālo tīklu lietotājus, kā arī sistēmas veiktspēju. Pašvaldība var izmantot Jūsu informāciju, lai atklātu, novērstu un reaģētu uz drošības jautājumiem un citām kaitīgām vai nelikumīgām darbībām. 

Informācija, kuru izvēlaties kopīgot ar pašvaldību (tieši un izmantojot trešo personu vietnes), var tikt uzskatīta par publisku informāciju. Pašvaldība var, piemēram, publicēt ziņojumu vai komentāru apkopojumus, kas apkopoti, izmantojot pašvaldības sociālo tīklu kontus, un nodot tos Rīgas domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem, preses pārstāvjiem vai citām personām ārpus pašvaldības. Lai aizsargātu Jūsu privātumu, pašvaldība, izpaužot iepriekš minētos ziņojumu apkopojumus, iespējami minimizēs Jūsu iesniegto personas datu izpaušanu.

Pašvaldības rīkotajos pasākumos var tikt veikta filmēšana vai fotografēšana ar mērķi informēt sabiedrību par pašvaldības aktualitātēm, vai pildot konkrētā pasākuma finansējuma līguma prasības un fotogrāfijas vai video ieraksti var tikt publicēti pašvaldības sociālo tīklu kontos vai citās publikācijās plašsaziņas līdzekļos. Šādā gadījumā pasākuma organizators par to informē pasākuma dalībniekus, nosūtot paziņojumu vai izvietojot informāciju pasākuma norises vietā, vai informē mutiski pasākuma laikā.

Ja pasākumā piedalās bērni, viņu filmēšanu vai fotografēšanu veic tikai tad, ja saņemta personīga vai rakstveida piekrišana no bērna likumiskā pārstāvja (bērna mātes vai tēva, vai aizbildņa), izņemot, ja tas notiek akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes vajadzībām.

Pašvaldība var laiku pa laikam mainīt šo Politiku, lai ietvertu tajā mūsu jaunākos personas datu aizsardzības nosacījumus. Kad mēs veiksim izmaiņas šajā Politikā, mēs izmainīsim pēdējo labojumu datumu, kas norādīts šajā Politikā.