Pašvaldības apmaiņas zemju fonds

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un otro daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta trešās daļas 2.punktu un ceturto daļu, Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumu Nr.506 „Noteikumi par rīcību ar valsts vai pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu apmaiņas fondā iekļautajiem zemesgabaliem”,

Rīgas dome 25.08.2009. pieņēma lēmumu Nr. 138 "Par apmaiņas zemju fonda apstiprināšanu un zemesgabalu ieskaitīšanu tajā, kā arī atsevišķu Rīgas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem", kurā citstarp nolemts:

  1. Apstiprināt neapbūvētu zemesgabalu apmaiņas fonda 1.sarakstu (pielikums), iekļaujot tajā Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošus zemesgabalus, kas izmantojami apmaiņai pret citām personām piederošiem nekustamajiem īpašumiem, kas nepieciešami Rīgas pilsētas pašvaldībai tās funkciju veikšanai.
  2. Noteikt, ka apmaiņas zemju fondā iekļautie zemesgabali ir izmantojami apmaiņai pret līdzvērtīgiem nekustamiem īpašumiem, kas nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai, kā prioritāti nosakot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās autonomās funkcijas – gādāt par Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) – izpildi, realizējot stratēģiski nozīmīgus pilsētas transporta infrastruktūras projektus [..].
  3. Noteikt, ka par katra apmaiņas zemju fondā iekļautā zemesgabala apmaiņu pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu jāpieņem attiecīgs Rīgas domes lēmums atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

Zemesgabalu apmaiņas fonds papildināts ar vēl diviem zemesgabalu sarakstiem, pamatojoties uz:

Rīgas domes 09.11.2010. lēmumu Nr.2220 "Par zemesgabalu iekļaušanu Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā un zemesgabalu piederību" (apstiprināts 2.saraksts),

Rīgas domes 13.09.2011. lēmumu Nr.3616 "Par zemesgabalu iekļaušanu Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā" (apstiprināts 3.saraksts).

Visi ar domes lēmumiem apstiprinātie zemesgabalu apmaiņas fonda trīs saraksti ir apvienoti kopējā sarakstā:

Pašvaldības apmaiņas fondā iekļautajiem nekustamajiem īpašumiem

Jāievēro, ka šajā sarakstā nav uzrādīti tie sākotnēji apmaiņas fondā ieskaitītie zemesgabali, kas no fonda ir svītroti, savukārt tajā var būt norādīti arī tādi zemesgabali, kas vēl nav sagatavoti atsavināšanai vai kuri jau ir atsavināti privātpersonām. Tādēļ apmaiņas zemesgabalu pretendenti ar apmaiņai pašlaik pieejamo zemesgabalu sarakstu var iepazīties apmaiņai izmantojamo pašvaldības zemesgabalu sarakstā.

Apmaiņai izmantojamo pašvaldības zemesgabalu saraksts

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka aktuālajā sarakstā norādītās zemesgabalu vērtības, kas noteiktas pirms vairāk kā diviem gadiem, ir uztveramas orientējoši. Konkrēta darījuma veikšanai zemesgabalu tirgus vērtības vēl tiks aktualizētas attiecīga Rīgas domes lēmuma sagatavošanas procesa ietvaros.