Kartē pavisam ir norādīti 111 atkritumu šķirošanas punkti, kas atzīmēti ar zaļu  un sarkanu krāsu. Kartē atzīmētie zaļās krāsas punkti ir publiskie šķirošanas punkti (tādi ir 104), bet ar sarkanās krāsas punktiem ir atzīmēti šķirošanas punkti, kur iedzīvotāji var nodot sašķirotos bīstamos atkritumus (tādi ir 7). Katram atkritumu šķirošanas punktam norādīta adrese un kādu sašķiroto atkritumu veidu tajā var nodot.

Publiskajos šķirošanas punktos būs izvietoti konteineri stiklam un konteineri vieglā iepakojuma atkritumiem (MIX konteineri). Stiklam domātajos konteineros drīkst ievietot tīras un izskalotas burkas un pudeles. MIX konteineri domāti tīriem, sausiem, bez pārtikas atliekām un iespēju robežās sasmalcinātiem iepakojumiem (PET pudelēm, mannām, maisiņiem, papīram, kartonam, metāla bundžām un konservu kārbām). Šķirotos atkritumus konteineros drīkst izmest tikai tad, ja tie nav ievietoti maisiņos (jo īpaši, šķirojot stiklu).

Šķiroto atkritumu konteineros un blakus tiem aizliegts izmest pārtikas atkritumus, nešķirotos atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības atkritumus, logu stiklus un spoguļus, bīstamos atkritumus, riepas un citus atkritumus, kuri neatbilst augstākminētajiem šķiroto atkritumu nosacījumiem.

Bīstamo atkritumu šķirošanas punktos var izmest eļļas, eļļas filtrus, laku un krāsu atkritumus, dzīvsudraba atkritumus, luminiscētās spuldzes, organiskos šķīdinātājus, neizlietotus ārstnieciskos preparātus, ķimikālijas, izlietotas baterijas, printeru un kopētāju izlietotās kasetes un piesārņoto taru. 

Karte tika sagatavota pēc jaunākās atkritumu apsaimniekotāju informācijas un turpmāk tiks aktualizēta reizi mēnesī.

Rīcība ar sadzīves atkritumiem Covid-19 risku mazināšanai

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi. Tos sagatavojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), jo vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar atkritumiem šajā laikā.

Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:

  • Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos maisos;
  • Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā;
  • Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika;
  • Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar dezinfekcijas līdzekļiem!

VARAM arī aicina turpināt atkritumu šķirošanu, ievērojot piesardzības pasākumus.

Atkritumu dalītās savākšanas punktos un konteineros:

  • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst mest tikai pārstrādei derīgos materiālus, kas norādīti uz konteinera, tāpat kā līdz šim;
  • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros nedrīkst mest vienreiz lietojamās salvetes, papīra dvieļus, paketes, pamperus.

Atkritumu dalītās savākšanas laukumos:

  • Konteineros, kas izvietoti atkritumu dalītās savākšanas laukumos, tāpat kā līdz šim var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polimērus, PET pudeles, metālu;
  • svarīgi ieturēt 2 metru distanci no laukuma pārziņa un citiem apmeklētājiem;
  • Lielizmēra, zaļo atkritumu, būvniecības atkritumu pieņemšana tiek nodrošināta saskaņā ar pašvaldības vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.

Ieteikumi drošai rīcībai ar sadzīves atkritumiem ārkārtējās situācijas laikā