Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Rīgas Sociālais dienests piešķir materiālu atbalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai. Vienreizēja pabalsta apmērs ir 150.00 EUR.
  Pabalstu izmaksu administrē Rīgas Sociālais dienests.
  Pabalsta pieprasītājs vēršas Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā un reģistrējot bērna piedzimšanu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ārstniecības iestādes izziņu, kas apliecina bērna dzimšanas faktu, un lūdz piešķirt pabalstu.
  1. Ja bērna piedzimšana reģistrēta citā Latvijas pilsētā vai pagastā, pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību (aizbildņi uzrāda Rīgas bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu oriģinālu).
  2. Ja jaundzimušā vecāks ir bārenis un dzīvo citā Latvijas pilsētā vai pagastā, kuram ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir bijusi noteikta ārpusģimenes aprūpe un ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisijas lēmumu ir iekļauts palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai, pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību, Rīgas bāriņtiesas lēmuma par ārpusģimenes aprūpi oriģinālu un Rīgas
  domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisijas lēmumu par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai.
  3. Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs un dokuments, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta
  reģistrāciju sastādīts svešvalodā, tam nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.
  Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
  arī izmantojot Rīgas Sociālā dienesta e-pasta adresi: soc@riga.lv.
  Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu.
  Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048, 25770080.
  Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.