Ielu nosaukumu maiņa
Lastādijas ielas nosaukuma zīme pie mājas
Latgales apkaimes mājas
Ileu nauskumu zīmes jaunas
Lastādijas ielas nosaukuma zīmi piestiprina pie sienas
Cilvēki sabiedriskā transporta pieturā
Autobusa pieturvietas zīme
Latgales iela vecā Maskavas iela
Latgales iela

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pēdējo divu gadu laikā aktīva ielu un vietu nosaukumu maiņa ir saistīta ar okupācijas seku novēršanu Rīgā, jo līdz ar atteikšanos no atlikušajiem padomju varu un tās atbalstītājus slavinošajiem ielu nosaukumiem to vietā jāmeklē jauni. Turpinot okupācijas seku novēršanu Rīgā, Rīgas dome 2024. gada 21. februārī pieņēma lēmumu par Maskavas, Lomonosova, Puškina, Gogoļa, Ļermontova un Turgeņeva, Tipogrāfijas ielu nosaukumu maiņu. Jaunie ielu nosaukumi izvēlēti, lai apliecinātu godu izcilām personībām Latvijas vēsturē – cilvēkiem, kas veidojuši mūsu latvisko identitāti, par viņu uzdrīkstēšanos un sasniegumiem mūsu tautas attīstībā.   

Ministru kabineta noteikumi Nr. 50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” nosaka vietvārdu veidošanas pamatprincipus. Saskaņā ar noteikumiem par oficiāliem vietvārdiem izvēlas tādus ģeogrāfisko objektu nosaukumus, kas iekļaujas latviskajā kultūrvidē, sekmē tās vērtību saglabāšanu un attīstību, atbilst latviešu valodas un Latvijas vēstures tradīcijām, atbilst labiem tikumiem. Ielu un vietu nosaukumus visbiežāk izvēlas, respektējot konkrētajai vietai raksturīgo vēsturi un tradīcijas. Priekšlikumi tiek saņemti, lai piešķirtu konkrētajām ielām vai vietām to vēsturiskos nosaukumus vai nosaukumus, kas ir saistīti ar nozīmīgu vēsturisku notikumu, personu utml. Tāpat pašvaldība saņem priekšlikumus nosaukt ielas ievērojamu personu, kultūras darbinieku vai politiķu vārdos.  

2024. gada februārī Rīgas dome pieņēma lēmumu par šādu ielu nosaukumu maiņu: 

Vecais ielas nosaukums  

Jaunais ielas nosaukums  

Kā izvēlēts jaunais ielas nosaukums?  

Maskavas iela   

Latgales iela  

Iela pārdēvēta par Latgales ielu, kas ir šīs ielas vēsturiskais nosaukums 

Latgales iela  

Jāņa Klīdzēja iela  

Jānis Klīdzējs -  latviešu rakstnieks un dzejnieks no Latgales, pēc viņa romāna "Cilvēka bērns" motīviem uzņemta populārā režisora Jāņa Streiča tāda paša nosaukuma filma  

Maskavas ielas sākumposms no 13. janvāra ielas līdz Salu tiltam  

Lastādijas iela  

Ielas nosaukums mainīts, galvenokārt, iedzīvotāju drošības dēļ, lai operatīvajiem dienestiem nebūtu kļūdaini izsaukumi uz iepriekšējām adresēm 

Puškina iela  

Kārļa Mīlenbaha iela   

Kārlis Mīlenbahs- izcils latviešu valodnieks 

Turgeņeva iela  

Vilhelma Purvīša iela  

Vilhelms Purvītis – izcils latviešu gleznotājs  

Ļermontova iela  

Viļa Plūdoņa iela  

Vilis Plūdons – latviešu dzejnieks  

Gogoļa iela  

Emīlijas Benjamiņas iela  

Emīlija Benjamiņa - ievērojama latviešu žurnāliste, izdevēja un sabiedriskā darbiniece 

Lomonosova iela  

Valērijas Seiles iela  

Valērijas Seiles -  pirmā sieviete Latvijas valdībā 

Tipogrāfijas iela  

Augusta Spariņa iela  

Augusts Spariņš - militārpersona (lidotājs), kas piedalījies Bermonta armijas izdzīšanā no Pārdaugavas, dzimis un dzīvojis Torņakalnā un bijis Lāčplēša ordeņa kavalieris 

Juridiski jaunie ielas nosaukumi ir spēkā no Rīgas domes lēmuma pieņemšanas, 2024. gada 21. februārī. Informācija par mainītajiem ielu nosaukumiem ir nodota Valsts adrešu reģistram adrešu izmaiņu reģistrācijai un tālākai izplatīšanai starp adrešu lietotājiem un valsts pārvaldes iestādēm, kas lieto Valsts adrešu reģistra datus. Lai gan oficiāls pašvaldības paziņojums un Rīgas domes lēmums par ielu nosaukumu maiņu jāpublicē divu mēnešu laikā no tā pieņemšanas,  izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Rīgas domes lēmums publicēts 28.02.2024.  

Iedzīvotājiem pēc adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese. Dokumenti nav jāmaina, jo to sagatavošanas brīdī spēkā esošā adrese ir pareiza.  

Jaunās adrešu numurzīmes un ielu nosaukumu zīmes par saviem līdzekļiem izgatavos pašvaldība un izsniegs tās namu apsaimniekotājiem un namu īpašniekiem, kuriem pašiem pie savām ēkām tās būs jāuzstāda. Par to saņemšanu namu īpašniekus un apsaimniekotājus informēs atsevišķi. 

Īpašos gadījumos, kad informācija par adresēm netiek ņemta no oficiālajiem valsts reģistriem, piemēram, atļaujām, licencēm, līgumos un citos dokumentos, kur normatīvie akti un nosacījumi to pieprasa, iedzīvotājiem un uzņēmumiem par izmaiņām jāinformē pakalpojuma sniedzējs. Tomēr pašvaldības rīcībā nav informācijas, vai pakalpojumu sniedzēji par to piemēro papildu samaksu. Papildu izmaksas saistībā ar saimniecisko vai komerciālo darbību, var veidoties, piemēram, ja nepieciešams izgatavot jaunas vizītkartes, zīmogus, veidlapas, pārprogrammējot kases aparātus.

Jā, ikviena fiziska un juridiska persona jau no Rīgas domes lēmuma pieņemšanas savā ikdienā un oficiālajos dokumentos var sākt izmantot jauno adresi.  

Pēc ielas nosaukumu maiņas deklarētās dzīvesvietas adrese tiks aktualizēta automātiski, kad Valsts adrešu reģistrā tiks nomainīta esošā informācija par ielu nosaukumiem.  Līdz ar to iedzīvotājiem nekas nav jādara un kā savu deklarēto adresi var jau izmantot jauno ielas nosaukumu. Ja komersanta juridiskā adrese tiek mainīta, tad komersantam ir nepieciešams pārliecināties vai LR Uzņēmuma reģistra rīcībā ir pareiza adrese, jo gadījumos, kad tiek lietotas adreses, kas nav reģistrētas Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, adrešu izmaiņu tehniski nav iespējams pareizi attēlot. Nepareizu adrešu datu gadījumā par adreses maiņu ir lietderīgi informēt LR Uzņēmumu reģistru, kurš adrešu informācijas aktualizēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā veic bez maksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Adreses maiņas gadījumā īpašniekam īpašuma tiesību dokumenta maiņa nav jāveic. Līdz adreses maiņai izdotā zemesgrāmatu apliecība, kurā fiksēta iepriekšējā adrese, ir spēkā, un tās maiņa jāveic tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Zemesgrāmatā adreses pieraksts mainās automātiski. Turklāt zemesgrāmatu apliecībās kā īpašuma unikālais identifikators ir norādīts kadastra numurs, kurš nemainās. 

Par oficiālu paziņojumu tiek uzskatīta publikācijas “Latvijas Vēstnesī”, tādēļ iedzīvotāji individuālus paziņojumus no pašvaldības nesaņems. 

Jaunie ielu nosaukumi jau ir spēkā un tos var lietot. Rīgas domes lēmums nosaka, ka adrešu numurzīmju un nosaukumu zīmju maiņa jāveic trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, jo nepieciešams laiks adrešu apzināšanai, iepirkuma veikšanai, zīmju izgatavošanai un nomaiņai. Zīmju izgatavošanu veiks Rīgas domes Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde. 

Ņemot vērā, ka pašvaldībai saistībā ar ielu nosaukumu maiņu jāveic 227 ielu nosaukumu zīmju un 993 adrešu numurzīmju nomaiņa, tas tiks veikts pakāpeniski. Ielu nosaukumu un ēku adrešu zīmes, veicot  iepirkumu,  izgatavos pašvaldība par saviem līdzekļiem, bet fiziska to nomaiņa būs jāveic namu īpašniekiem vai apsaimniekotājiem. Rīgas domes lēmums paredz, ka tas jāveic trīs mēnešu laikā no domes lēmuma pieņemšanas. 

Pašvaldība izgatavos jaunās ielu nosaukumu un ēku adrešu zīmes un izsniegs tās namu īpašniekiem, kuru īpašumu adreses skars izmaiņas. Namu īpašniekiem vai apsaimniekotājiem tās būs jāsaņem un jāuzstāda pie saviem namiem pašiem. Detalizēta informāciju par zīmju saņemšanas kārtību sekos laika gaitā. 

Patlaban SIA “Rīgas satiksme” apzina pieturvietas, kurām būs jāmaina nosaukumi. Kad pieturvietu nosaukumu maiņu apstiprinās Rīgas domes Satiksmes un Transportu lietu komiteja, veiks nepieciešamās izmaiņas sabiedriskā transporta ekrānos un balss paziņojumos, kā arī izgatavos un uzstādīs jaunas pieturvietu nosaukumu zīmes. Prognozēts, ka tas tiks veikts viena mēnešu laikā. 

Ielu nosaukumi pašvaldības ģeogrāfisko datu portālā https://georiga.eu/ ir precizēti, bet citiem piederošos resursos, ielu nosaukumi jāmaina šo resursu turētājiem. Rīgas domes lēmums nosūtīts SIA "Jāņa sēta", kas veiks izmaiņas www.balticmap.eu un citos savos produktos, bet Google un citos atvērto datu risinājumos izmaiņas tiks veiktas tikai tad, kad ārējie lietotāji t.i. iedzīvotāji paziņos pakalpojuma sniedzējam par izmaiņām. Kartogrāfiskajos materiālos izmaiņas tiks veiktas vispārējā kārtībā, kā to nosaka pakalpojuma sniegšanas noteikumi.   

Šobrīd tiek prognozēts, ka ielu nosaukumu maiņa pašvaldībai varētu izmaksāt ap 80 000 eiro (bez PVN). Šī summa paredz izdevumus par ielu nosaukumu un adrešu zīmju izgatavošanu, taču precīza summa būs pieejama tikai pēc iepirkuma veikšanas.