Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Būvniecības valsts kontroles biroju, Rīgas Tehnisko universitāti, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Labklājības ministriju līdz 01.03.2024. jāsagatavo vadlīnijas par minimālajām tehniskajām prasībām ēkās esošo telpu vai telpu grupu piemērotībai patvertnes vai vietas, kur var patverties (pagrabi, pazemes autostāvvietas u.c.), atjaunošanai vai izveidošanai. 

Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 01.05.2024. jāizvērtē iespējamie risinājumi, lai ieviestu patvertnes  vai vietas, kur var patverties, atjaunošanas vai izveidošanas finanšu motivējošus mehānismus. 

Iekšlietu ministrijai līdz 31.05.2024. jāsagatavo un iekšlietu ministram jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, bet Ekonomikas ministrijai līdz 30.11.2024. jāsagatavo un ekonomikas ministram jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā patvertņu būvnormatīva projekts.

Izmantotais informācijas avots: https://lvportals.lv/dienaskartiba/359065-valdiba-vienojas-par-talako-ricibu-patvertnu-jautajuma-2024

Privātpersonas, kuras savā īpašuma esošajā pagrabstāvā vai pazemes stāvā, vēlās izveidot patvertni vai vietu, kur var patverties (turpmāk - patvertne), kas būs paredzēta tikai attiecīgās ēkas iedzīvotājiem, to var darīt patstāvīgi, saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) vadlīnijām  (turpmāk – vadlīnijas)[1].

Šādas patvertnes izveides process nav jāsaskaņo ar VUGD vai Rīgas valstspilsētas pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) un vadlīnijās minētā zīme, kas norāda, ka būvē ierīkota patvertne, netiks izvietota.

Privātpersonām, kuras plāno savā īpašumā esošajā pagrabstāvā vai pazemes stāvā, izveidot patvertni, kura būs pieejama jebkurai personai, kura atradīsies tās tuvumā (turpmāk - publiska patvertne):

  1. jāiesniedz Pašvaldībai ēkas īpašnieka iesniegums vai īpašnieku kopības lēmuma kopija, ar kuru tiek atbalstīts nodoms būvē izveidot publisku patvertni, kā arī jāiesniedz informācija par iespējamās patvertnes pašreizējo tehnisko stāvokli (skat. pielikumu);
  2. jānodrošina Pašvaldības pārstāvju netraucēta iekļūšana visās plānotās publiskās patvertnes telpās, lai tās varētu veikt telpu apsekošanu atbilstību vadlīnijām[2].

Pašvaldības pārstāvji informēs iesniedzēju par iespējamās publiskās patvertnes atbilstību vadlīnijām un turpmāk veicamajiem pasākumiem.

Pie vadlīnijām atbilstošas publiskas patvertnes ieejas, tiks izvietota zīme, kas norāda, ka būvē ierīkota patvertne.

Informācija par publisku patvertņu atrašanās vietām tiks publicēta mājaslapā  www.riga.lv un to apsekošanas dati tiks nodoti VUGD rīcībā.

Zīme, kas norāda, ka objektā ierīkota patvertne
Zīme, kas norāda, ka objektā ierīkota patvertne

[1] https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-potencialo-patvertnu-minimalajam-tehniskajam-prasibam

[2] Pašvaldības pārstāvjiem ir tiesības atteikties no iespējamās patvertnes telpu apsekošanas, ja sākotnējā informācija par telpu tehnisko stāvokli liecinās par to neatbilstību vadlīnijām