Informācija tiek publiskota saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Minētie nekustamie īpašumi iznomāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nerīkojot nomas tiesību izsoli.