Informācija par pašvaldības un kapitālsabiedrību iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem nerīkojot nomas tiesību izsoli*

*Nekustamā īpašuma iznomāšana, nerīkojot nomas tiesību izsoli, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” minētajos izņēmumu gadījumos.

Visi pašvaldības iznomātie nekustamie īpašumi