Rīgas domes sēdes tiešraide

Rīgas dome deputāti lēmumus pieņem sēdēs, kuras ir atklātas. Tajās var būt klāt ikviens pašvaldības iedzīvotājs, žurnālisti, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu amatpersonas.

Klātesošajiem iedzīvotājiem, kā arī personām, kuras ir uzaicinātas uz Rīgas domes sēdi, nav tiesību bez Rīgas domes priekšsēdētāja uzaicinājuma piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

Rīgas domes kārtējās sēdes ne retāk kā reizi mēnesī sasauc Rīgas domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot sēdes darba kārtību.

Rīgas domes sēdes notiek valsts valodā. Sēdēs izskatāmie lēmumu projekti un citi dokumenti iesniedzami valsts valodā.

Rīgas dome var izskatīt tikai tos jautājumus, kuri iekļauti izziņotajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem Rīgas domes deputātiem.

Balsošana Rīgas domes sēdēs ir atklāta un vārdiska. Aizklātu balsošanu var pieprasīt likumā “Par pašvaldībām” noteiktajos gadījumos. Lēmumu par aizklātu balsošanu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

Rīgas domes lēmumus pieņem ar klātesošo Rīgas domes deputātu balsu vairākumu, izņemot gadījumus, kad likumos noteikts cits lēmumu pieņemšanai nepieciešamais balsu skaits.

Par klātesošiem balsošanas laikā uzskatāmi tie Rīgas domes deputāti, kuri reģistrējušies pirms attiecīgā balsošanas režīma pasludināšanas. Deputātu reģistrācija notiek elektroniski. Ja kādā no balsojumiem balsis sadalījušās vienādi (“par” vienādi ar “pret” un “atturas”), izdarāma pārbalsošana. Ja arī pārbalsojot balsis sadalījušās vienādi, lēmums vai balsotais priekšlikums nav pieņemts. Ja par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts. Tādā gadījumā lēmuma projektu var iesniegt Rīgas domei atkārtotai izskatīšanai Rīgas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.