Daudzdzīvokļu mājas

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Konsultācijas par jaunajiem apkures noteikumiem iespējams saņemt, zvanot uz Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) informatīvo tālruni +371 67012350 darbdienās no plkst. 9.00 līdz. 17.00.

Mājokļa un vides departamentā būs jāsaņem atļauja par sadedzināšanas iekārtas uzstādīšanu (apkures un karstā ūdens nodrošināšanai). Atļauja (iekārtas uzstādīšanai) būs derīga 5 gadus. Kontaktinformācija: dmv@riga.lv

 • Iesniegums atļaujas saņemšanai nav jāiesniedz, ja
  • sadedzināšanas iekārta paredzēta elektroenerģijas ražošanai vai tehnoloģiskajiem procesiem (komersantiem),
  • iedzīvotājiem (fiziskām personām), ja sadedzināšanas iekārta tiek mainīta uz tāda paša veida iekārtu un jaudu un atbilst jauno saistošo noteikumu pieļautajiem risinājumiem definētajās zonās.
 • Iesniegums atbilstoši zonējumam  Mājokļu un vides departamentam jāiesniedz, ja:
  • plāno uzsākt jaunu siltumenerģijas ražošanu,
  • esošā iekārta tiks mainīta pret citu kurināmo,
  • tiek uzstādīta iekārta ar lielāku jaudu.
  • Iesniedzējam ir iespēja iesniegt zonām neatbilstošu risinājumu, ja iespējams pierādīt, ka norādītās alternatīvas nav tehniski vai ekonomiski pamatotas. Ekonomiskais izvērtējums jāveic iekārtu dzīves ciklā, atbilstoši saistošo noteikumos aprakstītajai metodikai.

Līdz 30.06.2024. īpašniekam vai siltumapgādes iekārtas īpašniekam būs jāiesniedz iesniegums REA par iepriekšējā periodā uzstādītām iekārtām. Kā arī iesniegums par iekārtām, kuru darbība uzsākta pēc 31.05.2024. 

Par pamatu saistošajiem noteikumiem ir ņemts spēkā esošais regulējums, un tas papildināts, ņemot vērā aktuālāko informāciju par gaisa kvalitāti un gaisa piesārņojumu Rīgas valstspilsētā, atbilstoši Rīgas valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.–2025. gadam izstrādes laikā veiktajam novērtējumam. Šādas rīcības programmas izstrādes nepieciešamību, ja gaisa kvalitāte kādā no gaisa kvalitātes monitoringa stacijām nav atbilstoša, nosaka 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”, ar kuriem pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai prasības.

Papildus ir ņemti vērā uzdevumi, kas deleģēti Rīgas domei ar nacionālo Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.–2030. gadam (nozares ministrija – VARAM), ko dalībvalstīm līdz 2019. gada 1. aprīlim bija jāizstrādā un jāiesniedz Eiropas Komisijai atbilstoši direktīvai 2016/2284 (14.12.2016.), kas nosaka stingrus maksimāli pieļaujamos antropogēno emisiju apjomus dalībvalstīm galvenajām piesārņojošām vielām – sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdam, nemetāna gaistošajiem organiskajiem savienojumiem, amonjakam un daļiņām PM2,5 laika periodam no 2020. līdz 2029. gadam, kā arī pēc 2030. gada.

 • Veicināt gaisa piesārņojuma samazināšanos un pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem, kas nerada vai rada mazāku gaisa piesārņojošo vielu emisijas, veicot mājsaimniecību pieslēgšanu centralizētajai vai lokālajai siltumapgādes sistēmai, ja tas ir tehniski un ekonomiski iespējams,
 • Apkopot informāciju par Rīgas mājsaimniecībās izmantotajām apkures iekārtām (to veidiem, vecumu un izmantoto kurināmo), veikt regulāru uzstādīto apkures iekārtu kontroli.
 1. Centralizētā siltumapgāde ir konkurētspējīga, ja privātā lietotāja izmaksās ietver visus izdevumus (katla iegādes, uzstādīšanas, remontdarbu un kurināmā izmaksas). Centralizētā siltumapgāde nodrošina sistēmas stabilitāti un drošumu.
 2. Kopumā pilsēta samazina emisijas, īpaši svarīgākajās zonās.
 3. Citās zonās – tiek sabalansēta ar biomasu, ja tā tiek izmantota

Saskaņā ar 2019.gada 18.decembra RD saistošajiem noteikumiem Nr.97 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu" jau šobrīd ir jāprasa atļauja apkures iekārtu nomaiņai un uzstādīšanai. Noteikumi paredz konkrētus aizliegumus, kas bieži liek pieņemt iedzīvotājiem neizdevīgus lēmumus.

Piemēram, noteikumi nosaka, ka 1. zonā aizliegts būvēt vai ierīkot stacionāras sadedzināšanas iekārtas.

Kā arī jau šobrīd visā Rīgā netiek izsniegtas atļaujas ogļu dedzināšanai.

Jaunie apkures noteikumi paredz, ka:

 • Visā Rīgā būs atļauts ierīkot jaunu siltumsūkni, centralizēto siltumapgādi un elektrības apkuri (gan dzīvoklī, gan mājā);
 • 1.zonā aizliegts uzstādīt jaunas iekārtas, kas izmanto gāzi vai cieto kurināmo;
 • 2.zonā aizliegts uzstādīt jaunas iekārtas, kas izmanto cieto kurināmo;
 • Visā zonās aizliegts uzstādīt iekārtas, kas izmanto akmeņogles, brūnogles, kūdru un šķidro kurināmo (tajā skaitā dīzeļdegvielu).
 • No 2026.gada 1.janvāra vairs netiks izsniegtas atļaujas jebkāda fosilā kurināmā izmantošanai, no 2031.gada 1.janvāra nebūs iespēja uzstādīt jaunas siltumapgādes sistēmas iekārtas, kurās izmanto fosilo kurināmo.
 • Visās zonās privātmājās un dzīvokļos daudzdzīvokļu mājās ir atļauta esošo siltumapgādes sistēmu iekārtu nomaiņa pret jaunu, samazinot kopējo gaisa piesārņojumu un nepārsniedzot nominālo ievadīto siltumjaudu 50kW.
 • Visās zonās daudzdzīvokļu mājā ir atļauts nomainīt visos dzīvokļos individuālās siltumapgādes sistēmas pret visai ēkai kopīgu siltumapgādes sistēmu ar nominālo ievadīto siltumjaudu lielāku par 50kW, izmantojot esošo kurināmā veidu, samazinot kopējo gaisa piesārņojumu.

Turpinās ierobežojumi akmeņoglēm un brūnoglēm. Papildu ierobežojums kūdrai un dīzeļdegvielas izmantošanai.

Sākot ar 2030. gada 1. janvāri, 3. zonā aizliegts uzstādīt jaunas individuālās un lokālās siltumapgādes iekārtas, kurās izmanto jebkāda veida fosilo kurināmo (gan dzīvokļos, gan privātmājās). Sākot ar 2035. gada 1. janvāri, 1. un 2. zonā aizliegts uzstādīt jaunas iekārtas, kurās izmanto jebkāda veida fosilo kurināmo (gan dzīvokļos, gan privātmājās).

 

Pārstrādātajā saistošo noteikumu projektā ir vienkāršoti un apvienoti gan aizliegumi izmantot noteiktus kurināmā veidus, gan arī atļaujas nomainīt esošo apkures sistēmu;

Saistošo noteikumu prasības par iekārtu izvēli neattiecas uz iekārtām, kuras paredzētas darbināšanai ārkārtas situācijās un kas darbojas mazāk par 500 darba stundām gadā;

2. zonā būs atļauts esošās cietās biomasas sadedzināšanas iekārtas nomainīt ar jaunu, nepārsniedzot 50 kW (šobrīd otrajā zonā aizliegts uzstādīt biomasu);

Būs iespēja ņemt vērā apstākļus, ja ēkā nav iespējams uzstādīt kādu no risinājumiem (tehniski ekonomiskais pamatojums un komisijas lēmums);

Noteikumi paredz arī siltumapgādes iekārtu reģistra izveidi, tā uzturēšanu nodrošinās REA . Īpašniekam būs jāaizpilda iesniegums par iepriekšējā periodā uzstādītām iekārtām;

Iespējams nomainīt apkures iekārtas bez saskaņojuma, informējot MVD, ja tiek ievēroti saistošie noteikumi un netiek palielināta jauda vai mainīts kurināmā veids;