SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neiznomātu valsts dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamu telpu) Nr.1 Skolas ielā 14, Rīgā, kadastra Nr.01009231101. Izsoles sākumcena EUR 54 400, nodrošinājums – EUR 5 440, izsoles solis – EUR 1 000.

Izsoles sākums – 24.11.2023., izsoles noslēgums – 27.12.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.12.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām: +37122014497 vai +37129327915.

Publicēts: 13.11.2023.

Uzsākta valsts nekustamā īpašuma Flotes ielā 10 k-6, k-5, k-3, Rīgā, kadastra Nr.01006030104, privatizācija.

Nekustamā īpašuma sastāvs:

 1. garāža (būves kadastra apzīmējums 01001030155090);
 2. kopmītne (būves kadastra apzīmējums 01001030155092);
 3. kopmītne (būves kadastra apzīmējums 01001030155093).

Viena mēneša laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

 1. personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
 2. personas, kuras vēlas privatizēt šo objektu, var iesniegt savus priekšlikumus.

Informācija: https://www.possessor.gov.lv sadaļā Darbības jomas/ Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti /Paziņojumi/ Uzsākta privatizācija un pa tālr. +37167021444.

Publicēts: 23.10.2023.

Uzsākta valsts nekustamā īpašuma Ilmeņa ielā 6, Rīgā, kadastra Nr.01001092004, privatizācija.

Nekustamā īpašuma sastāvs:

 1. zemes vienība 1,5879 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01001090134);
 2. deviņas būves (būvju kadastra apzīmējumi 01001092004001, 01001092004002, 01001092004003, 01001092004004, 01001092004005, 01001092004006, 01001092004007, 01001092004008 un 010010920040009).

Viena mēneša laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

 1. personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
 2. personas, kuras vēlas privatizēt šo objektu, var iesniegt savus priekšlikumus.

Informācija: https://www.possessor.gov.lv sadaļā Darbības jomas/ Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti /Paziņojumi/ Uzsākta privatizācija un pa tālr. +37167021444.

Publicēts:17.10.2023.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo, ka apstiprināti valsts nekustamā īpašuma Šmerļa ielā 13, Rīgā; Šmerļa ielā 19, Rīgā, kadastra Nr.01005920053, privatizācijas noteikumi. Valsts īpašuma objekts tiek privatizēts, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma sastāvs: garāža (būves kadastra apzīmējums 01000920021093), garāža (būves kadastra apzīmējums 01000920021096).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 53 000 EUR; nodrošinājums – 5300 EUR; izsoles solis – 5300 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 31.oktobrim, plkst.17.00 jāiesniedz apliecinājums privatizēt minēto īpašumu (piedalīties izsolē) K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, un jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” Nr.LV17HABA0551032309150.

Izsole notiks 2023.gada 22.novembrī plkst.11.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Maksāšanas līdzekļu proporcija: 80% euro, 20% privatizācijas sertifikāti.

Papildu informācija un privatizācijas noteikumi: http://www.possessor.gov.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām +37167021444.

Publicēts:11.10.2023.

31.08.2023. noslēgts zemesgabala Sporta ielā 9, Rīgā, kad. Nr.01000240282, nomaksas
pirkuma līgums. Pircējs – AS “Latvijas nafta”, pirkuma cena 450 915 EUR.

Publicēts: 08.09.2023.

Informācija par Sabiedrību

 • AS “Rīgas sanitārā transporta autobāze” pamatkapitāls – 573 300 euro
 • Akciju skaits – 409 500
 • Akcijas nominālvērtība – 1,40 euro
 • Juridiskā adrese: Duntes iela 15A, Rīga, LV-1005

Informācija par pārdošanas priekšmetu

 • valstij piederošās AS “Rīgas sanitārā transporta autobāze” 41 250 akcijas jeb 10,073% no pamatkapitāla (Akciju pakete)
 • pārdošanas noteikumi ir pieejami Possessor tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.

Cena un norēķini

 • Akciju paketes cena (izsoles sākumcena): 864 501 euro
 • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Akciju paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās kārtība

Saskaņā ar Komerclikuma 238.pantu pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo AS “Rīgas sanitārā transporta autobāze” Akciju paketi ir šīs kapitālsabiedrības akcionāriem.

Ja kapitālsabiedrības akcionāri nepieteiksies izmantot pirmpirkuma tiesības, nepieteiksies uz visu Akciju paketi vai neparakstīs akciju pirkuma līgumus par visu Akciju paketes akciju pirkšanu, Possessor izsludinās Akciju paketes elektronisko izsoli (ar augšupejošu soli), kurā autorizēties Akciju paketes pirkšanai varēs jebkura ieinteresētā persona.

Publicēts: 05.09.2023.

Informācija par Sabiedrību

SIA “Liepājas sērkociņi” pamatkapitāls – 703 726 euro
Kapitāla daļu skaits – 703 726
Kapitāla daļas nominālvērtība -  1 euro
Adrese: Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010
Atrašanās vieta: Vecā ostmala 6/9, Liepāja; Jaunā iela 23, Liepāja; Fēniksa iela 1, Liepāja.

Informācija par izsoles priekšmetu

Valstij piederošās SIA “Liepājas sērkociņi” 70 368 kapitāla daļas jeb 9,99935% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete)

Pārdošanas noteikumi (t.sk. Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami  SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.

Tālrunis uzziņām: 67021314, 67021365

Cena un norēķini

Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena: 9 280 euro

Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 02.10.2023. plkst. 23:59.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 928 euro SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.

Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

Solis 500 euro.

Izsoles sākums: 12.09.2023. plkst. 13:00.

Izsoles noslēgums: 12.10.2023. plkst. 13:00.

Vieta: izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Publicēts: 04.09.2023.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu (nedzīvojamu telpu) Nr.33 Vidus ielā 11, Rīgā, kadastra Nr.0100 909 3374. Izsoles sākumcena EUR 85 800, nodrošinājums – EUR 8 580, izsoles solis – EUR 1 000.

Izsoles sākums – 04.08.2023., izsoles noslēgums – 04.09.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.08.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf.Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām +37129327915.

Publicēts 25.07.2023.