Komisijas sastāvs 

 • Komisijas vadītājs            
  • Einārs Cilinskis    –    Rīgas domes deputāts
 • Komisijas vadītāja vietnieks            
  • Valters Bergs    –    Rīgas domes deputāts
 • Komisijas locekļi            
  • Dzintra Geka-Vaska    –    Rīgas domes deputāte    
  • Miroslavs Mitrofanovs    –    Rīgas domes deputāts    
  • Dainis Turlais    –    Rīgas domes deputāts    
  • Linda Ozola    –    Rīgas domes deputāte    
  • Miroslavs Kodis    –    Rīgas domes deputāts    
  • Ivars Drulle    –    Rīgas domes deputāts    
  • Andrejs Kameņeckis    –    Rīgas domes deputāts    
  • Viesturs Kleinbergs    –    Rīgas domes deputāts    
  • Fatma Frīdenberga     –    Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas  Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece
  • Aija Roziņa    –    Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes direktore    
  • Raitis Nora    –    Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvaldes vecākais eksperts (trauksmes celšanas jomā)    
  • Jānis Vaisūns    –    Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvaldes vecākais eksperts (interešu konflikta un korupcijas novēršanas jomā)    

Ar 29.11.202. lēmumu Nr RD-23-3074-lē tika apstiprināta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pretkorupcijas komisija, lai veicinātu Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2022.–2025. gadam, kas apstiprināta ar Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas 15.06.2022. lēmumu (prot. Nr. 37, 1. §), izpildi, izpratni par ētiku, interešu konflikta novēršanu, trauksmes celšanu un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidi.

Komisijas sastāvs:

 • Komisijas vadītājs
  • Jānis Lange - Rīgas pilsētas izpilddirektors
 • Komisijas locekļi:
  • Raimonds Fridvalds - Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības inženieris medību jautājumos
  • Mārtiņš Upmanis - Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors
  • Haralds Barviks - biedrības “Latvijas Mednieku asociācija” valdes priekšsēdētājs
  • Jānis Šolks - biedrības “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome” pārstāvis
  • Andris Greidāns - biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis

Ar Rīgas domes 10.11.2021. lēmumu Nr.1002 (prot. Nr.38, 14. §) tika apstiprināta Rīgas domes Medību koordinācijas komisija. Komisijas uzdevums ir lēmumu pieņemšana par Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumu noteikšana postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2014 noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3.punktu Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru.

 

Kontaktinfomācija:  Rīgas domes Mājokļu un vides departaments e-pasta adrese: dmv@riga.lv

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Sagatavot priekšlikumus pirmsskolas pakalpojuma pieejamības paplašināšanai, personālresursu nodrošināšanai un kvalitatīvas pirmsskolas izglītības īstenošanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
 • Rīgas domes priekšsēdētājs
 • Rīgas domes deputāti

Konsultācijas ar biedrību “Latvijas privāto pirmskolu biedrība”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes izglītības projektu vadītāja Maija Baumane

E-pasts: Maija.Baumane@riga.lv
Tālr. 67012026

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Sagatavot priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa politikas pārskatīšanai un īstenošanai atbilstoši Rīgas iedzīvotāju ilgtermiņa interesēm.
 • Rīgas domes deputāti

 

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Nodrošināt saskaņotu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību stratēģisko projektu vadību un realizāciju.
 • Rīgas domes priekšsēdētājs
 • Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieki
 • Rīgas pilsētas izpilddirektors
 • departamentu direktori

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece projektu vadības jautājumos Oksana Dumpe

E-pasts: oksana.dumpe@riga.lv
Tālr.: 67012927

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Nodrošināt vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) klasifikāciju un zemes vienību vai to daļu atzīšanu par tādām, kas netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, lemt par atļauju dekoratīvu pārsegu izvietošanai uz ēkām (būvēm) izsniegšanu, lemt par Līdzfinansējuma piešķiršanu, sniegt ierosinājumus pašvaldības turpmākai darbībai prioritāšu noteikšanā, sniegt priekšlikumus efektīvākai iestāžu sadarbībai pilsētvidi degradējošo, sabrukušo vai cilvēku drošību apdraudošo ēku (būvju) sakārtošanas procesā.
 • Rīgas domes Īpašuma departamenta un citu departamentu un institūciju darbinieki
 • Rīgas domes deputāti
 • Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvis
 • Divi NVO pārstāvji
 • Biedrības “Vides aizsardzības klubs” viceprezidente – Elita Kalniņa

 • Biedrības “Latvijas Būvinženieru savienība” pārstāve – Helēna Endriksone-Severnaja

Komisijas priekšsēdētājs Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors  Vladimirs Ozoliņš

E-pasts: di@riga.lv
Tālr. 67181318

Ar Rīgas domes Pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas (iepriekš Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija; turpmāk - Komisija) darba kārtības jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties grausti.riga.lv/komisija,  savukārt pieņemto lēmumu izraksti no Komisijas protokola (lēmumi par būvju klasifikāciju nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām), pievienoti atsevišķi katrai būvei grausti.riga.lv/objekti.

Konkursa “Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2023.-2024. gadā”, konkursa „Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju saglabāšanai 2023. gadā” un konkursa „Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2023. gadā” apstiprināto objektu saraksts tiek publiskots  atjauno.riga.lv , savukārt Komisijas lēmumi ir administratīvie akti, kuri tiek individuāli paziņoti adresātiem.

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Nodrošināt starpinstitucionālu sadarbību un nevalstiskā sektora līdzdalību kultūras procesa plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā Rīgā.
 • Rīgas domes deputāti
 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta darbinieki

Konsultācijas ar Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociāciju

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Nodrošināt starpinstitucionālu sadarbību un nevalstiskā sektora līdzdalību sporta nozares attīstības plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā Rīgā.
 • Rīgas domes deputāti
 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta darbinieki

 

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Darbojas, lai īstenotu Rīgas pilsētas ilgtspējīgās stratēģijas nostādņu pēctecību publiskās ārtelpas un pilsētvides plānošanā, projektēšanā, īstenošanā un uzturēšanā, sekmējot kvalitatīvas publiskās ārtelpas un pilsētvides attīstību Rīgas pilsētā.

Rīgas domes
deputāti

 

 

Rīgas domes deputāte
Alija Turlaja

E-pasts: Alija.Turlaja@riga.lv
Tālr. 67012921

 

Sēžu protokoli:

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Stiprināt Domes institucionālās spējas stratēģiski plānot un praktiski rūpēties par Rīgas kultūrvēsturiskā mantojumu, kā arī reaģēt uz problēmsituācijām

Rīgas domes deputāti

 

 

Rīgas domes deputāte Rita Našeniece

E-pasts: Rita.Naseniece@riga.lv
Tālr.: 29498506

 

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Darbojas, lai uzlabotu gājēju drošību, pakāpenisku ietvju un gājēju pāreju uzlabošanu atbilstoši drošības un pieejamības standartiem, gājēju ielu ieviešanu, iesaistot NVO un nozaru ekspertus.

Rīgas domes deputāti

 

 

 

 

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Veic pasažieru pārvadājumu ar autobusiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā licencēšanu, atbilstoši nolikumā noteiktajai kompetencei pārzina Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklu un organizē tajā sabiedriskā transporta pakalpojumus.
 • Rīgas domes deputāti
 • Rīgas domes Satiksmes departamenta un Pilsētas attīstības departamenta darbinieki

 

 

Rīgas domes Satiksmes departamenta
Pasažieru pārvadājumu pārvaldes priekšnieka p.i. Santa Aveniņa

E-pasts: Santa.Avenina@riga.lv
Tālr.: 67012712

 

 

Sēžu protokoli 

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Nodrošināt starpinstitucionālu sadarbību un nevalstiskā sektora līdzdalību Rīgas pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
 • Rīgas domes deputāti
 • Rīgas domes departamentu un pašvaldības institūciju darbinieki
 • jaunatnes organizāciju un NVO, kas īsteno darbu ar jaunatni, pārstāvji
 • Rīgas Skolēnu domes pārstāvis

Tiks atlasīti konkursa kartībā

Rīgas domes Izglītības Kultūras un Sporta departamenta Jaunatnes nodaļas vadītājs - pārvaldes priekšnieka vietnieks Dmitrijs Zverevs

E-pasts: dmitrijs.zverevs@riga.lv 
Tālr. 67181499