Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijā (līdz 2030.gadam) un Rīgas pilsētas attīstības programmā ir paredzēti vairāki ar pilsētas saimniecības attīstību tieši saistīti mērķi: uz Austrumu-Rietumu saikni balstīta ekonomikas attīstība, augoša un konkurētspējīga ekonomika, ērta un ātri sasniedzama pilsēta, tīra un zaļa pilsēta, droša pilsētvide, izglītota un kultūru cienoša sabiedrība. Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu veiksmīgu sasniegšanu un pilsētas saimnieciskās darbības politikas veidošanu, nepieciešams iepazīt citu valstu galvaspilsētu un lielo pilsētu praksi, kā arī attīstīt sadarbību starp citu valstu pilsētām un lielajiem reģioniem ekonomikas, tūrisma, sociālās, vides, transporta, enerģētikas, kultūras, izglītības, veselības un citās pilsētai un rīdziniekiem aktuālās jomās.

Rīgas pilsētas dalība un iesaiste starptautiskajās organizācijās un sadarbības tīklos nodrošina priekšrocību sadarboties ne tikai bilaterālā aspektā, bet vienlaicīgi piedalīties starptautisko organizāciju un sadarbības tīklu izveidoto Forumu vai Komisiju darba grupās, vai arī uzņemties šo darba grupu vadību un pilsētas pārstāvjiem tikt ievēlētiem organizāciju vai tīklu valdēs, tādējādi tiešā veidā piedaloties būtisku jautājumu risināšanā. Līdz ar pilsētas pārstāvniecību vai dalību starptautiskās organizācijās un sadarbības tīklos Rīgā regulāri tiek rīkotas kādas nozares darba grupas sanāksmes. Dalība  starptautiskajā vidē vienmēr ir zināšanu, ideju, pieredzes apmaiņas, kopīgu problēmu un inovatīvu risinājumu platforma kā Eiropas un Baltijas jūras reģiona, tā arī pasaules mērogā.

Baltijas jūras reģiona valstu pilsētu savienība (Union of the Baltic Cities, UBC)
http://www.ubc.net/

Baltijas jūras reģiona valstu pilsētu savienība apvieno 106 pilsētas no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm. Tā dibināta 1991. gadā Gdaņskā (dibināja 32 pilsētas, arī Rīga), lai veicinātu Rietumeiropas (Vācijas, Skandināvijas) un Austrumeiropas pilsētu sadarbību. UBC darbu organizē 7 komisijās: Plānojošās pilsētas, Ilgtspējīgās pilsētas, Drošās pilsētas, Jauneklīgās pilsētas, Viedās un plaukstošās pilsētas, Kultūras pilsētas, Sociāli iekļaujošās un veselīgās pilsētas. Rīga piedalās šādās komisijās: Plānojošās pilsētas, Jauneklīgās pilsētas, Ilgtspējīgās pilsētas, Kultūras pilsētas, Drošās pilsētas. UBC Vietējās drošības un sabiedriskās kārtības darba grupa tika oficiāli apstiprināta pirmās sanāksmes laikā Rīgā 14.10.2010. Uz šīs darba grupas pamata tika izveidota komisija Drošās pilsētas.

Eiropas Pilsētu drošības forums (European Forum for Urban Security, Efus)
http://efus.eu/en/

„Eiropas Pilsētu drošības foruma” mērķis ir attīstīt un veicināt pieredzes, labas prakses un informācijas apmaiņu starp Eiropas pilsētām, kas ir Efus dalībpilsētas. Lai sasniegtu šos mērķus, Efus dalībpilsētām ir iespēja piedalīties dažādās ar drošu pilsētvidi saistītās konferencēs, apmācību programmās, iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem un publikācijām pilsētu tīkla  interneta vietnē, kā arī piedalīties Eiropas Komisijas līdzfinansētos projektos.
Rīgas pilsētas pašvaldībai kļūstot par Efus biedru, Rīgas pašvaldības policijai ir iespēja piedalīties informācijas un pieredzes apmaiņas procesos, kas ir vērsti uz Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības un drošības  uzlabošanu, tādējādi padarot to labvēlīgāku uzņēmējdarbības videi.

Hanzas pilsētu savienība (Städtebund DIE HANSE) 
http://www.hanse.org/de

Hanzas pilsētu savienība "DIE HANSE" ir aktīvs pilsētu tīkls, kuras vēsturiski piederēja tirdzniecības pilsētu asociācijai, kas pazīstama kā Hanzas savienība jeb Hanza, vai arī kurām ar šo savienību bija aktīvi tirdzniecības sakari. 1980.gadā pēc Nīderlandes pilsētas Zvolles iniciatīvas tika izveidota Jauno laiku Hanzas pilsētu savienība, līdz ar to tika atjaunota arī vēsturisko Hanzas pilsētu sanāksmju (Hanzas dienu) tradīcija. 1981.gadā tika apstiprināta Rīgas līdzdalība Jauno laiku Hanzas pilsētu savienībā, nodrošinot Rīgas pārstāvju dalību ikgadējās Jauno laiku Hanzas dienās. 
2000. gada septembrī Rīgas pilsēta oficiāli iestājās Hanzas pilsētu savienībā "DIE HANSE", parakstot statūtus, kas tika izveidoti pirmo reizi Hanzas savienības vēsturē. Šajā pilsētu tīklā ir apvienojušās 194 pilsētas no 16 valstīm un tā mērķis ir veicināt dalības pilsētu sadarbību, lai sniegtu ieguldījumu to saimnieciskajā, sociālajā, kultūras un tūrisma attīstībā. Ik gadu starptautiskās Hanzas dienas notiek citā dalības pilsētā un tajās Rīgas pilsētu tradicionāli pārstāv Rīgas domes delegācija, kā arī kultūras programmas dalībnieku grupa un jaunatnes delegāti. Rīgas pārstāvji piedalās Komisijas un Delegātu sēdēs, Ekonomikas forumā, jaunatnes delegātu programmā “Youth Hansa”, kā arī mākslas izstādē “HANSEartWORKS”. Rīga ar savu stendu aktīvi piedalās Hanzas tirgū, prezentējot tūrisma iespējas un ikgadējos lielākos pasākumus.
Rīgas pilsēta ir Hanzas Komisijas locekle un pārstāv tajā arī visas pārējās Latvijas Hanzas pilsētas (Cēsis, Koknesi, Kuldīgu, Limbažus, Straupi, Valmieru un Ventspili). 2021.gada 19.-22.augustā Rīgā notiek 41. starptautiskās Hanzas dienas.

Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls EUROCITIES

http://www.eurocities.eu/

2002. gada novembrī Rīga tika oficiāli uzņemta Eiropas pilsētu sadarbības tīklā EUROCITIES. Šī organizācija apvieno vairāk nekā 140 Eiropas lielo pilsētu pašvaldības un vairāk nekā 45 partnerpilsētu pašvaldības, aptverot 130 miljonus iedzīvotāju 39 valstīs. Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls tika izveidots 1986. gadā, lai attīstītu sadarbību starp pilsētām ekonomikas, sociālajā, vides, transporta, kultūras, izglītības, informācijas jomās, kā arī lai veicinātu pilsētu interešu aizstāvību ES un veidotu vīziju par ilgtspējīgu nākotni. EUROCITIES ar sešiem tematiskajiem forumiem, plašu darba grupu spektru, aktivitātēm un pasākumiem kalpo tās dalībpilsētām kā zināšanu, ideju, pieredzes apmaiņas, kopīgu problēmu un inovatīvu risinājumu platforma Eiropas mērogā. 
Rīga ir iesaistījusies lielākajā daļā EUROCITIES forumu un īpaši aktīvi darbojas Kultūras forumā, Sociālo jautājumu forumā un šī foruma Migrācijas un integrācijas darba grupā, Ekonomikas attīstības forumā un Metropoļu darba grupā. Būtiska iespēja, ko sniedz dalība tīklā, ir iesaistīšanās EUROCITIES iniciētos projektos – tajos ne mazāk kā 50% no kopējām projekta izmaksām tiek segtas ES finansēto programmu ietvaros.

Baltijas Metropoļu sadarbības tīkls (Baltic Metropoles Network, BaltMet)
 

BaltMet tīkls tika izveidots 2002. gadā un tajā ietilpst 11 Baltijas jūras reģiona metropoles: Berlīne, Kopenhāgena, Helsinki, Malme, Oslo, Rīga, Sanktpēterburga, Stokholma, Tallina, Viļņa un Varšava. BaltMet sadarbības tīkla darbības pamatmērķis ir izmantot sadarbības priekšrocības, lai veicinātu Baltijas jūras reģiona starptautisku atpazīstamību, konkurētspēju un līdzsvarotu attīstību. Šis tīkls ir brīvprātīgi izveidota institūcija, kura apvieno dalībniekus ar vienotām interesēm, forums pieredzes un zināšanu apmaiņai, kā arī sniedz iespējas individuālu un kopīgu mērķu un interešu sasniegšanai. Galvenais tīkla fokuss ir uz kopīgu projektu realizāciju. 
BaltMet ietvaros ir ieviesti vairāki Eiropas Savienības finansēto programmu projekti, kuros Rīgas pilsēta ir bijusi gan vadošais partneris, gan viena no projekta partneriem.

Eiropas Lielpilsētu reģionu un teritoriju tīkls (The Network of European Metropolitan Regions and Areas, METREX)
http://www.eurometrex.org/

METREX ir Eiropas Lielpilsētu reģionu un teritoriju tīkls un tas tika dibināts 1996. gadā Glāzgovas Lielpilsētu reģionu konferencē ar Rietumskotijas vietējo pašvaldību un Eiropas Komisijas atbalstu. Šīs apvienības sastāvā ir apmēram piecdesmit lielie pilsētu reģioni un tās mērķis ir zināšanu un pieredzes apmaiņa starp ekspertiem un politiķiem pilsētplānošanas (telpiskā plānošana un attīstība lielpilsētu līmenī) jomā, kā arī kopīga darbība vienotu interešu gadījumā. 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta aktivitātes METREX uzsāka 1997. gadā sakarā ar uzaicinājumu piedalīties tīkla rīkotajā konferencē.

Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācija (The Organization of World Heritage Cities, OWHC)
https://www.ovpm.org/ 
Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācija ir dibināta 1993. gadā.
1998. gada 12. jūnijā, kad tika parakstīta deklarācija „Second Budapest document” par OWHC Centrālās un Austrumeiropas sekretariāta dibināšanu Budapeštā, Rīga pievienojas Pasaules kultūras mantojuma pilsētas organizācijai, kurā ir vairāk kā 300 pilsētas no visas pasaules, kas iekļautas UNESCO Kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā. Tās mērķis un aktivitātes ir vērstas uz Pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma konvencijas īstenošanu un veido kolektīvo zināšanu bāzi un nodrošina pieredzes apmaiņu par vēsturisko pilsētu attīstību Pasaules Kultūras mantojuma pilsētās un konkrētos objektos, kā arī par sabalansētas pilsētvides pārvaldības jautājumiem kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas kontekstā.

Starptautiskā industriālā mantojuma saglabāšanas komiteja (The International Committee for Conservation of the Industrial Heritage, TICCIH)
http://ticcih.org/

Starptautiskā industriālā mantojuma saglabāšanas komiteja (TICCIH) dibināta 1999. gadā. Tā ir pasaules organizācija, kas atbildīga par industriālo mantojumu, un tās mērķi ir veicināt starptautisko sadarbību saistībā ar industriālā mantojuma saglabāšanu, konservēšanu, izpēti, dokumentēšanu, interpretēšanu un tālāko izglītošanu. Rīgas pilsētas pašvaldība iestājās TICCIH 2003. gada aprīlī ar nolūku veicināt Rīgai nozīmīgā industriālā mantojuma saglabāšanu un izmantošanu no jauna, kā arī līdzekļu piesaisti industriālā mantojuma attīstīšanai.

Vēsturisko pilsētu apvienība (The League of Historical Cities) 
http://www.city.kyoto.jp/somu/kokusai/lhcs/

Pirmā Vēsturisko pilsētu Pasaules konference notika 1987. gadā Kioto; tās ietvaros tika nodibināta Vēsturisko pilsētu Pasaules konferences Padome ar mītni Kioto, kam tika uzticēta loma organizēt turpmākās konferences. 1994. gadā, kad Kioto notika jau 4. konference (starplaikā konferences notika citās pilsētās), Padome tika atlaista un tika nodibināta Vēsturisko pilsētu apvienība, kas  vērsta uz pilsētu vēsturisko vērtību saglabāšanu.

Vēsturisko pilsētu apvienība organizē ikgadējo Vēsturisko pilsētu Pasaules konferenci, kas veicinājusi konstruktīvu dialogu starp pilsētām par vēsturisko pilsētu saglabāšanu un attīstību. Rīga oficiāli darbojas Vēsturisko pilsētu apvienībā kopš 2007. gada pēc uzaicinājuma piedalīties tīkla rīkotajā konferencē.

Pasaules gastronomijas pilsētu apvienība “Délice”
https://www.delice-network.com/
Apvienībā “Délice”, kas dibināta 2007. gadā Lionā, Francijā, šobrīd ir 32 pilsētas no 4 kontinentiem, kuras vieno uzskats, ka kvalitatīva uztura, vietējo sezonālo produktu pieejamības veicināšana, kulinārais mantojums sekmē iedzīvotājiem draudzīgas pilsētvides veidošanu, kā arī labvēlīgi ietekmē pilsētu ekonomiku. Mūsdienās pilsētām ir nozīmīga loma, lai nodrošinātu kvalitatīvu un daudzveidīgu uzturu gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.  
“Délice” mērķis ir veicināt apvienības pilsētu pārstāvju (pašvaldības speciālistu, tūrisma un viesmīlības nozares, šefpavāru un jauno talantu) sadarbību, lai  dalītos pieredzē, mācīts cits no cita un realizētu kopīgus tematiskos projektus. 

Eiropas pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācija („Energy Cities”)
http://www.energy-cities.eu/

„Energy Cities” ir Eiropas vietējo pašvaldību ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācija. Tā tika dibināta 1990.gadā un pārstāv vairāk nekā 1000 pilsētas no 30 valstīm. Rīgas pašvaldība iestājās „Energy Cities” 2011. gada maijā, lai sekmētu Rīgas atpazīstamību un informācijas un pieredzes apmaiņu pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas īstenošanā. 

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas veselīgo pilsētu tīkls (WHO European Healthy Cities) 
http://www.euro.who.int/

Rīgas pilsēta iestājās Pasaules Veselības organizācijas Eiropas veselīgo pilsētu tīklā 2013. gada jūlijā, ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības stratēģijā „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012.-2021.gadam noteikto.

Starptautiskā tūrisma filmu festivāla komiteja (The International Comittee of Tourism Film Festivals, CIFFT)
http://www.cifft.com

Starptautiskā tūrisma filmu festivālu komiteja dibināta 1989.gadā Vīnē, Austrijā, lai veicinātu audiovizuālās nozares ekonomisko attīstību un apbalvotu tās labākos sniegumus, saistītus ar pasaules galamērķu, tūrisma produktu un pakalpojumu atspoguļošanu filmās un video. CIFFT ir nozīmīgākais sadarbības tīkls šajā jomā, kopumā apvienojot 17 filmu festivālus no dažādām pasaules valstīm.
Kopš 2008.gada Rīgas dome organizē Starptautisko tūrisma filmu festivālu „Tourfilm Riga”. 2009.gadā  CIFFT ģenerālās asamblejas sēdē Vīnē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums uzņemt festivālu „Tourfilm Riga” Starptautiskās tūrisma filmu festivālu komitejas sastāvā. Līdz ar to kopš 2009.gada festivāls „Tourfilm Riga” ir CIFFT biedrs un tiek organizēts reizi gadā. Pateicoties dalībai CIFFT tīklā festivāls “Tourfilm Riga” ir guvis starptautisku atzinību un novērtējumu, festivāla uzvarētāji plaši atspoguļo savu valstu masu medijos ne tikai iegūtās balvas, bet arī sniedz informāciju par festivālu un Rīgas pilsētu, tādējādi veicinot Rīgas atpazīstamību pasaules mērogā. Iesaiste CIFFT tīklā nodrošina iespēju sadarboties ar citiem festivāliem, smeļoties pieredzi, idejas, inovatīvus risinājumus, kā arī saņemot informāciju par jaunākajām tendencēm galamērķu veicināšanā audiovizuālajā nozarē. 

Eiropas filmu komisiju tīkls (EUFCN) 
http://www.eufcn.com

Starptautiskajā filmu komisiju tīklā apvienotas 80 Eiropas filmu komisijas no 24 valstīm. Vieni no pirmajiem pieturas punktiem ārvalstu filmēšanas producentiem, kuri meklē pārskatāmu informāciju par filmēšana un sadarbības iespējām Eiropā, ir EUFCN pārstāvniecības filmu tirgus, bukleti un mājas lapa. Rīgas pilsēta kopš 2012. gada piedalās EUFCN biedru sanāksmēs, lai veicinātu Rīgas atpazīstamību un nodrošinātu programmas „Rīgas pilsētas līdzfinansējuma programma „Rīgas filmu fonds” ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā” publicitāti filmu industrijas komunikācijas kanālos. Dalība sanāksmēs tiek apvienota ar dalību un darbu attiecīgo kinofestivālu laikā notiekošajos filmu tirgos un darbu Latvijas stendā. 

Eiropas reģionālo filmu fondu tīkls (CINE-REGIO) 
http://www.cineregio.org

Rīgas pilsēta kopš 2012. gada piedalās CINE-REGIO biedru sanāksmēs, lai veicinātu Rīgas atpazīstamību un nodrošinātu programmas „Rīgas pilsētas līdzfinansējuma programma „Rīgas filmu fonds” ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā” publicitāti filmu industrijas komunikācijas kanālos. Tīkls apvieno 37 reģionālos filmu fondus no 15 Eiropas valstīm. CINE-REGIO dalībniekiem tiek sniegtas konsultācijas un informācija par reģionālo (pilsētu) filmu fondu darbību un attīstību, kā arī konsultācijas saistībā ar Eiropas Savienības likumdošanu šajā jomā; tiek lobētas fondu intereses Eiropas Savienības institūcijās. Dalība sanāksmēs sniedz aktuālas informācijas apmaiņas iespēju, pieeju pētījumiem par filmu nozares un ekonomikas jautājumiem, kurus mēs paši neveicam. Gada laikā tīkla ietvaros notiek vairākas tikšanās, tomēr galvenās tikšanās tiek rīkotas lielo filmu festivālu laikā (Berlīnē un Kannās).

Eiropas sociālais tīkls (European Social Network, ESN) 
http://www.esn-eu.org/

Eiropas sociālais tīkls tika izveidots, lai apgūtu inovatīvus risinājumus un uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti. Tas apvieno institūcijas, kuras veido, pārvalda un īsteno sociālos pakalpojumus nolūkā īstenot zināšanu pārnesi un sadarbību sociālās jomas jautājumos starp Eiropas pilsētām.  Rīgas pilsēta oficiāli darbojas ESN kopš 2014. gada 13. decembra.