Sašķiroti atkritumi
Atkritumu urnas

Visu nekustamo īpašumu īpašniekiem, pilnvarotajām personām, pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem ir jānoslēdz līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Daudzdzīvokļu namos par līgumu noslēgšanu ir atbildīgi māju apsaimniekotāji.

Atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 87 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” Rīgas teritorija ir sadalīta četrās atkritumu apsaimniekošanas zonās. Tajās pakalpojumu nodrošina uzņēmumi, kas izraudzīti Rīgas pašvaldības atklātajā konkursā „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

1. zonā (Centra rajonā un Latgales priekšpilsētā) un 2. zonā (Pārdaugavas Kurzemes rajonā) atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs ir SIA „Clean R”;
3. zonā (Pārdaugavas Zemgales priekšpilsētā) atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs ir Pilnsabiedrība „Lautus vide”;
4. zonā (Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā) atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs ir SIA „Eco Baltia vide”. 

Lai noskaidrotu savu atkritumu apsaimniekošanas zonu un pakalpojuma sniedzēju, aicinām apmeklēt Mājokļa un vides departamenta mājas lapu vai sazināties ar zvanu centru, tālrunis: 67474700.

Maksa par sadzīves nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu ir:

 • 1.zona  EUR 13.87  (bez PVN), jeb EUR 16.78 ar PVN par m3
 • 2.Zona EUR 14.11 (bez PVN), jeb EUR 17.07 ar PVN par m3
 • 3.zona EUR 10.51 (bez PVN), jeb EUR 12.71 ar PVN par m3
 • 4.zona EUR 14.24 (bez PVN), jeb EUR 17.23 ar PVN par m3

Slēdzot līgumus, iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko atkritumu konteineru un nepieciešamo izvešanas biežumu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu, bet ne retāk kā noteikts Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 87 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā”.

Papildus sadzīves nešķiroto atkritumu konteineriem, atkarībā no atkritumu apjoma vai sezonas, atkritumu apsaimniekotāji nodrošina pakalpojumu sniegšanu, izmantojot atkritumu savākšanas maisus, kas ir speciāli marķēti un ūdens necaurlaidīgi. Maisu cena ir atbilstoša noteiktajai atkritumu apsaimniekošanas maksai. Operatori maisus savāc vienlaikus ar konteinera iztukšošanu, ja tie būs novietoti blakus konteineram, un par maisa savākšanu netiks piemērota papildus maksa. Sezonālajiem klientiem, kuri izmanto tikai maisus bez konteineriem, to izvešana jāpiesaka iepriekš.

Visi atkritumu apsaimniekotāji nodrošina bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu par atsevišķu maksu, kas ir zemāka nekā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanai:

1. zonā – EUR 7.74 (bez PVN) jeb EUR 9.36 (ar PVN) par 1 m3;
2. zonā – EUR 8.00 (bez PVN) jeb EUR 9.68 (ar PVN) par 1 m3;
3. zonā – EUR 6.00 (bez PVN) jeb EUR 7.26 (ar PVN) par 1 m3;
4. zonā – EUR 10.39 (bez PVN) jeb EUR 12.57 (ar PVN) par 1 m3.

Starp Rīgas pašvaldību un atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi paredz, ka divu gadu laikā Rīgā tiks izveidoti ~1050 dalīti vākto jeb šķiroto atkritumu savākšanas punkti, kā arī Rīgas pašvaldība tuvāko gadu laikā izveidos vismaz astoņus šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumus.

Pakalpojuma sniedzēju kontakti:
SIA „Clean R”, tālr.: 67111001; e-pasts: kc@cleanr.lv;
PS „Lautus vide”, tālr.: 60000011; e-pasts: info@lautusvide.lv;
SIA „Eco Baltia vide”, tālr.: 67111001; e-pasts: kc@cleanr.lv
 

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi. Tos sagatavojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), jo vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar atkritumiem šajā laikā.

Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:

 • Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos maisos;
 • Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā;
 • Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika;
 • Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar dezinfekcijas līdzekļiem!

VARAM arī aicina turpināt atkritumu šķirošanu, ievērojot piesardzības pasākumus.

Atkritumu dalītās savākšanas punktos un konteineros:

 • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst mest tikai pārstrādei derīgos materiālus, kas norādīti uz konteinera, tāpat kā līdz šim;
 • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros nedrīkst mest vienreiz lietojamās salvetes, papīra dvieļus, paketes, pamperus.

Atkritumu dalītās savākšanas laukumos:

 • Konteineros, kas izvietoti atkritumu dalītās savākšanas laukumos, tāpat kā līdz šim var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polimērus, PET pudeles, metālu;
 • svarīgi ieturēt 2 metru distanci no laukuma pārziņa un citiem apmeklētājiem;
 • Lielizmēra, zaļo atkritumu, būvniecības atkritumu pieņemšana tiek nodrošināta saskaņā ar pašvaldības vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.

Ieteikumi drošai rīcībai ar sadzīves atkritumiem ārkārtējās situācijas laikā

Atkritumu šķirošanas punkti

Kartē pavisam ir norādīti 111 atkritumu šķirošanas punkti, kas atzīmēti ar zaļu  un sarkanu krāsu. Kartē atzīmētie zaļās krāsas punkti ir publiskie šķirošanas punkti (tādi ir 104), bet ar sarkanās krāsas punktiem ir atzīmēti šķirošanas punkti, kur iedzīvotāji var nodot sašķirotos bīstamos atkritumus (tādi ir 7). Katram atkritumu šķirošanas punktam norādīta adrese un kādu sašķiroto atkritumu veidu tajā var nodot.

Publiskajos šķirošanas punktos būs izvietoti konteineri stiklam un konteineri vieglā iepakojuma atkritumiem (MIX konteineri). Stiklam domātajos konteineros drīkst ievietot tīras un izskalotas burkas un pudeles. MIX konteineri domāti tīriem, sausiem, bez pārtikas atliekām un iespēju robežās sasmalcinātiem iepakojumiem (PET pudelēm, mannām, maisiņiem, papīram, kartonam, metāla bundžām un konservu kārbām). Šķirotos atkritumus konteineros drīkst izmest tikai tad, ja tie nav ievietoti maisiņos (jo īpaši, šķirojot stiklu).

Šķiroto atkritumu konteineros un blakus tiem aizliegts izmest pārtikas atkritumus, nešķirotos atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības atkritumus, logu stiklus un spoguļus, bīstamos atkritumus, riepas un citus atkritumus, kuri neatbilst augstākminētajiem šķiroto atkritumu nosacījumiem.

Bīstamo atkritumu šķirošanas punktos var izmest eļļas, eļļas filtrus, laku un krāsu atkritumus, dzīvsudraba atkritumus, luminiscētās spuldzes, organiskos šķīdinātājus, neizlietotus ārstnieciskos preparātus, ķimikālijas, izlietotas baterijas, printeru un kopētāju izlietotās kasetes un piesārņoto taru. 

Karte tika sagatavota pēc jaunākās atkritumu apsaimniekotāju informācijas un turpmāk tiks aktualizēta reizi mēnesī.