Rādītāju nosaukums

 

 

2024. gada

plāns

 

 

2024. gada

izpilde

(01.01.2024. -

31.03.2024.)

Izpildes

%

pret

gada plānu

Pārskata

mēneša

izpilde

 

Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā, t.sk.:

1 354 369 588

308 282 573

22.8

73 632 145

Nodokļu ieņēmumi

943 486 224

226 033 394

24.0

46 416 730

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

826 930 242

187 437 545

22.7

26 833 688

Īpašuma nodokļi

115 528 949

38 251 487

33.1

19 514 752

Azartspēļu nodoklis

653 033

208 130

31.9

64 280

Dabas resursu nodoklis

374 000

136 232

36.4

4 010

Nenodokļu ieņēmumi

51 110 880

13 212 570

25.9

4 829 527

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

23 067 056

4 736 301

20.5

1 622 115

Budžeta iestāžu ieņēmumi

28 043 824

8 476 269

30.2

3 207 412

Transferti

359 772 484

69 036 609

19.2

22 385 888

No valsts budžeta daļēji finansētu transferti

0

322 342

0.0

6 596

Pašvaldību budžetu transferti

9 073 875

1 544 844

17.0

1 234 579

Valsts budžeta transferti

350 698 609

67 169 423

19.2

21 144 713