Rīgas pilsētas pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde (mēneša pārskats), euro 

 Rādītāju nosaukums

2021.gada
plāns

 

Izpilde no
01.01.2021.

līdz 
30.04.2021.

Izpildes 
pret 
gada plānu

Pārskata 
mēneša izpilde

 

Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā, t.sk.:

916 537 048

284 758 952

31,1

47 620 429

Nodokļu ieņēmumi

671 392 278

209 397 756

31,2

24 000 413

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

559 362 126

166 586 749

29,8

20 137 036

Īpašuma nodokļi

110 403 112

42 706 094

38,7

3 848 401

Azartspēļu nodoklis

1 253 033

424

0,0

424

Dabas resursu nodoklis

374 007

104 489

27,9

14 552

Nenodokļu ieņēmumi

36 466 705

10 433 131

28,6

4 163 338

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

13 930 702

4 879 135

35,0

2 171 357

Budžeta iestāžu ieņēmumi

22 536 003

5 553 996

24,6

1 991 981

Transferti

208 678 065

64 928 065

31,1

19 456 678

No valsts budžeta daļēji finansētu transferti

0

3 088

0,0

0

Pašvaldību budžetu transferti

8 296 076

2 666 021

32,1

1 742 996

Valsts budžeta transferti

200 381 989

62 258 956

31,1

17 713 682