Rādītāju nosaukums

2022.gada plāns

2022.gada izpilde
(01.01.2022. - 31.05.2022.)

Izpildes 
pret gada plānu

Pārskata
mēneša
izpilde 

Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā, t.sk.:

995 718 998

445 225 210

44.7

88 150 710

Nodokļu ieņēmumi

691 634 729

310 765 746

44.9

66 041 501

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

579 604 577

256 250 436

44.2

53 515 731

Īpašuma nodokļi

110 403 112

54 138 021

49.0

12 349 491

Azartspēļu nodoklis

1 253 033

109 759

8.8

53 594

Dabas resursu nodoklis

374 007

267 530

71.5

122 685

Nenodokļu ieņēmumi

39 865 029

21 495 541

53.9

4 706 755

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

17 030 702

11 199 344

65.8

2 552 236

Budžeta iestāžu ieņēmumi

22 834 327

10 296 197

45.1

2 154 519

Transferti

264 219 240

112 963 923

42.8

17 402 454

No valsts budžeta daļēji finansētu transferti

0

1 793

0.0

0

Pašvaldību budžetu transferti

8 396 471

3 147 347

37.5

102 498

Valsts budžeta transferti

255 822 769

109 814 783

42.9

17 299 956