2024. gada plāns

2024. gada izpilde

(01.01.2024. - 31.06.2024.)

Izpildes %
pret
gada plānu
Pārskata
mēneša
izpilde
Rādītāju nosaukums        
Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā, t.sk.: 1 354 369 588 676 938 647 50.0 136 543 064
Nodokļu ieņēmumi 943 486 224 462 904 045 49.1 77 242 336
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 826 930 242 390 761 983 47.3 73 951 310
Īpašuma nodokļi 115 528 949 71 495 022 61.9 3 223 637
Azartspēļu nodoklis 653 033 400 737 61.4 63 243
Dabas resursu nodoklis 374 000 246 303 65.9 4 146
Nenodokļu ieņēmumi 51 110 880 33 706 465 65.9 6 001 072
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 23 067 056 15 427 139 66.9 2 318 593
Budžeta iestāžu ieņēmumi 28 043 824 18 279 326 65.2 3 682 479
Transferti 359 772 484 180 328 137 50.1 53 299 656
No valsts budžeta daļēji finansētu transferti 0 332 794 0.0 8 087
Pašvaldību budžetu transferti 9 073 875 5 917 217 65.2 1 632 068
Valsts budžeta transferti 350 698 609 174 078 126 49.6 51 659 501