Rādītāju nosaukums

2023. gada plāns

2023.gada
izpilde
(01.01.2023 -
31.08.2023.)

Izpildes 
pret
gada plānu

Pārskata
 
mēneša
izpilde

 

Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā, t.sk.:

1 192 119 376

862 175 345

72.3

103 939 069

Nodokļu ieņēmumi

866 174 976

610 611 823

70.5

92 695 870

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

751 918 987

516 371 607

68.7

74 417 857

Īpašuma nodokļi

112 628 949

93 478 699

83.0

18 152 227

Azartspēļu nodoklis

1 253 033

434 702

34.7

56 420

Dabas resursu nodoklis

374 007

326 815

87.4

69 366

Nenodokļu ieņēmumi

50 185 670

42 676 811

85.0

4 983 502

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

23 959 578

21 647 809

90.4

2 506 512

Budžeta iestāžu ieņēmumi

26 226 092

21 029 002

80.2

2 476 990

Transferti

275 758 730

208 886 711

75.7

6 259 697

No valsts budžeta daļēji finansētu transferti

0

126 576

0.0

122 792

Pašvaldību budžetu transferti

9 095 280

6 462 487

71.1

599 096

Valsts budžeta transferti

266 663 450

202 297 648

75.9

5 537 809