Rādītāju nosaukums

2022. gada
plāns

2022.gada
izpilde
01.01.2022.-
31.10.2022.

Izpildes 
pret gada
plānu

Pārskata mēneša 
izpilde

Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā, t.sk.:

995 718 998

966 690 280

97.1

115 036 684

Nodokļu ieņēmumi

691 634 729

675 500 688

97.7

71 489 634

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

579 604 577

580 178 591

100.1

67 603 997

Īpašuma nodokļi

110 403 112

94 617 067

85.7

3 845 909

Azartspēļu nodoklis

1 253 033

338 895

27.0

33 398

Dabas resursu nodoklis

374 007

366 135

97.9

6 330

Nenodokļu ieņēmumi

39 865 029

46 694 555

117.1

5 376 204

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

17 030 702

26 213 324

153.9

2 760 136

Budžeta iestāžu ieņēmumi

22 834 327

20 481 231

89.7

2 616 068

Transferti

264 219 240

244 495 037

92.5

38 170 846

No valsts budžeta daļēji finansētu transferti

0

2 149

0.0

0

Pašvaldību budžetu transferti

8 396 471

6 869 916

81.8

475 669

Valsts budžeta transferti

255 822 769

237 622 972

92.9

37 695 177