Rīgas pilsētas pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta
ieņēmumu izpilde (aprīļa pārskats), euro
         
 Rādītāju nosaukums 2020.gada plāns Izpilde no 01.01.2020.līdz 30.04.2020 Izpildes% pret gada plānu Pārskata mēneša izpilde
1 2 3 4=3/2*100 5
         
Nodokļu ieņēmumi 711.092.278 238.068.991 33.5 47.930.464
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 598.862.126 197.997.057 33.1 43.992.468
Īpašuma nodokļi - kopā, t.sk: 110.403.112 39.238.954 35.5 3.912.803
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 47.280.718 16.794.629 35.5 1.749.551
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 39.857.498 10.807.242 27.1 1.164.362
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli 23.264.896 11.637.083 50.0 998.890
Azartspēļu nodoklis 1.253.033 697.382 55.7 25.062
Dabas resursu nodoklis 574.007 135.598 23.6 131
         
Nenodokļu ieņēmumi 39.225.786 12.034.701 30.7 1.632.809
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 14.516.800 3.843.167 26.5 270.689
Maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 24.708.986 8.191.534 33.2 1.362.120
         
Transferti 184.844.229 72.847.883 39.4 17.138.083
Pašvaldību saņemtie transferi no finansētām atvasinātām publiskām personām 0 455   0
Pašvaldību budžetu transferti 6.234.709 2.587.413 41.5 1.882.304
Valsts budžeta transferti 178.609.520 70.260.015 39.3 15.255.779
         
Ieņēmumi - kopā 935.162.293 322.951.575 34.5 66.701.356