Rādītāju nosaukums

2023. gada
plāns

2023. gada
izpilde
(01.01.2023 -
31.01.2023.

Izpildes
%
pret
gada plānu

Pārskata
mēneša
izpilde
(janvāris)

Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā, t.sk.:

1 178 370 425

113 829 789

9.7

113 829 789

Nodokļu ieņēmumi

861 775 377

80 051 990

9.3

80 051 990

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

747 519 388

76 417 882

10.2

76 417 882

Īpašuma nodokļi

112 628 949

3 580 476

3.2

3 580 476

Azartspēļu nodoklis

1 253 033

53 632

4.3

53 632

Dabas resursu nodoklis

374 007

0

0.0

0

Nenodokļu ieņēmumi

43 987 910

3 505 060

8.0

3 505 060

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

18 353 056

1 223 206

6.7

1 223 206

Budžeta iestāžu ieņēmumi

25 634 854

2 281 854

8.9

2 281 854

Transferti

272 607 138

30 272 739

11.1

30 272 739

No valsts budžeta daļēji finansētu transferti

0

684

0.0

684

Pašvaldību budžetu transferti

8 382 326

1 630

0.0

1 630

Valsts budžeta transferti

264 224 812

30 270 425

11.5

30 270 425