Rīgas pilsētas pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde (mēneša pārskats), euro 

Rādītāju nosaukums

2021. gada plāns

Izpilde
no 01.01.2021. 
līdz 30.06.2021.

Izpildes 
pret gada plānu

Pārskata 
mēneša
izpilde

 

Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā, t.sk.:

940 658 679

478 147 676

50,8

96 024 625

Nodokļu ieņēmumi

670 092 278

328 464 125

49,0

52 139 424

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

559 362 126

261 949 885

46,8

41 384 583

Īpašuma nodokļi

109 703 112

66 305 746

60,4

10 752 738

Azartspēļu nodoklis

653 033

0

0,0

-696

Dabas resursu nodoklis

374 007

208 494

55,7

2 799

Nenodokļu ieņēmumi

41 874 799

27 354 061

65,3

7 313 241

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

19 125 646

18 961 287

99,1

5 765 327

Budžeta iestāžu ieņēmumi

22 749 153

8 392 774

36,9

1 547 914

Transferti

228 691 602

122 329 490

53,5

36 571 960

No valsts budžeta daļēji finansētu transferti

0

3 087

0,0

0

Pašvaldību budžetu transferti

8 401 546

4 988 201

59,4

2 017 574

Valsts budžeta transferti

220 290 056

117 338 202

53,3

34 554 386