Rīgas pilsētas pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde (mēneša pārskats), euro 

Rādītāju nosaukums

2021. gada plāns

Izpilde no 01.01.2021.
 
līdz 30.11.2021.

Izpildes pret
gada plānu

Pārskata
mēneša 
izpilde

Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā, t. sk.:

932 362 841

889 281 936

95.4

84 913 093

Nodokļu ieņēmumi

669 592 278

651 081 360

97.2

68 334 320

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

559 362 126

541 608 289

96.8

52 689 353

Īpašuma nodokļi

109 703 112

108 968 933

99.3

15 559 933

Azartspēļu nodoklis

153 033

132 505

86.6

21 297

Dabas resursu nodoklis

374 007

371 633

99.4

63 737

Nenodokļu ieņēmumi

45 080 934

44 559 446

98.8

2 886 701

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

22 925 646

26 556 806

115.8

1 040 016

Budžeta iestāžu ieņēmumi

22 155 288

18 002 640

81.3

1 846 685

Transferti

217 689 629

193 641 130

89.0

13 692 072

No valsts budžeta daļēji finansētu transferti

0

3 087

0.0

0

Pašvaldību budžetu transferti

9 292 402

7 318 810

78.8

470 476

Valsts budžeta transferti

208 397 227

186 319 233

89.4

13 221 596