Rīgas pilsētas pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde (mēneša pārskats), euro 

Rādītāju nosaukums 2021.gada plāns    

Izpilde
no 01.01.2021.

līdz 31.01.2021.

Izpildes % pret
gada plānu
Pārskata
mēneša izpilde
Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā, t.sk.: 916 537 048 69 146 109 7,5 69 146 109
Nodokļu ieņēmumi 671 392 278 54 612 594 8,1 54 612 594
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 559 362 126 53 608 810 9,6 53 608 810
Īpašuma nodokļi 110 403 112 1 003 784 0,9 1 003 784
Azartspēļu nodoklis 1 253 033 0 0,0 0
Dabas resursu nodoklis 374 007 0 0,0 0
Nenodokļu ieņēmumi 36 466 705 500 159 1,4 500 159
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 13 930 702 338 594 2,4 338 594
Budžeta iestāžu ieņēmumi 22 536 003 161 565 0,7 161 565
Transferti 208 678 065 14 033 356 6,7 14 033 356
Pašvaldību budžetu transferti 8 296 076 0 0,0 0
Valsts budžeta transferti 200 381 989 14 033 356 7,0 14 033 356