Rīgas pilsētas pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde (mēneša pārskats), euro 

 

Rādītāju nosaukums

2021. gada plāns

Izpilde no 01.01.2021. 
līdz 31.08.2021.

Izpildes 
pret gada
plānu

Pārskata 
mēneša 
izpilde

 

Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā, t.sk.:

940 658 679

695 882 207

74,0

67 607 088

Nodokļu ieņēmumi

670 092 278

504 094 046

75,2

51 806 546

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

559 362 126

413 806 621

74,0

48 698 680

Īpašuma nodokļi

109 703 112

89 906 831

82,0

3 094 926

Azartspēļu nodoklis

653 033

72 698

11,1

12 940

Dabas resursu nodoklis

374 007

307 896

82,3

0

Nenodokļu ieņēmumi

41 874 799

37 082 562

88,6

4 483 591

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

19 125 646

22 983 422

120,2

2 898 337

Budžeta iestāžu ieņēmumi

22 749 153

14 099 140

62,0

1 585 254

Transferti

228 691 602

154 705 599

67,6

11 316 951

No valsts budžeta daļēji finansētu transferti

0

3 087

0.0

0

Pašvaldību budžetu transferti

8 401 546

5 963 285

71,0

317 748

Valsts budžeta transferi 220 290 056 148 739 227 67,5 10 999 203