Rīgas pilsētas pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde (mēneša pārskats), euro 

Rādītāju nosaukums 2020.gada plāns                  Izpilde no 01.01.2020. līdz 31.10.2020. Izpildes % pret gada plānu Pārskata mēneša izpilde
Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā, t.sk.: 931 480 209 783 951 760 84,2 81 434 339
Nodokļu ieņēmumi 707 228 169 595 252 125 84,2 61 732 304
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 598 862 126 503 697 674 84,1 57 390 785
Īpašuma nodokļi - kopā, t.sk: 106 539 003 90 266 234 84,7 4 266 391
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 45 680 718 37 771 339 82,7 1 888 409
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 38 657 498 31 505 937 81,5 1 354 077
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli 22 200 787 20 988 958 94,5 1 023 905
Azartspēļu nodoklis 1 253 033 989 640 79,0 72 002
Dabas resursu nodoklis 574 007 298 577 52,0 3 126
Nenodokļu ieņēmumi 36 988 589 27 990 113 75,7 3 139 444
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 12 640 561 10 994 598 87,0 1 300 814
Budžeta iestāžu ieņēmumi 24 348 028 16 995 515 69,8 1 838 630
Transferti 187 263 451 160 709 522 85,8 16 562 591
No finansētām atvasinātām publiskām personām 0 455   0
Pašvaldību budžetu transferti 6 234 709 7 164 734 114,9 1 858 964
Valsts budžeta transferti 181 028 742 153 544 333 84,8 14 703 627