Ēdināšanas pakalpojums Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs

Ēdināšanas izmaksas no 2023. gada 1. septembra

  palielinājums pašvaldība vecāki
1. – 4.klases skolnieki 0,94 eiro

1,545 eiro /

1,545 eiro valsts
0
5. - 12.klases skolnieki 0,94 eiro 1,47 eiro 1,62
5. – 12.klases skolnieki ar sociālo statusu 0,94 eiro 3,09 eiro 0
PII 7,5% cenu indeksācija attiecināmo izmaksu segšanai 0,30 eiro 2,15 eiro 2,15 eiro
PII ar sociālo statusu 7,5% cenu indeksācija attiecināmo izmaksu segšanai 0,30 eiro 4,30 eiro 0

2023. gada 4. augustā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumos Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”, kas paredz, ka valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam valsts izglītības iestādēs ir 3,09 eiro dienā, bet pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs – 1,545 eiro dienā.

Rīgas pilsētā ēdināšanas cenas ir noteiktas  saskaņā ar Rīgas domes  2023. gada 23. augusta lēmumu Nr. RD-23-2829-lē, kas stājas spēkā 1. septembrī.

Pirmsskolās: Ņemot vērā resursu izmaksu pieaugumu un, ievērojot publiskā iepirkuma nosacījumus par pakalpojuma cenu indeksēšanu gadījumos, ja cenu pārmaiņas pret iepriekšējo gadu sasniedz vai pārsniedz 10%, cenas tiek pārskatītas. Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam rakstisku pieprasījumu, kas balstīts uz Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto izmaksu indeksu analīzi par cenu izmaiņām pret iepriekšējo gadu. Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija un Latvijas Ēdinātāju Apvienība ar 20.07.2023. vēstuli Nr. DIKS-23-2497-sd ir iesniegusi pamatojumu ēdināšanas pakalpojuma cenas pārskatīšanai.

Saskaņā ar iesniegto pamatojumu ēdināšanas pakalpojuma maksimālās maksas sadārdzinājums ir nosakāms 7,5%  apmērā. Līdz ar to pirmsskolās ēdināšanas maksa ir pieaugusi par 0,30 eiro, tas nozīmē ka pašvaldība maksās 2,15 un vecāks arī maksās 2,15 dienā par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.

2023./2024. mācību gadam saskaņā ar Rīgas Domes 2023. gada 23. augusta lēmumu Nr. RD-23-2829-lē, kas stājas spēkā 1. septembrī, noteikts, ka cena skolās par pusdienām ir 3,09 eiro. Cenas pieaugums pret iepriekšējo gadu ir 0,94 eiro, to nolemts solidāri dalīt  uz pusēm starp vecāku un pašvaldību. Turpmāk par pusdienām skolās, ja bērns neatbilst kādai no sociālajām grupām, būs jāmaksā 1,62 eiro vai mazāk, atkarībā no komersanta piedāvātās cenas.

Visās Rīgas skolās un bērnudārzos ēdināšana tiek nodrošināta ārpakalpojumā. Tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumus komersants  iegūst centralizēta iepirkuma procedūras veidā, ko nodrošina pašvaldība. Izglītības iestādes slēdz līgumu ar iepirkumā tiesības ieguvušo komersantu pēc vienota parauga. Vecāku līdzmaksājuma lielumu un brīvpusdienu kategorijas nosaka ar Rīgas domes lēmumu.

Vecāki var noslēgt līgumu dažādos veidos:

 1. kā elektronisku distances līgumu, kuru vecāks vai pilngadīgais izglītojamais paraksta ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja informācijas sistēmā;
 2. kā elektronisku līgumu, kuru paraksta ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs un vecāks vai pilngadīgais izglītojamais ar drošu elektronisko parakstu;
 3. papīra līguma formā, kuru pašrocīgi paraksta ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs un vecāks vai pilngadīgais izglītojamais.

Apmaksas kārtība ir noteikta katrā no līgumiem. Ja tas ir distances līgums, tad norēķināšanās par saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikta platformā “Pusdienlaiks.lv”, savukārt citos gadījumos ir ēdinātāja sagatavots rēķins.

Vecāks slēdz līgumu ar ēdinātāju un arī pārtrauc līgumu ar ēdinātāju atbilstoši līguma nosacījumiem. Skola nevar pārtraukt vecāka noslēgto līgumu ar ēdinātāju, skolas darbinieki nevar atteikt pusdienas vecāka vietā. Tās jādara caur e-klasi vai pusdienlaika platformu.

Vecāks piesaka līguma izbeigšanu portālam pusdienlaiks. Pēc līguma izbeigšanas portāls elektroniskajā maciņā ieskaitīto naudu atgriež vecāka kontā. Nauda parasti tiek atgriezta no maciņa uz vecāka bankas kontu 1 darba dienas laikā no brīža, kad vecāks iesniedz iesniegumu. Par to nav paredzēta nekāda komisija.

Mainot iestādi, vecākam jāpārslēdz līgums ar nākamās iestādes ēdinātāju, pieslēdzoties platformai.

Rīgas pašvaldība nodrošina pilnībā apmaksātas pusdienas šādos gadījumos:

 • ja izglītojamais ir  1. - 4. klases skolēns;
 • izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 • izglītojamā ģimene atbilst maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 • izglītojamā ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;
 • izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;
 • izglītojamais ir nodots ārpusģimenes aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu;
 • pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam sociālās krīzes situācijā saskaņā ar izglītības iestādes izveidotas komisijas lēmumu ir piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu noteiktā laika periodā, kas nepārsniedz 60 dienas;
 • izglītojamais ir Ukrainas civiliedzīvotājs Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē, kas apgūst izglītības programmu Rīgas domes lēmumā par izglītojamo ēdināšanu noteiktajās izglītības iestādēs;
 • izglītojamais apgūst pamatizglītības programmu speciālās izglītības iestādē.

Pašvaldība turpina segt izglītojamā ēdināšanas izmaksas 60 dienas pēc trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa beigu datuma pašvaldības noteiktajā apmērā. Statusus piešķir automātiski, līgumi vecākiem nav jāslēdz.

Bērniem un vienam no vecākiem vai aizbildnim jābūt reģistrētam Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā un deklarētiem vienā adresē. Visiem bērniem no šī reģistra pienākas brīvpusdienas Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs.

Kavējums jāpiesaka tajā pašā dienā līdz plkst. 7.00 vai nu platformā vai caur e-klasi vai Mykoob. Ja nepiesaka, tad par to ir jāsamaksā, jo ēdinātājs automatizētā veidā no sistēmas saņem informāciju, ka porcija jāgatavo (pretēji, ja vecāks līdz plkst.7.00 atsaka ēdināšanu, tad ēdinātājs automatizētā veidā saņem informāciju, ka šī porcija nav jāgatavo).

Ja ēdināšana nav nepieciešama, bērna vecāki var pieteikt kavējumu, atceļot paredzētās pusdienas noteiktās dienās, ko var izdarīt gan Platformā, gan e-klase.lv, gan Mykoob līdz tekošās dienas plkst. 7.00. Šādā gadījumā nauda no e-maciņa netiks paņemta. Detalizētas instrukcijas ir šeit.

Bērna vecāki var pieteikt kavējumu, atceļot paredzētās pusdienas, gan Platformā, gan e-klase.lv, gan Mykoob. Šādā gadījumā nauda no e-maciņa netiks paņemta. Detalizētas instrukcijas ir šeit.

Mainās tikai cena, no 2023. gada 1. septembra vecākam jāmaksā 2,15 eiro.

Nē, neatmaksās.  Šajā gadījumā, atbilstoši līgumam, ja nav pieteikts kavējums vai nu platformā vai caur e-klasi, tad par to ir jāsamaksā, jo ēdinātājs automatizētā veidā no sistēmas saņem informāciju, ka porcija jāgatavo (pretēji, ja vecāks līdz plkst.7.00 atsaka ēdināšanu, tad ēdinātājs automatizētā veidā saņem informāciju, ka šī porcija nav jāgatavo). PIETEIKUMS audzinātajai/pirmsskolas administrācijai nedarbojas attiecībā uz ēdināšanu, jo atteikums no ēdināšanās jāsaņem caur sistēmu, ar kuru iestādes pedagogs nestrādā.

Arī bērna slimības gadījumā atteikums no ēdināšanas jāpiesaka platformā vai e-klasē uzreiz līdz plkst. 7.00 no rīta tajā dienā, kad nav nepieciešama ēdināšana.

Tas pats attiecas uz aizbraukšanu – vispirms  jāpārtrauc distances ēdināšanas līgums, citādi pakalpojuma sniedzējs nezina, ka bērns ir prombūtnē un turpinās gatavot ēdienu un pieprasīs par to samaksu platformā elektroniskajā maciņā. Parāds uzkrāsies. Pirmsskola nevar pārtraukt vecāka noslēgto līgumu ar ēdinātāju, skolas darbinieki nevar atteikt pusdienas vecāka vietā. Tās jādara caur e-klasi vai pusdienlaika platformu.

 • samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar izglītojamo vecāku līdzfinansēšanas administrēšanu (ēdināšanas līgumu slēgšana ar izglītojamo vecākiem, ikmēneša rēķinu sagatavošana, maksājumu uzskaite, pārmaksu un parādu administrēšana);
 • samazināt slogu uz pašvaldības budžetu, ko rada nepieciešamību nodrošināt iestāžu darbinieku atalgojuma pieaugumu; 
 • risināt virtuves darbinieku deficītu;
 • samazināt iestādēm administratīvo slogu, kas saistīts ar pārtikas piegādes līgumu administrēšanu, tai skaitā produktu pasūtīšanu, uzskaiti un norēķiniem, un ar ēdināšanu normatīvo aktu izpildi, tai skaitā ēdienkaršu sastādīšanu un kontrolējošo institūciju uzraudzību;
 • ekonomēt izdevumus par komunālajiem maksājumiem, kurus ēdināšanas ārpakalpojum gadījumā daļēji sedz virtuves nomnieks.
 • organizēt izglītojamo ēdināšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un veselīga uztura principus;
 • izstrādāt nedēļas ēdienkartes ar pilnas uzturvērtības aprēķiniem, kā arī tehnoloģiskās kartes, kurās ēdiena sortiments, enerģētiskā vērtība un uzturvērtība atbilst normatīvo aktu un izglītības iestādes prasībām. Ne vēlāk kā 3 darbdienas iepriekš saskaņot ar izglītības iestādes atbildīgo personu nākamās nedēļas ēdienkarti un tai atbilstošas tehnoloģiskās kartes. Iestādes apstiprinātās ēdienkartes izvietot izglītojamajiem, vecākiem un darbiniekiem pieejamā vietā;
 • ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai izmantot pārtikas produktus, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības, nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām (turpmāk – BL, NPKS, LPIA). Piemēram: BL produktiem jābūt pienam, kefīram, sviestam, kviešu miltiem, mannai; NPKS produktiem jābūt cūkgaļai, liellopu gaļai, vistas gaļai, vistu olām, biezpienam, krējumam, sieram, jogurtam,  makaroniem, maizei, eļļai, konservētiem dārzeņiem, sulām; NPKS, BL vai LPIA jābūt āboliem, burkāniem, kāpostiem, gurķiem, kartupeļiem, bietēm, sīpoliem, tomātiem. Izglītojamo ēdienkartei jāatbilst MK noteikumu Nr. 172  (“Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, 2012) prasībām, t.i. ēdienkartē katru dienu jāietver gaļa vai zivis, dārzeņi, augļi, piena produkti. 
 • pēc izglītības iestādes pieprasījuma nodrošināt atbilstošu ēdināšanu gadījumos, kad izglītojamajam ir ārsta apstiprināta diagnoze (piemēram, celiakija, cukura diabēts, pārtikas alerģija), kuras dēļ ir nepieciešama uztura korekcija;
 • pēc izglītības iestādes pieprasījuma veikt aptaujas un citus pasākumus saistībā ar pakalpojumu kvalitātes izvērtējumu, kā arī īstenot sadarbību ar izglītības iestādi, izglītojamajiem un izglītojamo vecākiem, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti u.c.

Visiem pavāriem tiks piedāvāts darbs ārpakalpojumu sniedzēju uzņēmumos, savukārt izglītības iestāžu virtuves telpas un aprīkojums tiks iznomāts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošinās izglītojamo ēdināšanas pakalpojumus.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes regulāri tiks atjaunotas ar aktuālāko informāciju.