APVIENOTĀS KOMITEJU SĒDES
Īsumā par komiteju darbu:

Lai nodrošinātu Rīgas domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Rīgas domes sēdēs, Rīgas dome izveido pastāvīgās komitejas, kuru skaitlisko un personālo sastāvu nosaka, pieņemot atsevišķus Rīgas domes lēmumus.
 

Katrs deputāts var strādāt vienā vai divās komitejās.

 

Likumā "Par pašvaldībām" noteikts, ka komiteju darbs notiek atklātās sēdēs.

 

Domes patstāvīgā komiteja no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku (vietniekus). Komitejas priekšsēdētāja vietnieks pēc priekšsēdētāja norādījuma veic priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

 

Katra Rīgas domes patstāvīgā komiteja īsteno deputātu kontroli pār attiecīgās nozares pašvaldības administrācijas iestādēm.

Rīgas domes komitejas:

 • sagatavo jautājumus izskatīšanai Rīgas domes sēdēs;
 • sniedz atzinumus jautājumos, kas ir to kompetencē;
 • izskata komiteju kontrolē esošo pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz to Rīgas domes Finanšu departamentā;
 • izskata komiteju kontrolē esošo pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes, pārbauda to izpildi;
 • izstrādā perspektīvās attīstības stratēģiju komitejas kompetencē esošajos jautājumos;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu komitejas kompetencē esošajos jautājumos;
 • sadarbojas ar citām Rīgas domes pastāvīgajām komitejām starpnozaru un starpinstitucionālās sadarbības jautājumos;
 • sagatavo priekšlikumus Rīgas domei par attiecīgās nozares Rīgas domes departamenta:
  • izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;
  • nelikumīgu vai nelietderīgu rīkojumu atcelšanu;
  • direktora iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata;
 • sadarbojas ar attiecīgajai nozarei atbilstošajām nevalstiskajām organizācijām un fondiem, izvērtē to priekšlikumus un sagatavo izskatīšanai Rīgas domē, sagatavo Rīgas domei priekšlikumus par attiecīgajai nozarei atbilstošo nevalstisko organizāciju atbalsta pasākumiem;
 • sadarbojas ar attiecīgajai nozarei atbilstošajām ministrijām, koordinē valsts un pašvaldības politikas izstrādi un attiecīgu attīstības programmu īstenošanu;
 • sadarbojas ar citām pašvaldībām Latvijā un ārzemēs ar attiecīgās nozares attīstību saistītajos jautājumos;
 • izvērtē Rīgas domes lēmumu izpildes, pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu īstenošanas gaitu komitejas kompetencē esošajos jautājumos, komitejas kontrolē esošajām iestādēm iesniedzot komitejā ikgadējās  atskaites, izskatot deputātu pieprasījumus, kā arī privātpersonu sūdzības, saņemot iestāžu darbības apkopojumus par konkrētām nozarēm; sniedz ar šo izvērtējumu saistītus priekšlikumus Rīgas domei un pašvaldības amatpersonām;
 • izvērtē attiecīgajai nozarei atbilstošo pašvaldības iestāžu darbības efektivitāti;
 • izvērtē attiecīgās nozares pašvaldības pakalpojumu pirkšanas efektivitāti privatajā sektorā un sagatavo priekšlikumus Rīgas domei;
 • uzdod pašvaldības iestādēm un amatpersonām veikt darbības, kas saistītas ar Rīgas domes lēmumu projektu sagatavošanu;
 • izskata projektu pieteikumus līdzekļu saņemšanai no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda un iesniedz Finanšu un administrācijas lietu komitejai priekšlikumus par Rīgas pilsētas attīstības fonda un Rīgas pilsētas pašvaldības privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu;
 • veic citus pienākumus atbilstoši Rīgas pašvaldības nolikumam un Rīgas domes lēmumiem.

Informējam, ka Rīgas domes komiteju sēžu laikā var tikt veikts audioieraksts.