Ielu tirdzniecības atļaujas āra kafejnīcu darbībai izsniedz Apkaimju iedzīvotāju centrs. Arī šogad ielu tirdzniecības atļauju iespējams saņemt atvieglotā kārtībā, bez projekta izstrādes un saskaņošanas Pilsētas attīstības departamentā, ja:

 • iepretim kafejnīcai, uz ietves, tiks izvietoti tikai vieglas konstrukcijas galdi un krēsli, kas ir konkrētai pilsētvides zonai atbilstoši un puķu kastes;
 • āra kafejnīca tiks iekārtota atbilstoši tipveida risinājumiem;
 • iekārtojot tirdzniecības vietu atbilstoši tipveida risinājumiem.

Šajos gadījumos atļaujas saņemšanai nepieciešams iesniegt tikai situācijas plānu vai zemes robežu plānu, kurā atbilstošā mērogā iezīmēta galdu un krēslu aizņemamā teritorija ar izmēriem. Parkleta gadījumā nepieciešams iesniegt aizpildītu satiksmes organizācijas shēmu.

Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju individuāli izstrādātam āra kafejnīcas risinājumam, pirms pieteikuma iesniegšanas Apkaimju iedzīvotāju centrā, terases projektu nepieciešams saskaņot Rīgas domes Attīstības departamentā (sīkāk šeit). Ja projekts jau iepriekš ir bijis saskaņots, nav mainījušies faktiskie apstākļi pilsētvidē un terase tiks iekārtota atbilstoši iepriekš saskaņotajam projektam, jauns projekts nav jāgatavo. Šādā gadījumā iepriekš saskaņotais projekts jāiesniedz Apkaimju iedzīvotāju centrā, norādot, ka tirdzniecības vieta tiks iekārtota atbilstoši pēdējam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņotajam projektam.

Ielu tirdzniecībai Rīgā tiek piemērota nodeva. Kopš 2023. gada 10. marta spēkā stājušās izmaiņas pilsētas dalījumā ielu tirdzniecības nodevu zonās, kā arī nodevu apmēros. Ar nodevu apmēriem iespējams iepazīties šeit.

Tiem uzņēmējiem, kuru āra kafejnīcas pagājušajā vasarā vismaz 30 dienas pēc kārtas nevarēja strādāt pašvaldības veiktu ielu remontdarbu dēļ, šajā sezonā iespējams saņemt 50% atlaidi no nodevas maksas. Tai var pieteikties, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram. Vairāk informācijas var saņemt pa tālruni 80000800 vai rakstot uz aic@riga.lv.

Pašvaldība no 2023. gada piedāvā uzņēmējiem saņemt finansiālu atbalstu līdz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 50% no parkleta uzstādīšanas kopējām izmaksām.

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kuri vēlas veidot jaunus parkletus, līdz 30. septembrim var pieteikties līdzfinansējumam līdz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 50% no parkleta uzstādīšanas kopējām izmaksām. Uzņēmējiem jāizvēlas viens no trijiem pašvaldības piedāvātajiem parkletu tipveida risinājumiem. Ar parkletu tipveida risinājumiem var iepazīties riga.lv.

Līdzfinansējums ir paredzēts parkleta izgatavošanai, transportēšanai un uzstādīšanaiLīdzfinansējumu nepiešķir atsevišķi stāvošu labiekārtojuma elementu, piemēram, mēbeļu, sildītāju u. c. elementu izvietošanai, apzaļumošanai, parkleta uzturēšanai un demontāžai.

Izvēloties pašvaldības piedāvātos tipveida risinājumus, parklet ir ātri un vienkārši izveidojams. Tipveida risinājuma izvietošanai dokumenti jāiesniedz tikai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā (AIC).

 • Lai saņemtu līdzfinansējumu:
  • jāsaņem ielu tirdzniecības atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;
  • jāuzbūvē parklets atbilstoši vienam no četriem līdzfinansēšanai paredzētajiem tipveida risinājumiem;
  • jāpaziņo Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram par parkleta ierīkošanas pabeigšanu un jāiesniedz attiecināmo izmaksu tāme;
  • jānoslēdz līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma saņemšanu.

Uzņēmējiem jāņem vērā, ka parkleta izbūvē nedrīkst būt atkāpes no tipveida risinājuma un parklets jāizvieto uz laiku, kas ir ne īsāks par trīs gadiem. Pašvaldības līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt de minimis iespējamo atbalsta limitu.

Lai pieteiktos atbalstam uzņēmējiem, līdz kārtējā gada 30. septembrim jāiesniedz pieteikums AIC, pievienojot tam parkleta izgatavošanas, transportēšanas un uzstādīšanas izmaksu tāmi un maksājuma dokumentus.

Vairāk informācijas par āra vasaras kafejnīcu saskaņošanas kārtību riga.lv.

Vairāk informācijas par parkletu atbalsta programmu var saņemt, rakstot uz e-pastu aic@riga.lv.

 

Lai rīdzinieki sniegtu iespējas kopīgi atbalstīt Latvijas vīriešu basketbola izlasi 2023. gada Pasaules čempionātā basketbolā, Rīgas no 25. augusta līdz 10. septembrim būs atļauta pārvietojamo dzērienu iekārtu un televīzijas ekrānu izvietošana āra kafejnīcās. 

Līdz šim pārvietojamo dzērienu iekārtu un ekrānu izvietošana bija iespējama vasaras terasēs, kas nav piesaistītas pastāvīgās ēkās izvietotām kafejnīcām un restorāniem. Pilotprojekts paredz šādu elementu izvietošanu arī vasaras kafejnīcās, kas izvietotas pie ēkās esošiem restorāniem un kafejnīcām.

Lai izvietotu āra kafejnīcu, nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai. Iesniedzot pieteikumu, piezīmju daļā jānorāda vajadzība izvietot pārvietojamo dzērienu iekārtu un/vai TV ekrānu.

Ja ielu tirdzniecības atļauja jau ir saņemta vai iesniegums vasaras kafejnīcas atļaujas saņemšanai jau ir iesniegts, lai varētu izvietotu ekrānu un/vai pārvietojamo dzērienu iekārtu, AIC jāiesniedz brīvas formas iesniegums ar lūgumu papildus iesniegtajiem dokumentiem saskaņot pārvietojamās dzērienu iekārtas un/vai TV ekrāna izvietošanu āra kafejnīcā, norādot pašvaldības piešķirto iepriekš iesniegtā iesnieguma reģistrācijas numuru vai izsniegtās tirdzniecības atļaujas numuru.

Abos gadījumos iesniegumam jāpievieno āra kafejnīcas izvietojuma plānā iezīmēts iekārtas – ekrāna un/vai pārvietojamās dzērienu iekārtas – izvietojums, norādot iekārtas izmērus. Saskaņota vasaras kafejnīcas projekta gadījumā, tas jānorāda projektā ietvertajā izvietojuma plānā. Tāpat jānorāda TV ekrānu stiprinājuma vieta un stiprinājuma veids. Pārvietojamām dzērienu iekārtām nepieciešama iekārtas fotofiksācija.

Pēc atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanas pārvietojamās dzērienu iekārtas darbībai jāsaņem saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē. Satura atskaņošanai uz ekrāniem jāsaņem AKKA/LAA un LAIPA licences.

Nosacījumi, kas jāņem vērā minēto iekārtu izvietošanai:

 • iekārtas drīkst izvietot tikai āra kafejnīcas teritorijā, ievērojot ietves brīvo platumu, piebrauktuves un iebrauktuves platumu;
 • risinājumam un pieslēgumam jābūt dizainiski kvalitatīvam un tehniski drošam;
 • visi vadi un kabeļi jānosedz ar nosegpaneļiem;
 • iekārtas aizliegts stiprināt pie ēku fasādēm;
 • par tehnisko drošību atbildīgs kafejnīcas saimnieks;
 • iekārtu darbība nedrīkst traucēt citiem iedzīvotājiem;
 • pamatotu sūdzību gadījumā iekārtas nekavējoties jādemontē.

Atļauja piesakāma elektroniski, portā eriga.lv sadaļā Ielu tirdzniecība vai klātienē, Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas nodaļās

Sīkāka informācija Apkaimju iedzīvotāju centra Komercdarbības koordinācijas nodaļā pa tālruņiem – +37167012326; +37167013590; +37167013518.

Atbilstoši Rīgas domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 43 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 16. punktam Reģistrētās ielu tirdzniecības vietas tiek iekļautas sarakstā.

Atbilstoši dizaina piemēri āra kafejnīcām pilsētvidē