Informācijai!

Ministru kabinets š.g. 30. novembrī apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", atļaujot arī ārkārtējās situācijas laikā Ziemassvētku tirdziņu un citu gadatirgu organizēšanu epidemioloģiski drošā jeb “zaļajā” drošības vidē, nosakot precīzus drošības pasākumus to organizēšanai un norisei.

 

Ielu tirdzniecības organizatoram ielu tirdzniecības organizēšanas norises vietā:

 

  • jānodrošina darbība epidemioloģiski drošā vidē;
  • visiem tirgotājiem un tirgus apmeklētājiem jālieto sejas aizsargmaskas;
  • jānodrošina vismaz 2 metru attālums starp tirdzniecības vietām un iespēja katras tirdzniecības vietas apmeklētājiem ievērot vismaz 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem;
  • jākontrolē un jāregulē apmeklētāju plūsma tā, lai nodrošinātu brīvu apmeklētāju pārvietošanos ejās un novērstu apmeklētāju pastiprinātu pulcēšanos (drūzmēšanos), tai skaitā jānodrošina, ka starp tirdzniecības vietām un apmeklētāju rindām dažādās tirdzniecības vietās tiek ievērota vismaz 2 metru distance;
  • jānodrošina fizisku ielu tirdzniecības organizēšanas vietas norobežošana un jāveic Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pārbaude apmeklētājiem pie ieejas ielu tirdzniecības organizēšanas vietas teritorijā, lai novērstu epidemioloģiski drošās vides nosacījumiem neatbilstošu personu iekļūšanu ielu tirdzniecības organizēšanas vietā, kā arī veiktu dalībnieku plūsmas un skaita kontroli;
  • vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 10 m2 no ielu tirdzniecības organizēšanas teritorijas platības.

Tirdziņu norises vietā var tikt sniegti arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, ievērojot visas jau iepriekš noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

 

Vienlaikus tirdziņu norises vietās nedrīkst rīkot izklaides pasākumus, piemēram, tematiskus svētkus, atrakcijas, muzikālus priekšnesumus utt., izņemot tematiskas izstādes, ja tiek nodrošināta 2 metru distances ievērošana starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem.

 

Tāpat kā citās tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas vietās, arī ielu tirdzniecības organizatoram jāieceļ atbildīgā persona, kas atradīsies ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un organizēs normatīvajos aktos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu. Informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā. Atbildīgajai personai jāizstrādā un jādokumentē iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kurā jāapraksta procedūra, kā tiks nodrošināta fiziskās distancēšanās ievērošana, novērsta pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (drūzmēšanās) un kā tiks kontrolēta sadarbspējīgu sertifikātu esība tirdzniecības dalībniekiem un apmeklētājiem.

 

Ekonomikas ministrijas vadlīnijas tirdzniecībai ārkārtējās situācijas laikā.

Atbilstoši Rīgas domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 43 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 16. punktam Reģistrētās ielu tirdzniecības vietas tiek iekļautas sarakstā.

  • Tipveida risinājumi vasaras terašu izvietošanai
    Ja vēlaties izvietot vasaras terasi, neskaņojot izvietošanu ar Rīgas pilsētas būvvaldi un Rīgas domes Satiksmes departamentu, izvēlēties kādu no piedāvātajiem tipveida risinājumiem un dodies uz Apkaimju iedzīvotāju centru saņemt atļauju tirdzniecības veikšanai vai iesniegt iesniegumu  portālā https://www.eriga.lv/ .Tālrunis uzziņām: 80000800)

Atbilstoši dizaina piemēri āra kafejnīcām pilsētvidē