Redzi dzirdi Runā Trauksmes cēlējs

 

Trauksmes celšanas likums, kas stājās spēkā 2019. gada 1. maijā, nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt:

 1. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv
 2. vai arī aizpildot veidlapu.

Likums paredz, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt tostarp ar iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu,` pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv

 Atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajam, kā arī saskaņā ar 17.04.2019. apstiprinātajām Valsts kancelejas “Labās prakses vadlīnijām iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei”, Rīgas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) ar  Rīgas domes priekšsēdētāja 20.11.2019. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-19-7-ntd “Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Rīgas pilsētas pašvaldībā” ir noteikts, ka iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Pašvaldībā veido atsevišķu iekšējo trauksmes celšanas sistēmu kopums.

Trauksmes cēlēju ziņojumus par Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku un to Pašvaldības institūciju, kuras nav iepriekš uzskaitītas, darbinieku iespējamiem pārkāpumiem, kā arī uzskaitīto Institūciju vadītāju (valdes locekļu) iespējamiem pārkāpumiem izskata Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs. 

Rīgas domes priekšsēdētāja 20.11.2019. iekšējie noteikumiem Nr.RD-19-7-ntd “Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Rīgas pilsētas pašvaldībā”

 

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu:  

 • trauksmes cēlējs var būt tikai fiziska persona; 
 • trauksmi var celt par iespējamu vai jau notikušu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm; 
 • informācija par iespējamo pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai  dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. 

Ne visi gadījumi, kad plānojat ziņot par pārkāpumiem, ir uzskatāmi par trauksmes celšanu. Ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu šādos gadījumos: 

 • ja trauksme tiek celta anonīmi; 
 • ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona; 
 • ja tiek ziņots tikai par personīgu interešu aizskārumu nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu; 
 • ja sniegtas ziņas, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību; 
 • apzināti sniegtas nepatiesas ziņas; 
 • izpausta valsts noslēpumu saturoša informācija. 

Visērtāk ziņojumu ir sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēju ziņojuma veidlapu . Ja vēlaties izmantot citu ziņojuma veidu, obligāti jānorāda: 

 • ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums; 
 • trauksmes cēlēja vārds, uzvārds; 
 • trauksmes cēlēja kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, adrese); 
 • vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus. 

Saskaņā ar Iesniegumu likumā un Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām trauksmes cēlēja ziņojumam jābūt pašrocīgi parakstītam vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Ja ziņojums sākotnēji tiks iesniegts bez paraksta (vienkāršs e-pasta sūtījums vai aizpildīta elektroniskā ziņojuma forma) un atbildīs trauksmes celšanas pazīmēm, atbildīgais darbinieks ar iesniedzēju sazināsies, lai nodrošinātu, ka ziņojums tiks parakstīts. 

Trauksmes cēlēja ziņojums iesniedzams atbilstoši katras institūcijas norādītajai kārtībai. Parasti to iesniedz, nosūtot uz speciāli trauksmes ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi, nosūtot pa pastu atbildīgajam darbiniekam, iesniedzot klātienē atbildīgajam darbiniekam vai ievietojot speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izvietotā pastkastītē, kas atrodas institūcijas telpās. 

Informācija par atbildīgajām personām atrodama uzklikšķinot uz attiecīgās institūcijas nosaukuma.

Pēc ziņojuma saņemšanas kompetentā institūcija, kurai ziņojums ir piekritīgs, septiņu dienu laikā to izvērtē, lai noteiktu, vai tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par saņemtā ziņojuma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzējam tiek nosūtīta atbildes vēstule.
Ja ziņojuma izskatīšanai nepieciešama papildu informācija, ar iesniedzēju sazināsies institūcijas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos vai par ziņojuma izskatīšanu atbildīgā persona.

Divu mēnešu termiņā no dienas, kad ziņojums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzējs tiek informēts par tā izskatīšanas rezultātu vai, ja izskatīšana vēl nav pabeigta – par ziņojuma izskatīšanas gaitu, papildus informējot arī par izskatīšanas rezultātu.