Par sadarbības memorandu

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pašvaldību un nodrošinātu nevalstisko organizāciju efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kopš 2013. gada Rīgas pašvaldība un tās teritorijā darbojošās nevalstiskās organizācijas pievienojas atjaunotajam Rīgas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam.

Memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu un tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā Rīgas pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

Lai sekmētu memorandā ietverto principu īstenošanu un noteikto mērķu sasniegšanu, puses apņemas īstenot kopīgus projektus, tajā skaitā pilsētas attīstības, sociālajos, vides aizsardzības un izglītības projektos.

Tāpat paredzēts sekmēt lēmumu realizēšanas atklātību, caurskatāmību un pretkorupcijas pasākumu īstenošanu, veicot izmaiņas attiecīgos Rīgas domes normatīvajos aktos.