Atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai Dome izveido komisijas, darba grupas, ekspertu padomes un tamlīdzīgas institūcijas (turpmāk – Komisijas), kurās tiek iekļauti Domes deputāti un Pašvaldības iedzīvotāji. Komisiju izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi, normatīvie akti vai Domes lēmumi, tās var pieaicināt speciālistus, kuriem par darbu samaksā no Pašvaldības ieņēmumiem.

Komisijas darbojas saskaņā ar Domes izdotiem nolikumiem vai attiecīgās komisijas sēdē noteiktiem uzdevumiem.