Rīgas iedzīvotāju drošība ir atkarīga no valsts, pašvaldību, komersantu un iestāžu spējām īstenot pasākumus avārijas, katastrofas vai ārkārtējas situācijas gadījumā. Viens no svarīgākajiem valsts pastāvēšanas un attīstības priekšnosacījumiem ir iespējamo apdraudējumu apzināšanas un risku novērtējums. Ārkārtējo situāciju un katastrofu pārvaldība ieņem svarīgu un nozīmīgu vietu valsts drošības sistēmā, kura tiek regulēta ar daudzu normatīvo aktu un plānošanas dokumentu palīdzību, un to galvenais uzdevums ir nodrošināt valsts un sabiedrības drošību, labklājību un stabilu attīstību.

CA sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība CA jomā.

Rīgas sadarbības teritorijas CA plāns ir CA sistēmas plānošanas dokuments, kas sagatavots, ņemot vērā risku novērtējumu, un kurā noteikti pašvaldības iespējamās katastrofas pārvaldīšanas pasākumi un to īstenotāji.

Rīgas sadarbības teritorijas CA plāns izstrādāts saskaņā ar MK 17.11.2017. noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” prasībām.

CA plānā apkopota informācija par iespējamajiem apdraudējuma veidiem, to avotiem, kaitīgās izpausmes veidiem un riska līmeni Rīgas pilsētā. Rīgas sadarbības teritorijas CA plānā uzskaitītie iespējamie riski (zemi, vidēji, augsti un ļoti augsti) novērtēti, ņemot vērā VCAP norādīto informāciju. Par katastrofām, kuras saistītas ar ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmā, risku novērtēšana veikta, izmantojot kvantitatīvo un kvalitatīvo novērtēšanas metodi.

Matemātiskās modelēšanas ietvaros tika izmantotas šādas metodes un paņēmieni: riska analīze, loģiski grafiskā metode – kļūdu koku izveide, attēlojot notikuma scenārijus.

Matemātiskā modelēšana ietver dažādu matemātisko izteiksmju, ģeometrisko terminu kopējo sistēmu, kas matemātiskā veidā atspoguļo vai imitē vissvarīgākās bīstamo parādību īpašības ar mērķi analizēt un prognozēt to iestāšanās varbūtību, attīstību un sekas.