SIA “Getliņi EKO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121, 2024. gada 23. aprīlī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzaSadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2017. gada 16. februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

Sabiedrisko pakalpojumu veids

DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu[1], EUR/t

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Sadzīves atkritumu apglabāšana

110

146.39

159.55

9.0%

120

153.66

165.08

7.4%

130

160.92

170.60

6.0%

[1] Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikums, https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar2024. gada 1. septembri.Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas arbūtiskām izmaiņām apsaimniekotajos atkritumu apjomos, poligona infrastruktūras pārstrādes jaudu palielināšanu, ekspluatācijas izmaksu pieaugumu, ietekmes uz vidi samazināšanas izmaksām, personāla izmaksām, sabiedrības izglītības izmaksām, kā arī izmaiņām poligonā notiekošajos procesos.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus parSadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2121 biroja darba laikā līdz 2024. gada 2. maijam,iepriekš sazinoties ar Jūliju Daļecku, tālr.: +37167317800, e-pasts: julija.dalecka@getlini.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2121 un info@getlini.lv,kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Tarifu projektā plānotās maksājuma izmaiņas iedzīvotājiem 2024. gadā:

 

Maksājums, EUR/t (bez PVN)

Esošais Getliņi EKO tarifs

146.39

Plānotais Getliņi EKO tarifs

159.55

Δ t

13.16 EUR/t

Δ m3[1]

1.32 EUR/m3

[1] Pieņemot, ka vidēji 1 tonna sadzīves atkritumu ir vienāda ar 10 m3

Publicēts: 30.04.2024.

Akciju sabiedrība ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2024.gada 8.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.1/7 ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

 1. Piedāvātais siltumenerģijas tarifs no 2024.gada 1.jūnija līdz 2025.gada 31.maijam (1.tabula).
1.tabula

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)
no 01.10.2023. līdz 30.09.2025.

Piedāvātais tarifs EUR/MWh (bez PVN)
no 01.06.2024.līdz 31.05.2025.

Tarifa palielinājums / samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

69,00

65,57

-5,0%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

19,98

22,68

13,5%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

1,48

1,78

19,9%

Akcīzes nodokļa komponente

0,29

0,24

-17,2%

Neparedzētie ieņēmumi / izdevumi

-3,18

-2,75

-13,5%

Siltumenerģijas gala tarifs

87,57

87,52

-0,1%

 1. Piedāvātais siltumenerģijas tarifs no 2025.gada 1.jūnija līdz 2025.gada 30.septembrim (2.tabula).
2.tabula

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN) no 01.10.2023. līdz 30.09.2025.

Piedāvātais tarifs EUR/MWh (bez PVN) no 01.06.2025. līdz 30.09.2025.

Tarifa palielinājums / samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

69,00

65,57

-5,0%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

19,98

22,68

13,5%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

1,48

1,78

19,9%

Akcīzes nodokļa komponente

0,29

0,24

-17,2%

Neparedzētie ieņēmumi / izdevumi

-3,18

-3,18

0,0%

Siltumenerģijas gala tarifs

87,57

87,09

-0,6%

 1. Piedāvātais siltumenerģijas tarifs no 2025.gada 1.oktobra (3.tabula).
3.tabula

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)
no 01.10.2025             

Piedāvātais tarifs EUR/MWh (bez PVN)
no 01.10.2025           

Tarifa palielinājums / samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

69,00

65,57

-5,0%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

19,98

22,68

13,5%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

1,48

1,78

19,9%

Akcīzes nodokļa komponente

0,29

0,24

-17,2%

Neparedzētie ieņēmumi / izdevumi

0,00

0,00

-

Siltumenerģijas gala tarifs

90,75

90,27

-0,5%

Piedāvātais AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs varētu stāties spēkā ar 2024.gada 1.jūniju.  Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar samazinājušos vidējo siltumenerģijas patēriņu pēdējo 3 gadu laikā, siltumenerģijas ražošanā patērētā kurināmā veidu īpatsvara izmaiņām siltumbilancē, ievērojamu pastāvīgo izmaksu pieaugumu, kā arī ar nepieciešamību paaugstināt kopkapitāla rentabilitātes rādītāju, lai AS “RĪGAS SILTUMS” būtu iespējas investēt tās infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var AS ”RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 14:30, iepriekš sazinoties ar Daigu Lukjanoviču, tālr.: +37167017366, elektroniskā pasta adrese: daiga.lukjanovica@rs.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, elektroniskā pasta adrese: siltums@rs.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  20 dienu laikā  no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Publicēts: 18.01.2024.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz 18.10.2023 saistošo noteikumu Nr. RD-23-242-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” 50.- 53.punktā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā apsekoja un nolēma uzsākt aktēšanas procesu 16 (sešpadsmit) kapavietām valstspilsētas pašvaldības II Meža kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

II Meža kapsētā Rīgā, Gaujas ielā 12

1.

11-2.gr.-36

2.

11-5.gr.-27

3.

11-6.gr.-29

4.

5 -ģim.k.-18

5.

11-1.gr.-49

6.

3-7.gr.-5

7.

11-1.gr.-ģim.k.-7

8.

11-1.gr.-3.d.-2

9.

11-5.gr.-10

10.

11-5.gr.-9

11.

11-3.gr.-51

12.

11-3.gr.-2.d.-1-9

13.

11-6.gr.-30

14.

11-3.gr.-2.d.-1-7

15.

11-3.gr.-2.d.-1-4

16.

3B-2.d.-7.gr.-2

Publicēts: 19.12.2023

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz 18.10.2023 saistošo noteikumu Nr. RD-23-242-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošo noteikumi” 50.- 53.punktā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā apsekoja un nolēma uzsākt aktēšanas procesu 21 (divdesmit vienai) kapavietai valstspilsētas pašvaldības Lāčupes kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Lāčupes kapsētā Rīgā, Baltegļu ielā 41

1.

9-28-9

2.

39-12-6

3.

29-9-1@ 29-9-1

4.

24-19-14

5.

24a-6-1@ 24a-6-1

6.

24a-19-6

7.

24-14-15

8.

34-20-3

9.

34k-1-3

10.

34-13-14

11.

34-14-13

12.

34-15-2

13.

37-16-3

14.

37-16-4

15.

37-16-11

16.

39-10-6

17.

39-9-6

18.

28ter-1-14

19.

28ter-2-13

20.

28-8-8

21.

28a-1ter-5

Publicēts: 19.12.2023

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2023 saistošo noteikumu Nr. RD-23-242-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošo noteikumi” 50.- 53.punktā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā apsekoja un nolēma uzsākt aktēšanas procesu 21 (divdesmit vienai) kapavietai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ziepniekkalna kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Ziepniekkalna kapsētā Rīgā, Mālu ielā 19

1.

B2-1-5

2.

A2-1-6

3.

A2-1-4

4.

2II-1-1

5.

2II-1-9

6.

2II-1-10

7.

2II-2-2

8.

2II-2-13

9.

2II-2-14

10.

2II-3-1

11.

2II-4-8

12.

2II-5-3

13.

2II-7-1

14.

2II-7-2

15.

2II-7-12

16.

4V-1-6

17.

4V-3-5

18.

2V-6-4

19.

5IX-9-2

20.

5VII-9-1

21.

5IX - 4 - 10

18.12.2023

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2023 saistošo noteikumu Nr. RD-23-242-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošo noteikumi” 50.- 53.punktā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā atkārtoti apsekoja un nolēma turpināt 2022.gadā uzsākto aktēšanas procesu 32 (trīsdesmit divām) kapavietām Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ziepniekkalna kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Ziepniekkalna kapsētā Rīgā, Mālu ielā 19

1.

F1-1-9

2.

F2-3-7

3.

F2 - 4 - 3

4.

F2-4-6

5.

F2-6-1

6.

F2-6-2

7.

F2-6-4

8.

F2-6-6

9.

F3-1-6

10.

F3-2-3

11.

F3-4-2

12.

F3-4-3

13.

F3-4-9

14.

F6-2-1

15.

F6-6-1

16.

F7-1-5

17.

F7-3-1

18.

1IV-2-3

19.

1V-1-9

20.

1V-2-2

21.

1VII-2-4

22.

1 VII-8-4

23.

1VII-9-2

24.

1VII-9-4

25.

1VIII-1-3

26.

2VI-1-4

27.

2VI-6-4

28.

2VI-6-5

29.

2VIII-2-4

30.

2VIII-10-7

31.

3VIII-1-8

32.

D1-1-5

Publicēts: 18.12.2023

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2023 saistošo noteikumu Nr. RD-23-242-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošo noteikumi” 50.- 53.punktā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā atkārtoti apsekoja un nolēma turpināt 2022.gadā uzsākto aktēšanas procesu 9 (deviņām) kapavietām Rīgas valstspilsētas pašvaldības Biķeru kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Biķeru kapsētā Rīgā, Juglas ielā 71

1.

B2 - 1 - 4

2.

B4 - 1 - 4

3.

B4 - 1 - 8

4.

C4 -2 - 4

5.

C3 - 6 - 9

6.

C3 - 7 - 11

7.

C3 - 7 - 8

8.

DI - 2 - 8

9.

A1(ll) - 1- 3a

12.12.2023. 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2023 saistošo noteikumu Nr. RD-23-242-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošo noteikumi” 50.- 53.punktā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā atkārtoti apsekoja un nolēma turpināt 2022.gadā uzsākto aktēšanas procesu 15 (piecpadsmit) kapavietām Rīgas valstspilsētas pašvaldības Raiņa kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Raiņa kapsētā Rīgā, Aizsaules ielā 1 A

1.

R9. 3-1. 3,4

2.

R9-5-2.-4(5-7)

3.

R9. 4-3. 11

4.

R12.16-4.17

5.

R12. 12-4. 1,2

6.

R6. 3-2. 12,13

7.

R6. 5-1. 7,8

8.

R6. L1. 7,8

9.

R6. 8-1. 6,7

10.

G19. 8. 17,18

11.

R8. 6-1. 18-21

12.

R8. 4-1. 14,15

13.

R8. 5-3. 2,3

14.

R8. 9-2. 2

15.

R8. 9-2. 1

12.12.2023.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2023 saistošo noteikumu Nr. RD-23-242-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošo noteikumi” 50.- 53.punktā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā atkārtoti apsekoja un nolēma turpināt 2022.gadā uzsākto aktēšanas procesu 41 (četrdesmit vienai) kapavietai valstspilsētas pašvaldības Lāčupes kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Lāčupes kapsētā Rīgā, Baltegļu ielā 41

1.

1-12-9.

2.

13-32-7.

3.

1-49-17.

4.

6X-4-2.

5.

5-12-8.

6.

1-35-15.

7.

1-51-14.

8.

2-44-3.

9.

2-51-2.

10.

1-41-2.

11.

9-3-1.

12.

9- 3-4.

13.

1-23-4.

14.

1-23-6.

15.

6-14-15.

16.

6-14-14.

17.

6-15-3.

18.

6-15-2.

19.

12-9.-1.

20.

12-9-5.

21.

34-17-2

22.

9-24-4.

23.

12-10-13.

24.

6-29-13.

25.

6-31-4.

26.

1-19-4.

27.

21-15-14.

28.

2-35-17.

29.

22-17-5.

30.

12-22-3.

31.

9-8-3.

32.

1-7-15.

33.

1-18-19.

34.

1-18-21.

35.

22-2-7.

36.

22a-4-1a

37.

1-17-15.

38.

4H-A3-3.

39.

4H-A3-4.

40.

12-2-15.

41.

2-40-16.

12.12.2023.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā apsekoja un nolēma uzsākt aktēšanas procesu 5 (piecām) kapavietām Rīgas valstspilsētas pašvaldības Raiņa kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Raiņa kapsētā Rīgā, Aizsaules ielā 1 A

1.

R1. 9. 20-22

2.

R1. 7. 4,5

3.

R1. 5. 5-7

4.

R1. 3. 6,7

5.

R1. L3. 13,14

Publicēts: 07.12.2023.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā atkārtoti apsekoja un nolēma turpināt 2022.gadā uzsākto aktēšanas procesu 137 (viens simts trīsdesmit septiņām) kapavietām Rīgas valstspilsētas pašvaldības Sarkandaugavas kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Sarkandaugavas kapsētā Rīgā, Nesaules ielā 9

1.

V./Par.Ia-3-2 (2.)

2.

Lut.III-4-38 r

3.

Lut.III-2-1r (1.)

4.

Lut.III-4-6r

5.

Lut.III-2-8r

6.

Lut.III-2-9r

7.

Lut.III-4-11a

8.

Lut.III-4-14r

9.

Lut.III-4-27r

10.

Lut.III-4-34r

11.

Lut.III-3-1 r

12.

Lut.III-4-40r (1.)

13.

Lut.III-5-13 r

14.

Lut.III-5-21 r (1.)

15.

Lut.III-5-21 r (2.)

16.

Lut.III-5-21 r (3.)

17.

Lut.III-5-23 r 

18.

Lut.III-5-25 r (1.)

19.

Lut.III-5-25 r (2.)

20.

Lut.III-5-33  r

21.

Lut.III-1-45 r

22.

Lut.III-5-2r

23.

Lut.III-5-3r

24.

Lut.III-1-5 r

25.

Lut.III-1-10 r (2.)

26.

Lut.III-1-11 r

27.

Lut.III-1-19 r

28.

Lut.III-1-20 r

29.

Lut.III-1-21 r

30.

Lut.III-4-12 r

31.

Lut.III-4-22 r (1.)

32.

Lut.III-4-22 r (2.)

33.

Lut.III-4-23 r

34.

Lut.III-2-10 r

35.

Lut.III-4-34 r

36.

Lut.III-5-30 r

37.

Lut.III-5-31 r (1.)

38.

Lut.III-5-31 r (2.)

39.

Lut.III-4-11a

40.

Lut.III-4-23 r

41.

Lut.III-5-16 r

42.

Lut.III-5-23 r

43.

Lut.III-4-40 (4.)

44.

Lut.III-4-41 (7,5)

45.

Kat.II-3-9 r (2.)

46.

Kat.II-3-5a r (2.)

47.

Kat.II-3-13 r (1.)

48.

Kat.II-3-16 r

49.

Kat.II-3-17 r (2.)

50.

Kat.II-3-19 r

51.

Kat.II-3-31 r

52.

Kat.II-3-34a r (1.)

53.

Kat.II-3-34a r (3.)

54.

Kat.II-5-9 r (1.)

55.

Kat.II-5-8 r

56.

Kat.II-5-6 r

57.

Kat.II-5-5 r

58.

Kat.II-1-3 r

59.

Kat.II-2-34 r

60.

Kat.II-2-15 r

61.

Kat.II-5-30r (1.)

62.

Kat.II-5-30r (2.)

63.

Kat.II-5-17r

64.

Kat.II-5-18r

65.

Kat.II-5-22r (1.)

66.

Kat.II-5-22r (2.)

67.

Kat.II-4-24r

68.

Kat.II-4-14r

69.

Kat.II-4-16r

70.

Kat.II-4-17r

71.

Kat.II-4-18r

72.

Kat.II-4-21r

73.

Kat.II-4-25r

74.

Kat.II-4-28r

75.

Kat.II-3-12r

76.

Kat.II-4-27r

77.

Kat.II-1-5r

78.

Kat.II-2-34r

79.

Kat.II-2-33r

80.

Kat.II-4A-16

81.

Kat.II-4A-18

82.

Kat.II-4-11 (1.)

83.

Kat.II-4-11 (2.)

84.

Kat.II-3-14a r

85.

Kat.II-3-15a r

86.

Kat.II-3-22 r

87.

Kat.II-3-26 r (7,5)

88.

Kat.II-3-26r (5.25)

89.

Kat.II-3-28 r

90.

Kat.II-1A-5 r

91.

Kat.II-3-31a r

92.

Kat.II-5-31r

93.

Kat.II-5-14 r

94.

Kat.II-5-13 r (7,5)

95.

Kat.II-5-13 r (5,25)

96.

Kat.II-5-9 r (9)

97.

KAT.II-5-9 r (5,25)

98.

Kat.II-5-21r

99.

Kat.II-1b-8

100.

Kat.II-3-32

101.

V./Par.Ia-3-9

102.

V./Par.Ia-3-15

103.

V./Par.Ia-1-12 (2.)

104.

V./Par.Ia-3-12

105.

V./Par.Ia-3-2 (1.)

106.

V./Par.Ia-4-10 (9)

107.

V./Par.Ia-4-10 (7,5)

108.

V./Par.Ia-4-6

109.

V./Par.Ia-4-4A (1.)

110.

V./Par.Ia-4-4A (2.)

111.

V./Par.Ia-4-3A

112.

V./Par.Ia-2A-15 (1.)

113.

V./Par.Ia-2A-15 (2.)

114.

V./Par.Ia-2-17a

115.

V./Par.Ia-2-1

116.

V./Par.Ia-4-32 (5,25)

117.

V./Par.Ia-4-32 (L.B.)

118.

V./Par.Ia-4-32 (12)

119.

V./Par.Ia-4-26

120.

V./Par.Ia-4-23

121.

V./Par.Ia-4-16

122.

V./Par.Ia-2A-7

123.

V./Par.Ia-2A-9

124.

V./Par.Ia-2A-5

125.

V./Par.Ia-1-15a

126.

V./Par.Ia-4-27

127.

J./Par.I-1-1r (1.)

128.

J./Par.I-2-2r

129.

J./Par.I-2-23a

130.

J./Par.I-2-19r

131.

J./Par.I-3-9r

132.

J./Par.I-3-6r

133.

J./Par.I-3-4r

134.

J./Par.I-3-1r

135.

J./Par.I-2-21a

136.

J./Par.I-1-21r

137.

J./Par.I-1-5r

Publicēts: 07.12.2023. 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā atkārtoti apsekoja un nolēma turpināt 2022.gadā uzsākto aktēšanas procesu 11 (vienpadsmit) kapavietām Rīgas valstspilsētas pašvaldības Juglas kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Juglas kapsētā Rīgā, Stāmerienas ielā 1

1.

pa labi - 6.(11.) - 20.

2.

pa labi - 8.(13.) - 11.

3.

pa labi - 9.(14.) - 17.

4.

pa labi - 10.(15.) - 21.

5.

pa labi - 12(17.) - 9.

6.

pa labi - 13.(18.) - 14.

7.

pa kreisi - 24. - 7.

8.

pa kreisi - 24 .r.- 9.v.

9.

pa kreisi - 25.r. - 7.v.

10.

pa kreisi - 25.r. - 9.v

11.

pa kreisi - 11. - 2.

Publicēts: 07.12.2023.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā atkārtoti apsekoja un nolēma turpināt 2022.gadā uzsākto aktēšanas procesu 27 (divdesmit septiņām) kapavietām Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2.Meža kapsētā.
Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta) 
2.Meža kapsētā Rīgā, Gaujas ielā 12

3A-5-16

VgC-5-4

Mark.20-16-3

13-14-1

VgC 5. gr.- 41-5

F-l-4-13/14

VgC - 4 - 6

I-l.-ģ.k.-3

Zvana k.-10-2 p.l.

VGC.- 7..gr.-3-4

F-l-20-8

11-7.gr-.6-21

6-2.d.-1.ter.-6-1

Kapl. Lauk. -4

Vgc,5 gr. -13-2

3D-4-3

Zvana k.-10-3 p.l.

F-l-10-1

M-l-ģ.k.-29

6-2.d.-2-3

4- dzimt.k.- 239

F-l-6-19/20

F-l - 4-19/20/21

6 s.aiz ģ.k.37.p kr.

VgC-5,gr.-1-14

11.sekt-3.r-33

Zva.k.-2-3 p.l.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā atkārtoti apsekoja un nolēma turpināt 2022.gadā uzsākto aktēšanas procesu 25 (divdesmit piecām) kapavietām Rīgas valstspilsētas pašvaldības 1.Meža kapsētā.
Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta) 
1.Meža kapsētā Rīgā, Aizsaules ielā 2

8-3dm 3-12 9

7-4dg c-4

7-4dg C15-15

7-4dr-d-1-11

10-1dr2-14/15

10-1dr-9

10-1dr2-21

10-1dg-13

10-1dg-3

8-3dg 21-19

8-4dr 1-10

8-3dg 3-3

7-4dg d-5-7

8-3 dr 1-27a

8-3 dr 2-8

10-1dg-2-4

7-4dg a-2-7

7-4dg C5-3

10-1dg-1-2

8-3dg 16-19

10-1dg-2-3

7-4dm 3-2

8-3dg

7-4dg C-9-11

10-1dr-22

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā atkārtoti apsekoja un nolēma turpināt 2022.gadā uzsākto aktēšanas procesu 7 (septiņām) kapavietām Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pleskodāles kapsētā.
Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta) 
Pleskodāles kapsētā Rīgā, Ventas ielā 3

1-14-30

1-15-1

1-29-24

1-32-29

1-40-34

1-41-36

1-52-44

Par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu Miķeļa kapsētā

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Miķeļa kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Miķeļa kapsētā Rīgā, Gaujas ielā 2

33-1gg-1lp

45-2gg-1kr.p.

11-1kg-3nc

50-4kg-3lp

66-6kg-3lp

50-8gg-1lp

51-5gg-4lp

MUSU-8-2kr.p.

III-II-3-1-3

III-II-4-1-2

Publicēts: 23.10.2023.

Par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu Sarkandaugavas kapsētā

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Sarkandaugavas kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Sarkandaugavas kapsētā Rīgā, Nesaules ielā 9

Lut.III-5-20 r (1.)

Lut.III-5-20 r(2.)

V./Par.Ia-2-3 

V./Par.Ia-2A-14

J./Par.I-1-16

J./Par.I-1-16a

Kat.II-1-7

Kat.II-2-35

Kat.II-2-33

J./Par.I-2-14

Kat.II-1A-9

Kat.II-3-4 r (1.)

Kat.II-3-4 r (2.)

Kat.II-3-9 r

Kat.II-3-23a

Kat.II-3-27 r

Kat.II-5-16

Kat.II-5-15r

Kat.II-4-10

Kat.II-5-10

Publicēts: 23.10.2023.

Par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu Jaunciema kapsētā

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Jaunciema kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Jaunciema kapsētā Rīgā, Jaunciema 8.šķērslīnija 10

4-47-1

4-6-1

4-10-1

4-13-1

4-16-1

4-17-1

4-18-1

4-21-1

4-22-1

4-28-1

4-30-1

4-32-1

4-34-1

4-36-1

Publicēts: 23.10.2023.

Pamatojoties uz Rīgas domes 27.09.2023. lēmumu Nr. RD-23-2932-lē “Par Apkaimju centru attīstības plāna 2024.-2028. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināts Apkaimju centru attīstības plāns 2024.-2028. gadam.

Apkaimju centri ir centrālas teritorijas apkaimēs, kas pilda vietēja līmeņa pakalpojumu, sociālās vai rekreatīvās funkcijas. Apkaimju centri primāri kalpo par iedzīvotāju tikšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu, kā arī lielā daļā gadījumu - par ikdienā nepieciešamo pakalpojumu saņemšanas vietu tuvējās apkaimes iedzīvotājiem.

Apkaimju centru attīstības plāns 2024.-2028. gadam (Plāns) ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas koordinē publiskās ārtelpas attīstību apkaimju centru teritorijās turpmākajiem pieciem gadiem. Plāns nosaka teritoriālās prioritātes, ieguldījumu jomas un ieviešanas mehānismu, kas nodrošinās mērķtiecīgu publiskās ārtelpas projektu attīstību un ieviešanu. Plāna mērķi un politikas rezultāti ir izvirzīti saskaņā ar Rīgas attīstības programmu 2022.–2027. gadam, kā arī ņemot vērā Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Rīgas teritorijas plānojumu un citus Rīgas pašvaldības politikas un teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

Plāna risinājumi galvenokārt vērsti uz 33 apkaimju centru teritorijām, kuras noteiktas 2021. gadā apstiprinātajā Rīgas teritorijas plānojumā.  Papildus ir identificētas 15 apkaimes ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, kurām jāizvērtē perspektīvo apkaimju centru noteikšana 2024. gadā. Perspektīvie apkaimju centri sekmēs plašāku apkaimju centru teritoriālā pārklājuma veidošanos pilsētā un apkaimju centru pieejamību iedzīvotājiem. Tajos pakāpeniski attīstāms apkaimju centriem raksturīgais labiekārtojums.

Plānā ir noteikti četri rīcības virzieni un ietverti 23 īstenošanas pasākumi, kas vērsti uz apkaimju centru identitātes veicināšanu, publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošanu, mazās uzņēmējdarbības sekmēšanu un apkaimju centru plānošanu. Plāna izstrādes ietvaros ir veikts ietekmes uz pašvaldības budžetu novērtējums, kas iezīmē Plāna īstenošanai indikatīvi nepieciešamo finansējumu.

Plāna īstenošanas pasākumu ietvaros ir paredzēts labiekārtot apkaimju centru teritorijas, paredzot veidot dažādām iedzīvotāju grupām pieejamu, kvalitatīvu un apkaimes identitāti izceļošu publisko ārtelpu, iekļaujot tādus pasākumus kā parku, skvēru labiekārtošana, apkaimes informācijas un afišu stendi, vides mākslas objekti, svētku noformējums, izvietojot jaunus tirdzniecības stendus, kā arī citus labiekārtojuma elementus. Apkaimju centros paredzēts veikt uzlabojumus ielu telpā, atjaunojot gājēju ietves, uzlabojot pārvietošanās drošību, veicot apzaļumošanu, uzstādot solus, atkritumu urnas, velostatīvus un citus labiekārtojuma elementus, kā arī tos iedzīvināt ar kultūras notikumiem.

Konkrētas vajadzības un risinājumi katram apkaimes centram tiks noteiktas telpiskās struktūras konceptuālajos plānos jeb konceptplānos. Tie ietvers telpiski konceptuālu risinājumu attēlojumu Plānā paredzētajiem pasākumiem, apkopojot dažādu ieinteresēto pušu vajadzības konkrētā apkaimes centrā, lai telpiski koordinētu un attēlotu plānotās darbības pašvaldības īpašumos. 

Plāna izstrādes ietvaros tika veikta publiskā apspriešana, kas norisinājās no 2023. gada 22. maijam līdz 21. jūnijam. Publiskās apspriešanas laikā kopā tika saņemts 131 priekšlikums, no kuriem 96 izrietēja no saņemtajiem iesniegumiem un 35 no publiskās apspriešanas sanāksmes, kurā piedalījās 60 dalībnieku. No 131 priekšlikuma un iebilduma 76 ir ņemti vērā vai daļēji ņemti vērā, 29 pieņemti zināšanai un 26 nav ņemti vērā. Publiskās apspriešanas laikā kopumā piedalījās 24 biedrības, 9 institūcijas, 3 uzņēmēji un 78 fiziskas personas.

Apstiprinātie dokumenti:

Publicēts: 29.09.2023. 

Informējam, ka no 2024. gada 1. janvāra zemes likumiskā lietošanas maksa būs 4% gadā no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 50 eiro gadā. Likumiskās lietošanas apmērs var mainīties, ja tiks izdarīti grozījumi normatīvajos aktos.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties ar:

Ministru kabineta noteikumi “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību

Publicēts: 26.09.2023.

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu
(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir ka ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

04.09.2023.

Paredzētās darbības nosaukums

Jaunas metāllužņu īslaicīgas uzglabāšanas vieta izveide

Iesniedzējs

SIA “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (reģistrācijas Nr. 40003042006), Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Īpašums ar kadastra Nr. 01000132038, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000130142, Rīga (adrese: Ganību dambis 61, Rīga)

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

 

Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

 

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, bet atrodas vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

Informācija par paredzēto darbību

Metāllūžņu noliktavā (platība 250,2 m2) uz betonēta laukuma plānots ierīkot jaunas metāllužņu īslaicīgas uzglabāšanas vietu.

Plānota nebīstamo atkritumu (atkritumi ar kodiem 191202 - Melnie metāli,  191001 - Čuguna un dzelzs atkritumi, 170405 - Čuguns un tērauds) uzglabāšana.

Autototransporta piekļuve plānota no Ganību dambja ielas caur transporta vārtiem.

Plānotais metāllūžņu pieņemšanas apjoms - līdz 1200 tonnām/gadā, noliktavā diennaktī maksimāli  paredzēts izvietot ne vairāk kā 20 tonnas metāllūžņu.

Metāllūžņi tiks pieņemti no juridiskām personām, kurām ir atbilstoša atļauja atkritumu apsaimniekošanai.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 17.09.2023. rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 vai elektroniski ap@vvd.gov.lv

Publicēts: 12.09.2023.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Vecajā Bolderājas kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Vecajā Bolderājas kapsētā Rīgā, Silikātu ielā 5B

V-5-9

V-6-5

V-6-4

V-6-3

V-5-2

III-6-6

III-6-7

III-7-8

III-7-6

III-7-5

III-6-12

III-7-12

III-5-2

III-5-3

V-8-2

V-8-3

V-7-10

III-5-14

III-5-4

V-7-1

Publicēts: 04.09.2023.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības 1.Meža kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

1.Meža kapsētā Rīgā, Aizsaules ielā 2

4-12dgT1-8

1-Bg-40

9-Fg3-3

9-Fg3-2

6-4dr3-19

3-6dm-73

2-lm-4

8-5dg8-11

8-Rm1-10

8-Rm1-9

4-16dgA-4

4-16dgA-5

4-16dgA1-13

6-4dr3-20

4-4dr3-18

1-5dg-63

Publicēts: 04.09.2023.

Akciju sabiedrība ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2023.gada 22.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” noteiktā siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.1/7 ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

 1. Noteiktais siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 30.septembrim (tabula 1.).
 Tabula 1.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

no 15.08.2023. līdz
30.09.2023.

Noteiktais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

no 01.10.2023. līdz
30.09.2025.

Tarifa samazinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

69,00

69,00

0%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

19,98

19,98

0%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

1,48

1,48

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

90,75

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh)

87,57

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,29 EUR/MWh un neparedzētiem ieņēmumiem -3,18 EUR/MWh)

3,5%

 1. Noteiktais siltumenerģijas tarifs no 2025.gada 1.oktobra   (tabula 2.).
Tabula 2.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

 

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

no 15.08.2023.

Noteiktais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

no 01.10.2025.

 

Tarifa samazinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

69,00

69,00

0%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

19,98

19,98

0%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

1,48

1,48

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

90,75

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

0,29 EUR/MWh)

90,75

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

0,29 EUR/MWh)

0%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 14.jūlija lēmumu Nr.108 “Par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas tarifus un AS “RĪGAS SILTUMS” noteiktos tarifus, kas 2023.gada 14.aprīlī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023/73.DA7).

Tarifa samazinājums ir saistīts ar neparedzētiem ieņēmumiem, samazinoties pirktās siltumenerģijas un kurināmā cenām energoresursu tirgū.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas  tarifu lietotājs var AS ”RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 14:30, iepriekš sazinoties ar Daigu Lukjanoviču, tālr.: +371 67017366, elektroniskā pasta adrese: daiga.lukjanovica@rs.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, elektroniskā pasta adrese: siltums@rs.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lvseptiņu dienu laikā  no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Publicēts: 24.08.2023.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gada augustā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Juglas kapsētā un Biķeru kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Juglas kapsētā Rīgā, Stāmerienas ielā 1

pa labi - 4 - 5

pa labi - 4 - 13

pa labi - 3 - 16

pa kreisi - 20 - 8

pa kreisi - 20 - 7

Biķeru kapsētā Rīgā, Juglas ielā 71

B3 - 3 - 1

C4 - 1 - 14

E3 - 4 - 9

D1 - 2 - 9

C1 - 2 - 11

Par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības var tikt izbeigtas.

Publicēts: 15.08.2023. 

Par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu Matīsa kapsētā

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Matīsa kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Matīsa kapsētā Rīgā, Mazā Matīsa iela 1

M32-7-4

M23-8-1

M29-1-15

M29-3-13

P14/15-2II-9

Par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības var tikt izbeigtas.

Publicēts: 15.08.2023. 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pļavnieku kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Pļavnieku kapsētā Rīgā, Lubānas ielā 94

19-1-6

19-1-5

19-2-8

19-3-19

19-3-15

19-4-5

19-5-2

19-8-8

19-8-23

19-8-24

19-10-1

19-10-18

Par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības var tikt izbeigtas.

Publicēts: 15.08.2023.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļā noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2023.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pleskodāles kapsētā.
Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta) 
Pleskodāles kapsētā Rīgā, Ventas ielā 3

1-12-33

1-19-3

1-21-1

2-61-5

2-77-20

1/II-1-17

1/II-3-30

1/II-5-20

1/II-4-11

2-81-5

1-86-9

1-88-60

1-76-17

2-33-10

2-42-10

2-61-43

2-20-21

1-94-48

1/II-19-18

1/II-19-13

1-89-10

1-60-40

Publicēts: 12.07.2023.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2023.gada 31.janvārī saņēma SIA “Rīgas ūdens”, reģistrācijas numurs: 40103023035, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050, iesniegumu (2023.gada 31.janvāris Nr.2023-A13.1-5.1/83-N) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2023.gada 27.martā un 6.aprīlī – papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu (2023.gada 27.marts Nr.2023-5.1.9-IP-7, 2023.gada 6.aprīlis Nr.2023-5.1.9-IP-8) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

 1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.
 2. SIA “Rīgas ūdens” paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2023.gada 8.februārī (Latvijas Vēstnesis, 2023, 28.nr.) un 2023.gada 7.februārī nosūtīja Rīgas valstspilsētas pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā un SIA “Rīgas ūdens” nav saņemti.
 3. SIA “Rīgas ūdens” saskaņā ar Metodikas 17.1punktu ir iesniegusi tarifu projektu, kurā tarifu veidojošajās izmaksās iekļautas iepriekšējā perioda neparedzētās izmaksas un ieņēmumi saistībā ar izmaiņām maksājumos par elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes iegādi, vienlaicīgi aprēķinot tarifu projektu bez neparedzētajām izmaksām un ieņēmumiem.
 4. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
 5. SIA “Rīgas ūdens pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 17.1, 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

 1. apstiprināt SIA “Rīgas ūdens” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
  1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,16 EUR/m3;
  2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,94 EUR/m3;
  3. notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,40 EUR/m3;
 2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.jūnija līdz 2025.gada 31.maijam;
 3. apstiprināt SIA “Rīgas ūdens” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
  1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,19 EUR/m3;
  2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,98 EUR/m3;
  3. notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,42 EUR/m3;
 4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2025.gada 1.jūnija;
 5. atcelt no 2023.gada 1.jūnija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 25.augusta lēmumu Nr.127 “Par SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 166.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA “Rīgas ūdens” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Publicēts: 02.05.2023.

Akciju sabiedrība ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2023.gada 14.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” noteiktā siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.1/7 ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Noteiktais siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 15.maija līdz 2023.gada 14.augustam (tabula 1.).

Tabula 1.
Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh
(bez PVN)
no 01.04.2023.
līdz 14.08.2023.

Noteiktais tarifs EUR/MWh
(bez PVN)
no 15.05.2023.
līdz 14.08.2023.

Tarifa samazinājums
(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 134,47 69,00 49%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 28,57 19,98 30%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 1,48 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

165,32
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
 0,29 EUR/MWh un
neparedzētiem izdevumiem 
0,51 EUR/MWh

91,26
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
 0,29 EUR/MWh un
neparedzētiem izdevumiem

0,51 EUR/MWh)

45%

Noteiktais siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 15.augusta (tabula 2.).

Tabula 2.
Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh
(bez PVN)
no 15.08.2023.

Noteiktais tarifs EUR/MWh
(bez PVN)
no 15.08.2023.

Tarifa samazinājums
(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 134,47 69,00 49%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 28,57 19,98 30%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 1,48 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

164,81
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
 0,29 EUR/MWh)

90,75
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
 0,29 EUR/MWh)

45%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 14.jūlija lēmumu Nr.108 “Par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas tarifus un AS “RĪGAS SILTUMS” noteiktos tarifus, kas 2023.gada 28.februārī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023/42.DA6) ar 2023.gada 2.marta publikācijas precizējumu (2023/44.DA9).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar šķeldas, pirktās siltumenerģijas un dabasgāzes cenas samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas  tarifu lietotājs var AS ”RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 14:30, iepriekš sazinoties ar Daigu Lukjanoviču, tālr.: +371 67017366, elektroniskā pasta adrese: daiga.lukjanovica@rs.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, elektroniskā pasta adrese: siltums@rs.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lvseptiņu dienu laikā  no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Publicēts: 14.04.2023.

Akciju sabiedrība ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2023.gada 28.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.1/7 ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

 • Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 14.augustam (tabula 1.).

Tabula 1.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh 
(bez PVN)
no 28.11.2022.
līdz 14.08.2023.

Noteiktais (piedāvātais)
tarifs EUR/MWh (bez PVN)
no 01.04.2023. līdz 14.08.2023.

Tarifa
samazinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 150,86 134,47 11%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 30,72 28,57 7%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 1,48 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

183,86
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
0,29 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem
0,51 EUR/MWh)

165,32
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
0,29 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem
0,51 EUR/MWh)

10%
 •  Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 15.augusta   (tabula 2.).
Tabula 2.
Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh 
(bez PVN)
no 15.08.2023.

Noteiktais (piedāvātais)
tarifs EUR/MWh (bez PVN)
no 15.08.2023.

Tarifa
samazinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 150,86 134,47 11%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 30,72 28,57 7%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 1,48 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

183,35
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
0,29 EUR/MWh)

164,81
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
0,29 EUR/MWh)

10%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro:

 • ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 10.novembra lēmumu Nr.244 “Par akciju sabiedrības ,,RĪGAS SILTUMS” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, atzītos AS ,,RĪGAS SILTUMS” noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas 2022.gada 16.novembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022/223.4) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus;
 • ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 14.jūlija lēmumu Nr.108 “Par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, kas 2022.gada 15.jūlijā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022/135.29) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar šķeldas un pirktās siltumenerģijas cenu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas  tarifu lietotājs var AS ”RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar Daigu Lukjanoviču, tālr.: +371 67017366, elektroniskā pasta adrese: daiga.lukjanovica@rs.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, elektroniskā pasta adrese siltums@rs.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  septiņu dienu laikā  no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Publicēts: 06.03.2023.

Akciju sabiedrība ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2022.gada 28.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

 1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2022.gada 28.novembra līdz 2023.gada 14.augustam (tabula 1.).
Tabula 1.
Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN) no 02.10.2022. līdz 14.08.2023.

Noteiktais (piedāvātais)
tarifs EUR/MWh
(bez PVN) no
28.11.2022. līdz
14.08.2023.

Tarifa palielinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 139,13 150,86 8%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 29,18 30,72 5%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 1,48 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

170,59

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

 0,29 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem

0,51 EUR/MWh)

183,86

(ar dabasgāzes
akcīzes nodokļa
komponenti

 0,29 EUR/MWh un
neparedzētiem
izdevumiem

0,51 EUR/MWh)

8%
 1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 15.augusta   (tabula 2.).
Tabula 2.
Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 15.08.2023.

Noteiktais (piedāvātais)
tarifs EUR/MWh
(bez PVN)
no 15.08.2023.

Tarifa palielinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 139,13 150,86 8%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 29,18 30,72 5%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 1,48 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

170,08

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh)

183,35

(ar dabasgāzes
akcīzes nodokļa
komponenti

0,29 EUR/MWh)

8%

Spēkā esošā siltumenerģijas tarifa pieaugums ir saistīts ar šķeldas un pirktās siltumenerģijas cenu kāpumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas elektroniskajā vietnē ”Latvijas Vēstnesis”:

 1. AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67017363, e-pasts: siltums@rs.lv).

 2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).

Publicēts: 28.10.2022. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 2.septembrī saņēma akciju sabiedrības ,,RĪGAS SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012 (turpmāk – AS ,,RĪGAS SILTUMS”), 2022.gada 2.septembra iesniegumu Nr.N-2022/6084 ar tam pievienotu noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

padome nolemj:

 1. atzīt AS ,,RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2022, 170.nr.):
  1. laika posmam no 2022.gada 2.oktobra līdz 2023.gada 14.augustam:
   1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 139,13 EUR/MWh;
   2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 29,18 EUR/MWh;
   3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 EUR/MWh;
   4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh un neparedzētām izmaksām 0,51 EUR/MWh) 170,59 EUR/MWh;
  2. laika posmam no 2023.gada 15.augusta:
   1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 139,13 EUR/MWh;
   2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 29,18 EUR/MWh;
   3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 EUR/MWh;
   4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh) 170,08 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”;

 1. noteikt, ka no 2022.gada 2.oktobra AS ,,RĪGAS SILTUMS” nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 14.jūlija lēmumu Nr.108 ,,Par akciju sabiedrības ,,RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 135.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai AS ,,RĪGAS SILTUMS” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Publicēts: 29.09.2022.

AS ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2022.gada 2.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

 1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2022.gada 2.oktobra līdz 2023.gada 14.augustam (tabula 1.).

 Tabula 1.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

 

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

no 15.08.2022.

Noteiktais (piedāvātais)

tarifs EUR/MWh

 (bez PVN)

no 02.10.2022.              līdz 14.08.2023.

 

Tarifa palielinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

63,86

139,13

 

118%

 

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

19,31

29,18

51%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

1,48

1,48

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

85,45

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

 0,29 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem

0,51 EUR/MWh)

170,59

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

 0,29 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem

0,51 EUR/MWh)

100%

 1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 15.augusta   (tabula 2.).

Tabula 2.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

 

Spēkā esošais tarifs

EUR/MWh (bez PVN)

 no 15.08.2023.

Noteiktais (piedāvātais)

tarifs EUR/MWh

(bez PVN)

 no 15.08.2023.

 

Tarifa palielinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

63,86

 

139,13

 

118%

 

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

19,31

 

29,18

51%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

1,48

 

1,48

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

84,94

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

 0,29 EUR/MWh)

170,08

 (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,29 EUR/MWh)

100%

Spēkā esošā siltumenerģijas tarifa pieaugums ir saistīts ar dabasgāzes un pirktās siltumenerģijas cenu kāpumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas elektroniskajā vietnē Latvijas Vēstnesis:

 1. AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67017363, e-pasts: siltums@rs.lv).
 2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).

Publicēts: 05.09.2022.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 3.augustā saņēma SIA “Rīgas ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103023035, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050, iesniegumu (2022.gada 3.augusts Nr.2022-A13.1-5.1/520-N) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2022.gada 24.augustā saņēma precizētu tarifu projektu (2022.gada 23.augusts Nr.2022-A13.1-5.1/560-N) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

 1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.
 2. SIA “Rīgas ūdens” paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2022.gada 4.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2022, 149.nr.) un 2022.gada 4.augustā nosūtīja Rīgas pilsētas pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā 2022.gada 4.augustā Regulators saņēma elektronisko sūtījumu (reģistrēts Regulatorā 2022.gada 4.augustā Nr.249/Š) ar lietotāja apsvērumiem par tarifu pieaugumu. Regulators 2022.gada 18.augustā lietotājam atbildēja, paskaidrojot arī tarifu pieauguma iemeslus. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu SIA “Rīgas ūdens” nav saņemti.
 3. SIA “Rīgas ūdens” no 2020.gada 1.jūnija piemēro ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kuri tika apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.65 “Par SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 83.nr.) (turpmāk – Lēmums Nr.65).
 4. SIA “Rīgas ūdens” tarifu projektu aprēķinājusi, ar Lēmumu Nr.65 apstiprināto tarifu aprēķinā izmainot izmaksu pozīcijā “Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas” iekļautās elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes izmaksas. Pārējās izmaksas un pakalpojumu sniegšanas apjomi tarifu projekta aprēķinā saglabāti tādā apmērā, kādā Regulators tos atzina par pamatotiem, pieņemot Lēmumu Nr.65. Ievērojot to, ka Regulatora rīcībā ir ar Lēmumu Nr.65 apstiprināto tarifu aprēķinu pamatojošie dokumenti, Regulators secina, ka visu tarifu projekta izmaksu ekonomisko pamatotību pamatojošā informācija ir pietiekama un pārbaudīta.
 5. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
 6. SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu – 2022.gada 1.oktobris.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu un Regulatora 2010.gada 14.jūlija lēmuma Nr.1/12 “Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu” 3.punktu, pamatojoties uz likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

 1. apstiprināt SIA “Rīgas ūdens” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
  1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,20 EUR/m3;
  2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,21 EUR/m3;
  3. notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,63 EUR/m3;
 2. noteikt, ka lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.oktobrī;
 3. atcelt no 2022.gada 1.oktobra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.65 “Par SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 83.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA “Rīgas ūdens” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājas A. Ozolas p.i. padomes loceklis I. Birziņš

 

Publicēts: 02.09.2022.

SIA „Rīgas ūdens”, reģistrācijas Nr.40103023035, juridiskā adrese Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, 2022.gada 03.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs, EUR (bez PVN)

Piedāvātais tarifs,
EUR 
(bez PVN)

Tarifa

palielinājums/ samazinājums  (%)

Ūdens ražošana Netiek apstiprināts* Netiek apstiprināts* -
Ūdens piegāde Netiek apstiprināts* Netiek apstiprināts* -
Ūdensapgādes pakalpojums 1,02 1,15 12,75%
Notekūdeņu savākšana Netiek apstiprināts* Netiek apstiprināts* -
Notekūdeņu attīrīšana 0,42 0,56 33,33%
Kanalizācijas pakalpojums 0,91 1,11 21,98%

* Ņemot vērā, ka SIA “Rīgas ūdens” atsevišķi šādu sabiedriskā pakalpojuma veidu nesniedz, netiek pieprasīts apstiprināt attiecīgo tarifu

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 01.oktobri.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabas gāzes izmaksu pieaugumu. Izmaiņas citās ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa pozīcijās nav veiktas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA „Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties ar SIA „Rīgas ūdens” kontaktpersonu Mareku Bikovu, tālr.+37167088334, e-pasta adrese: mareks.bikovs@rigasudens.lv vai Jeļenu Kovaļonoku, tālr.67088336, e-pasta adrese: jelena.kovalonoka@rigasudens.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495,e-pasta adrese: office@rigasudens.lv, faksa numurs: +37167323917, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

Publicēts: 08.08.2022.

 

Rīgas dome paziņo, ka 27.04.2022 ir pieņemts Rīgas domes Lēmums Nr.1466 “Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu”. Kartes izstrādājusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Tās sniedz informāciju par 2021.gada vidējā trokšņa līmeņiem (rādītājiem) no autosatiksmes, dzelzceļa (tramvaju) satiksmes, gaisa satiksmes, kā arī no rūpnieciskajiem uzņēmumiem un iekārtām.

Ar trokšņa stratēģiskajām kartēm un to izstrādes procesa aprakstu (kopsavilkumu) var iepazīties internetā, Mājokļu un vides departamenta mājas lapā

Paziņojums publicēts: 06.05.2022.

 

AS ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2022.gada 11.marta līdz 2023.gada 28.februārim (tabula 1.).

1.tabula

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.11.2021.
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 11.03.2022. līdz 28.02.2023.
Tarifa palielinājums (%)
Siltumenerģijas ražošanas tarifs 49.53 55.04 11.1%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15.79 16.55 4.8%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1.31 1.31 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

66.76

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)

74.08

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 
 0,13 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem
1,05 EUR/MWh)

11%

2. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 1.marta (tabula 2.). 

2.tabula

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.11.2021.
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.03.2022.
Tarifa palielinājums (%)
Siltumenerģijas ražošanas tarifs 49.53 55.04 11.1%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15.79 16.55 4.8%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1.31 1.31 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

66.76

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)

73.03

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 
 0,13 EUR/MWh)

9.4%

Spēkā esošā tarifa pieaugums ir saistīts ar gāzes cenas kāpumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas elektroniskā vietnē ”Latvijas Vēstnesis”:

1.

AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss +37167017363, e-pasts: siltums@rs.lv).

2.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss +37167097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).

 Publicēts: 09.02.2022.

SIA „Rīgas ūdens”, reģistrācijas Nr.40103023035, juridiskā adrese Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, 2021.gada 29.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs,
EUR 
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs,
EUR 
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/
samazinājums
 (%)
Ūdens ražošana 0.27 Netiek apstiprināts* -
Ūdens piegāde Netiek apstiprināts* Netiek apstiprināts* -
Ūdensapgādes pakalpojums 0.85 1.02 20.00%
Notekūdeņu savākšana Netiek apstiprināts* Netiek apstiprināts* -
Notekūdeņu attīrīšana 0.33 0.43 30.30%
Kanalizācijas pakalpojums 0.74 0.93 25.68%

* Ņemot vērā, ka SIA “Rīgas ūdens” atsevišķi šādu sabiedriskā pakalpojuma veidu nesniedz, netiek pieprasīts apstiprināt attiecīgo tarifu

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. maiju. 

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes izmaksu un citu ekspluatācijas izmaksu pieaugumu, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu pieaugumu, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazināšanos.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA „Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA „Rīgas ūdens” kontaktpersonu Mareku Bikovu, tālr.+37167088334, e-pasta adrese: mareks.bikovs@rigasudens.lv vai Jeļenu Kovaļonoku, tālr.+37167088336, e-pasta adrese: jelena.kovalonoka@rigasudens.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495,e-pasta adrese: office@rigasudens.lv, faksa numurs: +37167323917, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.+37167097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Publicēts: 01.02.2022.

AS ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

 • Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2022.gada 1.marta līdz 2023.gada 28.februārim (1.tabula)
1.tabula
Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.11.2021.
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.03.2022. līdz 28.02.2023.
Tarifa palielinājums (%)
Siltumenerģijas ražošanas tarifs 49.53 50.89 2.8%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15.79 15.98 1.2%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1.31 1.31 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

66.76

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)

69.36

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 
 0,13 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem
1,05 EUR/MWh)

3.9%
 •  Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 1.marta   (2.tabula)
2.tabula
Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.11.2021.
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.03.2022.
Tarifa palielinājums (%)
Siltumenerģijas ražošanas tarifs 49.53 50.89 2.8%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15.79 15.98 1.2%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1.31 1.31 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

66.76

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)

68.31

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 
 0,13 EUR/MWh )

2.3%

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas elektroniskā vietnē ”Latvijas Vēstnesis”:Spēkā esošā tarifa pieaugums ir saistīts ar kurināmā cenu kāpumu un neparedzētiem izdevumiem, kas radās, strauji pieaugot energoresursu cenām.

 • AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss +37167017363, e-pasts: siltums@rs.lv).
 • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss +37167097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).

Publicēts: 28.01.2022.

AS „RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2021.gada 20.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)

no 01.11.2021.

Piedāvātaistarifs
EUR/MWh

(bez PVN)

Tarifa palielinājums
(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 49,53 52,20 5,4%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15,79 17,39 10,1%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,31 1,34 2,2%
Siltumenerģijas gala tarifs

66,76
(ar dabasgāzes
akcīzes nodokļa komponenti

0,13 EUR/MWh)

71,22
(ar dabasgāzes
akcīzes nodokļa komponenti 

0,29 EUR/MWh

6,7%

Piedāvātais AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 1.martu. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar straujo energoresursu cenu kāpumu un to, ka ir beidzies valsts noteiktais atbalsta maksājums SC “Imanta”.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto publiski pieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotāji var 20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

 1. AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67017363, e-pasts: siltums@rs.lv);
 2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rīgā, Ūnijas ielā 45 rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv)

Publicēts: 29.12.2021.