Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2023.gada 31.janvārī saņēma SIA “Rīgas ūdens”, reģistrācijas numurs: 40103023035, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050, iesniegumu (2023.gada 31.janvāris Nr.2023-A13.1-5.1/83-N) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2023.gada 27.martā un 6.aprīlī – papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu (2023.gada 27.marts Nr.2023-5.1.9-IP-7, 2023.gada 6.aprīlis Nr.2023-5.1.9-IP-8) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

 1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.
 2. SIA “Rīgas ūdens” paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2023.gada 8.februārī (Latvijas Vēstnesis, 2023, 28.nr.) un 2023.gada 7.februārī nosūtīja Rīgas valstspilsētas pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā un SIA “Rīgas ūdens” nav saņemti.
 3. SIA “Rīgas ūdens” saskaņā ar Metodikas 17.1punktu ir iesniegusi tarifu projektu, kurā tarifu veidojošajās izmaksās iekļautas iepriekšējā perioda neparedzētās izmaksas un ieņēmumi saistībā ar izmaiņām maksājumos par elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes iegādi, vienlaicīgi aprēķinot tarifu projektu bez neparedzētajām izmaksām un ieņēmumiem.
 4. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
 5. SIA “Rīgas ūdens pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 17.1, 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

 1. apstiprināt SIA “Rīgas ūdens” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
  1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,16 EUR/m3;
  2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,94 EUR/m3;
  3. notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,40 EUR/m3;
 2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.jūnija līdz 2025.gada 31.maijam;
 3. apstiprināt SIA “Rīgas ūdens” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
  1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,19 EUR/m3;
  2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,98 EUR/m3;
  3. notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,42 EUR/m3;
 4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2025.gada 1.jūnija;
 5. atcelt no 2023.gada 1.jūnija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 25.augusta lēmumu Nr.127 “Par SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 166.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA “Rīgas ūdens” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Publicēts: 02.05.2023.

Akciju sabiedrība ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2023.gada 14.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” noteiktā siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.1/7 ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Noteiktais siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 15.maija līdz 2023.gada 14.augustam (tabula 1.).

Tabula 1.
Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh
(bez PVN)
no 01.04.2023.
līdz 14.08.2023.

Noteiktais tarifs EUR/MWh
(bez PVN)
no 15.05.2023.
līdz 14.08.2023.

Tarifa samazinājums
(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 134,47 69,00 49%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 28,57 19,98 30%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 1,48 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

165,32
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
 0,29 EUR/MWh un
neparedzētiem izdevumiem 
0,51 EUR/MWh

91,26
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
 0,29 EUR/MWh un
neparedzētiem izdevumiem

0,51 EUR/MWh)

45%

Noteiktais siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 15.augusta (tabula 2.).

Tabula 2.
Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh
(bez PVN)
no 15.08.2023.

Noteiktais tarifs EUR/MWh
(bez PVN)
no 15.08.2023.

Tarifa samazinājums
(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 134,47 69,00 49%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 28,57 19,98 30%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 1,48 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

164,81
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
 0,29 EUR/MWh)

90,75
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
 0,29 EUR/MWh)

45%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 14.jūlija lēmumu Nr.108 “Par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos siltumenerģijas tarifus un AS “RĪGAS SILTUMS” noteiktos tarifus, kas 2023.gada 28.februārī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023/42.DA6) ar 2023.gada 2.marta publikācijas precizējumu (2023/44.DA9).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar šķeldas, pirktās siltumenerģijas un dabasgāzes cenas samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas  tarifu lietotājs var AS ”RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 14:30, iepriekš sazinoties ar Daigu Lukjanoviču, tālr.: +371 67017366, elektroniskā pasta adrese: daiga.lukjanovica@rs.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, elektroniskā pasta adrese: siltums@rs.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lvseptiņu dienu laikā  no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Publicēts: 14.04.2023.

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina kustamās mantas atsavināšanu:

 • Kustamās mantas nosaukums: automašīna PEUGEOT 406
 • Inventāra numurs: 1231002
 • Izgatavošanas gads: 2004.g.
 • Manta kā pamatlīdzeklis ņemts uzskaitē: 2006. g.
 • Sākotnējā bilances vērtība: 7114, 36 EUR
 • Atlikušā bilances vērtība: 0.00 EUR
 • Benzīna dzinējs, manuālā ātrumkārba, motora tilpums 1,7 cm 3

Kontaktpersona Rīgas domes Labklājības departamenta Administratīvās pārvaldes Tehniskās nodaļas speciālists Jānis Skuja, tālr.: +37129211906, janis.skuja@riga.lv

Publicēts:31.03.203.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde Rīgas Futbola skola (turpmāk – Skola), ievērojot Rīgas domes 2018. gada 21. novembra iekšējo noteikumu Nr. 6 “Rīgas pilsētas pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas kārtība” noteikto kustamās mantas atsavināšanas kārtību, paziņo, ka šobrīd Skolas valdījumā ir Skolas funkciju izpildei nevajadzīgā kustamā manta:

Nr.

Kustamās mantas nosaukums     

Inventāra numurs

Izgatavošanas gads

Gads, kurā manta kā pamatlīdzeklis ir ņemta uzskaitē

Sākotnējo bilances vērtība EUR

Atlikušo bilances vērtība

1

Automašīna Mercedes-Benz C180

00091164

2004

2010

23257.18

0.00

2

Autobuss Mersedes Benz Sprinter 416

00218599

2002

2015

10000.00

4576.25

Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, kurām attiecīgā kustamā manta būtu nepieciešama funkciju nodrošināšanai, lūdzam viena mēneša laikā pēc šī paziņojuma ievietošanas Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā, pieteikties Rīgas Futbola skolā.

Rīgas Futbola skolas kontaktpersona: Rīgas Futbola skolas direktors Vladimirs Žuks, tālrunis +37129440445, e-pasts vzuks3@edu.riga.lv.

Publicēts: 31.03.2023.

Akciju sabiedrība ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2023.gada 28.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.1/7 ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

 • Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 14.augustam (tabula 1.).

Tabula 1.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh 
(bez PVN)
no 28.11.2022.
līdz 14.08.2023.

Noteiktais (piedāvātais)
tarifs EUR/MWh (bez PVN)
no 01.04.2023. līdz 14.08.2023.

Tarifa
samazinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 150,86 134,47 11%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 30,72 28,57 7%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 1,48 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

183,86
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
0,29 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem
0,51 EUR/MWh)

165,32
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
0,29 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem
0,51 EUR/MWh)

10%
 •  Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 15.augusta   (tabula 2.).
Tabula 2.
Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh 
(bez PVN)
no 15.08.2023.

Noteiktais (piedāvātais)
tarifs EUR/MWh (bez PVN)
no 15.08.2023.

Tarifa
samazinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 150,86 134,47 11%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 30,72 28,57 7%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 1,48 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

183,35
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
0,29 EUR/MWh)

164,81
(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti
0,29 EUR/MWh)

10%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro:

 • ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 10.novembra lēmumu Nr.244 “Par akciju sabiedrības ,,RĪGAS SILTUMS” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, atzītos AS ,,RĪGAS SILTUMS” noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas 2022.gada 16.novembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022/223.4) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus;
 • ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 14.jūlija lēmumu Nr.108 “Par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, kas 2022.gada 15.jūlijā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022/135.29) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar šķeldas un pirktās siltumenerģijas cenu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas  tarifu lietotājs var AS ”RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar Daigu Lukjanoviču, tālr.: +371 67017366, elektroniskā pasta adrese: daiga.lukjanovica@rs.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, elektroniskā pasta adrese siltums@rs.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  septiņu dienu laikā  no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Publicēts: 06.03.2023.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļas noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Biķeru kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Biķeru kapsētā Rīgā, Biķernieku ielā 148: B 4-1-4, B 4-1-8, C 3-7-11, C 3-7-8, B 4-9-1, B 2-1-4, C 3-7-11, D I-2-8, B 4-7-1, C 4-2-4, A1 (II)-1-3a, C 3-6-9.

Pamatojoties uz Noteikumu 50.punktu, par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotajai personai mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie attiecīgās kapsētas pārziņa.

Pamatojoties uz Noteikumu 51.punktu: Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā šo saistošo noteikumu 48.punktā minētā akta sastādīšanas viena mēneša laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, līgums par kapavietas uzturēšanu var tikt izbeigts.

Publicēts: 30.01.2022.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde paziņo, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.145 „Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) VIII. nodaļas noteikto nekoptu kapavietu ikgadējās aktēšanas kārtību 2022.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas pilsētas valstspilsētas pašvaldības Sarkandaugavas kapsētā un II Meža kapsētā, kuru uzturētāju vārds, uzvārds un dzīvesvieta nav zināma.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Sarkandaugavas kapsētā Rīgā, Nesaules ielā 9:

Lut.III-4-22r (1.), Lut.III-4-22r (2.), Lut.III-4-23r, Lut.III-2-10r, Lut.III-4-34r, Lut.III-5-29r, Lut.III-5-30r, Lut.III-5-31r (1.), Lut.III-5-31r (2.), Lut.III-4-11a, Lut.III-4-23r, Lut.III-4-40 (3.), Lut.III-4-38r, Lut.III-5-20r, Lut.III-5-16r, Lut.III-5-23r, Lut.III-1-37, V./Lut.Ia-1-4-25, Lut.III-4-40 (T.V), Lut.III-4-40 (4.), Lut.III-4-41 (7,5), Lut.III-2-28, Lut.III-4-41 (5,25), Lut.III-1-46, Lut.III-1-4-37.

Kat.II-1-11r, Kat.II-1-5r, Kat.II-2-34r, Kat.II-2-33r, Kat.II-4A-16, Kat.II-4A-18, Kat.II-4-10, Kat.II-4-11 (1.), Kat.II-4-11 (2.), Kat.II-3-14a r, Kat.II-3-15a r, Kat.II-3-22r, Kat.II-3-26r (7,5), Kat.II-3-26r (5,25), Kat.II-3-27r, Kat.II-3-28r, Kat.II-1A-5r, Kat.II-3-31a r, Kat.II-5-31r, Kat.II-5-14r, Kat.II-5-13r (7,5), Kat.II-5-13r (5,25), Kat.II-5-9r (9), Kat.II-5-9r (5,25), Kat.II-5-25r, Kat.II-5-21r, Kat.II-2-35, Kat.II-3-13, Kat.II-4-5, Kat.II-1A-9, Kat.II-1B-8 (J.Č), Kat.II-1b-8, Kat.II-3-32, Kat.II-1-7.

V./Par.Ia-3-4, V./Par.Ia-3-6, V./Par.Ia-3-2 (1.), V./Par.Ia-3-2 (2.), V./Par.Ia-3-1, V./Par.Ia-2-2 (K.J.), V./Par.Ia-2-2 (2.), V./Par.Ia-4-10 (9), V./Par.Ia-4-10 (7,5), V./Par.Ia-4-6, V./Par.Ia-4-4A (1.), V./Par.Ia-4-4A (2.), V./Par.Ia-4-3A, V./Par.Ia-2A-17, V./Par.Ia-2A-15 (1.), V./Par.Ia-2A-15 (2.), V./Par.Ia-2A-14, V./Par.Ia-2-17a, V./Par.Ia-2-1, V./Par.Ia-4-32 (5,25), V./Par.Ia-4-32 (L.B.), V./Par.Ia-4-32 (12), V./Par.Ia-4-26, V./Par.Ia-4-23, V./Par.Ia-4-16, V./Par.Ia-2A-7, V./Par.Ia-2A-9, V./Par.Ia-2A-5, V./Par.Ia-1-15a, V./Par.Ia-1-11, V./Par.Ia-2-3, V./Par.Ia-4-27.

II Meža kapsētā Rīgā, Gaujas ielā 12:

VgA 9-14, VgC 5.gr.1-14, VgC 5.gr.41-5, VgC -5- 8 -1, Mark.20 - 16 - 3, VgC - 4 - 6, VgC - 5 -4, 13 - 14 - 1, 11. - 2.gr. - 17, 3D-4-3, 3A-5-16, 4-ģk.-78, 4-ģk.-124, 4 - dzimt. K. 239, Zvana k.-10-2 p.l., Zva.k.-10-3 p.l., Zva.k.-2-3 p.l., F-l - 4-19/20/21, F-l - 4-13/14, F-l-6-17/18, F-l-6-19/20, F-l-10-1, F-l-12, F-l-14-17/18, F-l-20-8, I-l.-ģ.k.-3, I-l-ģ.k.-4, M-l-ģ.k.-29, 6-2.d.-2-3, 6-2d. 1.ter.-6-1, 6-2.d.-3-5, 6-2.d.-6, 6.s. aiz ģ.k.37.p.kr., 6.s. aiz ģ.k.37.p.l., VGC-5.gr.-8-1, 11.-7.gr.6-21, 11.sekt-3.r-33, 11. 3.gr.-10, Vgc-5 gr. -13-2, VGC-5.gr.(7,5), VGC-7.gr.-3-4, 12.s.2.d.-2-1, Kapl. Lauk. -4.

Pamatojoties uz Noteikumu 50.punktu, par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotajai personai mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie attiecīgās kapsētas pārziņa.

Pamatojoties uz Noteikumu 51.punktu: Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā šo saistošo noteikumu 48.punktā minētā akta sastādīšanas viena mēneša laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, līgums par kapavietas uzturēšanu var tikt izbeigts.

Publicēts: 21.12.2022.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde paziņo, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.145 „Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) VIII. nodaļas noteikto nekoptu kapavietu ikgadējās aktēšanas kārtību 2022.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības I.Meža kapsētā, kuru uzturētāji nav identificējami vai nav zināmi.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

I.Meža kapsētā Rīgā, Aizsaules ielā 2:

10 sekt.1dr-22, 10 sekt.1dr 2-21, 10 sekt. 1dr 2-14/15, 10.sekt. 1dr-9, 10 sekt. 1dg-13, 10 sekt.1dg-3, 10 sekt. 1dg 1-2, 10 sekt. 1dg 2-4, 10 sekt.1dg 2-3, 7 sekt. 4dg a-2-7, 7 sekt. 4dg a-10-14, 7 sekt. 4dg c-4, 7 sekt. 4dg C5-3, 7 sekt. 4dg C-9-11, 7 sekt. 4dg C15-15, 7 sekt. 4dr-d-1-11, 7 sekt. 4dg d-5-7, 7 sekt. 4dm 3-2, 8 sekt. 3dm 3-12 9, 8 sekt. 3 dr 2-8, 8 sekt. 3 dr 1-27a, 8 sek. 3dg 3-3, 8 sek. 3dr A2-1, 8 sek. 4dr2-16, 8 sek. 3dg, 8 sek. 3dg 16-19, 8 sek. 3dg 21-19, 8 sek. 4dr 1-10.

 Pamatojoties uz Noteikumu 50.punktu, ja nav iespējams identificēt kapavietas uzturētāju, kapavietu komisija ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības portālā www.riga.lv sludinājumu par nekoptu kapavietu, norādot kapsētu, kurā atrodas aktētā kapavieta, sektoru, rindu un vietu,  kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai viena mēneša laikā sakopt kapavietu un ierasties Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

Pamatojoties uz Noteikumu 51.punktu: Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā šo saistošo noteikumu 48.punktā minētā akta sastādīšanas viena mēneša laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, līgums par kapavietas uzturēšanu tiek izbeigts.

Publicēts: 16.12.2022.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļas noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, 2022.gada novembrī ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ziepniekkalna kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Ziepniekkalna kapsētā Rīgā, Mālu ielā 19:

F1- 2- 5- (9), F1- 1- 9- (7.5), F2- 3- 7- (7.5),F2- 4- 3- (7.5), F2- 4- 6- (5),F2- 6- 1- (5),F2- 6- 2- (7.5),F2- 6- 4- (7.5),F2- 6- 6- (5),F2- 6- 8(5),F3- 1- 6- (5),F3- 2- 3- (5),F3- 4- 2- F3- 4- 3- (5),F3- 4- 9- (9),F3- 5- 7- (7.5), (5),F4- 4- 5- (5), F6- 2- 1- (9),F6- 3- 1- (5),F6- 5- 1- (7.5),F6- 6- 1- (5),F7- 1- 5- (7.5),F7- 3- 1- (7.5),1IV- 2- 3- (9),1V- 1- 9- (7.5), 1V- 2- 2 (5), 1VII-2-4 (5), IVII- 4- 1 (7.5),1VII- 8- 4- (5),1VII- 9- 2- (12),1VII- 9- 4- (5),1VIII- 1- 3- (9),1IX- 4- 5- (7.5),1IX- 4- 14- (7.5),1IX- 6- 6- (7.5), 1IX- 9- 6- (7.5),1IX- 9- 8- (7.5),1IX- 9- 10- (5), (7.5),2VI- 1- 4- ( 7.5), 2VI- 6- 4- (5),2VI- 6- 5- (9),2VI- 6- 9- (5), 2VIII- 2- 1- (7.5),2VIII- 2- 4- (7.5), 2VIII- 10- 7 (7.5), 2IX- 1- 4- (7.5),3VIII- 1- 8- (5),3VIII- 2- 9- ( 7.5), 4IV- 9- 4- (5), BII- 6- 4- (7.5),  CIV- 9- 1- ( 5),DI- I- I(5), (7.5),3VIII- 1- 8- (5)

Par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturērētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības var tikt izbeigtas.

Publicēts: 08.12.2022.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde paziņo, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.145 „Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) VIII. nodaļas noteikto nekoptu kapavietu ikgadējās aktēšanas kārtību 2022.gadā ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Sarkandaugavas Kalna kapsētā, kuru uzturētāju vārds, uzvārds un dzīvesvieta nav zināma.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Sarkandaugavas Kalna kapsētā Rīgā, Ceļinieku ielā 1:

 I-3, II-2, II-5, IV-1, IV-2, IV-2 (12), VII-2 (9), VII-2, VII-10, VII-12, VII-8, II-4 (1.-7,5), II-4 (2.-7,5), III-5, III-4, V-14 (1.-9), V-14 (2.-9), V-15, V-15 (7,5), VI-18, VII-21, VII-23, VII-24, VII-24 (12), VII-24 (9), VII-26, VII-27 (1.-7,5), VII-27 (2.-7,5), V-21 (7,5), V-21.

Pamatojoties uz Noteikumu 50.punktu, par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotajai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie Sarkandaugavas Kalna kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie Sarkandaugavas Kalna kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības var tikt izbeigtas.

Publicēts: 08.12.2022.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļas noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pleskodāles kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Pleskodāles kapsētā Rīgā, Ventas ielā 3

1-14-30; 1-15-1; 1-29-24; 1-32-29; 1-40-34; 1-41-36; 1-52-44; 1-53-1

Par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības var tikt izbeigtas.

Publicēts: 07.12.2022.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļas noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām no 2015.līdz 2022.gadam šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ziepniekkalna kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Ziepniekkalna kapsētā Rīgā, Mālu ielā 19: D1-1-5; 1VII-2-4; 1VII-8-4; 1VII-9-2; 1VII-9-4; 1IX-9-6; 2VI-6-4; 2VI-6-5; 5IX-1-9; 5IX-9-2

Par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturērētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības var tikt izbeigtas.

Publicēts: 23.11.2022.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde paziņo, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.145 „Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) VIII. nodaļas noteikto nekoptu kapavietu ikgadējās aktēšanas kārtību no 2018. līdz 2021.gadam ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas Raiņa kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Raiņa kapsētā Rīgā, Aizsaules ielā 1a:

R1-5.- 5-7; R1-3.-10-12; R1-L3-13-14; M3-26.-1-3; R2-3-2.-6; G14-5.-1-2; G3-3a-24; R3-2-1.-23-25; R4-3-1.-13-14; R4-7-1.-15-19; R4-1-2.-9-11; R4-2-2.-1-2; R4-3-2.-14; R4-7-2.-17-18; G10-3.-3-4; R6-3-2.-12-13; R6-8-1.-6-7; R6-5-1.-7-8; R6-L1-7-8; G13-11.-5-6; G13-5.-9-10; R8-6-1.-18-21; R8-4-1.-14-15; R8-5-3.-2-3; R8-9-2.-2; R8-9-2.-1; R9-3-1.-3-4; R9-5-2.-4(5-7); R9-4-3.-11; R12-16-4.-17; R12-12-4.-1-2; G15-12.-17-18; G15-12.-13-14; G15-11.-3-4; G15-10.-23-24; G18-5.-1-2; G18-6.-19-20; G18-12.-7-8; G19-8.-17-18; G19-2.-15-16; R17-5-2.-5-6; R17-5-2.-7-8; R15-7-1.-7-8; R15-5-1.-7-8; G16-7.-27-28; G16-5.-17-18; R16-5-2.-7-8; R16-5-2.-17-18; R16-3-2.-7-8; R16-3-2.-11-12; R16-2-2.-7-8; R16-2-2.-21-22; R16-1-2.-11-12; R16-13-3.-17-18; R16-10-3.-7-8; R16-8-3.-15-16; R16-7-3.-7-8.

Par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības var tikt izbeigtas.

Publicēts: 23.11.2022.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde paziņo, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.145 „Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) VIII. nodaļas noteikto nekoptu kapavietu ikgadējās aktēšanas kārtību ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas Juglas kapsētā.

Juglas kapsētā Rīgā, Stāmerienas ielā 1:

pa labi -6.(11.)-20., pa kreisi -11.-2., pa labi -8.(13.)-11., pa labi -9.(14.)-17., pa labi -10.(15.)-21., pa labi -12.(17.)-19., pa labi -12(17.)-9., pa labi -13.(18.)-14., pa labi -13.(18.)-16., pa kreisi -24.-7., pa kreisi -24.r.-9.v., pa kreisi -25.r.-7.v., pa kreisi -25.r.-9.v.

Par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības var tikt izbeigtas.

Publicēts: 23.11.2022.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļas noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Lāčupes kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Lāčupes kapsētā Rīgā, Baltegļu ielā 41

2-1-5., 2-1-15.,  2-3-6.,  2-5-4.,  2 -5-15.,  2-6-18.,  2-8-2.,  2 -8-12.,  2-8-13.,  2-9-15.,  2-9-19.,  2-9-20.,  2-10-8.,  2-10-10.,  2-10-12.,  2-10-13.,  2-11-14.,  2-11-18.,  2-12-3.,  2-12-11.,  2-12-19.,  2-12-15.,  2-14-16.,  2-13-11.,  2-15-11.,  2-16-3.,  2-16-9.,  2-15-15.

1-16-2.(4), 1-17-3.(5), 1-19-4.(1), 1-19-6.(2), 1-19-10.(3), 1-20-4.(6), 1-21-4.(7), 2-22-17.(8) Db.1.sekt., 1-24-2.(9), 2-24-7.(10), 2-24-9.(11), 2-3-13.,  2-16-19., 2-18-6., 2-30-11., 2-30-16., 2-30-18., 2-35-18., 2-37-18., 3-38-1 Db.2.sekt., 2-40-14., 2-40-15., 2-40-16., 9-15-4., 9-18-3., 12-26-5., 12.kalns(9), 12.sektors(27), 12.sektors(28), 12a-25-2., 12a-25-3., 12a-25-4.,  12.sektors(32), 12.sektors(33), 12-24-7., 22-31-9., 25a-22-2., 25.sektors(65), 36-15-2., 36.sektors(67), 36a-17-2., 36-16-2., 38- 17 -4.

12-4-12., 14 T-2-10., 9-24-2., 14T-2-12., 38-13-8., 38-12-5., 1-12-9., 12-1-20., 13-35-1., 13-35-2., 13-34-3., 13-32-7., 13-33-8., 1-49-17., 5.sektors(12), 6X-5-6., 6X-4-2., 6X-2-3., 5-12- 7., 5-12-8., 5-11-7., 5-11-74., Gr.27.ter-27., 1-19-4., 1-33-1., 1.sektors(12)26, 1-35-15., 1-45-2., 1.s. st.35-42.r. (9), 1.s. st.35-42.r.(12), 1-49.(9), 1-51-14., 1-51/53(5),  11-8-18., 2-44-4.,  2-44-3.,  2-43-3., 9-6-4., 9-6-3., 2-51-2., 1-41-2., 9-3-1., 9- 3-4., 9-3-6., 1-23-4., 1-23-6., 1.s.- 20.x rindas, 6-14-15., 6-14-14., 6-15-2., 6-15-3., 2-52-22., 2-53-18., 2.(9), 2.(7,5), 2.(5), 27d-10-7., 12.sektors(58), 12-9.-1., 12-9-5., 12-8-3., 1-11- 2., 1-11- 3., 34-17-2., 9-24-4., 12-10-13., 6-29-13.(17.), 6-30-7.(9.), 6-31-4., 6-3-7.( 9.)

24 sektors (12), 12-4-10., 12-12-24., 12-12-23., 4.sektors(5.), 4.sektors(6.), 4.sektors(7.), 4H-A3-3., 4H-A3-4., III.(9), 13a-1-1., 21-15-14., 21-17-9., 26a(14.), 26a(15.), 26a(16.), 12-11-12., 11x -3-3., 2-35-17., 13.ter-8-2., 40 -1-2., 22-17-5., 13-9-1., 12-22-3., 9-8-3., 2.sektors(26.), 2.sektors(27.), 2.sektors(28.), 13-4-13., 13-4-12., 6.sektors(31), 6.sektors(32), 1-7-15., 7.aleja 3-16., 7.aleja 4-19., 7.aleja 6-19., 7.aleja 12-13., 7-16., 1-18., 1-18-19., 1-18-21., 22A -2-2., 23-1-9., 22-2-7., 22- 4-3., 22a-4-1a, 22a-4-1a ., 1-17-15.

6.sektors(12), 6-12-15., 6-12-15., 14-5-5., 1.sektors, C/ Nr.2., 12-2-15., 25a-24-1., 25.(7,5), 13-14-5., 9-4-9., 9k-terase, 9.sektors(7,5), 9-1-5., 9-5-3., 9-5-2., 9.sektors(12.cem), 9.sektors (13.cem), 9.sektors (14.cem), 9.sektors (15.cem), 9.sektors (16.cem), 9.sektors (17.cem), 9.sektors (18.cem), 9.sektors (19.cem), 9.sektors (20.cem), 9.sektors (21.cem), 9.sektors (22.cem), 10-7-6., 10-3 (7,5), Cem.Nr.25,  Cem.Nr.26.

Par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības var tikt izbeigtas.

Publicēts: 22.11.2022.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) Kapsētu pārvalde paziņo, ka RDMVD direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 145 “Rīgas valstpilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” VIII.nodaļas noteikto nekopto kapavietu aktēšanas kārtību, ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām no 2015.līdz 2022.gadam šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ziepniekkalna kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Ziepniekkalna kapsētā Rīgā, Mālu ielā 19: D1-1-5; 1VII-2-4; 1VII-8-4; 1VII-9-2; 1VII-9-4; 1IX-9-6; 2VI-6-4; 2VI-6-5; 5IX-1-9; 5IX-9-2

Par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības var tikt izbeigtas.

Publicēts: 21.11.2022.

Akciju sabiedrība ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2022.gada 28.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

 1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2022.gada 28.novembra līdz 2023.gada 14.augustam (tabula 1.).
Tabula 1.
Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN) no 02.10.2022. līdz 14.08.2023.

Noteiktais (piedāvātais)
tarifs EUR/MWh
(bez PVN) no
28.11.2022. līdz
14.08.2023.

Tarifa palielinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 139,13 150,86 8%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 29,18 30,72 5%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 1,48 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

170,59

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

 0,29 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem

0,51 EUR/MWh)

183,86

(ar dabasgāzes
akcīzes nodokļa
komponenti

 0,29 EUR/MWh un
neparedzētiem
izdevumiem

0,51 EUR/MWh)

8%
 1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 15.augusta   (tabula 2.).
Tabula 2.
Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 15.08.2023.

Noteiktais (piedāvātais)
tarifs EUR/MWh
(bez PVN)
no 15.08.2023.

Tarifa palielinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 139,13 150,86 8%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 29,18 30,72 5%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 1,48 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

170,08

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh)

183,35

(ar dabasgāzes
akcīzes nodokļa
komponenti

0,29 EUR/MWh)

8%

Spēkā esošā siltumenerģijas tarifa pieaugums ir saistīts ar šķeldas un pirktās siltumenerģijas cenu kāpumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas elektroniskajā vietnē ”Latvijas Vēstnesis”:

 1. AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67017363, e-pasts: siltums@rs.lv).

 2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).

Publicēts: 28.10.2022. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 2.septembrī saņēma akciju sabiedrības ,,RĪGAS SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012 (turpmāk – AS ,,RĪGAS SILTUMS”), 2022.gada 2.septembra iesniegumu Nr.N-2022/6084 ar tam pievienotu noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

padome nolemj:

 1. atzīt AS ,,RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2022, 170.nr.):
  1. laika posmam no 2022.gada 2.oktobra līdz 2023.gada 14.augustam:
   1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 139,13 EUR/MWh;
   2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 29,18 EUR/MWh;
   3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 EUR/MWh;
   4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh un neparedzētām izmaksām 0,51 EUR/MWh) 170,59 EUR/MWh;
  2. laika posmam no 2023.gada 15.augusta:
   1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 139,13 EUR/MWh;
   2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 29,18 EUR/MWh;
   3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,48 EUR/MWh;
   4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh) 170,08 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”;

 1. noteikt, ka no 2022.gada 2.oktobra AS ,,RĪGAS SILTUMS” nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 14.jūlija lēmumu Nr.108 ,,Par akciju sabiedrības ,,RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 135.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai AS ,,RĪGAS SILTUMS” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Publicēts: 29.09.2022.

AS ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2022.gada 2.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

 1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2022.gada 2.oktobra līdz 2023.gada 14.augustam (tabula 1.).

 Tabula 1.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

 

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

no 15.08.2022.

Noteiktais (piedāvātais)

tarifs EUR/MWh

 (bez PVN)

no 02.10.2022.              līdz 14.08.2023.

 

Tarifa palielinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

63,86

139,13

 

118%

 

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

19,31

29,18

51%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

1,48

1,48

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

85,45

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

 0,29 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem

0,51 EUR/MWh)

170,59

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

 0,29 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem

0,51 EUR/MWh)

100%

 1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 15.augusta   (tabula 2.).

Tabula 2.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

 

Spēkā esošais tarifs

EUR/MWh (bez PVN)

 no 15.08.2023.

Noteiktais (piedāvātais)

tarifs EUR/MWh

(bez PVN)

 no 15.08.2023.

 

Tarifa palielinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

63,86

 

139,13

 

118%

 

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

19,31

 

29,18

51%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

1,48

 

1,48

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

84,94

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

 0,29 EUR/MWh)

170,08

 (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,29 EUR/MWh)

100%

Spēkā esošā siltumenerģijas tarifa pieaugums ir saistīts ar dabasgāzes un pirktās siltumenerģijas cenu kāpumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas elektroniskajā vietnē Latvijas Vēstnesis:

 1. AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67017363, e-pasts: siltums@rs.lv).
 2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).

Publicēts: 05.09.2022.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 3.augustā saņēma SIA “Rīgas ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103023035, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050, iesniegumu (2022.gada 3.augusts Nr.2022-A13.1-5.1/520-N) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2022.gada 24.augustā saņēma precizētu tarifu projektu (2022.gada 23.augusts Nr.2022-A13.1-5.1/560-N) (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

 1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.
 2. SIA “Rīgas ūdens” paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2022.gada 4.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2022, 149.nr.) un 2022.gada 4.augustā nosūtīja Rīgas pilsētas pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā 2022.gada 4.augustā Regulators saņēma elektronisko sūtījumu (reģistrēts Regulatorā 2022.gada 4.augustā Nr.249/Š) ar lietotāja apsvērumiem par tarifu pieaugumu. Regulators 2022.gada 18.augustā lietotājam atbildēja, paskaidrojot arī tarifu pieauguma iemeslus. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu SIA “Rīgas ūdens” nav saņemti.
 3. SIA “Rīgas ūdens” no 2020.gada 1.jūnija piemēro ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kuri tika apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.65 “Par SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 83.nr.) (turpmāk – Lēmums Nr.65).
 4. SIA “Rīgas ūdens” tarifu projektu aprēķinājusi, ar Lēmumu Nr.65 apstiprināto tarifu aprēķinā izmainot izmaksu pozīcijā “Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas” iekļautās elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes izmaksas. Pārējās izmaksas un pakalpojumu sniegšanas apjomi tarifu projekta aprēķinā saglabāti tādā apmērā, kādā Regulators tos atzina par pamatotiem, pieņemot Lēmumu Nr.65. Ievērojot to, ka Regulatora rīcībā ir ar Lēmumu Nr.65 apstiprināto tarifu aprēķinu pamatojošie dokumenti, Regulators secina, ka visu tarifu projekta izmaksu ekonomisko pamatotību pamatojošā informācija ir pietiekama un pārbaudīta.
 5. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
 6. SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu – 2022.gada 1.oktobris.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu un Regulatora 2010.gada 14.jūlija lēmuma Nr.1/12 “Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu” 3.punktu, pamatojoties uz likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

 1. apstiprināt SIA “Rīgas ūdens” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
  1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,20 EUR/m3;
  2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,21 EUR/m3;
  3. notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,63 EUR/m3;
 2. noteikt, ka lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.oktobrī;
 3. atcelt no 2022.gada 1.oktobra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.65 “Par SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 83.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA “Rīgas ūdens” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Priekšsēdētājas A. Ozolas p.i. padomes loceklis I. Birziņš

 

Publicēts: 02.09.2022.

SIA „Rīgas ūdens”, reģistrācijas Nr.40103023035, juridiskā adrese Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, 2022.gada 03.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs, EUR (bez PVN)

Piedāvātais tarifs,
EUR 
(bez PVN)

Tarifa

palielinājums/ samazinājums  (%)

Ūdens ražošana Netiek apstiprināts* Netiek apstiprināts* -
Ūdens piegāde Netiek apstiprināts* Netiek apstiprināts* -
Ūdensapgādes pakalpojums 1,02 1,15 12,75%
Notekūdeņu savākšana Netiek apstiprināts* Netiek apstiprināts* -
Notekūdeņu attīrīšana 0,42 0,56 33,33%
Kanalizācijas pakalpojums 0,91 1,11 21,98%

* Ņemot vērā, ka SIA “Rīgas ūdens” atsevišķi šādu sabiedriskā pakalpojuma veidu nesniedz, netiek pieprasīts apstiprināt attiecīgo tarifu

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 01.oktobri.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabas gāzes izmaksu pieaugumu. Izmaiņas citās ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa pozīcijās nav veiktas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA „Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties ar SIA „Rīgas ūdens” kontaktpersonu Mareku Bikovu, tālr.+37167088334, e-pasta adrese: mareks.bikovs@rigasudens.lv vai Jeļenu Kovaļonoku, tālr.67088336, e-pasta adrese: jelena.kovalonoka@rigasudens.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495,e-pasta adrese: office@rigasudens.lv, faksa numurs: +37167323917, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

Publicēts: 08.08.2022.

 

Rīgas dome paziņo, ka 27.04.2022 ir pieņemts Rīgas domes Lēmums Nr.1466 “Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu”. Kartes izstrādājusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Tās sniedz informāciju par 2021.gada vidējā trokšņa līmeņiem (rādītājiem) no autosatiksmes, dzelzceļa (tramvaju) satiksmes, gaisa satiksmes, kā arī no rūpnieciskajiem uzņēmumiem un iekārtām.

Ar trokšņa stratēģiskajām kartēm un to izstrādes procesa aprakstu (kopsavilkumu) var iepazīties internetā, Mājokļu un vides departamenta mājas lapā

Paziņojums publicēts: 06.05.2022.

 

AS ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2022.gada 11.marta līdz 2023.gada 28.februārim (tabula 1.).

1.tabula

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.11.2021.
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 11.03.2022. līdz 28.02.2023.
Tarifa palielinājums (%)
Siltumenerģijas ražošanas tarifs 49.53 55.04 11.1%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15.79 16.55 4.8%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1.31 1.31 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

66.76

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)

74.08

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 
 0,13 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem
1,05 EUR/MWh)

11%

2. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 1.marta (tabula 2.). 

2.tabula

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.11.2021.
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.03.2022.
Tarifa palielinājums (%)
Siltumenerģijas ražošanas tarifs 49.53 55.04 11.1%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15.79 16.55 4.8%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1.31 1.31 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

66.76

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)

73.03

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 
 0,13 EUR/MWh)

9.4%

Spēkā esošā tarifa pieaugums ir saistīts ar gāzes cenas kāpumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas elektroniskā vietnē ”Latvijas Vēstnesis”:

1.

AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss +37167017363, e-pasts: siltums@rs.lv).

2.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss +37167097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).

 Publicēts: 09.02.2022.

SIA „Rīgas ūdens”, reģistrācijas Nr.40103023035, juridiskā adrese Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, 2021.gada 29.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs,
EUR 
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs,
EUR 
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/
samazinājums
 (%)
Ūdens ražošana 0.27 Netiek apstiprināts* -
Ūdens piegāde Netiek apstiprināts* Netiek apstiprināts* -
Ūdensapgādes pakalpojums 0.85 1.02 20.00%
Notekūdeņu savākšana Netiek apstiprināts* Netiek apstiprināts* -
Notekūdeņu attīrīšana 0.33 0.43 30.30%
Kanalizācijas pakalpojums 0.74 0.93 25.68%

* Ņemot vērā, ka SIA “Rīgas ūdens” atsevišķi šādu sabiedriskā pakalpojuma veidu nesniedz, netiek pieprasīts apstiprināt attiecīgo tarifu

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. maiju. 

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes izmaksu un citu ekspluatācijas izmaksu pieaugumu, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu pieaugumu, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazināšanos.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA „Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA „Rīgas ūdens” kontaktpersonu Mareku Bikovu, tālr.+37167088334, e-pasta adrese: mareks.bikovs@rigasudens.lv vai Jeļenu Kovaļonoku, tālr.+37167088336, e-pasta adrese: jelena.kovalonoka@rigasudens.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495,e-pasta adrese: office@rigasudens.lv, faksa numurs: +37167323917, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.+37167097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Publicēts: 01.02.2022.

AS ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

 • Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2022.gada 1.marta līdz 2023.gada 28.februārim (1.tabula)
1.tabula
Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.11.2021.
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.03.2022. līdz 28.02.2023.
Tarifa palielinājums (%)
Siltumenerģijas ražošanas tarifs 49.53 50.89 2.8%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15.79 15.98 1.2%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1.31 1.31 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

66.76

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)

69.36

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 
 0,13 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem
1,05 EUR/MWh)

3.9%
 •  Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 1.marta   (2.tabula)
2.tabula
Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.11.2021.
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
EUR/MWh (bez PVN)
no 01.03.2022.
Tarifa palielinājums (%)
Siltumenerģijas ražošanas tarifs 49.53 50.89 2.8%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15.79 15.98 1.2%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1.31 1.31 0%
Siltumenerģijas gala tarifs

66.76

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)

68.31

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 
 0,13 EUR/MWh )

2.3%

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas elektroniskā vietnē ”Latvijas Vēstnesis”:Spēkā esošā tarifa pieaugums ir saistīts ar kurināmā cenu kāpumu un neparedzētiem izdevumiem, kas radās, strauji pieaugot energoresursu cenām.

 • AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss +37167017363, e-pasts: siltums@rs.lv).
 • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss +37167097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).

Publicēts: 28.01.2022.

AS „RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) 2021.gada 20.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS ”RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)

no 01.11.2021.

Piedāvātaistarifs
EUR/MWh

(bez PVN)

Tarifa palielinājums
(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 49,53 52,20 5,4%
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15,79 17,39 10,1%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,31 1,34 2,2%
Siltumenerģijas gala tarifs

66,76
(ar dabasgāzes
akcīzes nodokļa komponenti

0,13 EUR/MWh)

71,22
(ar dabasgāzes
akcīzes nodokļa komponenti 

0,29 EUR/MWh

6,7%

Piedāvātais AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 1.martu. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar straujo energoresursu cenu kāpumu un to, ka ir beidzies valsts noteiktais atbalsta maksājums SC “Imanta”.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto publiski pieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotāji var 20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

 1. AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67017363, e-pasts: siltums@rs.lv);
 2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rīgā, Ūnijas ielā 45 rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv)

Publicēts: 29.12.2021.