Atrašanās vieta kartē

Finanšu departaments

 • Pirmdiena 8.30, 17.00
 • Otrdiena 8.15, 17.00
 • Trešdiena 8.15, 17.00
 • Ceturtdiena 8.15, 17.00
 • Piektdiena 8.15, 16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Baiba Grīnberga

Direktora palīdze - Kungu iela 7/9, LV-1050
Baiba.Grinberga [at] riga.lv

VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka 25.05.2018. stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI

Personas datu apstrādes pārzinis

Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta personā (turpmāk tekstā – Pārzinis), adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050; tālrunis: +37167105317, elektroniskā pasta adrese: fd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.+37167223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv.

DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS, APSTRĀDĀJAMIE DATI UN DATU IEGUVES AVOTI

Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Fiziskas personas dati Departamentā tiek apstrādāti tiesību aktos Pārzinim noteikto funkciju (Finanšu departamenta nolikums), pakalpojumu (https://www.riga.lv/lv/rpp-sniegtie-pakalpojumi) vai pienākumu izpildei.

Fiziskas personas dati Departamentā tiek apstrādāti šādos pamatdarbības procesos

 • Pašvaldības finanšu resursu plānošana un vadība
 • Pašvaldības grāmatvedības uzskaites centralizēta izpilde
 • Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana
 • Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā
 •  Nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā administrēšanu

Pakalpojumi

Pienākumi

 • Veic video novērošanu ēkā Brīvības gatvē 266 un Terēzes ielā 5, Rīgā
 • Veic informatīvā tālruņa 80000850 audioierakstu

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādes nolūkiem  Departamentā skatāma šeit

Apstrādājamie dati

 • Datu subjekta sniegtie dati un dati, kas saistīti ar datu subjekta izteiktās gribas izteikuma izpildes iespējamības izvērtējumu.
 • Dati, kas tiek iegūti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu un definēti brīdī, kad šī piekrišana tiek dota (datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu tādā pat veidā kā tā dota, tai skaitā izmantojot oficiālos saziņas kanālus; piekrišana ir spēkā līdz tās izpildei vai atsaukumam; atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma).
 • Dati, kas tiek iegūti no pārziņa un publiskiem reģistriem, datu bāzēm un publiski pieejamām informācijas sistēmām, kā arī trešajām personām, ja to saņemšanu no trešajām personām paredz tiesību akti.

Datu ieguves avoti

 • Datu subjekts*.
 • Pārziņa un publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamās informācijas sistēmas.
 • Trešo personu sniegtā informācija, ja tādas saņemšanu paredz normatīvie akti.

* Gadījumos, kad Pārziņa iestādes tiesību aktos noteikto funkciju, pakalpojumu vai pienākumu izpildes procesa nodrošināšanas pamats ir datu subjekta sniegtie dati, datu subjektam ir nepieciešams tos sniegt. Sekas šādu datu nesniegšanai ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto funkciju, pakalpojumu vai pienākumu izpildes procesa nodrošināšanas neiespējamība.

DATU SAŅĒMĒJS

 • Pārzinis un pārziņa iestādes pilnvarotās personas.
 • Uzraudzības, kontroles, tiesībaizsardzības un citas institūcijas.
 • Citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

DATU NOSŪTĪŠANA UZ TREŠAJĀM VALSTĪM VAI STARPTAUTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām netiek veikta.

DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

Saskaņā ar tiesību aktiem un Pārziņa iestādes lietu nomenklatūru, kā arī ilgāk nekā tiesību aktos vai Pārziņa iestādes lietu nomenklatūrā noteikts, ja tas nepieciešams pārziņa iestādes mērķu sasniegšanai.

PERSONAI KĀ DATU SUBJEKTAM IR TIESĪBAS:

 • Pieprasīt Pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem.
 • Iesniedzot pamatojumu, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu.
 • Likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi.
 • Iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). Sūdzības iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kuru dati var tikt apstrādāti izskatot sūdzību.