Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
138
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana

  Personām, kuras vēlas doties laulībā, jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā pēc iepriekšēja pieraksta. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. 
  Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas,klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.  Ja iesniegums par laulības noslēgšanu iesniegts pēc 2024.gada 1.jūlija, personas, kuras vēlas noslēgt laulību, var uzaicināt laulības reģistrācijā piedalīties vienu vai divus pilngadīgus lieciniekus, liecinieka neierašanās nav šķērslis laulības reģistrācijai. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība. Personām, kuras vēlas doties laulībā, jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā pēc iepriekšēja pieraksta. 

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 
  1) iesniegums; 
  2) personu apliecinošs dokuments; 
  3) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu; 
  4) ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja; 
  5) ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā. 
  Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. 
   

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Valsts nodeva par laulības reģistrāciju saskaņā ar LR Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” - 14,00 EUR.
  Valsts nodevu iespējams samaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm. Nav iespējams veikt maksājumu skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm.
  Valsts nodevas maksājumu var ieskaitīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības norēķinu kontā.
  Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas Nr.90011524360
  Konts Nr. LV44RIKO0020100000201
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  SWIFT kods: RIKOLV2X .

  No valsts nodevas atbrīvo, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu (valsts nodevu neiekasē, ja vienai no personām, kura reģistrē laulību, ir minētais statuss):
  - personu ar I vai II invaliditātes grupu;
  - personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
  - personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
  - bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  - daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

  Saskaņā ar Rīgas domes 01.12.2021. lēmumu Nr.1047 maksa:
  - laulības svinīga reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas telpās 70,00 EUR ;
  - laulības reģistrācija ieslodzījuma vietā 79,00 EUR;
  - laulības reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām 199,00 EUR
  Maksu par pakalpojumu iespējams samaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm. Nav iespējams veikt maksājumu skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm.
  Maksu par pakalpojumu var ieskaitīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības norēķinu kontā.
  Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas Nr.90011524360
  Konts Nr. LV26RIKO0020100001010
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  SWIFT kods: RIKOLV2X

  Maksājumu veic pirms pakalpojuma saņemšanas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Laulības reģistrācija 14.00 EUR
Laulības svinīga reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas telpās 70.00 EUR
Laulības reģistrācija ieslodzījuma vietā 79.00 EUR
Laulības svinīga reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām 199.00 EUR