Sabiedriskā kārtība

Lietotie termini:

 • Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi, košumdārzi, skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības. Apstādījumos var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpes, takas un laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi.
 • Datorsalons – vieta, kurā par maksu sniedz datora un datortehnikas izmantošanas pakalpojumus.
 • Izklaides vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, klubs, spēļu nams, spēļu zāle, diskotēka, deju zāle un citas vietas, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi (izklaidējošie televīzijas raidījumi, priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.c.), izņemot vietas, kurās vienīgais piedāvātais pakalpojums ir sabiedriskā ēdināšana un darba laiks nav ilgāks par plkst. 22.00.
 • Paaugstinātas ledus bīstamības periods – laika periods, kuru Rīgas pilsētas izpilddirektors, ņemot vērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju, noteicis ar rīkojumu un kas izsludināts, publicējot informāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, plašsaziņas līdzekļos, kā arī izvietojot brīdinājuma zīmes pie attiecīgajām ūdenstilpēm.
 • Publiska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu.
 • Publisks pasākums – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma vai valdījuma formas.
 • Tara – iesaiņojums vai trauks.
 • Trokšņot – personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut troksni, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas.
 • Ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus.

II. Aizliegumi un ierobežojumi Rīgas administratīvajā teritorijā

Rīgas administratīvajā teritorijā aizliegts:

 • trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru un troksnim nav pastāvīgs raksturs. Par pastāvīga trokšņa radīšanu ar savu darbību vai bezdarbību, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa normatīvus vai robežlielumus, vainīgā persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā;
 • izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās;
 • atrasties ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un telpās, kā arī būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, ja apsaimniekotājs ir nodrošinājis logu un ieejas durvju noslēgšanu, aizmūrēšanu vai aiznaglošanu pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās un izvietojis brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izņemot personas, kas saistītas ar ēkas (būves) uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem u.tml. un tas ir saskaņots ar ēkas īpašnieku (valdītāju).

Publiskās vietās aizliegts:

 • mitināties (nakšņot, gulēt u.tml.);
 • pārvietoties ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejdēļiem laikā no saulrieta līdz saullēktam (atbilstoši kalendāra laikam), ja pie virsdrēbēm saskatāmā vietā nav piestiprināts gaismas atstarotājs;
 • profilaktiski apkopt mehānisko transportlīdzekli (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāt to ārpus speciāli šim nolūkam paredzētām vietām;
 • spļaut, izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;
 • ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, saimnieciskās celtnes, žogus, citas būves un arhitektoniskos elementus;
 • laikā no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00 vest pastaigā suni bez pavadas Rīgas pilsētas apstādījumos, izņemot speciāli šim nolūkam ierīkotas un norobežotas teritorijas;
 • vest suni pastaigā bērniem paredzētās rotaļu un izklaides vietās un sporta laukumos;
 • ienest publisko pasākumu norises vietās jebkādus dzērienus stikla vai citā plīstošā iepakojumā;
 • pacelties un nolaisties ar deltaplāniem, paraplāniem un gaisa baloniem, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru;
 • atrasties ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība;
 • peldēties ūdenstilpēs vietās, kur tas ir aizliegts;
 • uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru un pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma norises drošību;
 • bojāt vai pārvietot valsts un pašvaldības informatīvās zīmes (aizlieguma, brīdinājuma, ierobežojuma u.c. zīmes) vai citus sabiedriskās lietošanas objektus;
 • atrasties Kanālmalas apstādījumu nogāzēs, kā arī zālienā un apstādījumos, kuros ir pašvaldības izvietotas aizlieguma zīmes;
 • atrasties uz attiecīgās ūdenstilpes ledus Rīgas pilsētas izpilddirektora noteiktajā paaugstinātas ledus bīstamības periodā.

Rīgas pilsētas peldvietās aizliegts:

 • ievest dzīvniekus;
 • peldēt aiz peldvietu norobežojuma (bojām);
 • celt teltis, kurināt ugunskurus;
 • staigāt pa peldvietas kāpu aizsargstādījumiem, izrakt vai bojāt tos;
 • iebraukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem, izņemot peldvietas apsaimniekošanai izmantojamos specializētos transportlīdzekļus;
 • veikt rakšanas darbus un iegūt smiltis.

Bērniem aizliegts:

 • līdz 16 gadu vecumam mācību laikā, izņemot noteiktos brīvlaikus, bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas atrasties datorsalonos;
 • līdz 16 gadu vecumam bez vecāku vai viņu aizstājēju pavadības atrasties publiskās vietās laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 7.00;
 • līdz 18 gadu vecumam smēķēt publiskās vietās.

Ubagot ir aizliegts:

 • Rīgas vēsturiskajā centrā, izņemot vietās pie dievnamiem, kurās ubagot ir atļāvusi attiecīgās reliģiskās organizācijas vadība;
 • uz ietvēm, kāpnēm, estakādēm, laukumiem u.c. gājējiem paredzētiem ceļiem vietās, kur tas var apgrūtināt vai traucēt gājēju kustību;
 • sabiedriskajā transportā un tā pieturvietās;
 • uz ceļa braucamās daļas, veloceliņiem un pie gājēju pārejām;
 •  izmantojot dzīvniekus;
 • uzmācīgā veidā.

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums

Aizliegts smēķēt:

 1. izglītības un audzināšanas iestāžu telpās un šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās;
 2. ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju, ieslodzījuma vietu telpās un šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās, izņemot telpas vai vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Attiecīgās iestādes vai institūcijas iekšējās kārtības noteikumos var paredzēt iespēju šo iestāžu pacientiem vai institūciju iemītniekiem smēķēt arī ārpus telpām, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, ņemot vērā šo pacientu vai iemītnieku fiziskās un garīgās veselības stāvokli;
 3. tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), kur izvietotas valsts vai pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai. Šajās vietās izliek informatīvus uzrakstus vai simbolus par smēķēšanas aizliegumu;
 4. sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietu nojumēs un uz peroniem;
 5. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās;
 6. uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst;
 7. darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 8. publiskās ēkās, būvēs un telpās (kinoteātru, koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u. c.). Šis aizliegums neattiecas uz publiskās ēkās esošajiem dzīvokļiem;
 9. sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus un kuģus, kuros var būt atsevišķi vagoni vai kajītes, kas paredzētas smēķētājiem;
 10. sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 11. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;
 12. parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 13. kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot vasaras (āra) kafejnīcas, kurās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 14. jebkurā citā šajā pantā neminētā publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja cita persona pret to iebilst;
 15. bērna klātbūtnē.
 • Kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, vai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai.
 • Viesnīcās un citās īslaicīgas apmešanās mītnēs var būt speciāli ierādītas guļamtelpas, kurās ir atļauts smēķēt.
 • Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi "Smēķēt aizliegts" (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt — ar tādu pašu informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi "Atļauts smēķēt" (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē.
 • Kārtību, kādā izvietojami informatīvi uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī uzrakstu un simbolu paraugus nosaka Ministru kabinets.
 • Starptautiskās satiksmes lidostas izlidošanas publiskajās telpās aiz drošības kontroles punktiem var būt ierīkotas vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

Šajā likumā noteikto smēķēšanas aizliegumu un ierobežojumu kontroli veic Valsts policija un pašvaldības policija.