Sabiedriskā kārtība

 • Lietotie termini:

  • Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi, košumdārzi, skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības. Apstādījumos var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpes, takas un laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi.
  • Datorsalons – vieta, kurā par maksu sniedz datora un datortehnikas izmantošanas pakalpojumus.
  • Izklaides vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, klubs, spēļu nams, spēļu zāle, diskotēka, deju zāle un citas vietas, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi (izklaidējošie televīzijas raidījumi, priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.c.), izņemot vietas, kurās vienīgais piedāvātais pakalpojums ir sabiedriskā ēdināšana un darba laiks nav ilgāks par plkst. 22.00.
  • Paaugstinātas ledus bīstamības periods – laika periods, kuru Rīgas pilsētas izpilddirektors, ņemot vērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju, noteicis ar rīkojumu un kas izsludināts, publicējot informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", plašsaziņas līdzekļos, kā arī izvietojot brīdinājuma zīmes pie attiecīgajām ūdenstilpēm.
  • Publiska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu.
  • Publisks pasākums – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma vai valdījuma formas.
  • Tara – iesaiņojums vai trauks.
  • Ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus.

II. Aizliegumi un ierobežojumi Rīgas administratīvajā teritorijā

 • Rīgas administratīvajā teritorijā aizliegts:

  • izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās;

  • atrasties ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī šo būvju teritorijā, ja apsaimniekotājs ir nodrošinājis teritorijas slēgtu nožogojumu, logu un ieejas durvju noslēgšanu (aizmūrēšanu, aiznaglošanu u.tml.) pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās un izvietojis brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izņemot personas, kas saistītas ar ēkas (būves) uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem u.tml., un tas ir saskaņots ar ēkas īpašnieku (valdītāju);

  • lēkt ūdenstilpēs no infrastruktūras objektiem (hidrotehniskām būvēm, tiltiem, piestātnēm u.tml.) ārpus lēkšanai ūdenī speciāli iekārtotām vietām.

  • izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās;

  • atrasties ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī šo būvju teritorijā, ja apsaimniekotājs ir nodrošinājis teritorijas slēgtu nožogojumu, logu un ieejas durvju noslēgšanu (aizmūrēšanu, aiznaglošanu u.tml.) pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās un izvietojis brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izņemot personas, kas saistītas ar ēkas (būves) uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem u.tml., un tas ir saskaņots ar ēkas īpašnieku (valdītāju);

  • lēkt ūdenstilpēs no infrastruktūras objektiem (hidrotehniskām būvēm, tiltiem, piestātnēm u.tml.) ārpus lēkšanai ūdenī speciāli iekārtotām vietām.

 • Publiskās vietās aizliegts:

  • mitināties (nakšņot, gulēt, celt teltis vai veidot tām līdzīgas konstrukcijas mitināšanās nolūkam);
  • pārvietoties ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejdēļiem laikā no saulrieta līdz saullēktam (atbilstoši kalendāra laikam), ja pie virsdrēbēm saskatāmā vietā nav piestiprināts gaismas atstarotājs;
  • profilaktiski apkopt mehānisko transportlīdzekli (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāt to ārpus speciāli šim nolūkam paredzētām vietām;
  • spļaut, izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;
  • ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, saimnieciskās celtnes, žogus, citas būves un arhitektoniskos elementus;
  • laikā no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00 vest pastaigā suni bez pavadas publiskajos apstādījumos, izņemot speciāli šim nolūkam ierīkotas un norobežotas teritorijas;
  • vest suni pastaigā bērniem paredzētās rotaļu un izklaides vietās un sporta laukumos;
  • ienest publisko pasākumu norises vietās jebkādus dzērienus stikla vai citā plīstošā iepakojumā;
  • pacelties un nolaisties ar deltaplāniem, paraplāniem un gaisa baloniem, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru;
  • atrasties ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība;
  • peldēties ūdenstilpēs vietās, kur tas ir aizliegts;
  • uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru un pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma norises drošību;
  • bojāt vai pārvietot valsts un pašvaldības informatīvās zīmes (aizlieguma, brīdinājuma, ierobežojuma u.c. zīmes) vai citus sabiedriskās lietošanas objektus;
  • atrasties Kanālmalas apstādījumu nogāzēs, kā arī zālienā un apstādījumos, kuros ir pašvaldības izvietotas aizlieguma zīmes;
  • atrasties uz attiecīgās ūdenstilpes ledus Rīgas pilsētas izpilddirektora noteiktajā paaugstinātas ledus bīstamības periodā;
  • kurināt ugunskuru ārpus pašvaldības speciāli šim nolūkam iekārtotām vietām, izņemot pašvaldībā saskaņotu pasākumu norises laikā un vietā, kā arī valsts noteiktās svētku, atceres un atzīmējamās dienās, nebojājot apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības prasības.
 • Rīgas pilsētas peldvietās aizliegts:

  • ievest dzīvniekus;

  • peldēt aiz peldvietu norobežojuma (bojām);

  • celt teltis, kurināt ugunskurus;

  • staigāt pa peldvietas kāpu aizsargstādījumiem, izrakt vai bojāt tos;

  • iebraukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem, izņemot peldvietas apsaimniekošanai izmantojamos specializētos transportlīdzekļus;

  • veikt rakšanas darbus un iegūt smiltis;

  • pārvietoties, izmantojot kuģošanas līdzekļus, ūdenssportam un aktīvai atpūtai paredzētas ierīces – vējdēļus un kaitbordus.

 • Bērniem aizliegts:

  • līdz 16 gadu vecumam mācību laikā, izņemot noteiktos brīvlaikus, bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas atrasties datorsalonos;

  • līdz 16 gadu vecumam bez vecāku vai viņu aizstājēju pavadības atrasties publiskās vietās laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 7.00;

 • Ubagot ir aizliegts:

  • Rīgas vēsturiskajā centrā, izņemot vietās pie dievnamiem, kurās ubagot ir atļāvusi attiecīgās reliģiskās organizācijas vadība;

  • uz ietvēm, kāpnēm, estakādēm, laukumiem u.c. gājējiem paredzētiem ceļiem vietās, kur tas var apgrūtināt vai traucēt gājēju kustību;

  • sabiedriskajā transportā un tā pieturvietās;

  • uz ceļa braucamās daļas, veloceliņiem un pie gājēju pārejām;

  • izmantojot dzīvniekus;

  • uzmācīgā veidā.

Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums

 • Aizliegts smēķēt:

  • bērna un grūtnieces klātbūtnē;

  • izglītības iestāžu, izglītības iestāžu dienesta viesnīcu un audzināšanas iestāžu telpās un šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās;

  • ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju, ieslodzījuma vietu telpās un vietās, kurās tiek ievietotas un uzturas aizturētās personas, kā arī šo iestāžu teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Ieslodzījuma vietu telpās un vietās, kurās tiek ievietotas un uzturas aizturētās personas, gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt iespēju apcietinātajam smēķēt vietā, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, ir atļauts smēķēt telpā, kas speciāli ierādīta smēķēšanai;

  • tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), kur izvietotas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder publiskai personai. Šajās vietās izliek informatīvus uzrakstus vai simbolus par smēķēšanas aizliegumu;

  • sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs un uz peroniem;

  • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās;

  • uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst;

  • darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot telpu, kas speciāli ierādīta smēķēšanai;

  • publiskās ēkās, būvēs un publiskās telpās. Šis aizliegums neattiecas uz publiskās ēkās esošajiem dzīvokļiem;

  • sabiedrisko transportlīdzekļu, taksometru un tādu kuģu, kuri kā pakalpojumu īsteno pasažieru pārvadājumus, salonos, kabīnēs un kajītēs. Tālsatiksmes vilcienos un kuģos, kuri kā pakalpojumu īsteno pasažieru pārvadājumus, var būt atsevišķi vagoni vai kajītes, kas paredzēti smēķētājiem;

  • valsts vai pašvaldību iestāžu īpašumā vai turējumā esošos transportlīdzekļos;

  • sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

  • bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;

  • parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

  • kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot vasaras (āra) kafejnīcas, kurās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

  • jebkurā citā šajā pantā neminētā publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja šī persona pret to iebilst.

Šajā likumā noteikto smēķēšanas aizliegumu un ierobežojumu kontroli veic Valsts policija un pašvaldības policija.