Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību piedāvājums
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Raņķa dambis 33

Objekta adrese

Raņķa dambī 33, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 061 0220 8005

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēts zemesgabals Raņķa dambī 33, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 061 0220 8005) 201 m² platībā, izmantošanas veids: izmantošana atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē Rīgas teritorijas izmantošanu un apbūvi, plānotajai (atļautajai), t.sk. īslaicīgas lietošanas       būves – bezkontakta automazgātavas (turpmāk – Būve) būvniecībai, uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

201 m2

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 272,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 544,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 54,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz Raņķa dambja vai Daugavgrīvas ielas pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem no līgums spēkā stāšanās brīža.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2022.gada 02.jūnijā plkst.14.30

Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No _10.05.2022. līdz 26.05.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 217,80 (divi simti septiņpadsmit euro, 80 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums:

Atbilstoši Rīgas domes 20. 12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 15. pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Zemesgabals atrodas ielu teritorijā (I), kur atļautā izmantošana ir atbilstoši RTIAN 2.1. un 6.8. apakšnodaļas prasībām.

Zemesgabals ir paredzēts likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) izpildei.

Nomnieks patstāvīgi risina piekļūšanu Zemesgabalam, Būves būvprojektā paredzot satiksmes drošības organizēšanu, t.i., iebraukšanu un izbraukšanu no Zemesgabala.

Nomnieks ir atbildīgs par Būves projektēšanu, būvniecību, uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būves projektēšanai no Rīgas domes Satiksmes departamenta saņemot tehniskos noteikumus; 2 (divu) nedēļu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā kompetentās institūcijas izsniegtus dokumentus par Būves pieņemšanu ekspluatācijā, kā  arī par Zemesgabala atbrīvošanu no Būves pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām vai Līgumam beidzoties.

Nomnieks nedrīkst atsavināt vai dāvināt Būvi pirms tās atdalīšanas no Zemesgabala un Zemesgabala atbrīvošanas. Būves ieguvējs neiegūst no līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas:

Daiga Dārziņa, tālr.67026004, e‑pasts:daiga.darzina@riga.lv;

Inga Eglīte, tālr. 67012662, e-pasts:inga.eglite@riga.lv