Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Liepājas ielas rajonā

Objekta adrese

Bez adreses, Liepājas ielas rajonā, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 075 0900

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Liepājas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0900) 1589 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Neapbūvēts zemesgabals ar paredzētu izmantošanas mērķi: Zemesgabala labiekārtošana, uzturēšana un apsaimniekošana.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

1589 m2

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 175,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 350,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 35,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par Zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai Zemesgabals nepieciešams projekta Rail Baltica īstenošanai, bet ne ilgāk kā 5 (pieci) gadi no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2022.gada 02.jūnijā plkst.15.00

Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 10.05.2022. līdz 26.05.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;
  • klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr. 67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 302,50 (trīs simti divi euro, 50 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums:

Zemesgabals atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, turpmāk – RTIAN, 15. pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Zemesgabals daļēji atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (~1451 m2), kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTIAN 6.3. apakšnodaļas prasībām, un daļēji ielu teritorijā ( ~138 m2), kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTIAN 6.8. apakšnodaļas prasībām.

Nomnieks veic Zemesgabala kopšanu un uzturēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot Rīgas domes saistošo noteikumu par Rīgas valstspilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu prasības kā krietns un rūpīgs  saimnieks rūpējas par Zemesgabalu.  

Zemesgabala iežogošana pieļaujama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, veicot žoga kā īslaicīgas lietošanas inženierbūves būvniecību.

Nomnieks ievēro, ka:

  • Zemesgabalam nav izveidota piebraukšana;
  • pie Zemesgabala piekļūt iespējams caur kādu no tam piegulošajiem zemesgabaliem, t.i., caur zemesgabalu Liepājas ielā 48, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0059), vai zemesgabalu Laidzes ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0058), vai zemesgabaliem ielu sarkanajās līnijās: Rīgas valstspilsētas pašvaldības piekrītošo zemesgabalu bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0311), un piederošo zemesgabalu Kārļa Ulmaņa gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0918);
  • ja Zemesgabala nomas tiesību ieguvējs nav zemesgabala Liepājas ielā 48, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0059), vai zemesgabala Laidzes ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0058), īpašnieks vai lietotājs, Zemesgabala nomas tiesību ieguvējs patstāvīgi risina piekļūšanu Zemesgabalam.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas: Daiga Dārziņa, tālr.67026004, e‑pasts:daiga.darzina@riga.lv;    Inga Eglīte,    tālr.     67012662,  e-pasts:inga.eglite@riga.lv