Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Plānotā atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Grēdu iela

Īpašuma adrese

Grēdu iela, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 048 0259

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 048 0230

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

 

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

2711 m2

Izsoles sākumcena

 

Izsoles solis

 

Pieteikšanās termiņš

 

Atsavinātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments

Tālrunis: +37125666566+37167026307

E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Izsoles plānotais laiks: 2022. gada 3. ceturksnis

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Neapbūvēts zemesgabals Grēdu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 0100 048 0259; kadastra apzīmējums 0100 048 0230), atrodas Maskavas forštates apkaimē, starp Krasta ielu, Maskavas ielu un Krīdenera dambi. Zemesgabalam ir izstiepta konfigurācija, tajā aug atsevišķi koki. Zemesgabals piegul Grēdu ielai, kur ielas posms šobrīd vēl nav izbūvēts.

Zemesgabals nav iznomāts.

Piegulošo zemesgabalu detālplānojums paredz zemesgabala apgrūtināšanu ar vidēja spiediena gāzesvadu, divām ūdensvada trasēm un vidēja sprieguma elektrības kabeli. Zemesgabalu šķērso vidējā sprieguma elektrokabeļi ar aizsargjoslu 44 m2 platībā, kas kā apgrūtinājums nav reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Starp Rīgas valstspilsētas pašvaldību un Bonava Latvija SIA 15.03.2021. noslēgts līgums Nr. RD-21-188-lī par ūdenssaimniecības objekta izbūvi zemesgabalā 216 m2 platībā un izmaksājamo atlīdzību, kas ir saistošs likumiskajiem saistību un tiesību pārņēmējiem.

Zemesgabala izmantošana

Atbilstoši spēkā esošajiem Rīgas domes 20.12.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemesgabals visā platībā atrodas apstādījumu un dabas teritorijā (A).