Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas kompetencē ir:

  • drošības, kārtības un civilās aizsardzības jautājumi;
  • netiklības apkarošana;
  • Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas izstrādāšana un tās īstenošanas pārraudzība;
  • Pašvaldības institūciju sagatavoto rīcības plānu korupcijas risku mazināšanai izvērtēšana un to īstenošanas pārraudzība;
  • sabiedrības iesaistīšanās korupcijas un tās risku novēršanā veicināšana;
  • Pašvaldības un valsts institūciju sadarbības korupcijas risku mazināšanai koordinēšana un pilnveidošana;
  • priekšlikumu iesniegšana Domei par Rīgas domes Administratīvās komisijas izveidošanu, tās darba pilnveidošanu;
  • jautājuma par Rīgas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja  iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata ierosināšana šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
  • Rīgas pilsētas pašvaldības policijas ziņojuma par situāciju pilsētā izskatīšana;
  • kontroles īstenošana Rīgas pašvaldības policijā un Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas  centrā.

Ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.114 noteikts, ka Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejā var darboties 13 deputāti.  

KOMITEJAS SASTĀVS: