SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas kompetencē ir:

  • drošības, kārtības un civilās aizsardzības jautājumi;
  • netiklības apkarošana;
  • Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas izstrādāšana un tās īstenošanas pārraudzība;
  • Pašvaldības institūciju sagatavoto rīcības plānu korupcijas risku mazināšanai izvērtēšana un to īstenošanas pārraudzība;
  • sabiedrības iesaistīšanās korupcijas un tās risku novēršanā veicināšana;
  • Pašvaldības un valsts institūciju sadarbības korupcijas risku mazināšanai koordinēšana un pilnveidošana;
  • priekšlikumu iesniegšana Domei par Rīgas domes Administratīvās komisijas izveidošanu, tās darba pilnveidošanu;
  • jautājuma par Rīgas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja  iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata ierosināšana šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
  • Rīgas pilsētas pašvaldības policijas ziņojuma par situāciju pilsētā izskatīšana;
  • kontroles īstenošana Rīgas pašvaldības policijā un Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas  centrā.

Ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.114 noteikts, ka Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejā var darboties 13 deputāti.