Sabiedriskās apspriešanas portālā eriga.lv

Informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām. Iespēja elektroniski izteikt viedokli kā arī aplūkot savus izteiktos viedokļus.

www.eriga.lv

 Paziņojums par publisko apspriešanu Koku ciršanai Rīga, Vēžu iela 3(kadastra apzīmējums 0100 012 0022)  

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2022. sēdes protokols Nr. 43, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Vēžu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 012 0022) paredzēts cirst: cirst 3 ošlapu kļavas ø 48/17, 15/14/7/13, 13/18/16 cm un 2 gobas ø 21, 16/10 cm.

 • Objekts – Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
 • Adrese – Rīga, Vēžu iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 012 0022)
 • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Klīveru iela”

Saistībā ar teritorijas plānoto būvniecību. Rīgā, Vēžu ielā 3 (kadastra apzīmējums   0100 012 0022) paredzēts cirst 3 ošlapu kļavas ø 48/17, 15/14/7/13, 13/18/16 cm un 2 gobas ø 21, 16/10 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana-11 Rietumu tūjas, 3 kokveida hortenzijas un 2 Tunberga bārbeles.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.11.2022. līdz 05.12.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.12.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā Puķu ielā 5, kontakstpersona: Dāvis Leišavnieks, tālr. 26116807.

Publicēts: 23.11.2022.

09.11.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-22-2001-lē “Par zemes vienības Mores ielā 28 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai nodrošinātu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbības attīstībai – savrupmāju apbūves teritorijas transformācijai par mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Metalux”, izstrādātājs – “Livland Group”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 21.11.2022. līdz 19.12.2022. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 08.12.2022. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 08.12.2022. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu: https://ej.uz/yz9z.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus līdz 19.12.2022. var iesniegt:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_24336;
 • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
 • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 19.12.2022.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
 • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā. 

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Publicēts: 14.11.2022.

19.10.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.RD-22-1919-lē “Par zemes vienības Dzelzavas ielā 131 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai nodrošinātu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai un nodrošinot esošajā SIA “LIDL Latvija” loģistikas centrā iespēju veikt papildu darbību – izlietotā iepakojuma un atkritumu savākšanu, sagatavošanu, presēšanu un nodošanu pārstrādes uzņēmumiem.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “LIDL Latvija”, izstrādātājs – SIA “Metrum”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 01.11.2022. līdz 30.11.2022. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.11.2022. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, iepriekšēja reģistrācija publiskās apspriešanas sanāksmei līdz 14.11.2022. plkst.12.00.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus līdz 30.11.2022. var iesniegt:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_23444;
 • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv
 • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 30.11.2022.) uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050
 • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā. 

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Publicēts: 11.11.2022.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Andrejostas iela 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) un Rīga, Andrejostas iela 29 (kadastra apzīmējums 0100 012 0117) 

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.10.2022. sēdes protokols Nr. 40, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) un Rīgā, Andrejostas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 012 0117) paredzēts cirst: 23 kokus (tajā skaitā 2 kokus - parastās liepas, kurām ir ciršanas atļauja Nr. BV-21-16714-nd) :

Andrejostas ielā 27:

 • 1 purva bērzu ø 20 cm;
 • 4 liepas ø 47, 39, 37, 42 cm;
 • 2 Pensilvānijas ošus ø 50, 38 cm.

Andrejostas ielā 29:

 • 7 purva bērzus ø 30, 28/34, 24/33, 25, 37, 42, 32cm;
 • 2 liepas ø 40, 33 cm;
 • 1 ošlapu kļavu ø 31 cm;
 • 1 Pensilvānijas osi ø 34 cm;
 • 2 spilvaugļu papeles ø 31, 41 cm;
 • 1 kļavu ø 54 cm.

Objekts – Andrejostas, Pētersalas ielas posma un regulējamā Eksporta, Pētersalas ielas krustojuma būvniecība, Rīgā, Pētersalas ielas pagarinājuma būvniecība Andrejsalā, Rīgā.

Adrese – Rīga, Andrejostas iela 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) un Rīga, Andrejostas iela 29 (kadastra apzīmējums 0100 012 0117)

Zemesgabala īpašnieks – SIA “MĀCĪBU CENTRS ANDREJSALA''

Saistībā ar jaunu ielas posmu ar koku stādījumiem un labiekārtotām atpūtas vietām būvniecību Rīgā, Andrejostas ielā 27 un Andrejostas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079 un 0100 012 0117) paredzēts cirst 23 kokus (tajā skaitā 2 kokus - parastās liepas, kurām ir ciršanas atļauja Nr. BV-21-16714-nd) :

Andrejostas ielā 27:

 • 1 purva bērzu ø 20 cm;
 • 4 liepas ø 47, 39, 37, 42 cm;
 • 2 Pensilvānijas ošus ø 50, 38 cm.

Andrejostas ielā 29:

 • 7 purva bērzus ø 30, 28/34, 24/33, 25, 37, 42, 32cm;
 • 2 liepas ø 40, 33 cm;
 • 1 ošlapu kļavu ø 31 cm;
 • 1 Pensilvānijas osi ø 34 cm;
 • 2 spilvaugļu papeles ø 31, 41 cm;
 • 1 kļavu ø 54 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas centra apbūves teritorijā un ielu teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku stādīšana, iestādot 94 jaunus kokus.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.11.2022. līdz 22.11.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.11.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Andrejostas ielā 29, kontaktpersona: Valters Māziņš, tālr. 67358980.

Publicēts: 07.11.2022.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Jāņa Asara iela 5; Pērnavas iela 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183)  

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.09.2022. sēdes protokols Nr. 39, 1.3.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Jāņa Asara ielā 5; Pērnavas ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183) paredzēts cirst: 2 liepas ø 32, 45 cm.

 • Objekts – Saistībā ar to ka koki bojā ēkas sienas
 • Adrese – Rīga, Jāņa Asara iela 5; Pērnavas iela 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183)
 • Zemesgabala īpašnieks – A/S Protezēšanas un ortopēdijas centrs

Saistībā ar to ka koki bojā ēkas sienas Rīgā, Jāņa Asara ielā 5; Pērnavas ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183) paredzēts cirst 2 liepas ø 32, 45 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.11.2022. līdz 14.11.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.11.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības iela 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Pērnavas iela 62 kontaktpersona: Aldis Bobrovs, tālr. 26007560.

Publicēts: 31.10.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Miera iela 18 (kadastra apzīmējums 0100 023 0066)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2022. sēdes protokols Nr. 42, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Miera ielā 18  (kadastra apzīmējums 0100 023 0066) paredzēts cirst: 1 Kanādas papeli ø 102 cm, 4 parastās kļavas ø  45, 64, 24, 42 cm. Kopā tiek paredzēts nocirst 5 kokus.

 • Objekts – Dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēku būvniecība
 • Adrese – Rīga, Miera iela 18 (kadastra apzīmējums 0100 023 0066)
 • Zemesgabala īpašnieks –  SIA “MOBITZ”

Saistībā ar teritorijas sakopšanu, plānoto būvniecību un koku kvalitāti. Rīgā, Miera ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 023 0066) paredzēts cirst 1 Kanādas papeli ø 102 cm, 4 parastās kļavas ø  45, 64, 24, 42 cm. Kopā tiek paredzēts nocirst 5 kokus.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorija (JC1), apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 3-4 kokus, kā arī dažādus krūmus.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.10.2022. līdz 07.11.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.11.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja, SIA “MOBITZ”, Brīvības gatve 320 – 26, Rīga, LV-1006, kontaktpersona: Kristaps Eglītis, tālr. +371 25 555 515.

Publicēts: 24.10.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Turgeņeva iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 041 0097)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.09.2022. sēdes protokols Nr. 39, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Turgeņeva ielā 11  (kadastra apzīmējums 0100 041 0097) paredzēts cirst: 1 zirgkastaņu ø 60 cm.

 • Objekts – Dzīvojamās ēkas pārbūve un palīgēku nojaukšana
 • Adrese – Rīga, Turgeņeva iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 041 0097)
 • Zemesgabala īpašnieks – Fiziska persona

Saistībā ar plānoto dzīvojamās ēkas pārbūvi un palīgēku nojaukšanu Rīgā, Turgeņeva ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 041 0097) paredzēts cirst 1 zirgkastaņu ø 60 cm, kas atrodas tuvu esošai kaimiņu zemes gabala dzīvojamai ēkai, ir ar slīpu stumbru un uz stumbra novērojamas mizas iegrimes.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves  noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas jauktas apbūves  teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.  

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jauna teritorijas apzaļumojuma izveidošana, iestādot 1 koku un vairākus dekoratīvus krūmus.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.10.2022. līdz 07.11.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.11.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Rīgā, Daugavpils ielā 31; Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Turgeņeva ielā 9; kontaktpersona: Andis Segliņš, tālr. 29184771.

Publicēts: 21.10.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Kalēju iela 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.10.2022. sēdes protokols Nr. 41, 1.3.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Kalēju ielā 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087) paredzēts cirst: 1 liepu ø 32 cm.

 • Adrese – Rīga, Kalēju iela 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087);
 • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Rīgas nami”

Rīgā, Kalēju ielā 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087) paredzēts cirst 1 liepu ø 32 cm. Koka ciršanas iemesls – atbilstoši būveksperta slēdzienam koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību.

Koks aug starp ēkām Skārņu ielā 10 un Kalēju ielā 9 k-7, attālums starp ēkām ir nepilni 7 metri. Noēnotie un ļoti šaurie apstākļi nav ļāvuši kokam izveidot sugai atbilstošu stumbru un vainagu.

Koka vainaga daļa projicējas uz abu ēku jumtiem, zari skar ēkas, izraisot ēku fasāžu bojājumus, it īpaši valsts nozīmes arhitektūras piemineklim ēkai Skārņu ielā 10 (vecākā saglabājusies ēka Rīgā). Koka saknes ieaug ēku pamatos un bojā pazemes inženierkomunikācijas.

Koka vietā ir paredzēts saglabāt un labiekārtot apstādījumu dobi, izvēloties konkrētajiem apstākļiem piemērotākas augu sugas.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.10.2022. līdz 31.10.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 31.10.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Rīgā, Daugavpils ielā 31; Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Kalēju ielā 9/11, kontaktpersona: Ivars Liepa, tālr. 26433662.

Publicēts: 17.10.2022.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Hospitāļu iela 51 (kadastra apzīmējums 0100 025 0029) un Rīga, Hospitāļu iela 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) 

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.09.2022. sēdes protokols Nr. 36, 2.3.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Hospitāļu ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 025 0029) un Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) paredzēts cirst: paredzēts cirst 1 bērzu ø 25 cm, 1 ievu ø 13/25 cm un 1 liepu ø 29 cm, un  Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 49 cm un 1 kļavu ø 20 cm.

 • Objekts – Teritorijas labiekārtošana
 • Adrese – Rīga, Hospitāļu iela 51 (kadastra apzīmējums 0100 025 0029) un
 • Rīga, Hospitāļu iela 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030)
 • Zemesgabala īpašnieks – 2 fiziskas personas, SIA “POG Grupa”, SIA “Rietumu vējš” un fiziska persona

Saistībā ar būvprojekta “TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA” izstrādi Rīgā, Hospitāļu ielā 51, (kad. apzīmējums.0100 025 0029) paredzēts cirst 1 bērzu ø 25 cm, 1 ievu ø 13/25 cm un 1 liepu ø 29 cm, kā arī Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 49 cm un 1 kļavu ø 20 cm.

 1. ošlapu kļavu ø 49cm zemesgabalā Hospitāļu ielā 49 (kad. apzīmējums.0100 025 0030);
 2. kļavu ø 20 cm zemesgabalā Hospitāļu ielā 49 (kad. apzīmējums 0100 025 0030);
 3. bērzu ø 25 cm zemesgabalā Hospitāļu ielā 51 (kad. apzīmējums 0100 025 0029);
 4. ievu ø 13/25 cm zemesgabalā Hospitāļu ielā 51 (kad.apzīmējums  0100 025 0029);
 5. liepu ø  29 cm zemesgabalā Hospitāļu ielā 51 (kad.apzīmējums  0100 025 0029).

Tā kā koki ir izauguši pašizsējas rezultātā, tie ir ļoti biezi saauguši viens pie otra, un visu koku stumbri ir slīpi ar vienpusējiem vainagiem, sevišķi ošlapu kļava. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) un UNESCO pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr.852) aizsardzības zonā.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas Jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.10.2022. līdz 24.10.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.10.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātājas Rīgā, Hospitāļu ielā 51, kontaktpersona: Aldis Cīrulis, tālr. 29288454.

Publicēts: 10.10.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei Krāsotāju ielā 7, kadastra apzīmējums 0100 034 2010

No šī gada 10. oktobra līdz 7. novembrim notiek būvniecības ieceres  Krāsotāju ielā 7 publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes gabals atrodas: valsts nozīmes  pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardz.nr.7442) teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs (aizsardz.nr.852) aizsardzības zonā, perimetrālās apbūves teritorijā, tā atļautā izmantošana publiskās apbūves teritorija, uz zemes gabala atrodas noliktavas ēkas – angāri, ēkas bez kultūrvēsturiskās vērtības.

Būvprojekts paredz nojaukt noliktavu angārus un to vietā būvēt 5 stāvu dzīvojamo ēku ar palīgizmantošanu sociālās aprūpes centrs vairāk kā 30% apmērā no kopējās platības. Kvartāla apbūvē pret Sparģeļu un Krāsotāju ielu dominē 2 līdz 3 stāvu apbūve. Plānotās izmaiņas neatstās ietekmi uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
 • Būvniecības ieceres teritorijā Krāsotāju ielā 7 (planšete, būvtāfele);
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);
 • SIA “Arhitektu Sabiedrība” Brīvības ielā 117-6 (2.stāvā), Rīgā,  katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma  norises vieta: Brīvības ielā 117-6 (2.stāvā), Rīgā, 2022. gada 17.oktobrī , plkst. 16:00

Publiskās apspriešanas laikā no 10. oktobra līdz 7. novembrim atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

 • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
 • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
 • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
 • jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;
 • SIA “Arhitektu Sabiedrība” Brīvības ielā 117-6 (2.stāvā), Rīgā,  katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “K Invest”, reģ. Nr. 40003825018, adrese: Tallinas ielā 79, Rīgā, atbildīgā persona Igors Oks, tel. 26442294

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Arhitektu Sabiedrība”, reģ. Nr. 40003484183, adrese: Rīga Brīvības iela 117-6, atbildīgā persona Jānis Viziņš, tel. 29229210.

Publicēts: 07.10.2022.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Stendes iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660)  

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.09.2022. sēdes protokols Nr. 39, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660) paredzēts cirst: 7 kļavas ø 53, 49, 57, 68, 18 (celma caurmērs 21 cm), 52, 44 cm, 7 liepas ø 43, 42, 25, 37, 34, 38, 35 cm, 4 ozolus ø 60, 50, 50, 78 cm, 11 zirgkastaņas ø 29, 41, 13/16 (celma caurmērs 21 cm), 50, 36, 31, 37, 44, 33 cm, 3 Rietumu tūjas ø 14/17 (celma caurmērs 32 cm), 17/18 (celma caurmērs 30 cm), 17 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 egli ø 29 cm, 1 aso egli ø 38 cm, 12 ošlapu kļavas ø 19/19 (celma caurmērs 31 cm), 45, 48/35, 48, 24, 85, 55, 18 (celma caurmērs 21 cm), 22/23/24, 22, 12/13 (celma caurmērs 23 cm), 28 cm, 1 ievu ø 34 cm, 4 papeles ø 65, 35, 39, 17/22 cm un 9 bērzus ø 52, 34, 21, 32, 30, 62, 40, 29/37, 28 cm, kā arī kokus  ar celma caurmēru mazāku par 20 cm.

 • Objekts – Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvju būvniecība
 • Adrese – Rīga, Stendes iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660)
 • Zemesgabala īpašnieks – SIA "Bonava Latvija"

Lai veiktu četru daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvju būvniecību, kas ietver piegulošās stāvvietas, inženiertīklu izbūvi, kā arī labiekārtojuma ierīkošanu Rīgā, Stendes ielā 8 (76. grupa, 234. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 0660) ir paredzēts cirst: 7 kļavas ø 53, 49, 57, 68, 18 (celma caurmērs 21 cm), 52, 44 cm, 7 liepas ø 43, 42, 25, 37, 34, 38, 35 cm, 4 ozolus ø 60, 50, 50, 78 cm, 11 zirgkastaņas ø 29, 41, 13/16 (celma caurmērs 21 cm), 50, 36, 31, 37, 44, 33 cm, 3 Rietumu tūjas ø 14/17 (celma caurmērs 32 cm), 17/18 (celma caurmērs 30 cm), 17 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 egli ø 29 cm, 1 aso egli ø 38 cm, 12 ošlapu kļavas ø 19/19 (celma caurmērs 31 cm), 45, 48/35, 48, 24, 85, 55, 18 (celma caurmērs 21 cm), 22/23/24, 22, 12/13 (celma caurmērs 23 cm), 28 cm, 1 ievu ø 34 cm, 4 papeles ø 65, 35, 39, 17/22 cm un 9 bērzus ø 52, 34, 21, 32, 30, 62, 40, 29/37, 28 cm, kā arī kokus  ar celma caurmēru mazāku par 20 cm.

"Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 15. pielikumu "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 67 kokus."

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 04.10.2022. līdz 17.10.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.10.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46; Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Brīvības gatvē 275, kontaktpersona: Kristaps Eglājs, tālr. 29813266.

Publicēts: 03.10.2022.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Lāčplēša iela 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114), Lāčplēša iela 83B (kadastra apzīmējums: 0100 031 2030) , Lāčplēša ielas teritorija (kadastra apzīmējums: 0100 031 9003) 

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.09.2022. sēdes protokols Nr. 39, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Lāčplēša ielā 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114); Rīgā, Lāčplēša ielā 83B (kadastra apzīmējums: 0100 031 2030); Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums: 0100 031 9003) paredzēts cirst:

 • Rīgā, Lāčplēša ielā 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114) paredzēts cirst 1 gobu ø 41 cm, 1 daudzstumbru bērzu ø 25/32 cm;
 •  Rīgā, Lāčplēša ielā 83B (kadastra apzīmējums 0100 031 2030) paredzēts cirst 1 Holandes liepu ø 36 cm, 1 gobu ø 63 cm;
 • Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003) paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 51 cm, 1 osi ø 32 cm.

Objekts – Daudzdzīvokļu ēka

Adrese – Rīga, Lāčplēša iela 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114);

Rīga, Lāčplēša iela 83B (kadastra apzīmējums: 0100 031 2030);

Rīga, Lāčplēša ielas teritorija (kadastra apzīmējums: 0100 031 9003)

Zemesgabala īpašnieks – SIA “L81” un Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Saistībā ar plānoto būvniecību:

 • Rīgā, Lāčplēša ielā 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114) paredzēts cirst 1 gobu ø 41 cm, 1 daudzstumbru bērzu ø 25/32 cm;
 •  Rīgā, Lāčplēša ielā 83B (kadastra apzīmējums 0100 031 2030) paredzēts cirst 1 Holandes liepu ø 36 cm, 1 gobu ø 63 cm;
 • Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003) paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 51 cm, 1 osi ø 32 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 5 kokus un veidojot krūmu stādījumus aptuveni 175 m2 platībā.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 04.10.2022. līdz 17.10.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.10.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 vai pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Lapu ielā 19-8, kontaktpersona: Lāsma Ozola, tālr. 25560714.

Publicēts: 30.09.2022.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) 

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.08.2022. sēdes protokolu Nr.35, 1.2.10. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015).

Paredzēts cirst 7 ošus ø 29, 25, 43/28, 40, 40, 33/38, 44 cm.

 • Objekts – "Kanālmalas pieejamības nodrošināšana starp Rail Baltica Centrālās stacijas projekta robežu pie nojauktā TC Titāniks un Pilsētas kanālu".
 • Adrese – Rīga, Prāgas iela 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015).
 • Zemesgabala īpašnieks un ciršanas ierosinātājs  – Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Saistībā ar projektu "Kanālmalas pieejamības nodrošināšana starp Rail Baltica Centrālās stacijas projekta robežu pie nojauktā TC Titāniks un Pilsētas kanālu" Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) paredzēts cirst 7 ošus ø 29, 25, 43/28, 40, 40, 33/38, 44 cm..

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas centra apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.09.2022. līdz 03.10.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.10.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas  - pilnsabiedrības "RBBL": Katlakalna iela 11E, Rīga, LV-1073, kontaktpersona - Didzis Dāle, tālr. +37126191009.

Publicēts: 19.09.2022.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.08.2022. sēdes protokolu Nr.34, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla. Paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 20/7/10 cm un kokus, kuru celmu caurmērs nav sasniedzis 20 cm.

 • Objekts – Ģenerāļa Radziņa krastmalas, 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojuma saistītās infrastruktūras pārbūve. Projekts "Velobraucēju, gājēju rampas izbūve un esošo stāvvietu teritorijas labiekārtojums".
 • Adrese – Rīga, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla.
 • Zemesgabala īpašnieks un ciršanas ierosinātājs  – Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Saistībā ar projektu "Velobraucēju, gājēju rampas izbūve un esošo stāvvietu teritorijas labiekārtojums" Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla, paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 20/7/10 cm un kokus, kuru celmu caurmērs nav sasniedzis 20 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas centra apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.09.2022. līdz 03.10.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.10.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +3767181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas  - pilnsabiedrības "RBBL": Katlakalna iela 11E, Rīga, LV-1073, kontaktpersona - Didzis Dāle, tālr. +37126191009.

Publicēts: 19.09.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Arēnas iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.08.2022. sēdes protokols Nr. 35, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Arēnas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072) paredzēts cirst 81 koku:

 • 76 baltos vītolus ø 18, 18, 13, 16, 13, 14, 16, 20, 20, 25, 26, 17/22, 19/14, 18/12, 19, 27, 18, 28, 21, 21, 22, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 14, 14, 14, 14, 17, 17, 16, 16, 16, 19/19, 20, 20, 20, 19/20/15, 17/22, 18, 15/22, 16, 28, 27, 23, 23, 25, 6/9/7/5/9/23/22/12/14/18/25/21, 22/13, 21, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 18, 18, 12/14/14/27/16, 20, 12/16/15/20/16/11/14, 18/25/9/10, 17, 14, 14, 14, 16, 16, 13, 22, 21, 16, 17 cm;
 • 1 blīgznu ø 11/14/16 cm;
 • 4 bērzus ø 13, 15, 18, 32 cm.

 

 • Objekts – Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība
 • Adrese – Rīga, Arēnas iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072)
 • Zemesgabala īpašnieks – SIA ''MERKS"

Saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību, piebraucamo ceļu un auto novietņu izveidi Rīgā, Arēnas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072) paredzēts cirst 81 koku:

 • 76 baltos vītolus ø 18, 18, 13, 16, 13, 14, 16, 20, 20, 25, 26, 17/22, 19/14, 18/12, 19, 27, 18, 28, 21, 21, 22, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 14, 14, 14, 14, 17, 17, 16, 16, 16, 19/19, 20, 20, 20, 19/20/15, 17/22, 18, 15/22, 16, 28, 27, 23, 23, 25, 6/9/7/5/9/23/22/12/14/18/25/21, 22/13, 21, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 18, 18, 12/14/14/27/16, 20, 12/16/15/20/16/11/14, 18/25/9/10, 17, 14, 14, 14, 16, 16, 13, 22, 21, 16, 17 cm;
 • 1 blīgznu ø 11/14/16 cm;
 • 4 bērzus ø 13, 15, 18, 32 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas centra apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2017. saistošo noteikumu Nr.21 "Skanstes apkaimes teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteiktumi" 1. pielikumu "Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi" minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jaukta centra apbūves teritorija (JC34), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.09.2022. līdz 19.09.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.09.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 vai pie koku ciršanas ierosinātāja, SIA “MERKS”, kontaktpersona: Kristaps Ancāns, tālr.: +37167373380, e-pasts: kristaps.ancans@merks.lv

 Publicēts: 07.09.2022.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Laktas iela 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.08.2022. sēdes protokols Nr. 32, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250) paredzēts cirst 10 blīgznas ø 36, 21/24/13/11/22/16/15/19/22, 13/11/13, 21, 13, 7/9/12/12/18, 10/11/12/15/16, 12/14/17, 9/12, 8/9/16/8 cm, 7 bērzus ø 30, 25, 21, 20, 62, 35, 32  cm, 1 parasto pīlādzi ø 24 cm, 9 ošlapu kļavas ø 21, 17, 11/13/13/13/15/15/15/16/18, 8/9/9/10/12, 10/17, 14/15/18, 9/12, 11/14, 20/10 cm, 1 apsi ø 35 cm, 1 papeli ø 12/15/16 cm, 3 baltie vītoli ø 49, 16/32, 17 cm, 1 kļavu ø 15 cm, 1 gobu ø 12/12/14/18 cm un kokus ar celma caurmēru, kas nesasniedz 20 cm.

 • Objekts – Autostāvvietas izbūve
 • Adrese – Rīga, Laktas iela 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250)
 • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Skanstes City”

Saistībā ar teritorijas plānoto būvniecību utt. Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250) paredzēts cirst 10 blīgznas ø 36, 21/24/13/11/22/16/15/19/22, 13/11/13, 21, 13, 7/9/12/12/18, 10/11/12/15/16, 12/14/17, 9/12, 8/9/16/8 cm, 7 bērzus ø 30, 25, 21, 20, 62, 35, 32  cm, 1 parasto pīlādzi ø 24 cm, 9 ošlapu kļavas ø 21, 17, 11/13/13/13/15/15/15/16/18, 8/9/9/10/12, 10/17, 14/15/18, 9/12, 11/14, 20/10 cm, 1 apsi ø 35 cm, 1 papeli ø 12/15/16 cm, 3 baltie vītoli ø 49, 16/32, 17 cm, 1 kļavu ø 15 cm, 1 gobu ø 12/12/14/18 cm un kokus ar celma caurmēru, kas nesasniedz 20 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 43 kokus. Papildus gar Laktas ielu, citviet teritorijā plānoti nodaloši krūmu stādījumi. Sadalošo saliņu zonās plānoti zemie stādījumi, lai nodrošinātu optimālu redzamību. Teritorijas dienvidaustrumu daļā paredzēts dīķis lietus ūdens savākšanai un tā infiltrācijai.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.09.2022. līdz 19.09.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.09.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 vai pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Laktas ielā 16, kontaktpersona: Andris Kozlovskis, tālr. +371 26342333 

 Publicēts: 05.09.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu Koku ciršanai Rīga, Valmieras iela 41 (kadastra apzīmējums 0100 037 0132)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.08.2022. sēdes protokols Nr. 35, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Valmieras ielā 41 (kad. apzīmējums 0100 037 0132) paredzēts cirst 2 gobas 24, 31cm.

 • Objekts – Palīgēkas būvniecība
 • Adrese – Rīga, Valmieras iela 41 (kadastra apzīmējums 0100 037 0132)
 • Zemesgabala īpašnieks – Fiziska persona

Saistībā ar plānoto palīgēkas būvniecību Rīgā, Valmieras ielā 41 (kad. apzīmējums 0100 037 0132) paredzēts cirst 2 gobas 24, 31cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" grafisko karti "Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" zemesgabals atrodas dzīvojamās un perimetrālās apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Būvprojekta mērķis ir izvietot palīgēku zemesgabala dziļumā, lai pie Valmieras ielas nākotnē varētu plānot galveno ēku.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.09.2022. līdz 16.09.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 16.09.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 vai pie koku ciršanas ierosinātāja, kontaktpersona: Arvis Pilenieks, t. +37126478430.

 Publicēts: 05.09.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu būvprojektam Krišjāņa Barona ielā 30A, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 030 0168

No šī gada 29. augusta līdz 26. septembrim notiek būvprojekta Krišjāņa Barona ielā 30A publiskā apspriešana.

Būvprojekts paredz dzīvojamās funkcijas samazināšanu teritorijā JC1 no 20% dzīvojamās funkcijas/80% biroju funkcijas uz 100% biroju ēkas funkciju objektam, būvprojekta nosaukums “Biroju un dzīvojamās ēkas jaunbūve”, būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2022-1794 (DA-22-986-abv) 25.11.2019.

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība.
 • Būvniecības ieceres teritorijā Krišjāņa Barona ielā 30A (planšete, būvtāfele).
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete).

Plānotās izmaiņas neatstās ietekmi uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Publiskās apspriešanas laikā atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

 • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība,
 • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā,
 • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē.
 • Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “K47”, reģistrācijas nr. 40203089245, juridiskā adrese Teātra iela 4-7, Rīga, LV-1050, atbildīgās personas kontakttālrunis – 26964699.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “OUTOFBOX”, reģistrācijas nr. 40003445561, juridiskā adrese Ausekļa iela 2 - 22, Rīga, LV-1010, atbildīgās personas kontakttālrunis – 29178787 .

Publicēts 26.08.2022.