Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) pilnveidotā redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 18.08.2021. lēmumu Nr.794 „Par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

RTP ir vietējās pašvaldības (Rīgas) ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Plānošanas dokumenta izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 “Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (ar grozījumiem, kas veikti 22.10.2014. un 15.12.2017.), un tā darbības periods ir no 2022. gada līdz 2030. gadam.

Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots RTP pilnveidotās redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) precizētais vides pārskats.

Apspriešanas termiņš: no 2021. gada 3. septembra līdz 4. oktobrim.

RTP izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā, 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67012947, pad@riga.lv, www.rdpad.lv.

SIVN Vides pārskata izstrādātājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Vīlandes ielā 3–6, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67242411, elle@environment.lv, www.environment.lv.

Ar RTP pilnveidoto redakciju, SIVN precizēto vides pārskatu un vides pārskata kopsavilkumu no 2021. gada 3. septembra līdz 4. oktobrim var iepazīties:

Apmeklētāju pieņemšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, Rīgā (ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos nosacījumus): pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 18.00 pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālruņa nr. 67105818.

Plānotie pasākumi:

! Lai plānotu 16. septembra klātienes sanāksmes apmeklētāju plūsmu un tiešsaistes aktīvo dalībnieku skaitu, lūgums visiem, kas vēlas piedalīties sanāksmē, REĢISTRĒTIES ŠEIT līdz 15. septembra plkst. 17.00  vai rakstot uz e-pastu sabiedriba@riga.lv, vai zvanot pa tālruni 67105818.

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 2021. gada 4. oktobrim:

Par RTP pilnveidoto redakciju:

 • elektroniski https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19490;
 • sūtot uz e-pastu pad@riga.lv;
 • pa pastu (pasta zīmogs līdz 2021. gada 4. oktobrim), adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;
 • klātienē iesniedzami Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā  (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53) darba dienās darba laikā.

Par SIVN precizēto vides pārskatu:

Uzmanību!

*Pasākumu klātienē drīkst apmeklēt personas, kuras pasākuma norises dienā var uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid-19 testu, kas veikts pēdējo  48 h, vai negatīvu Covid-19 ātro antigēna testu, kas veikts pēdējo 6 h laikā. Pasākuma laikā jālieto sejas maskas.

Ieejot pasākumā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments kopā ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu vai testa rezultātu. Mainoties valstī noteiktajām prasībām, noteikumi var tikt mainīti. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai www.rdpad.lv.

Pamatojoties uz Rīgas domes 18.08.2021. lēmumu Nr. 795 (prot. Nr. 31, 12. §) “Par Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanu” ir uzsākta Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Attīstības programma ir vidēja termiņa pilsētas attīstības stratēģiskais ietvars un rīks Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai turpmākajos septiņos gados. Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde uzsākta ar Rīgas domes 21.11.2018. lēmumu (prot. Nr.39, 87.§).

Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots attīstības programmas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts.

Publiskā apspriešana norisinās no 2021. gada 3. septembra līdz 4. oktobrim.

Jaunajā attīstības programmā definētas deviņas prioritātes jeb galvenie attīstības virzieni un to mērķu sasniegšanai izvirzīti uzdevumi, prioritāti raksturojoši un uzdevumu izpildes rādītāji, kā arī tiem atbilstošas rīcības un investīciju projekti, kas apkopoti rīcības plānā un investīciju plānā.

Attīstības programmai veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskata projekts, lai novērtētu iespējamo ietekmi uz vidi un noteiktu pasākumus negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai.

Publiskās apspriešanas laikā ikviens interesents aicināts iepazīties ar attīstības programmas 1. redakciju un vides pārskata projektu:

Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MS TEAMS vidē notiks 8. septembrī plkst. 17.00, un tiks pārraidīta ww.riga.lv, www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 7. septembra plkst.18.00, SPIEŽOT TE.

Vēršam uzmanību, ka sanāksmē varēs piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta individuāli katram reģistrētajam dalībniekam.

Publiskās apspriešanas laikā plānotas vairākas tematiskās tikšanās un diskusijas:

 • sanāksme-darbnīca “Vides pieejamība”;
 • tikšanās ar jauniešiem;
 • tikšanās ar apkaimju iedzīvotāju organizācijām;
 • publiskā diskusija “Uzņēmējdarbība un konkurētspēja”;
 • sanāksme “Klimats un vide”;
 • publiskā diskusija “Mobilitāte”.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības programmas 1. redakciju un vides pārskata projektu var iesniegt līdz 2021. gada 4. oktobrim (ieskaitot): 

 • elektroniski portālā www.geolatvija.lv;
 • sūtot uz e-pastu pad@riga.lv;
 • pa pastu (pasta zīmogs līdz 2021. gada 4. oktobrim), adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050;
 • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Amatu iela 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils iela 31, Eduarda Smiļģa iela 46, Ieriķu iela 43A, Gobas iela 6A, Brīvības iela 49/53).

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).


Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona:
Daina Pētersone (e-pasts daina.petersone@riga.lv; tālruņa numurs 28446809).

Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105816, e-pasts pad@riga.lv, www.rdpad.lv.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata izstrādātājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, tālrunis 67242411, e-pasts elle@environment.lv, www.environment.lv.

Sabiedriskās apspriešanas portālā eriga.lv

Informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām. Iespēja elektroniski izteikt viedokli kā arī aplūkot savus izteiktos viedokļus.

www.eriga.lv