Līdz ārkārtējās situācijas beigām SIA “Rīgas nami” rīkotās nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles noteiktas par slēgtām un tiks organizētas rakstveida procesā
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Telpas kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Torņa iela 4 Rīga

Nomas objekta adrese

Torņa iela 4 Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 009 0065 001

Iznomājamais objekts

Telpas  ar kopējo platību 47,31 m2, t.sk.:

  1. telpu grupas 032 telpas Nr. 1 - 2 ar platību 40,6 m2;
  2. iznomājamo koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību  6,71 m2

Kultūras piemineklis

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr. 6603)

Nomas objekta telpu kopējā platība

 47,31 m2

Telpu izmantošanas veids

Birojs un/vai pakalpojumu sniegšana

Zemesgabals

Ēka saistīta ar zemesgabalu Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 009 0065, ar kopējo platību 4433m2. Atbilstoši zemesgrāmatu ierakstiem būves un zemesgabals ir vienots īpašuma objekts.

Kopā ar ēku tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 27,26 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2021.gadā, t.i., 16,21 EUR/mēnesī.)

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

4,00 EUR  (bez PVN) par telpu 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

 0,50 EUR  (bez PVN),  par telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Iznomāšanas termiņš

Līdz 30.09.2027.

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par iznomājamajām telpām. Ikmēneša nomas maksa 0,50 EUR apmērā par vienu koplietošanas telpu m2. Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Papildus nomnieks maksā nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un zemi),  kā arī maksājumus, kas ir noteikti Īpašuma nomas un Īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumu līgumos, saskaņā ar iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem. Apsaimniekošanas maksa 1,21 EUR/m2 mēnesī. Maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.

Apakšnomas iespējas

Ir tiesības nodot telpas vai to daļu apakšnomā tikai ar SIA “Rīgas nami” iepriekšēju rakstisku saskaņojumu.

Izsoles veids

Mutiska izsole, pirmreizējā (ārkārtas situācijas gadījumā – rakstiska)

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 25.10.2021. plkst.15.00.

*Līdz ārkārtējās situācijas beigām Pieteikumus dalībai izsolē nolikumā norādītajā kārtībā un termiņā ar iesniedzēja parakstītu iesniegšanas laiku uz aploksnes  lūdzam ievietot pie SIA „Rīgas nami” biroja ieejas durvīm  izvietotā pasta kastē Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.

Izsoles laiks un vieta

Izsoles norises laiks: 26.10.2021. plkst. 14.00.

Izsoles norises vieta: Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA ”Rīgas nami” birojā. * Līdz ārkārtējās situācijas beigām – attālināti.

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums, nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu, nomas līguma un apsaimniekošanas pakalpojumu līguma projektu var iepazīties Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, birojā un portālos www.rigasnami.lv, www.riga.lv

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei darba dienās no plkst. 14.00- 17.00:

pārvaldnieks  Fjodors Gubins (tālr. 67181793, mob. 26618165)