Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Piestātnes
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Adrese
Kronvalda parks

Objekta adrese

Bez adreses

Kadastra apzīmējums

 

0100 010 0120 8009

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Zemesgabals ar kopējo platību 246 m2 (kadastra apzīmējums 0100 010 0120 8009) ar tajā ietilpstošo hidrotehnisko būvi (piestātni) starp bijušo Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti un Rīgas brīvostas pārvaldes ēku, Kronvalda parkā, Rīgā

Izmantošanas mērķis - nemotorizētu un motorizētu un kuģošanas līdzekļu, kas aprīkoti ar bezizmešu dzinējiem, novietošanai pasažieru komercpārvadājumu un rekreācijas organizēšanai.

Drošības nauda

EUR 2214.00 (divi tūkstoši divi simti četrpadsmit euro un 00 centi).

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

3.00 euro / m2 (bez PVN) mēnesī

Iznomāšanas termiņš

Nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem. Nomas līguma termiņš, ja to pieļauj normatīvie akti, var tikt pagarināts, pusēm rakstiski vienojoties, ja nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp, viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret Iznomātāju.

Apakšnomas iespējas

nav

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Pieteikumu atvēršanas sanāksme (Pretendentu iesniegto pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu atbilstības pārbaude šī nolikuma prasībām) notiks 2022.gada 11.jaugustā plkst. 15.00, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 9.stāva zālē.

Saite, lai pieslēgtos pieteikumu atvēršanas sanāksmei Microsoft Teams platformā, interesentiem pēc pieprasījuma tiks izsūtīta pirms sanāksmes sākuma.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikumi jāiesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 1.stāvā, 2022.gada 11.augustā no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejas darbiniekam, iepriekš zvanot pa tālruni +37167012460, +37126418004, +37167037214.

Iznomātājs

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

Objekta apskate

Objekts ir izvietots publiski pieejamā vietā, līdz ar to iespējamiem izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar nomas objektu dabā jebkurā brīdī.

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Pārējos iznomāšanas nosacījumus skatīt pievienotajā izsoles nolikumā.