Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 30.06.2022. aktu Nr.2796116/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-793-akt), neizīrētu dzīvokli Kristapa ielā 8B-190, Rīgā (kadastra Nr.0100 921 3758), elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 20000 EUR nosolīja fiziska persona.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Kristapa iela 8B-190

Īpašuma adrese

Kristapa iela 8B-190, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 921 3758

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Kristapa ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000602016001), daudzdzīvokļu mājas Kristapa ielā 8A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000602016002), daudzdzīvokļu mājas Kristapa ielā 8B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000602016003), un zemesgabala Kristapa ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000602016)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

12.2

Izsoles sākumcena

12500,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

19.06.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.