Neapbūvētas zemesgabala Rumbas ielā 40, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 125 6866, daļas “A”, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kafijas pasaule”, reģistrācijas Nr.40103476661.
Nosolītā nomas maksa ir 7200,00 (setiņi tūkstoši divi simti euro, 00 centi) gadā bez PVN par Zemesgabalu.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Rumbas iela 40

Objekta adrese

Rumbas iela 40, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 125 6866, daļa “A”

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēta zemesgabala Rumbas ielā 40, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6866), daļa “A” 4 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Izmantošanas veids: īslaicīgas lietošanas būves – dzērienu tirdzniecības automāta (turpmāk – Būve) novietošana, uzturēšana un apsaimniekošana.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

4 m2

Izsoles nodrošinājums

 

Drošības nauda

EUR 500,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR 1000,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 100,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz Ķengaraga promenādes – veloceliņa “Centrs – Dārziņi”, sarkano līniju robežās, pārbūves vai inženierkomunikāciju izbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem no līguma spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2022.gada 16.jūnijā plkst.13.30Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 31.05.2022. līdz 10.06.2022. darba dienās šādos laikos:

- no 31.05.2022. līdz 02.06.2022. no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00;

 

 

 

- 03.06.2022. no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.14.00;

- no 06.06.2022. līdz 09.06.2022. no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00;

- 10.06.2022. no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.16.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv;

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Īpašnieks: SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, reģ. Nr.50003590021.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 217,80 (divi simti septiņpadsmit euro, 80 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Nomas objekta raksturojums: Zemesgabals saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, turpmāk – RTIAN, 15.pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, atrodas Ķengaraga promenādes - veloceliņa “Centrs – Dārziņi” sarkano līniju robežās (I), kur atļautā izmantošana ir atbilstoši RTIAN 6.8.apakšnodaļas prasībām.

Atbilstoši RTIAN 194.punkta prasībām teritorijā starp ielu sarkanajām līnijām, kur nav izbūvēta iela, šajā gadījumā Ķengaraga promenādes - veloceliņa “Centrs – Dārziņi” sarkano līniju robežās, var būvēt tikai īslaicīgas lietošanas būves. Šādu teritoriju atbrīvo no īslaicīgas lietošanas būvēm pirms ielas vai inženierapgādes tīklu un būvju izbūves uzsākšanas pēc pašvaldības pieprasījuma un bez kompensācijas.

Zemesgabals ir izmantojams likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) izpildei.

Nomnieks ir atbildīgs par Būves ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta) prasībām, kā arī par Būves demontāžu pēc ekspluatācijas termiņa beigām.

Nomnieks veic Zemesgabala, tam piegulošās teritorijas un Būves uzturēšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot Rīgas domes saistošo noteikumu par Rīgas pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu prasības.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

 

Kontaktpersonas: Kontaktpersonas: Irēna Ščekina, tālr.67012611, e‑pasts: irena.scekina@riga.lv; Edīte Vanaga, tālr.67037552, e-pasts: edite.vanaga@riga.lv.