Administratīvā komisija:

 • izskata administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem;
 • izskata administratīvo pārkāpumu lietas par administratīvajiem pārkāpumiem atbilstoši komisijai saistošajos nozaru likumos noteiktajai kompetencei;
 • kā augstāka amatpersona izskata sūdzības par Rīgas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas un Rīgas domes Administratīvās inspekcijas pieņemtajiem lēmumiem;
 • kontrolē administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu izpildi atbilstoši savai kompetencei;
 • sniedz ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm, institūcijām un amatpersonām, nevalstiskajām organizācijām un komersantiem administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanai;
 • sadarbojas ar valsts un pašvaldības tiesību aizsardzības iestādēm, lai veicinātu likumības ievērošanu Rīgā;
 • kontrolē apakškomisijas darbību;
 • apkopo un analizē informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to dinamiku, regulāri informē par to Rīgas domi un Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju;
 • pēta un izmanto ārvalstu pieredzi pilsētas administratīvo pārkāpumu profilakses jomā;
 • atbilstoši savai kompetencei sagatavo Rīgas domes, Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora tiesību aktu projektus;
 • atbilstoši savai kompetencei izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus un sūdzības;
 • atbilstoši savai kompetencei sniedz informāciju fiziskajām un juridiskajām personām.

 

Rīgas domes Administratīvā komisija ir Rīgas domes pakļautībā un ir izveidota atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 61.panta ceturtās daļas noteikumiem.

Komisijas priekšsēdētājs
Juris Dumpis

Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Ludmila Lūse

Komisijas locekļi

 • Linda Melnūdre – Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā juriste
 • Lauris Kudiņš – Rīgas pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes priekšnieks
 • Nikolajs Orlovs – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks
 • Līga Lapiņa– Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece