• izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo pārkāpumu;
  • izskata Rīgas domē iesniegtās sūdzības par Rīgas Austrumu, Pārdaugavas, Ziemeļu izpilddirekciju izpilddirektoru pieņemtajiem lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās;
  • apkopo un analizē informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to dinamiku, regulāri informējot par to Rīgas domi;
  • pēta un izmanto ārvalstu pieredzi pilsētas administratīvo pārkāpumu profilakses jomā;
  • komisijas tiešā pakļautībā atrodas tās struktūrvienība –  Bērnu lietu apakškomisija;
  • komisija un apakškomisija darbojas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un citos normatīvajos aktos, kas reglamentē administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu, noteiktajā kārtībā;
  • kontrolē administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu izpildi atbilstoši savai kompetencei;
  • sniedz ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm, institūcijām un amatpersonām, nevalstiskajām organizācijām un komersantiem administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanai;
  • sadarbojas ar valsts un pašvaldības tiesību aizsardzības iestādēm, lai veicinātu likumības ievērošanu Rīgā;
  • atbilstoši savai kompetencei izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus un sūdzības;
  • atbilstoši savai kompetencei sniedz informāciju fiziskajām un juridiskajām personām.

Rīgas domes Administratīvā komisija tiek izveidota uz Rīgas domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Rīgas domei.

Komisijas priekšsēdētājs
Juris Dumpis

Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Ludmila Lūse

Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Kristīne Nusberga

Komisijas locekļi
Aigars Ločmelis – Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļas galvenais jurists
Lauris Kudiņš – Rīgas pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes priekšnieks
Vladimirs Stoļarovs – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Latgales iecirkņa priekšnieks
Līga Lapiņa– Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Īres valdes darbības nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.