Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas meži"
Adrese
Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”

Objekta adrese

Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”, Ostas prospekts 11, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

0100 095 0040

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 095 0030

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Zemesgabals atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā.  Īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem – apstādījumu un dabas teritorija.

Nomas mērķis: bankomāta izvietošana

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

2 m2

Drošības nauda

80,00 EUR par izsoles objektu (astoņdesmit  euro 00 centi) (bez PVN);

Drošības nauda pēc zemes nomas līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

80,00 EUR (astoņdesmit euro 00 centi) (bez PVN) par izsoles objektu;

Izsoles solis

10,00 EUR  (bez PVN);

Iznomāšanas termiņš

no līguma parakstīšanas brīža līdz 31.03.2025., ar tiesībām savstarpēji vienojoties pagarināt līgumu līdz 31.12.2027.

Apakšnomas iespējas

 -

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2024.gada 13.martā plkst.10.00, Rīgā, SIA „Rīgas meži” biroja telpās Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6,k-1. Izsoles dalībnieku izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2024.gada 7.martam, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „ Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 2 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”, elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā;

vai līdz 2024.gada 7.marta  plkst. 15:00

klātienē  Ojāra Vācieša iela 6, k-1, Rīga LV-1004 vai ar pasta starpniecību norādītajā adresē slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: “Izsolei „ Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 2 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu

Iznomātājs

SIA “Rīgas meži”, atbilstoši 29.12.2017. līgumam Nr. RD -17-1043 “Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums” piešķirtajām tiesībām iznomāt kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” zemes gabalu daļas.

Objekta apskate

Objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku pa tālruni +37128608595, zane.paberza@rigasmezi.lv

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Atbilstoši Nolikumam papildus nosolītajai nomas maksai tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis, infrastruktūras uzturēšanas maksa, maksa par vērtējumu, nekustamā īpašuma nodoklis.