Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
Īpašuma departaments
Adrese
Vadžu iela 8

Objekta adrese

Vadžu iela 8, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

 

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

-

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

1. stāva telpas Nr. 1 un Nr. 10, darbnīcas Vadžu ielā 30, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 128 0239 037, daļa ar kopējo platību  307,30 m2 (turpmāk – Īpašums);

Īpašumam piesaistītā zemesgabala Vadžu ielā 8, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 128 0458, 3073/79343 domājamās daļasproporcionāli iznomātajai Īpašuma platībai, kas atbilst 2204,47 m2 (turpmāk– Zemesgabals),

turpmāk Īpašums un Zemesgabals kopā – Nekustamais īpašums.

Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

Īpašuma platība – 307,30 m2;

Zemesgabala platība atbilst 2204,47 m2.

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 61,46 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 30,73 (bez PVN) par Nekustamo īpašumu mēnesī

Izsoles solis

EUR 3,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz Nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 31.10.2026.

Apakšnomas iespējas

Nekustamo īpašumu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2024.gada 28.martā plkst.13.00

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 13.03.2024. līdz 21.03.2024. darba dienās (izņemot pirmdienas) šādos laikos:

13.03.2024.un 14.03.2024. no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00;

15.03.2024. no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00;

19.03.2024. līdz 21.03.2024. no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00;

paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā; 

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.+37167012662 vai +37167026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar A.Eibeli, tālr. +37167037202, D.Dumbri, tālr. +37167026319 vai

e‑pastu: andris.eibelis@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nekustamā īpašuma nomas līgumu (turpmāk – Nomnieks), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 326,70 (trīs simti divdesmit seši euro, 70 centi)  (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Nekustamā īpašuma nomas līguma (turpmāk – Līgums) nodrošinājuma depozīts:

Nodrošinājuma depozīts ir 2 (divu) mēnešu nosolītā Nekustamā īpašuma nomas maksa (bez PVN), kas Nomniekam ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Nomas objekta raksturojums:

Īpašumā nav elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas.

Nekustamais īpašums atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2).

Nomnieks ir atbildīgs par Nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Nomnieks apņemas 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, par Nomnieka līdzekļiem veikt Nekustamā īpašuma atbrīvošanu no tajā esošajiem atkritumiem (t.sk. riepām, automašīnu metāla detaļām un citiem atkritumiem) un nogādāt tos speciāli aprīkotās atkritumu savākšanas vietās normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, nesaņemot nekādu atlīdzību no Iznomātāja, kā arī iesniegt Iznomātājam rakstisku atskaiti par veiktajām darbībām saistībā ar Nekustamā īpašuma atbrīvošanu no  atkritumiem.

Nomniekam ir jānodrošina Nekustamā īpašuma uzturēšanu atbilstoši Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasībām, t.sk. jānodrošina regulāra atkritumu un kritalu savākšana, zāles pļaušana un aizvākšana par saviem līdzekļiem.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Nekustamo īpašumu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas:

A. Eibelis, tālr. +37167037202, e‑pasts: andris.eibelis@riga.lv;

D. Dumbre, tālr. +37167026319, e‑pasts: diana.dumbre@riga.lv