Izsoles statuss
Aktīva
Objekta veids
Telpas kopā ar zemi
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Torņa iela 4 Rīga

*Līdz ārkārtējās situācijas beigām SIA “Rīgas nami” rīkotās nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles noteiktas par slēgtām un tiks organizētas rakstveida procesā.

Nomas objekta adrese

Torņa iela 4, Rīga

Kadastra apzīmējums

0100 009 0065 001

Iznomājamais objekts

telpas  ar kopējo platību 99,63 m2, t.sk.:

  1. iznomājamās telpas:
    telpu grupas 018 telpas Nr. 1-3 ar platību 85,50 m2;
  2. koplietošanas telpu domājamā daļa ar platību 14,13 m2

Kultūras piemineklis

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr. 6603)

Nomas objekta telpu kopējā platība

99,63 m2

Telpu izmantošanas veids

pakalpojumu sniegšana un/ vai biroja telpu izvietošana

Zemesgabals

Ēka saistīta ar zemesgabalu Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 009 0065, ar kopējo platību 4433m2. Atbilstoši zemesgrāmatu ierakstiem būves un zemesgabals ir vienots īpašuma objekts.

Kopā ar ēku tiek iznomāta zemesgabala domājamā  daļa 57,40 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2022.gadā t.i. 34,14 EUR  /mēnesī.)

Izsoles sākuma nomas maksas apmērs

5,00 EUR  (bez PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

0,50 EUR  (bez PVN),  par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis

Apsaimniekošanas maksa

1,21 EUR/m2 mēnesī

Nomas līguma maksājumi

Nosolītā ikmēneša nomas maksa par iznomājamajām telpām. Ikmēneša nomas maksa 0,50 EUR apmērā par vienu koplietošanas telpu m2.  Piesaistītā zemes gabala nomas maksa. Papildus nomnieks maksā nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un zemi),  kā arī maksājumus, kas ir noteikti Īpašuma nomas un Īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumu līgumos, saskaņā ar iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem. Maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.

Iznomāšanas termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Līguma Īpašuma pieņemšanas -  nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz 2027.gada 31.decembrim

Izsoles veids

Mutiska izsole (pirmreizēja)

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās - Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā  līdz 2022.gada 20.janvārim plkst.15.00

*Līdz ārkārtējās situācijas beigām Pieteikumus dalībai izsolē nolikumā norādītajā kārtībā un termiņā ar iesniedzēja parakstītu iesniegšanas laiku uz aploksnes  lūdzam ievietot pie SIA „Rīgas nami” biroja ieejas durvīm  izvietotā pasta kastē Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.

Izsoles laiks un vieta

2022.gada 21.janvārī plkst.10.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA “Rīgas nami” birojā

Iznomātājs

SIA „Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Izsoles sludinājums,  nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA „Rīgas nami” birojā,  Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, un portālos www.rigasnami.lv, www.riga.lv.

Objekta apskate

 

Kontaktpersona telpu apskatei (darba dienās no plkst. 15.00- 17.00):

Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un iznomāšanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks Fjodors Gubins, tālr. +37167181793, mob.+37126618165