Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3k-6, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 010, telpu grupas 001 telpu Nr.1-7 ar kopējo platību 186,80 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultātu:
- izsoles datums: 26.03.2024;
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROYECTO GRANDE", reģistrācijas Nr. 40003866482
- nosolītā nomas maksa 4,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

Nomas līgums noslēgts ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROYECTO GRANDE", reģistrācijas Nr. 40003866482
- līguma noslēgšanas datums: 12.04.2024.
- līguma beigu termiņš: 12.04.2030.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Telpas
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Centrāltirgus ielā 3k-6

Objekta adrese

Centrāltirgus ielā 3k-6, Rīga

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 004 0071 010

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

1. un 2. stāva telpu grupas 001 telpas Nr.1-7.

Lietošanas mērķis - Tirdzniecības telpu izvietošana un/ vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

Īpašums ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr. 6603). Īpašums atrodas Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

186,80 m2

Izsoles nodrošinājums

Nav

Drošības nauda

EUR 2712,33

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR  4,00 (neskaitot PVN) par 1 m2 mēnesī

Izsoles solis

EUR 0,25 (neskaitot PVN) par 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis.

Iznomāšanas termiņš

6 gadi no nomas līguma noslēgšanas

Apakšnomas iespējas

Tikai ar Iznomātāja iepriekšējo rakstisku saskaņojumu

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole (pirmreizēja).

2024.gada 26.martā plkst. 10.00, SIA „Rīgas nami” biroja telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 2.stāvā, 2.kabinetā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās - Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 2024. gada 25.marta plkst. 10.00.

Iznomātājs

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Objekta apskate

Kontaktpersona telpu apskatei: nekustamā īpašumu pārvaldnieks Fjodors Gubins, tālr. +37166957183, mob. +37126618165

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

  1. Nomas maksa Nomas līgumā tiks noteikta nosolītās nomas maksas apmērā. Sabiedrībai Nomas līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru nomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
  2. Papildus nomas maksai nomnieks apņemas veikt Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus, kuriem papildus tiek pievienots PVN:
    1. maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem.  Maksa par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā tiek aprēķināta  atbilstoši iznomātajai platībai vai patēriņa mērierīču rādījumiem. Maksa par koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar Sabiedrības apstiprināto metodoloģiju;
    2. kompensēt Iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un Ēkai pieguļošā zemesgabala domājamo daļu  saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu;
    3. kompensēt Iznomātājam izdevumus par nomas objekta apdrošināšanu, kuri tiek aprēķināti no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam samaksātās apdrošināšanas prēmijas proporcionāli nomas objekta platībai.

Papildus 1. un 2. punktā norādītājiem maksājumiem maksājams PVN.